Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Ebrill 2020

Academyddion Prifysgol Bangor yn cael eu hanrhydeddu gan Academi Cymru

Mae tri o academyddion Prifysgol Bangor ymhlith y newydd-ddyfodiaid i Gymrodoriaeth Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Maen nhw’n ymuno â 40 o Gymrodyr newydd eraill, sydd oll yn rhannu cyswllt â Chymru, ei phrifysgolion neu ei bywyd deallusol, gan gynrychioli pob arbenigedd.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Bydd byd gwaith yn newid am byth oherwydd yr argyfwng coronafirws

Cyngor busnes Dr Edward Jones i oroesi'r pandemig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yn ystod cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19

Mae cyfyngiadau symud cyfredol COVID-19 wedi rhoi terfyn ar ddysgu wyneb yn wyneb mewn Prifysgolion. Mae cyrsiau dylunio wedi canslo digwyddiadau fel Sioeau Gradd Dylunio, ac mae Prifysgol Bangor hefyd wedi canslo Cynhadledd Ddylunio flynyddol hynod Bangor i fyfyrwyr y graddau BSc Dylunio Cynnyrch a'r MSc Dylunio ac Arloesi, sy'n dod ag arbenigwyr o'r diwydiant a myfyrwyr ynghyd. Golygai hynny fod y myfyrwyr yn colli allan ar elfen allweddol o brofiad y myfyrwyr a'r dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2020

Rhwyfwr yn ennill ysgoloriaeth ryngwladol a gwobr gan y brifysgol

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor sydd wedi ennill ysgoloriaeth rwyfo mewn cystadleuaeth fyd-eang i astudio yn UDA hefyd yn derbyn prif wobr chwaraeon y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2020

Syr John Houghton

Rydym ni ym Mhrifysgol Bangor wedi ein tristau o glywed am farwolaeth y gwyddonydd hinsawdd byd-enwog Syr John Houghton.

Chwaraeodd Syr John ran allweddol yn sefydlu Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (IPCC) a bu’n gyd-gadeirydd gweithgor asesu gwyddonol y sefydliad rhwng 1988-2002.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2020

Diwrnod Cenedlaethol DNA 2020

Mae Diwrnod Cenedlaethol DNA (25/4/20) yn codi ymwybyddiaeth ynghylch darganfod helics dwbl DNA gan James Watson a Francis Crick ym 1953 a chwblhau’r Prosiect Genom Dynol yn llwyddiannus yn 2003.

Nod Diwrnod Cenedlaethol DNA yw cynnig cyfle i fyfyrwyr, athrawon a'r cyhoedd ddysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil genomig a'u dathlu ac archwilio sut mae'r datblygiadau hynny'n effeithio ar eu bywydau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2020

Primatolegwyr Bangor yn trydar yn fyw am gyfres arloesol y BBC “Primates"

Mae primatolegwyr Prifysgol Bangor yn disgwyl yn eiddgar am lansiad cyfres nodedig y BBC, gan y byddant yn trydar yn fyw o'u cartrefi yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud.  

Cafodd y rhaglenni bywyd gwyllt newydd eu ffilmio dros 2 flynedd gan uned astudiaethau natur y BBC a'r nod yw bwrw goleuni newydd ar fywydau ein perthnasau agosaf o bob cwr o'r byd, yn ogystal ag ar yr heriau cadwraeth sy'n eu hwynebu.

I ddathlu'r gyfres newydd hon a rhannu eu hangerdd am brimatiaid, bydd tri phrimatolegydd o Ysgol Gwyddorau Naturiol yn trydar yn fyw am y gyfres wrth iddi gael ei darlledu ar BBC One dros y tair wythnos nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2020

'Earth Day' 2020

Mae ‘Earth Day’ yn dathlu ei phen blwydd yn 50 heddiw.

Bydd unigolion a sefydliadau o bob rhan o'r byd yn dathlu ‘Earth Day’ yn flynyddol ar 22 Ebrill, gan gymryd rhan mewn digwyddiadau i greu amgylchedd iachach ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2020

Y brifysgol wedi ei rhestru ymhlith 70 o sefydliadau ledled y byd sy'n gweithio tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Heddiw (22 Ebrill 2020) mae Prifysgol Bangor wedi'i rhestru ymhlith 70 o brifysgolion ledled y bydsy'n gweithio tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Mae hyn yn gydnabyddiaeth o bwys i'r sefydliad o Ogledd Cymru sy'n gweithio tuag at fod yn 'Brifysgol Gynaliadwy'. Y brifysgol yw'r unig sefydliad o Gymru ar y rhestr, ac mae ymhlith 15 o brifysgolion eraill o'r Deyrnas Unedig sydd yn y 70 uchaf. 

