Yn dangos desg gan gynnwys taflen gyfrifeg, sbectol, cyfrifiannell a beiro.

Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Pam Astudio Cyfrifeg, Bancio a Chyllid?

Rydym yn falch iawn o'r amgylchedd addysgu a dysgu yn Ysgol Busnes Bangor. Rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn adnoddau dysgu arloesol, cefnogaeth dechnolegol, gofal bugeiliol a phrofiad myfyrwyr. Mae ein perfformiad cryf ar y llwyfan byd-eang yn dyst i'n hymrwymiad i ddarparu profiad heriol a thrwyadl i'n holl fyfyrwyr. Mae ein rhaglenni gradd Cyfrifeg, Bancio a Chyllid yn darparu gwybodaeth werthfawr iawn a sgiliau trosglwyddadwy sy'n paratoi ein graddedigion at amrywiaeth eang o yrfaoedd posib. Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i swyddi yn y sectorau preifat a chyhoeddus, mewn marchnadoedd a sefydliadau ariannol rhyngwladol neu mewn busnesau lleol a rhyngwladol. Caiff myfyrwyr brofiad o amrywiaeth o adnoddau a thechnegau cyfrifyddu a chyllid ynghyd â sylfaen academaidd drylwyr.  Gall myfyrwyr wneud defnydd o'r sgiliau a ddatblygir ar y rhaglenni hyn ar unwaith ar ddechrau eu gyrfaoedd. Mae graddedigion y rhaglenni hyn yn cael cyfle i weithio mewn swyddi difyr a buddiol.

Yr Uchaf

o holl brifysgolion y DU ar gyfer ymchwil ym maes Bancio, y 25ain safle yn fyd-eang

RePEc, Awst 2021

10 Uchaf

yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr: Cyfrifeg

NSS 2021

Y peth gorau am y cwrs hyd yma yw'r ffaith ein bod yn astudio amrywiaeth o agweddau o'r pwnc yn ogystal â'r cyfathrebu rhwng darlithwyr a myfyrwyr a'r holl gefnogaeth ycwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr.

 

Delyth Jones Williams,  Busnes a Chyllid

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae gan ein rhaglenni Cyfrifeg a Chyllid bwyslais proffesiynol ac maent wedi eu hachredu gan yr holl brif gyrff cyfrifyddu gan gynnwys Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA), Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA), Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW), Certified Practising Accountant (CPA) Australia a'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Mae'r achrediadau hyn yn cynnig eithriadau sylweddol i raddedigion o arholiadau craidd llawer o'r cyrff hyn. Mae hwn o fantais enfawr gan y bydd yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar ddatblygu eich gyrfa. Mae ein rhaglenni bancio a chyllid yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr at ddisgwyliadau cyflogwyr yn y sector bancio byd-eang a marchnadoedd ariannol rhyngwladol.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae darpariaeth Gymraeg helaeth ar gael yn Ysgol Busnes Bangor. Mae rhai modylau ym mhob un o’n rhaglenni gradd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae ein cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â rhai cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau dwyieithog, lle mae'r prif ddarlith yn cael ei chyflwyno yn y Saesneg gyda’r seminarau a’r tiwtorialau yn y Gymraeg.

Ein Hymchwil o fewn Cyfrifeg, Bancio a Chyllid

Mae Bangor wedi datblygu enw da yn rhyngwladol ym maes ymchwil bancio a chyllid dros sawl degawd. Mae gan staff gysylltiadau gweithredol â sefydliadau rhyngwladol fel Banc Canolog Ewrop (ECB) a'r Bank for International Settlements (BIS). Ymhlith y themâu ymchwil cyfredol a ystyrir gan ein staff mae Undeb Bancio Ewrop, polisi cyfradd llog negyddol, iawndal gweithredol, moeseg ariannol a statws credyd. Mae myfyrwyr cyfrifeg yn gallu menteisio ar ein hacademyddion a'n hymchwilwyr sy'n arbenigwyr mewn cyfrifeg ariannol a rheoli, trethiant, archwilio a dadansoddi ariannol. Mae ein staff yn cyhoeddi canfyddiadau eu hymchwil mewn llawer o'r cyfnodolion rhyngwladol blaenllaw ym maes cyfrifeg, bancio a chyllid. Mae staff academaidd yn gwneud gwaith ymchwil ar lefel uchel i sefydliadau allanol yn gyson, fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a Thrysorlys y DU. Mae dysgu dan arweiniad ymchwil yn ffynnu yn yr ysgol ac mae wedi arwain at gynllunio a darparu rhaglenni arloesol ym maes cyfrifeg, bancio a chyllid. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?