Gweithgareddau Arloesol Diweddar

Cydweithio ar ddyluniad yn trawsffurfio’r broses sganio fasgwlar

Datblygwyd stand clamp pwrpasol o ganlyniad i gydweithio llwyddiannus rhwng technegwyr ac academyddion yn Arloesi Pontio. Defnyddir y stand clamp yn awr yn y labordy ffisioleg gardiofasgwlaidd yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor.

Mae dyluniad penodol y stand clamp yn galluogi ymchwilwyr i sefydlogi’r trawsddygiadur uwchsain wrth wneud gwaith sganio fasgwlaidd. Mae’n helpu i wella cywirdeb y data a gynhyrchir yn sylweddol iawn.

Mae argraffu 3D yn cadw SEACAMS ar y blaen ym maes ymchwil a chynllunio offer môr.

Mae SEACAMS, cangen o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor wedi bod yn cynhyrchu offer ar gyfer y môr yn llwyddiannus am lawer o flynyddoedd. Mae eu cydweithio diweddar gydag Arloesi Pontio wedi eu galluogi i brototeipio eu cynnyrch gan ddefnyddio argraffu 3D am y tro cyntaf.

Eu her oedd dylunio ffrâm i ddal offer casglu data acwstig ar uchder priodol uwchlaw gwely’r môr. I ddechrau defnyddiodd tîm SEACAMS feddalwedd CAD 3D nerthol i fodelu’r ffrâm, ac yna gofyn i Arloesi Pontio gynhyrchu prototeip ar raddfa gan ddefnyddio argraffu 3D. Roedd yn golygu y gallai tîm SEACAMS ystyried ac yna adolygu eu cynllun cyn gweithgynhyrchu.

Bydd cydweithio parhaus gydag Arloesi Pontio yn helpu i sicrhau bod SEACAMS a Phrifysgol Bangor yn parhau ar y blaen ym maes ymchwil a chynllunio offer môr.

Hwb busnes i fusnes newydd meddygol ym Mangor

Mae UW Designs sydd wedi eu lleoli yng ngogledd Cymru yn datblygu cynnyrch a dulliau arloesol meddygol. Diolch i Arloesi Pontio maent wedi gallu gwneud ymchwil a gwaith dylunio a oedd yn llwyr y tu hwnt i’w cyllideb o’r blaen.

Bu Pontio yn helpu UW Designs i gynllunio, profi a phrototeipio dyfais endosgopi ar gyfer CREO Medical, am gyfran fechan o’r gost oedd yn eu hwynebu yn flaenorol. Mae UW Designs yn awr mewn sefyllfa i ddatblygu cynnyrch masnachol hyfyw eraill a chynyddu eu busnes.

Meddalwedd yn gwneud tripiau ysgol yn llawer haws

Mae Arloesi Pontio wedi cefnogi Semantise Ltd. yng ngogledd Cymru i ddatblygu meddalwedd a fydd yn helpu ysgolion i wella eu ffyrdd o reoli data yn aruthrol.

Bwriad yr ap eezeTrip App yw lleihau’n aruthrol y cyfathrebu ar bapur rhwng yr ysgolion a rhieni, gan arbed arian ac amser gwerthfawr. Tyfodd Semantise, sydd wedi’i leoli ym Mrynrefail, o’r Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor.