Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

2018/19 Benthyciad Ôl-radd a Chefnogaeth Ychwanegol (Cymru)

 • Mae benthyciad ôl-radd ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, syn astudio cwrs llawn neu ran amser sy’n arwain at ddyfarnu gradd Meistr.
 • Mae benthyciad hyd at £13,000 ar gael i fyfyrwyr o Gymru lle bynnag y byddant yn dewis astudio yn y DU. Mae hyn yn berthnasol i raddau Meistr sy’n cychwyn rhwng 1 Awst 2018 a 31 Gorffennaf 2019.
 • Hefyd ar gyfer 2018–19, mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ychwanegol i ôl-raddedigion sy’n dewis astudio yng Nghymru.
  • Ym Mhrifysgol Bangor, bydd hyn yn golygu gwarant o £1,000 o ostyngiad mewn ffioedd.
  • Gwneir taliad costau cynnal ychwanegol o £5000 ar sail prawf modd i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn unig, ac mae’n rhaid eu bod yn ymgeiswyr cymwys yn dibynnu ar incwm y cartref/amgylchiadau personol.
  • Bydd angen proses asesu ar wahân i’r taliad costau cynnal. Cysylltwch â’r Uned Cymorth Ariannol i ofyn am ffurflen gais.

2018/19 Cwrs Doethurol Ôl-raddedig (Cymru)

Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Doethurol ôl-raddedig llawn neu ran amser (fel PhD) o 1 Awst 2018, medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig hyd at £25,000. Gall hyn eich helpu gyda ffioedd cwrs a chostau byw tra eich bod yn astudio. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

2019/20 Benthyciad Ôl-radd a Chefnogaeth Ychwanegol (Cymru)

 • O 1 Awst 2019, gallai myfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru (a’r rheini o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru) gael yr hawl i gyfuniad o fenthyciad a grant fel cyfraniad at gostau tra’n astudio cwrs gradd meistr ôl-radd.
 • Cyfanswm y cymorth sydd ar gael i fyfyriwr cymwys yw £17,000. Mae grant o hyd at £6,885 ar gael, yn dibynnu ar incwm yr cartref. Cynigir gweddill y cymorth ar ffurf benthyciad.
 • Cyrsiau rhan-amser – dyrennir y cymorth dros nifer y blynyddoedd y dilynir y cwrs. Caiff lefel y cymorth ei gapio ar gyfer pob blwyddyn academaidd; er enghraifft, £17,000 ar gyfer cwrs blwyddyn, £8,500 y flwyddyn ar gyfer cwrs dwy flynedd, a £4,250 y flwyddyn ar gyfer cwrs pedair blynedd. Mae cyrsiau amser llawn sy’n para blwyddyn a dwy flynedd yn gymwys i gael cymorth. Mae cyrsiau rhanamser sy’n para hyd at bedair blynedd yn gymwys i gael cymorth.
 • Dyma elfennau’r cymorth:
  • Mae grant sylfaenol o £1,000 ar gael i bob myfyriwr cymwys nad yw’n seiliedig ar brawf modd i gyfrannu at eu costau.
  • Mae grant ychwanegol o £5,885 ar gael i fyfyrwyr cymwys o aelwyd sydd ag incwm o hyd at £18,370 y flwyddyn, sy’n seiliedig ar brawf modd, i gyfrannu at eu costau.
  • Mae grant rhannol ar gael i fyfyrwyr sydd ag incwm rhwng £18,371 a £59,199.

Tabl hawl grant a benthyciad cyrsiau ôl-radd 2019/20

Incwm Trethadwy Eich Cartref Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 neu lai £6,885 £10,115 £17,000
£20,000 £6,651 £10,349 £17,000
£25,000 £5,930 £11,070 £17,000
£30,000 £5,209 £11,791 £17,000
£40,000 £3,767 £13,233 £17,000
£50,000 £2,326 £14,674 £17,000
£55,000 £1,605 £15,395 £17,000
£59,200 neu fwy £1,000 £16,000 £17,000

2019/20 Cwrs Doethurol Ôl-raddedig (Cymru)

 • O 1 Awst 2019, gallai myfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru, a’r rheini o’r UE sy’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru, gael yr hawl i gymorth. Bydd modd i fyfyrwyr cymwys gael benthyg hyd at £25,700, fel cyfraniad at eu costau, dros gyfnod y rhaglen ddoethuriaeth.
 • Gall y cyrsiau fod yn rhai amser llawn neu’n rhanamser, rhwng tair ac wyth blynedd o hyd. Gwneir y taliadau dros nifer blynyddoedd y rhaglen ddoethuriaeth.
 • Ni fydd y rheini sy’n cael cyllid myfyrwyr gan unrhyw un o saith Cyngor Ymchwil y DU (cyllid llawn neu ffioedd yn unig) yn gymwys i gael benthyciad.
 • Ni fydd y rheini sy’n cael ffurfiau uniongyrchol eraill ar gymorth y Llywodraeth tuag at gostau cynhaliaeth a ffioedd, gan gynnwys unrhyw gyfraniadau cyflog neu ffioedd a ddarperir gan y GIG at ddibenion cyrsiau doethuriaeth, a chynllun KESS 2, yn gymwys chwaith.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

I gael manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, ewch i’r dudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Ffioedd dysgu a Dulliau Talu

Ariannu eich Astudiaethau

I’ch helpu i nodi ffynonellau cyllid, ewch i’r dudalen Cyllid Ôl-raddedig ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.