Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheolaeth a Llywodraethiant y Brifysgol

Mae’r Brifysgol wedi ei hymgorffori mewn Siarter Frenhinol, a roddwyd gyntaf iddi yn 1885, ac sydd wedi cael ei hailysgrifennu a’i diwygio ar sawl achlysur ar ôl hynny. Mae’r Siarter (a’r Statudau ac Ordinhadau ategol) yn darparu fframwaith eang ar gyfer fframwaith cyfreithiol a llywodraethu’r Brifysgol.

Llywodraeth

O dan y Siarter a’r Ystatudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Ar hyn o bryd mae ynddo tua 30 o aelodau, y mwyafrif ohonynt yn aelodau lleyg. Cadeirydd presennol y Cyngor yw Marian Wyn Jones.

Aelodau Lleyg y Cyngor

(Cliciwch ar yr enw i gael Manylion Bywgraffiadol)

 • Cadeirydd: Mrs Marian Wyn Jones
 • Dirprwy Ganghellor: Professor Gareth Roberts
 • Trysorydd ac Is-Gadeirydd:
 • Is-Gadeirydd:

Aelodau Ex Officio o’r Cyngor

Wedi eu penodi gan y Senedd:

Wedi ei benodi gan Staff Academaidd:

Wedi ei benodi gan Staff Cefnogi:

 • Mr Tudur Williams

Ysgrifennydd y Brifysgol

Prif swyddogaeth y Cyngor yw pennu strategaeth gyffredinol, polisi a chyfeiriad y Brifysgol. Mae ffin glir rhwng ‘llywodraethu’ a ‘rheolaeth’ ac ni fydd aelodau’r Cyngor yn ymwneud â rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd. Mae prif gyfrifoldebau’r corff llywodraethu wedi’u nodi yn ei Ddatganiad o Brif Gyfrifoldebau. (Saesneg yn unig).

Mae gwybodaeth am is-bwyllgorau’r Cyngor ac ar gynnal busnes y Cyngor ar gael yn yr Arweinlyfr i Aelodau’r Cyngor.

Mae gan y Cyngor nifer fechan o is-bwyllgorau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel llywodraethwyr.

 • Pwyllgor Archwilio a Risg
 • Pwyllgor Dwyieithrwydd
 • Pwyllgor Moeseg
 • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
 • Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
 • Pwyllgor Taliadau
 • Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Mae manylion pellach am lywodraeth wedi’i gynnwys o fewn Canllaw i Aelodau’r Cyngor. Dylai unigolion sydd â diddordeb i gael ei hystyried i fod yn aelod o’r Cyngor gysylltu â;’r Ysgrifennydd, Dr Kevin Mundy, y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu.Dydy’r Cyngor ddim yn cynnig unrhyw tâl, ond mae’r Brifysgol yn talu treuliau teg ar gyfer teithio a threuliau perthnasol eraill.

Y Llys

Mae’r Llys yn gorff llawer mwy, yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau seneddol a phroffesiynau eraill, ac mae’n fforwm lle gall aelodau o’r gymuned ymwneud â’r Brifysgol. Canghellor y Brifysgol, George Meyrick, sy’n cadeirio cyfarfod blynyddol y Llys.

Rheolaeth – Y Gweithredwyr

Y Gweithredwyr yw uwch grwp rheoli’r Brifysgol, ac maent yn gyfrifol am reolaeth a gweinyddiaeth gyffredinol y Brifysgol.

Yr Is-Ganghellor, Yr Athro Iwan Davies, yw pennaeth a phrif swyddog y Brifysgol. Mae’n Cadeirio Gweithredwyr y Brifysgol sy’n cynnwys:

Yr Athro Iwan Davies
Is-Ganghellor
Yr Athro Oliver Turnbull
Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol
Yr Athro David N. Thomas
Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil ac Effaith)
Professor Carol Tully
Dirprwy Is-ganghellor (Addysg a Phrofiad Myfyrwyr)
Mr Mike Davies
Cyfarwyddwr Cyllid
Mrs Tracy Hibbert
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol
Dr Kevin Mundy
University Secretary and Director of Corporate Services
Yr Athro Nichola Callow
Deon y Coleg Gwyddorau Dynol
Yr Athro Andrew Edwards
Deon y Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes
Yr Athro Paul Spencer
Deon y Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg