Nyrs mewn dosbarth

Academi Dysgu Cymhwysol ar gyfer Iechyd Ataliol (ALPHAcademi)

Iechyd Ataliol

Mae'r dywediad ei bod yn wellatal y clwy na’i wella yn parhau i dyfu mewn perthnasedd. Yn wir, wrth i boblogaethau gael eu heffeithio'n raddol gan aml-afiachedd ac anhwylderau tymor hir y gellir eu hosgoi, mae'r brys a'r angen i ganolbwyntio ar atal salwch yn cynyddu.

Mae atal yn ymwneud â helpu pobl i gadw'n iach, yn hapus ac yn annibynnol cyhyd ag y bo modd. Mae'n golygu atal problemau rhag codi yn y lle cyntaf; canolbwyntio ar gadw pobl yn iach, yn hytrach na'u trin pan fyddant yn mynd yn sâl yn unig. Yn wir, nid absenoldeb salwch neu wendid yn unig yw atal, ond meddu ar adnoddau personol sydd angen eu meithrin a'u datblygu i sicrhau iechyd meddwl a chorfforol da.

Yn ogystal, ni all y system iechyd a gofal cymdeithasol ddatrys atal yn unig, gan fod llawer o agweddau sy'n dylanwadu ar iechyd da y tu hwnt i reolaeth y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Rhaid ymgorffori ymwybyddiaeth o degwch iechyd a'i ymrwymiad iddo yn y ddarpariaeth gofal iechyd er mwyn i atal fod yn llwyddiannus ar draws cymdeithas.

Rydym yn parhau i weld cynnydd enfawr o ran gwella iechyd y genedl, sy’n arwain at gynnydd mewn hyd bywydau. Fodd bynnag, mae pobl yn treulio gormod o flynyddoedd mewn iechyd gwael, gyda'r gwelliant mewn iechyd yn anghyfartal ar draws cymdeithas. Ond nid yw hyn yn anochel; gellid atal llawer o afiechyd.

Ariannu ac Ysgoloriaethau

Mae nifer o leoedd wedi'u hariannu'n rhannol ac yn llawn ar gael i fyfyrwyr y DU ar fodiwlau unigol a darpariaeth ôl-raddedig lawn. Mae yna hefyd un lle wedi'i ariannu'n llawn ar gael i fyfyriwr Rhyngwladol ar y rhaglen MSc Preventative Health and Health Equity.

I wybod mwy, yn cynnwys gwybodaeth am y meini prawf cymhwysiant, telerau ac amodau ac i ymgeisio, lawrlwythwch y ffurflen sydd i'w chael yma.

I ymgeiswyr rhyngwladol, ymgeisiwch gyda'r ffurflen sydd ar gael yma.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer yr ysgoloriaethau hyn, mae cyfleoedd cyllido pellach i'w gweld ar ein tudalennau Cyllid Myfyrwyr.

Gweithdai am ddim ar-lein

Mae ALPHAcademi yn cynnal gweithdai AM DDIM mewn amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud ag iechyd ataliol. Bydd y gweithdai hyn yn cefnogi dysgwyr i uwchsgilio mewn ffordd hyblyg ac mewn ffrâm amser fydd yn gweddu â gofynion eu swyddi. Bydd pob gweithdy yn cael ei hwyluso gan arbenigwr pwnc blaenllaw ac yn cael ei gynnal ar-lein.

Mae pob un o'n gweithdai yn gyfan gwbl AM DDIM ac yn agored i bawb. Mae mwy o fanylion am y gweithdai a sut i gofrestru ar gael isod:

 

Ymchwil

Wrth i boblogaethau gael eu heffeithio'n raddol gan anhwylderau aml-afiachedd ac hirdymor y gellir eu hosgoi, mae'r brys a'r angen i ganolbwyntio ar atal salwch yn cynyddu. Mae atal yn ymwneud â helpu pobl i fod yn iach, yn hapus ac yn annibynnol, ac aros felly cyhyd ag y bo modd. Mae'n golygu atal problemau rhag codi yn y lle cyntaf, wrth ganolbwyntio ar gadw pobl yn iach, nid eu trin pan fyddant yn mynd yn sâl yn unig.. Mae cynnydd enfawr yn parhau i gael ei wneud o ran gwella iechyd y genedl. Fodd bynnag, nid yw'r gwelliant yma mewn iechyd yn gyfartal ar draws cymdeithas, ac mae pobl yn parhau i dreulio gormod o flynyddoedd mewn iechyd gwael.

Mae gan ALPHAcademy botensial mawr i ailffocysu ymchwil a datblygu iechyd ar ymyriadau iechyd ataliol. Rydym yn bwriadu gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid allweddol, gan gynnwys partneriaid o'r sector iechyd a gofal cymdeithasol, diwydiant, y trydydd sector, ac addysg i arwain a chefnogi ymchwil ar ymyriadau iechyd ataliol a dulliau ysgogi newid ym maes iechyd.

Byddwn yn cynnig gwasanaethau cefnogi a llunio ymchwil pwrpasol, ac yn canolbwyntio ar gydweithredu amlasiantaethol. Rydym yn awyddus i archwilio cyfleoedd a phartneriaethau ymchwil.

Cysylltwch â alphacademy@bangor.ac.uk i drafod ymhellach.

Ymgynghoriaeth

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i sicrhau bod canlyniadau ei haddysgu a'i hymchwil ysgolheigaidd yn cael eu defnyddio er budd cymdeithas ac economi Cymru a thu hwnt.

Mae gan y Coleg y Gwyddorau Dynol ym Mhrifysgol Bangor hanes sefydledig o ymgynghori ar ymchwil ac mae'r ALPHAcademy yn awyddus i ddatblygu prosiectau pwrpasol yng nghyd-destun ehangach y prosiect, gan gynnwys ymyriadau iechyd ataliol, arwain systemau, mentora a newid ymddygiad.

Rydym eisiau gweithio gydag amrywiol randdeiliaid i ddylunio rhaglenni unigryw sy'n cyflawni anghenion penodol, ac rydym yn awyddus i archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol.

Cysylltwch â alphacademy@bangor.ac.uk i drafod ymhellach.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?