Darn punt a graff

Economeg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Economeg?

Mae economeg yn darparu gwahanol ffyrdd inni feddwl am y byd a sut mae'n gweithredu. Mae'n ein helpu i ddeall sut mae unigolion, busnesau a llywodraethau yn ymddwyn; ac yn rhoi cipolwg i ni o sut y dylent ymddwyn. Ar un pegwn, mae economeg yn llywio'r penderfyniadau y mae llywodraethau yn eu gwneud am rai o faterion pwysicaf ein dydd, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb. Mae'n llywio sut mae busnesau'n gwneud penderfyniadau am bopeth o brisio a hysbysebu i fuddsoddiadau mewn datblygu cynnyrch a strategaeth gorfforaethol. Ar y pegwn arall, gall ein helpu ni fel unigolion i wneud penderfyniadau gwell am ein bywydau ein hunain; gan gynnwys pa mor galed y dylem weithio a faint y dylem ei gynilo ar gyfer ein hymddeoliad. 

Bydd ein rhaglen anrhydedd sengl mewn Economeg yn caniatáu ichi ennill dealltwriaeth o sut mae economïau modern yn gweithio. Ar yr un pryd, byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o werth mawr i'ch bywyd a'ch gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn dod i ddeall sut mae cwmnïau'n cystadlu, arferion unigolion fel defnyddwyr a gweithwyr, a sut mae llywodraethau'n ceisio rheoli a rheoleiddio'r prosesau hyn. Ymhellach, byddwch yn dysgu sut mae'r ffactorau hyn yn siapio cymdeithas yn gyffredinol trwy ddylanwadu ar dwf economaidd, anghydraddoldeb, cynaliadwyedd a'r ymateb i argyfyngau naturiol ac o waith dyn. Byddwch yn meithrin sgiliau mewn modelu, data a meddwl dadansoddol - sgiliau pwysig iawn i gyd ym marchnad swyddi heddiw.

Bydd ein rhaglen Economeg a Chyllid yn caniatáu ichi gyfuno astudio economeg yn gyffredinol ag arbenigo mewn marchnadoedd ariannol a chyllid corfforaethol. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o weithrediad economïau modern a'r marchnadoedd ariannol sy’n ganolog iddynt. Byddwch yn astudio sut mae cwmnïau, unigolion a llywodraethau yn gwneud penderfyniadau sy'n siapio cymdeithas yn gyffredinol. Byddwch hefyd yn dysgu sut mae'r marchnadoedd ariannol, sy'n cymedroli'r penderfyniadau hyn, yn gweithredu. Wrth wneud hynny, byddwch yn datblygu sgiliau a fydd o werth mawr i'ch bywyd a'ch gyrfa yn y dyfodol, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â modelu, data a meddwl yn ddadansoddol.

Gorau

yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr: Economeg

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021

2il

yn y DU am Foddhad Myfyrwyr: Economeg

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2021

Ein Hymchwil o fewn Economeg

Mae Ysgol Busnes Bangor yn enw sy'n gyfystyr â rhagoriaeth mewn ymchwil.  Cawsom sgôr GPA o 2.81 yn y  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) diweddaraf, gyda 68% o'n cynnyrch ymchwil wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion 3* neu 4*. Rydym hefyd yn safle 26 yn y Deyrnas Unedig o ran canlyniadau GPA wedi'u pwysoli yn ôl dwyster ymchwil (REF 2014), sy'n adlewyrchu'r gyfran uchel o staff sy'n cynhyrchu ymchwil yn yr Ysgol. 

Mae ein harbenigedd ymchwil wedi ei rannu'n bedwar clwstwr:

Mae staff academaidd yn cyflawni gwaith ymgynghori ac ymchwil ar lefel uchel yn rheolaidd i sefydliadau allanol a chyhoeddir eu hymchwil mewn cyfnodolion academaidd blaenllaw, ac mae eu llyfrau a'u hadroddiadau ymchwil yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?