Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Cynigir nifer o fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg a nifer yn ddwyieithog. Gyda’r modiwlau cyfrwng Cymraeg mae’r holl addysgu yn y Gymraeg ond cyflwynir termau yn ddwyieithog ac mae’r cyfeirlyfrau gan amlaf yn Saesneg. Gyda’r modiwlau a gyflwynir yn ddwyieithog mae’r prif ddarlith yn Saesneg gyda thiwtorialau yn cael eu cynnal yn y Gymraeg.

Cynigir detholiad o’r modiwlau cyfrwng Cymraeg, a dwyieithog, ym mhob un o’r rhaglenni gradd. Yn unol â pholisi dwyieithrwydd Prifysgol Bangor, gellir cyflwyno aseiniadau a sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob modiwl.

Modiwlau cyfrwng Cymraeg

Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3

Cyflwyniad i Farchnata

Egwyddorion Marchnata Traethawd Hir

Cyfrifeg Rheolaeth ac Ariannol

Cyfathrebu Marchnata

 

Economeg

Lleoliad Gwaith

 

Sgiliau Astudio Busnes

Cyfrifeg Ariannol

 

Modiwlau Dwyieithog

Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3

Dulliau Meintiol

Ymchwil Marchnata

Entrepreneuriaeth, Cyfalaf a’r Cwmni

Busnes a Rheolaeth

Systemau Gwybodaeth Busnes

Strategaeth Hysbysebu

Marchnadoedd Sefydliadau Ariannol

Economeg i Reolwyr

Trethiant

 

Tebygolrwydd ac Optimeiddiaeth

 

 

Buddsoddiant

 
  Dulliau Meintiol ar gyfer Busnes  
  Dulliau Ystadegol  

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Ysgoloriaethau cymhelliant gwerth hyd at £1,500 (sef £500 y flwyddyn) i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf traean (neu o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Am fanylion pellach cliciwch yma.

Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn cynnig Bwrsari Cyfrwng Cymraeg, sy'n werth £250 y flwyddyn, i'r rhai sy'n astudio o leiaf traean (neu o leiaf 40 credyd y flwyddyn) trwy'r Gymraeg. Am fanylion pellach, cliciwch yma.

Fideo

Beth yw manteision astudio trwy’r Gymraeg? Gwyliwch ein fideo.

Meddai ein myfyrwyr...

Gwenno Williams, Pen Llŷn - BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

“Penderfynais astudio drwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd mai dyma yw fy iaith gyntaf. Rwyf mwy hyderus gyda fy Nghymraeg felly pan gyflwynwyd yr opsiwn i astudio yn y Gymraeg, nes i’m hoedi. Dros y blynyddoedd, mae nifer o fy nheulu wedi mynychu Prifysgol Bangor a gwneud dim ond ei brolio. Roedd yr Ysgol Fusnes hefyd yn swnio’n un da ac felly roedd y penderfyniad yn un hawdd.

Mae’r cwrs BA Busnes a Marchnata yn un difyr iawn efo rhai agweddau yn fwy heriol nag eraill – yn sicr i mi mae’r ochr fathemategol yn fwy o her.  Mae’r cwrs hefyd wedi cyflwyno cyfleoedd annisgwyl i mi – rwyf wedi dewis, er enghraifft, gwneud modiwl yn astudio Tsieineaidd ac economi Tsieina. Nid ydych yn cael eich cyfyngu yn ormodol – mae opsiwn i ledaenu’ch gorwelion yn codi bob hyn a hyn ac i astudio rhywbeth newydd, megis y gyfraith. Mae’r ysgol academaidd yn cynnig llawer iawn o gyfleon, o dripiau addysgiadol i gyfleoedd i hybu’ch siawns o gyflogaeth wedi graddio.

Y peth gorau am y cwrs yw fy mod i’n cael y cyfle i wneud rhai modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac i rywun sydd di arfer neud ei phwnc yn y Gymraeg, mai’n hyfryd cael yr opsiwn i barhau gyda hyn. Rwyf yn teimlo’n dipyn mwy cyfforddus yn gwneud fy ngwaith yn Gymraeg, gan fy mod i lawer mwy hyderus wrth fynegi fy marn. Mae maint y dosbarthiadau Cymraeg hefyd dipyn llai na’r rhai cyfrwng Saesneg, felly mae’n haws cael sylw’r darlithydd.

Dwi wrth fy modd efo cymdeithas glos JMJ (y neuadd breswyl Gymraeg) mae pawb yn adnabod ei gilydd ac felly os oes problem, mae rhywun siŵr o’ch helpu. Mae byw efo pobl yn gwneud chi glicio llawer iawn cynt a gallai ddeud rŵan fy mod i wedi gwneud ffrindiau am oes! Yn wir, tydi bywyd byth yn ddiflas ym Mangor – mae wastad ryw antur i’w ddarganfod a dwi’n edrych ymlaen gymaint i’r ddwy flynedd nesaf!”

Catrin Williams, Llangwnnadl - BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

“Roeddwn wedi astudio Busnes trwy’r Gymraeg yng ngholeg, felly pan glywais fod rhan o’r cwrs BA Astudiaethau Busnes a Marchnata ym Mangor yn cael ei chynnig trwy gyfrwng y Gymraeg, penderfynais astudio beth fedraf yn y Gymraeg. Yn fy marn i, mae’r gwaith yn dod yn haws i mi fel hyn gan mai Cymraeg yw fy iaith gyntaf.

Mae Prifysgol Bangor yn brifysgol wych i astudio ynddi. Mae’r Ysgol academaidd ei hun yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dulliau addysgu da. Un o fy uchafbwyntiau hyd yn hyn yw cael y cyfle i gyfarfod pobl newydd sydd ar yr un cwrs â mi, yn ogystal â’r gallu i weithio trwy’r Gymraeg yn ddyddiol.

Mae’r rhaglen BA Astudiaethau Busnes a Marchnata yn hynod ddiddorol. Mae’r flwyddyn gyntaf wedi rhoi cyflwyniad trylwyr i mi i’r byd Busnes a Marchnata. Y pethau gorau am y cwrs yw bod amrywiaeth ym mhob darlith, ac wrth gwrs, yr holl gyfleoedd i astudio fy mhwnc yn y Gymraeg.”