Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Awst 2020

Dosbarthiadau ar-lein arloesol yn achubiaeth addysgol i blant gweithwyr allweddol

Mae rhaglen ddysgu ar-lein arloesol, a grëwyd gan academyddion fel rhan o ymchwil i effaith Covid-19 ar addysg, wedi bod yn achubiaeth addysgol i deulu o weithwyr allweddol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Awst 2020

Athro ym Mhrifysgol Bangor yn ennill gwobr Cyflawniad Oes mewn Seicoleg gan Gymdeithas Seicolegol Prydain

Mae'r Athro Judy Hutchings ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn y wobr Cyflawniad Oes mewn Seicoleg gan Fwrdd Ymarfer Cymdeithas Seicolegol Prydain. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Awst 2020

Mauritius oil spill: how coral reefs, mangroves and seagrass could be affected

Dyma erthygl yn Saesneg gan Sivajyodee Sannassy Pilly, ymgeisydd PhD gyda'r Athro John Turner a Dr Ronan Roche, i gyd o'r Ysgol Gwyddorau Eigion sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2020

Anadl sylffwr poeth: archaea eithafoffil yn taflu goleuni newydd ar esblygiad metaboledd sylffwr

Mae cynhyrchu egni trwy ddefnyddio cyfansoddion sylffwr yn un o'r mathau mwyaf hynafol o fetaboleddau a ddefnyddiwyd gan ficro-organebau cyntefig i ffynnu ar y Ddaear anocsig gynnar.Mae esblygiad y math hwn o fywyd microbaidd yn parhau i fod yn aneglur.

Mewn erthygl a gyhoeddir yn Nature Microbiology, mae tîm rhyngwladol o ymchwilwyr gan gynnwys Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB) Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor yn datgelu bod y gostyngiad mewn sylffad yn y darddell boeth i'w briodoli i 'Candidatus  Vulcanisaeta moutnovskia'.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2020

Mae gwres cefnforol yn drech na gwres yr atmosffêr o ran toddi rhew'r môr yn nwyrain Cefnfor yr Arctig

Mae ymchwil newydd yn dangos bod Cefnfor dwyrain yr Arctig wedi gweld lleihad deublyg a mwy yn nhwf rhew'r môr yn y gaeaf dros y degawd diwethaf a hynny oherwydd dylanwad cynyddol gwres o'r tu mewn i'r cefnfor.

Daeth hynny i'r amlwg mewn astudiaeth ryngwladol, o dan arweiniad Prifysgol Alaska Fairbanks a Sefydliad Meteorolegol y Ffindir ynghyd â Phrifysgol Bangor ac eraill, a ddefnyddiai ddata a gasglwyd gan angorfeydd cefnforol ym Masn Ewrasiaidd Cefnfor yr Arctig o 2003-2018.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Awst 2020

Y Sefydliad Dyfodol Niwclear wedi'i enwi fel rhan o broject Dichonoldeb a Datblygu Adweithydd Modiwlaidd Uwch (AMR)

Mae Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi’n ddiweddar y bydd Sefydliad Dyfodol Niwclear Prifysgol Bangor yn rhan o broject Dichonoldeb a Datblygu Adweithydd Modiwlaidd Uwch (AMR) gwerth £10M dan arweiniad Westinghouse.

Wrth i'r wlad ymdrechu i gynhyrchu Sero CO2, mae ynni niwclear yn cael ei ddefnyddio fel un o'r adnoddau mwyaf blaenllaw sy'n darparu trydan cyson dibynadwy, cynaliadwy, CO2 isel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2020

Ymchwil i Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd yn cychwyn cyfnod newydd

Penodwyd yr Athro Julia Jones o Brifysgol Bangor yn Gyfarwyddwr newydd Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol i Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd Sêr Cymru Llywodraeth Cymru (NRN-LCEE). Bydd yr Athro Jones yn parhau i adeiladu ar yr ymchwil o ansawdd uchel yng ngwyddorau'r amgylchedd a'r gwyddorau naturiol yng Nghymru wrth iddi gymryd yr awenau y mis hwn.

Bydd yr Athro Jones yn cymryd rôl yr Athro David N. Thomas, hefyd o Brifysgol Bangor, a arweiniodd y rhwydwaith cenedlaethol yn ystod ei gyfnod hynod lwyddiannus cyntaf rhwng 2013-19.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2020

Datganiad: Canlyniadau safon Uwch ar sail Graddau Canolfannau Asesu bosib

Yn dilyn y newidiadau i ganlyniadau Safon Uwch, hoffem sicrhau ein holl ymgeiswyr, os ydych wedi derbyn lle gennym, yna nid oes genych ddim i’w boeni amdano. Rydym yn falch  bod y rhai hynny sydd wedi derbyn gwellhad i’w Graddau Canolfan Asesiad wedi derbyn cydnabyddiaeth o’u gwaith caled, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu ym Mangor fis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2020

Ymchwil yn canfod ein bod yn 'drych-ddelweddu' cyffwrdd yn ystod cysylltiadau rhywiol ac yn trin corff ein partner fel ein corff ein hunain

Mae astudiaeth newydd ar swyddogaeth cyffwrdd a syllu wrth gael pleser rhywiol, a gynhaliwyd gan Brifysgol Bangor a Royal Holloway, Prifysgol Llundain, wedi dangos ein bod yn ysgogi drych-symudiad yn ystod cysylltiadau rhywiol trwy gyffwrdd â'n partneriaid yn y mannau lle rydym ni eisiau cael ein cyffwrdd.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2020

Anelka: Netflix documentary on 'misunderstood' French footballer fails to persuade

Dyma erthygl yn Saesneg gan Dr Jonathan Ervine o'r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithtddiaeth a'r Cyfryngau  sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2020

The Moon and stars are a compass for nocturnal animals – but light pollution is leading them astray

Dyma erthygl yn Saesneg gan Yr Athro Stuart Jenkins o'r Ysgol Gwyddorau Eigion ac eraill, sydd yn cael ei hail gyhoeddi o'r gwreiddiol ar dudalen The Conversation ar ein tudalen Saesneg o dan drwydded Creative Commons. Mae The Conversation yn safle sy’n galluogi academyddion i ysgrifennu’n uniongyrchol er mwyn rhannu eu harbenigedd gyda’r cyhoedd. Darllenwch yr erthygl wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2020

Newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ledaeniad rhywogaethau ymledol

Mae ymchwil gan dîm o arbenigwyr o Brifysgol Bangor, a'r Alfred Wegener Institute yn yr Almaen, yr Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) a Zoological Institute and Museum Prifysgol Greifswald wedi datgelu sut gall newid yn yr hinsawdd gynorthwyo i ledaenu rhywogaethau ymledol.

Mae canlyniadau eu hastudiaeth, sydd newydd gael eu rhyddhau yn y cyfnodolyn “Ecography”, yn dangos cryn botensial i'r cranc glas Asiaidd ledu ymhellach i'r gogledd, ar hyd arfordiroedd gogledd Lloegr a Norwy.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2020

Astudiaeth yn datgelu effaith prif weithredwyr pwerus a gwyngalchu arian ar berfformiad banciau

Mae banciau sydd â phrif weithredwyr pwerus a byrddau llai, llai annibynnol, yn fwy tebygol o fentro ac yn fwy tueddol o wyngalchu arian, yn ôl ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol East Anglia (UEA) ac Ysgol Busnes Prifysgol Bangor lle cafwyd y syniad am yr ymchwil yn wreiddiol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2020

Dirgelion y dwfn - arolwg y brifysgol o wely'r môr yn tynnu sylw at longddrylliad hanesyddol

Mae gorffwysfa olaf cwch ymosod cyflym a adeiladwyd yn Ynys Môn ac a welwyd mewn ffilm o Brydain ym 1951 wedi ei chanfod yn defnyddio sonar fel rhan o arolwg newydd gan arbenigwyr o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2020

Gwobrau lu yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn

O'r tri o Brifysgol Bangor ar restr fer categorïau Saesneg a Chymraeg Gwobrau Llyfr y Flwyddyn Llenyddiaeth Cymru, llwyddodd dau i ennill gwobrau, ac Ifan Morgan Jones yn llwyddo i gipio Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn a Gwobr Barn y Bobl trwy bleidlais ar Golwg 360.

Cyhoeddwyd amser cinio ddydd Gwener 31 Gorffennaf fod Babel, nofel Ifan Morgan Jones, darlithydd newyddiaduraeth, wedi ennill categori nofel Gymraeg Llyfr y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2020