Darn punt a graff

Economeg

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Economeg

Pam Astudio Economeg?

Bydd gradd mewn Economeg Busnes yn apelio at unrhyw un sy’n dymuno astudio materion economaidd ar lefel leol, cenedlaethol a rhyngwladol, wrth ddatblygu sgiliau ymarferol mewn busnes, cyllid a rheolaeth a fydd yn ddeniadol i gyflogwyr yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae ein cwrs yn rhoi cyfle i chi gyfuno rhaglen graidd o astudio mewn Economeg gyda dewis eang o fodiwlau dewisol mewn Busnes, Cyllid a Rheolaeth. Trwy gynnwys elfen graidd microeconomeg a macroeconomeg gydag arbenigedd sy'n canolbwyntio ar gyd-destun economaidd gwneud penderfyniadau busnes, byddwch yn datblygu ymwybyddiaeth o ddefnyddio economeg mewn meysydd yn cynnwys rheoli busnes, cyllid a pholisi cyhoeddus.

Mae ein gradd mewn Economeg Ariannol yn rhoi cyfle i chi astudio economeg yng nghyd-destun y byd go iawn, gan ddatblygu sgiliau dadansoddi cryf a chymhwyster mewn economeg sy'n berthnasol i yrfa ac y gellir ei gymhwyso i gyllid byd-eang. Mae'r cwrs yn cynnwys elfennau craidd mewn economeg a chyllid.  Mae'r elfen gyllid yn rhoi sylw manwl i bynciau megis y system ariannol, cynhyrchion a marchnadoedd ariannol, cyllido cwmnïau a swyddogaeth buddsoddi.

Gorau

yn y DU yn seiliedig ar adolygiadau StudentCrowd

Adolygiad StudentCrowd 2020

yn y 10 uchaf

am Foddhad Myfyrwyr: Economeg

Complete University Guide 2020

Cyfleoedd Gyrfa mewn Economeg

Mae deall sut mae pobl, cwmnïau a gwledydd yn rheoli eu harian yn un o'r sgiliau mwyaf gwerthfawr i unrhyw gyflogwr.

Mae yna yrfaoedd sy'n defnyddio gwybodaeth benodol am economeg, er enghraifft, banciau, yswiriant, cwmnïau cyfrifyddiaeth, busnesau ac adrannau'r llywodraeth.  Gall y swyddi hyn gynnwys adnabod risgiau ariannol neu wneud penderfyniadau ynghylch lle y dylai cwmni neu lywodraeth fuddsoddi ei adnoddau yn y dyfodol, neu hyd yn oed sut i ddylunio platfform bidio ar gyfer eBay. Mae yna swyddi hefyd i economegwyr mewn melinau trafod a chyrff ymgynghori sy'n cynghori llywodraethau a chwmnïau ar bolisi cyhoeddus, megis sut i ddelio ag argyfwng dyled Gwlad Groeg.

Yn fwy eang, mae gradd Economeg yn helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfaoedd sy'n gofyn am sgiliau rhifiadol, dadansoddol a datrys problemau - er enghraifft mewn Cynllunio Busnes, Marchnata, Ymchwil a Rheoli. Mae Economeg yn eich helpu i feddwl yn strategol a gwneud penderfyniadau i sicrhau'r canlyniad gorau posibl.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae darpariaeth Gymraeg helaeth ar gael yn Ysgol Busnes Bangor. Mae rhai modylau ym mhob un o’n rhaglenni gradd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae ein cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â rhai  cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau dwyieithog, lle mae'r prif ddarlith yn cael ei chyflwyno yn y Saesneg gyda’r seminarau a’r tiwtorialau yn y Gymraeg.

Ein Hymchwil o fewn Economeg

Mae Ysgol Busnes Bangor yn enw sy'n gyfystyr â rhagoriaeth mewn ymchwil.  Cawsom sgôr GPA o 2.81 yn y  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) diweddaraf, gyda 68% o'n cynnyrch ymchwil wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion 3* neu 4*. Rydym hefyd yn safle 26 yn y Deyrnas Unedig o ran canlyniadau GPA wedi'u pwysoli yn ôl dwyster ymchwil (REF 2014), sy'n adlewyrchu'r gyfran uchel o staff sy'n cynhyrchu ymchwil yn yr Ysgol. 

Mae ein harbenigedd ymchwil wedi ei rannu'n bedwar clwstwr:

Mae staff academaidd yn cyflawni gwaith ymgynghori ac ymchwil ar lefel uchel yn rheolaidd i sefydliadau allanol a chyhoeddir eu hymchwil mewn cyfnodolion academaidd blaenllaw, ac mae eu llyfrau a'u hadroddiadau ymchwil yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?