Y Brifysgol yw’r unig sefydliad  o Gymru i'w chynnwys o blith y 15 o’r DU yn 70 sydd ymysg y 70 uchaf yn y byd, sef categori’r  Cynghrair effaith ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2020

Monkey teeth fossils hint several extinct species crossed the Atlantic

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Isabelle Winder o'r Ysgol Gwyddorau Naturiol a Vivien Shaw o'r Ysgol Gwyddorau Meddygol sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2020

Chwe ffilm allweddol i wylio dros y Pasg

Caiff dwy ŵyl grefyddol, Pasg yr Iddewon a gŵyl Gristnogol y Pasg eu dathlu dros yr wythnos nesaf, felly dyma chwe ffilm allweddol (tair wedi’u hysbrydoli gan yr Hen Destament a thair gan y Testament Newydd) y mae Nathan Abrams, Athro Ffilm yn yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau, yn eu hargymell fel ffilmiau i'w gwylio dros gyfnod y gwyliau.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2020

Ailenwi ysbytai dros dro Gogledd Cymru ar ôl y symbol o obaith sydd wedi diffinio argyfwng COVID-19

Datganiad gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae'r tri ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru wedi'u hailenwi ar ôl y symbol o obaith ar ffurf enfys sydd wedi dod yn gyfystyr ag ymateb y rhanbarth i achosion COVID-19.

Mae'r ysbytai dros dro yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Venue Cymru Llandudno, a Phrifysgol Bangor wedi'u hailenwi'n Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy, Ysbyty Enfys Llandudno, ac Ysbyty Enfys Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2020

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at ymchwil fyd-eang i COVID-19

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â'r frwydr fyd-eang yn erbyn y pandemig COVID-19.  
 
Bydd grŵp o academyddion blaenllaw yn rhannu eu harbenigedd i ddatblygu ffyrdd newydd o fonitro'n dorfol lefelau SARS-Cov-2, y firws sy'n achosi'r afiechyd a elwir yn COVID-19.  

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2020

Wyth ffilm i’w gwylio am garcharu a dianc.

A ninnau’n cadw pellter cymdeithasol ac yn aros yn ein cartrefi, dyma restr o wyth ffilm i'ch hysbrydoli, yn eich caethiwed!

Gofynnon ni i Nathan Abrams, Athro Ffilm yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau awgrymu ffilmiau am garchar a chaethiwed…  a braf yw cael dweud bod diweddglo hapus i bob un!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ebrill 2020

Taith maes rhithiol i fyfyrwyr gwlyptir Bangor

Er gwaethaf y cyfyngiadau symud ar draws y wlad, llwyddodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor fynd ar daith maes o amgylch Ynys Môn yn ddiweddar.

Ni thorrwyd unrhyw reolau ar bellhau cymdeithasol serch hynny am i'r daith maes gael ei chynnal yn rhithiol fel rhan o gamau'r brifysgol i symud at addysgu ar-lein dros gyfnod y coronafirws.

Roedd y 'daith maes rhithiol' yn rhan o fodiwl trydedd flwyddyn yn Ysgol y Gwyddorau Naturiol, a drefnwyd gan yr Uwch Ddarlithydd Dr Christian Dunn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2020

Prifysgol Bangor i gynnig 250 o welyau ysbytai dros dro i gleifion COVID-19

Caiff cyfleusterau chwaraeon a hamdden Prifysgol Bangor eu troi'n ysbyty dros dro er mwyn darparu gwelyau ar gyfer cleifion sydd â symptomau COVID-19.

Bydd rhyw 250 o welyau ychwanegol ar gael i'r GIG yng Nghanolfan Brailsford fel rhan o'r bartneriaeth rhwng y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2020

Prifysgol Bangor yn ymateb i'r her

Mae Prifysgol Bangor yn gwneud nifer o wahanol bethau i helpu’r Gwasanaeth Iechyd a’r gymuned leol ymateb i'r argyfwng Coronafeirws ar hyn o bryd. 

Meddai’r Is-Ganghellor, yr Athro Iwan Davies: “Mae hyn yn gyfnod anodd dros ben, ac yn ogystal â pharhau i addysgu myfyrwyr dros y wê, rydym wedi bod yn ymateb yn uniongyrchol i gefnogi’r rheng flaen wth iddynt ddelio â’r argyfwng.”

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2020

Pwer Pobl ar gyfer PPE

Mae'r gymuned, y sector gyhoeddus a busnesau wedi dod at ei gilydd yng Ngogledd Cymru er mwyn creu a dosbarthu tariannau fisor am ddim i staff meddygol a gofalwyr.

Ddydd Gwener (27ain o Fawrth 2020) penderfynodd grŵp bach gychwyn ar brosiect i ddylunio, argraffu, cydosod a darparu Fisors Diogelwch i'r GIG, gan drafod gyda uwch staff meddygol. Cafodd dyluniad ei greu, ei gymeradwyo gan feddygon, a'i ddosbarthu i'r gymuned dechnoleg i’w gynhyrchu o fewn diwrnod a dechreuodd pobl argraffu.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2020