Darn punt a graff

Economeg

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Economeg

Pam Astudio Economeg?

Mae economeg yn darparu gwahanol ffyrdd inni feddwl am y byd a sut mae'n gweithredu. Mae'n ein helpu i ddeall sut mae unigolion, busnesau a llywodraethau yn ymddwyn; ac yn rhoi cipolwg i ni o sut y dylent ymddwyn. Ar un pegwn, mae economeg yn llywio'r penderfyniadau y mae llywodraethau yn eu gwneud am rai o faterion pwysicaf ein dydd, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb. Mae'n llywio sut mae busnesau'n gwneud penderfyniadau am bopeth o brisio a hysbysebu i fuddsoddiadau mewn datblygu cynnyrch a strategaeth gorfforaethol. Ar y pegwn arall, gall ein helpu ni fel unigolion i wneud penderfyniadau gwell am ein bywydau ein hunain; gan gynnwys pa mor galed y dylem weithio a faint y dylem ei gynilo ar gyfer ein hymddeoliad. 

Bydd ein rhaglen anrhydedd sengl mewn Economeg yn caniatáu ichi ennill dealltwriaeth o sut mae economïau modern yn gweithio. Ar yr un pryd, byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o werth mawr i'ch bywyd a'ch gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn dod i ddeall sut mae cwmnïau'n cystadlu, arferion unigolion fel defnyddwyr a gweithwyr, a sut mae llywodraethau'n ceisio rheoli a rheoleiddio'r prosesau hyn. Ymhellach, byddwch yn dysgu sut mae'r ffactorau hyn yn siapio cymdeithas yn gyffredinol trwy ddylanwadu ar dwf economaidd, anghydraddoldeb, cynaliadwyedd a'r ymateb i argyfyngau naturiol ac o waith dyn. Byddwch yn meithrin sgiliau mewn modelu, data a meddwl dadansoddol - sgiliau pwysig iawn i gyd ym marchnad swyddi heddiw.

Bydd ein rhaglen Economeg a Chyllid yn caniatáu ichi gyfuno astudio economeg yn gyffredinol ag arbenigo mewn marchnadoedd ariannol a chyllid corfforaethol. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o weithrediad economïau modern a'r marchnadoedd ariannol sy’n ganolog iddynt. Byddwch yn astudio sut mae cwmnïau, unigolion a llywodraethau yn gwneud penderfyniadau sy'n siapio cymdeithas yn gyffredinol. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae'r marchnadoedd ariannol, sy'n cymedroli'r penderfyniadau hyn, yn gweithredu. Wrth wneud hynny, byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o werth mawr i'ch bywyd a'ch gyrfa yn y dyfodol, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â modelu, data a meddwl yn ddadansoddol.

Gorau

yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr: Economeg

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021

2il

yn y DU am Foddhad Myfyrwyr: Economeg

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021

Cyfleoedd Gyrfa mewn Economeg

Mae deall sut mae pobl, cwmnïau a gwledydd yn rheoli eu harian yn un o'r sgiliau mwyaf gwerthfawr i unrhyw gyflogwr.

Mae yna yrfaoedd sy'n defnyddio gwybodaeth benodol am economeg, er enghraifft, banciau, yswiriant, cwmnïau cyfrifyddiaeth, busnesau ac adrannau'r llywodraeth.  Gall y swyddi hyn gynnwys adnabod risgiau ariannol neu wneud penderfyniadau ynghylch lle y dylai cwmni neu lywodraeth fuddsoddi ei adnoddau yn y dyfodol, neu hyd yn oed sut i ddylunio platfform bidio ar gyfer eBay. Mae yna swyddi hefyd i economegwyr mewn melinau trafod a chyrff ymgynghori sy'n cynghori llywodraethau a chwmnïau ar bolisi cyhoeddus, megis sut i ddelio ag argyfwng dyled Gwlad Groeg.

Yn fwy eang, mae gradd Economeg yn helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfaoedd sy'n gofyn am sgiliau rhifiadol, dadansoddol a datrys problemau - er enghraifft mewn Cynllunio Busnes, Marchnata, Ymchwil a Rheoli. Mae Economeg yn eich helpu i feddwl yn strategol a gwneud penderfyniadau i sicrhau'r canlyniad gorau posibl.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae darpariaeth Gymraeg helaeth ar gael yn Ysgol Busnes Bangor. Mae rhai modylau ym mhob un o’n rhaglenni gradd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae ein cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â rhai  cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau dwyieithog, lle mae'r prif ddarlith yn cael ei chyflwyno yn y Saesneg gyda’r seminarau a’r tiwtorialau yn y Gymraeg.

Ein Hymchwil o fewn Economeg

Mae Ysgol Busnes Bangor yn enw sy'n gyfystyr â rhagoriaeth mewn ymchwil.  Cawsom sgôr GPA o 2.81 yn y  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) diweddaraf, gyda 68% o'n cynnyrch ymchwil wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion 3* neu 4*. Rydym hefyd yn safle 26 yn y Deyrnas Unedig o ran canlyniadau GPA wedi'u pwysoli yn ôl dwyster ymchwil (REF 2014), sy'n adlewyrchu'r gyfran uchel o staff sy'n cynhyrchu ymchwil yn yr Ysgol. 

Mae ein harbenigedd ymchwil wedi ei rannu'n bedwar clwstwr:

Mae staff academaidd yn cyflawni gwaith ymgynghori ac ymchwil ar lefel uchel yn rheolaidd i sefydliadau allanol a chyhoeddir eu hymchwil mewn cyfnodolion academaidd blaenllaw, ac mae eu llyfrau a'u hadroddiadau ymchwil yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?