Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medrau Cyflogadwyedd

Datblygu eich Medrau Cyflogadwyedd ym Mangor

Ym Mangor, rydym yn rhoi pris uchel ar ennill medrau trosglwyddadwy — medrau a fydd yn ddefnyddiol i chi mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Isod, byddwch yn gweld rhai o'r medrau trosglwyddadwy rydym yn helpu myfyrwyr i’w hennill  tra byddant yn astudio yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Er y byddwch yn eu dysgu fel rhan o radd mewn Seicoleg, mae’r medrau hyn yn ddefnyddiol mewn llawer o amgylcheddau. Mae’r medrau wedi’u rhestru dan ddau bennawd: medrau allweddol a medrau cymdeithasol.

Medrau Allweddol

Medrau allweddol yw’r medrau sydd, yn ôl cyflogwyr a chynrychiolwyr o Addysg Uwch, yn hanfodol fel y gall rhywun lwyddo yn y gweithle a’r amgylchedd addysgol yn yr oes sydd ohoni. Nodwyd pum medr allweddol penodol yn ystod y drefn ymgynghori, ac mae’r rhain wedi dod yn ganolbwynt i raglen yr Ysgol Seicoleg ar fedrau allweddol:

Cyfathrebu

Rydym yn dysgu pedair agwedd ar gyfathrebu: (a) cymryd rhan mewn trafodaethau, (b) rhoi cyflwyniadau, (c) dewis a chyfosod gwybodaeth, a (ch) ysgrifennu gwahanol ddogfennau. Mae’r holl gydrannau yn rhannau sylfaenol o'r cwricwlwm, gyda chymorth i roi cyflwyniadau ar gael trwy’r Ganolfan Adnoddau Addysgu (CAD) ar ffurf Sesiynau Ymarfer Cyflwyno ar Lafar ym maes Seicoleg (POPPS).

Defnyddio Rhifau

O gwrs gloywi dewisol mewn mathemateg, hyd at fodiwlau ar ddylunio arbrofol a dadansoddi ystadegol, rydym yn hyfforddi myfyrwyr ar ddefnyddio a dehongli data rhifol; rydym hefyd yn rhoi offer mathemategol iddynt.

Technoleg Gwybodaeth

O ddefnydd sylfaenol y llygoden a’r allweddell a thrin a thrafod ffeiliau, rydym yn dysgu myfyrwyr sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth i’r eithaf. Yn ogystal â chyfathrebu trwy bost electronig a’r Rhyngrwyd, mae myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio prosesydd geiriau, taenlenni, a phecynnau graffig ac ystadegol. Anogir myfyrwyr i gymryd rhan yn y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (TYGE/ECDL); mae hon yn gydnabyddiaeth allanol am gyrraedd lefel sylfaenol o fedrusrwydd mewn saith maes allweddol ym maes TG.

Gweithio gyda Phobl Eraill

Rydym yn rhoi pwyslais ar dri medr angenrheidiol pan fyddwch yn gweithio gyda phobl eraill: (a) sut i rannu tasg yn deg ac yn effeithlon ymysg tîm o bobl; (b) sut i gloriannu cyfraniadau gan grŵp; a (c) sut i gysylltu â phobl fel cydweithwyr. Mewn amryw o wahanol sefyllfaoedd (e.e., sesiynau ymarferol, gweithdai, projectau) mae myfyrwyr yn aml yn gweithio gydag un, dau neu fwy o fyfyrwyr. Caiff myfyrwyr gyfle hefyd i weithio mewn cysylltiad agos ag aelod o staff yn ystod eu project.

Gwella Dysgu a Pherfformiad Personol

Ochr yn ochr ag asesiadau ffurfiol, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i asesu eu cryfderau a’u gwendidau eu hunain, a sut i weithredu ar yr asesiadau hyn. Mae’r profiad hwn, ar y cyd â hyfforddiant ffurfiol, yn helpu myfyrwyr i ddatblygu amrywiaeth o fedrau rheoli. Trwy hynny, maent yn dysgu:

  • Rheoli tasgau—mae hyn yn golygu dysgu sut i dorri tasgau mawr yn gydrannau cysylltiedig.

  • Rheoli amser — mae hyn yn golygu dysgu sut i weithio o fewn terfynau amser ac i ddefnyddio amser yn effeithiol.

  • Rheoli straen — mae hyn yn golygu dysgu sut i ymdopi â’r pwysau sy’n gysylltiedig â baich gwaith neu i atal y pwysau hynny.

  • Rheoli gwybodaeth — mae hyn yn golygu dysgu sut i chwilio am wybodaeth newydd ac ymateb iddi, a sut i’w dilyn.

Medrau Cymdeithasol

Annibyniaeth

Ar y cychwyn, caiff myfyrwyr lawer o arweiniad; fesul tipyn, caiff hwn ei leihau, fel y gall myfyrwyr feithrin annibyniaeth. Er enghraifft, ar y cychwyn, mae taflenni ymarferol yn llawn manylion a syniadau; bydd pob taflen dilynol ag ychydig yn llai o fanylion a syniadau, fel y gall myfyrwyr, erbyn eu hail flwyddyn, gynllunio eu harbrofion eu hunain.

Ymwybyddiaeth foesegol

O’r cychwyn, mae myfyrwyr yn dysgu pwysigrwydd materion moesegol pan fyddant yn ymdrin â phobl, yn benodol mewn sefyllfaoedd gwyddonol, proffesiynol a chymdeithasol. Mewn rhai modiwlau a ddysgir, caiff materion moesegol sylw manwl, ac atgyfnerthir hynny pan fydd myfyrwyr yn ystyried eu project ar gyfer Anrhydedd.

Onestrwydd gwyddonol

Bydd myfyrwyr yn dysgu rheolau ymdrech wyddonol, yn cynnwys cywirdeb, adrodd yn gywir, ac ymdrechu i gael wybodaeth a dealltwriaeth.

Ymwybyddiaeth amgylcheddol

Tra byddant yn astudio safbwyntiau seicolegol ymddygiadol, clinigol a chymdeithasol, bydd myfyrwyr yn dysgu sut y gall amgylcheddau a sefydliadau ddylanwadu’n uniongyrchol ar deimladau ac ymddygiad pobl. Mae graddedigion yn ymwybodol o’r dylanwad a gaiff ffactorau amgylcheddol ar emosiynau ac ymddygiad.

Cyswllt allanol

Mae llawer o fyfyrwyr yn ymgymryd â phrojectau oddi allan i’r Brifysgol (e.e., mewn ysgolion, ysbytai, busnes fasnachol). Trwy hynny, gall myfyrwyr ddisgwyl dod i gysylltiad â lleoliadau posibl, a dysgu sut i ymdrin yn y modd priodol â’r bobl y deuant i gysylltiad â hwy trwy’r lleoliadau hyn.