Rheolaeth a Llywodraethiant y Brifysgol

Mae’r Brifysgol wedi ei hymgorffori mewn Siarter Frenhinol, a roddwyd gyntaf iddi yn 1885, ac sydd wedi cael ei hailysgrifennu a’i diwygio ar sawl achlysur ar ôl hynny. Mae’r Siarter (a’r Statudau ac Ordinhadau ategol) yn darparu fframwaith eang ar gyfer fframwaith cyfreithiol a llywodraethu’r Brifysgol.

Llywodraeth

O dan y Siarter a’r Ystatudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Ar hyn o bryd mae ynddo tua 30 o aelodau, y mwyafrif ohonynt yn aelodau lleyg. Cadeirydd presennol y Cyngor yw Marian Wyn Jones.

Aelodau Lleyg y Cyngor

(Cliciwch ar yr enw i gael Manylion Bywgraffiadol)

 • Cadeirydd: Mrs Marian Wyn Jones
 • Dirprwy Ganghellor: Professor Gareth Roberts
 • Trysorydd ac Is-Gadeirydd:
 • Is-Gadeirydd:

Aelodau Ex Officio o’r Cyngor

Wedi eu penodi gan y Senedd:

Wedi ei benodi gan Staff Academaidd:

Wedi ei benodi gan Staff Cefnogi:

 • Mr Tudur Williams

Ysgrifennydd y Brifysgol

Prif swyddogaeth y Cyngor yw pennu strategaeth gyffredinol, polisi a chyfeiriad y Brifysgol. Mae ffin glir rhwng ‘llywodraethu’ a ‘rheolaeth’ ac ni fydd aelodau’r Cyngor yn ymwneud â rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd. Mae prif gyfrifoldebau’r corff llywodraethu wedi’u nodi yn ei Ddatganiad o Brif Gyfrifoldebau. (Saesneg yn unig).

Mae gwybodaeth am is-bwyllgorau’r Cyngor ac ar gynnal busnes y Cyngor ar gael yn yr Arweinlyfr i Aelodau’r Cyngor.

Mae gan y Cyngor nifer fechan o is-bwyllgorau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel llywodraethwyr.

 • Pwyllgor Archwilio a Risg
 • Pwyllgor Dwyieithrwydd
 • Pwyllgor Moeseg
 • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
 • Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
 • Pwyllgor Taliadau
 • Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Mae manylion pellach am lywodraeth wedi’i gynnwys o fewn Canllaw i Aelodau’r Cyngor. Dylai unigolion sydd â diddordeb i gael ei hystyried i fod yn aelod o’r Cyngor gysylltu â;’r Ysgrifennydd, Dr Kevin Mundy, y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu.Dydy’r Cyngor ddim yn cynnig unrhyw tâl, ond mae’r Brifysgol yn talu treuliau teg ar gyfer teithio a threuliau perthnasol eraill.

Y Llys

Mae’r Llys yn gorff llawer mwy, yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau seneddol a phroffesiynau eraill, ac mae’n fforwm lle gall aelodau o’r gymuned ymwneud â’r Brifysgol. Canghellor y Brifysgol, George Meyrick, sy’n cadeirio cyfarfod blynyddol y Llys.

Rheolaeth – Y Gweithredwyr

Y Gweithredwyr yw uwch grwp rheoli’r Brifysgol, ac maent yn gyfrifol am reolaeth a gweinyddiaeth gyffredinol y Brifysgol.

Yr Is-Ganghellor, Yr Athro Iwan Davies, yw pennaeth a phrif swyddog y Brifysgol. Mae’n Cadeirio Gweithredwyr y Brifysgol sy’n cynnwys:

Rôl Enw Dolen

Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol
a 3 Dirprwy Is-Ganghellor:

Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol

Yr Athro Oliver Turnbull

 

Yr Iaith Gymraeg, Diwylliant a Chysylltiad a’r Gymuned

Yr Athro Jerry Hunter

Ymchwil ac Effaith

Yr Athro David N. Thomas

Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

Yr Athro Carol Tully

3 Deoniaid Coleg:

Gwyddorau Dynol

Yr Athro Nichola Callow

Coleg Gwyddorau Dynol

Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Yr Athro Andrew Edwards

Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Yr Athro Paul Spencer

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Cyfarwyddwyr:

Ysgrifennydd y Brifysgol ac Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Dr Kevin Mundy

Swyddfa Cynllunio ac Adnoddau

Cyfarwyddwr Cyllid

Mr Mike Davies

Swyddfa Gyllid

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Mrs Tracy Hibbert

Adnoddau Dynol