Rheolaeth a Llywodraeth y Brifysgol

Mae’r Brifysgol wedi ei hymgorffori mewn Siarter Frenhinol, a roddwyd gyntaf iddi yn 1885, ac sydd wedi cael ei hailysgrifennu a’i diwygio ar sawl achlysur ar ôl hynny. Mae’r Siarter (a’r Statudau ac Ordinhadau ategol) yn darparu fframwaith eang ar gyfer fframwaith cyfreithiol a llywodraethu’r Brifysgol.

Llywodraeth

O dan y Siarter a’r Ystatudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Ar hyn o bryd mae ynddo tua 30 o aelodau, y mwyafrif ohonynt yn aelodau lleyg. Cadeirydd presennol y Cyngor yw Yr Arglwydd Elis-Thomas AC.

Aelodau Lleyg y Cyngor

(Cliciwch ar yr enw i gael Manylion Bywgraffiadol)

Cadeirydd dros dro: Dr Alwyn Roberts BA, LLB, MA
Dirprwy Ganghellor: Dr Alwyn Roberts BA, LLB, MA
Trysorydd ac Is-Gadeirydd: Mr David W. Williams MBE
Is-Gadeirydd:  
Dr Griff Jones
Dr Peter Higson OBE
Yr Athro Gillian Davies
Dr Karen Jones
Mr David W. Williams
Ms. Ellen Parry Williams
Dr Olwen E Williams OBE

Aelodau Ex Officio o’r Cyngor

Yr Athro John Hughes (Is-Ganghellor)
Yr Athro David Shepherd (Dirprwy Is-Ganghellor)
Yr Athro Jerry Hunter (Dirprwy Is-Ganghellor)
Yr Athro Carol Tully (Dirprwy Is-Ganghellor)
Yr Athro Oliver Turnbull (Dirprwy Is-Ganghellor)
Ruth Plant (Llywydd, Undeb y Myfyrwyr)
Mirain Llwyd (Llywydd, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor)
Yr Athro. Jo Rycroft-Malone

Wedi eu penodi gan y Senedd:

Yr Athro Paul Spencer
Yr Athro Andrew Edwards

Wedi ei benodi gan Staff Academaidd:

Dr Lorrie Murphy

Wedi ei phenodi gan Staff Cefnogol:

Mrs Stephanie Barbaresi

Ysgrifennydd y Brifysgol

Dr Kevin Mundy

Prif swyddogaeth y Cyngor yw pennu strategaeth gyffredinol, polisi a chyfeiriad y Brifysgol. Mae ffin glir rhwng ‘llywodraethu’ a ‘rheolaeth’ ac ni fydd aelodau’r Cyngor yn ymwneud â rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd. Mae prif gyfrifoldebau’r corff llywodraethu wedi’u nodi yn ei Ddatganiad o Brif Gyfrifoldebau. (Saesneg yn unig).

Mae gwybodaeth am is-bwyllgorau’r Cyngor ac ar gynnal busnes y Cyngor ar gael yn yr Arweinlyfr i Aelodau’r Cyngor.

Mae gan y Cyngor nifer fechan o is-bwyllgorau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel llywodraethwyr.

  • Pwyllgor Archwilio a Risg
  • Pwyllgor Dwyieithrwydd
  • Pwyllgor Moeseg
  • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
  • Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
  • Pwyllgor Taliadau
  • Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Mae’r Llys yn gorff llawer mwy, yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau seneddol a phroffesiynau eraill, ac mae’n fforwm lle gall aelodau o’r gymuned ymwneud â’r Brifysgol. Canghellor y Brifysgol, Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Elis-Thomas AC, sy’n cadeirio cyfarfod blynyddol y Llys.

Mae manylion pellach am lywodraeth wedi’i gynnwys o fewn Canllaw i Aelodau’r Cyngor. Dylai unigolion sydd â diddordeb i gael ei hystyried i fod yn aelod o’r Cyngor gysylltu â;’r Ysgrifennydd, Dr Kevin Mundy, y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu.Dydy’r Cyngor ddim yn cynnig unrhyw tâl, ond mae’r Brifysgol yn talu treuliau teg ar gyfer teithio a threuliau perthnasol eraill.

Rheolaeth – Y Gweithredwyr

Y Gweithredwyr yw uwch grwp rheoli’r Brifysgol, ac maent yn gyfrifol am reolaeth a gweinyddiaeth gyffredinol y Brifysgol.

Yr Is-Ganghellor, Yr Athro John Hughes, yw pennaeth a phrif swyddog y Brifysgol. Mae’n Cadeirio Gweithredwyr y Brifysgol sy’n cynnwys:

Rôl Enw Dolen
Dirprwy Is-Ganghellor Yr Athro David Shepherd Swyddfa Ymchwil a Menter
4 Dirprwy Is-Ganghellor:
Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad a’r Gymuned Yr Athro Jerry Hunter
Myfyrwyr Yr Athro Carol Tully
Dysgu ac Addysgu Yr Athro Oliver Turnbull
Ymchwil ac Effaith Yr Athro. Jo Rycroft-Malone
5 Deoniaid Coleg:
Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Yr Athro Nichola Callow Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad
Celfyddydau a’r Dyniaethau Yr Athro Andrew Edwards Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Gwyddorau Naturiol Yr Athro Colin Jago Coleg Gwyddorau Naturiol
Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol Yr Athro Phil Molyneux Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol
Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Yr Athro Paul Spencer Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Cyfarwyddwyr:
Cyfarwyddwr Artistig Pontio Ms Elen ap Robert Pontio
Cyfarwyddwr Cyllid Mr Mike Davies Swyddfa Gyllid
Cyfarwyddwr Gweithredol Marchnata a Chyfathrebu Mr Frank Fitzmaurice Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata
Cyfarwyddwr Gweithredol Pontio Mr Dewi Hughes Pontio
Cyfarwyddwr Gwelliant Busnes
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Mrs Tracy Hibbert Adnoddau Dynol
Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu Dr Kevin Mundy (Ysgrifennydd i’r Gweithredwyr) Swyddfa Cynllunio ac Adnoddau
Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Ms Sheila O’Neal Datblygu a Chysylltiadau Alumni
Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Mr Alan Parry Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws Mr Dylan Roberts