Rheolaeth a Llywodraeth y Brifysgol

Mae’r Brifysgol wedi ei hymgorffori mewn Siarter Frenhinol, a roddwyd gyntaf iddi yn 1885, ac sydd wedi cael ei hailysgrifennu a’i diwygio ar sawl achlysur ar ôl hynny. Mae’r Siarter (a’r Statudau ac Ordinhadau ategol) yn darparu fframwaith eang ar gyfer fframwaith cyfreithiol a llywodraethu’r Brifysgol.

Llywodraeth

O dan y Siarter a’r Ystatudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Ar hyn o bryd mae ynddo tua 30 o aelodau, y mwyafrif ohonynt yn aelodau lleyg. Cadeirydd presennol y Cyngor yw Marian Wyn Jones.

Aelodau Lleyg y Cyngor

(Cliciwch ar yr enw i gael Manylion Bywgraffiadol)

Aelodau Ex Officio o’r Cyngor

Wedi eu penodi gan y Senedd:

Wedi ei benodi gan Staff Academaidd:

  • Dr Lorrie Murphy

Wedi ei benodi gan Staff Cefnogi:

  • Mr Tudur Williams

Ysgrifennydd y Brifysgol

Prif swyddogaeth y Cyngor yw pennu strategaeth gyffredinol, polisi a chyfeiriad y Brifysgol. Mae ffin glir rhwng ‘llywodraethu’ a ‘rheolaeth’ ac ni fydd aelodau’r Cyngor yn ymwneud â rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd. Mae prif gyfrifoldebau’r corff llywodraethu wedi’u nodi yn ei Ddatganiad o Brif Gyfrifoldebau. (Saesneg yn unig).

Mae gwybodaeth am is-bwyllgorau’r Cyngor ac ar gynnal busnes y Cyngor ar gael yn yr Arweinlyfr i Aelodau’r Cyngor.

Mae gan y Cyngor nifer fechan o is-bwyllgorau i gynorthwyo aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel llywodraethwyr.

  • Pwyllgor Archwilio a Risg
  • Pwyllgor Dwyieithrwydd
  • Pwyllgor Moeseg
  • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
  • Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
  • Pwyllgor Taliadau
  • Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Mae manylion pellach am lywodraeth wedi’i gynnwys o fewn Canllaw i Aelodau’r Cyngor. Dylai unigolion sydd â diddordeb i gael ei hystyried i fod yn aelod o’r Cyngor gysylltu â;’r Ysgrifennydd, Dr Kevin Mundy, y Swyddfa Cynllunio a Llywodraethu.Dydy’r Cyngor ddim yn cynnig unrhyw tâl, ond mae’r Brifysgol yn talu treuliau teg ar gyfer teithio a threuliau perthnasol eraill.

Y Llys

Mae’r Llys yn gorff llawer mwy, yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau seneddol a phroffesiynau eraill, ac mae’n fforwm lle gall aelodau o’r gymuned ymwneud â’r Brifysgol. Canghellor y Brifysgol, George Meyrick, sy’n cadeirio cyfarfod blynyddol y Llys.

Rheolaeth – Y Gweithredwyr

Y Gweithredwyr yw uwch grwp rheoli’r Brifysgol, ac maent yn gyfrifol am reolaeth a gweinyddiaeth gyffredinol y Brifysgol.

Yr Is-Ganghellor, Yr Athro John Hughes, yw pennaeth a phrif swyddog y Brifysgol. Mae’n Cadeirio Gweithredwyr y Brifysgol sy’n cynnwys:

Rôl Enw Dolen
4 Dirprwy Is-Ganghellor:
Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad a’r Gymuned Yr Athro Jerry Hunter
Ymchwil ac Effaith Yr Athro Jo Rycroft-Malone
Myfyrwyr Yr Athro Carol Tully
Dysgu ac Addysgu Yr Athro Oliver Turnbull
3 Deoniaid Coleg:
Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Yr Athro Nichola Callow Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad
Celfyddydau a’r Dyniaethau Yr Athro Andrew Edwards Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Yr Athro Paul Spencer Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol
Cyfarwyddwyr:
Cyfarwyddwr Cyllid Mr Mike Davies Swyddfa Gyllid
Cyfarwyddwr Gweithredol Marchnata Mr Frank Fitzmaurice Marchnata a Rhyngwladol
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Mrs Tracy Hibbert Adnoddau Dynol
Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu Dr Kevin Mundy (Ysgrifennydd i’r Gweithredwyr) Swyddfa Cynllunio ac Adnoddau
Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Ms Sheila O’Neal Datblygu a Chysylltiadau Alumni