Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Ymchwil

Newyddion Ymchwil: Mai 2012

Prifysgol Bangor yn helpu llywodraeth Madagascar i ddatblygu strategaeth i fynd i’r afael â hela anifeiliaid gwylltion

Mae hela anifeiliaid gwylltion fel bwyd yn un o'r prif faterion cadwraeth sy'n cael sylw ar draws llawer o'r trofannau.  Fodd bynnag, tan yn weddol ddiweddar, nid oedd llawer yn sylweddoli bygythiad yr hela hwn i fywyd gwyllt Madagascar, yn cynnwys ei lemyriaid enwog.  Ond, yn dilyn tair blynedd o ymchwil gan Brifysgol Bangor gyda’r Malagasy NGO Madagasikara Voakajy (a gyllidir gan Darwin Initiative llywodraeth Prydain), mae yna lawer mwy o wybodaeth yn awr ar faint y broblem hon a sut y gellir mynd i’r afael â hi.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2012

Astudiaeth fyd-eang gyntaf: Gall morwellt ar wely’r môr storio dwywaith gymaint o garbon â choedwigoedd

Mae ardaloedd o wely’r môr sydd dan fygythiad byd-eang yn llefydd arbennig i storio carbon yn ôl papur a gyhoeddir yn y cyfnodolyn Nature Geoscience yr wythnos hon (20.5.11:doi:10.1038/ngeo1477).Yr astudiaeth “Seagrass Ecosystems as a Globally Significant Carbon Stock” yw’r dadansoddiad byd-eang cyntaf o garbon wedi ei storio mewn caeau o forwellt.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Profi dull newydd o ddiogelu stociau pysgod y byd

Mae Nature Communications (DOI 10.1038/ncomms1845 22/05/12) yn adrodd ar offer genetig newydd pwerus a hyblyg a fydd yn gymorth i ddiogelu stociau pysgod yn Ewrop a hefyd ddefnyddwyr o Ewrop. Mae’r papur yn adrodd ar y system gyntaf y profwyd ei bod yn gallu adnabod poblogaethau rhywogaethau pysgod i safon fforensig o ddilysu.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Ymchwilwyr yn cyfarfod yn Iwerddon i drafod effaith newid yn yr hinsawdd ar bysgodfeydd pysgod cregyn

Yn ddiweddar cyfarfu ymchwilwyr SUSFISH o Gymru ac Iwerddon yng Ngholeg y Brifysgol Cork i drafod effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynnyrch pysgodfeydd pysgod cregyn masnachol ym Môr Iwerddon.   Mae Prifysgol Bangor yn arwain y project cydweithredol hwn, dan nawdd Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sy'n cynnull ynghyd arbenigwyr o Brifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe a Choleg y Brifysgol Cork yn Iwerddon.    

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2012

Mae seicolegwyr wedi dadlennu sut y gall emosiwn atal prosesau ymenyddol lefel-uchel yn ddiarwybod inni

Mae Seicolegwyr ym Mhrifysgol Bangor yn credu eu bod wedi canfod, am y tro cyntaf, broses sy’n digwydd yn ddwfn o fewn ein hymennydd anymwybodol, lle mae adweithiau cysefin yn rhyngweithio â phrosesau meddyliol uwch. Gan ysgrifennu yn y  Journal of Neuroscience (9 Mai, 2012 • 32(19):6485– 6489 • 6485), maent yn nodi adwaith i fewnbynnau ieithyddol negyddol sy’n diffodd prosesu anymwybodol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2012

HPC Cymru ym Mangor

Mae Prifysgol Bangor yn bartner ym mhroject Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru (HPC Cymru), project Cymru gyfan gwerth £40M (a ariennir yn rhannol gan Raglenni Cydgyfeiriant ERDF ac ESF Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ac Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, Llywodraeth y DU). Project i greu rhwydwaith cyfrifiadura perfformiad uchel o’r radd flaenaf ym mhrifysgolion Cymru yw hwn, i ddarparu ymchwil arloesol, datblygu sgiliau ar lefel uchel a TGCh gweddnewidiol er budd economaidd eang.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Peidiwch â gwneud camgymeriad!

Bydd athletwyr yn y Gemau Olympaidd yn ceisio perfformio i’w llawn botensial o dan lawer o bwysau yr haf yma. Bydd pob un yn ceisio ennill medal aur ac yn canolbwyntio ar beidio â gwneud camgymeriadau. Ond mae ymchwilwyr yn Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos y bydd rhai perfformwyr yn debygol o wneud y camgymeriad maent yn ei ofni fwyaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012

Sut mae personoliaeth yn effeithio ar gyrhaeddiad athletaidd?

Wrth berfformio ar y lefel uchaf mewn chwaraeon, mae’n bosib fod a wnelo’r  gwahaniaeth rhwng ennill a cholli’n fwy â phersonoliaeth na gallu athletaidd.

Er mwyn ennill 'Aur',  mae’n rhaid i athletwyr fedru perfformio ar lefel uchel  o dan bwysau aruthrol. Mae llwyddiant felly’n ddibynnol ar gyfuniad o'r lefel uchaf o berfformiad athletaidd a'r gallu i berfformio tra bod rhywun hefyd o dan straen personol mawr. Er bod rhai unigolion yn ffynnu o dan bwysau, mae eraill yn 'tagu' ac yn methu â pherfformio cystal ag wrth hyfforddi - pan fo’r straen yn llai.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2012