Delwedd o dabled yn arddangos siartiau bar a graffiau

Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

10 Uchaf

ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr o fewn Marchnata

Complete University Guide 2023

3ydd

am Ansawdd Addysgu: Busnes, Rheolaeth a Marchnata

Times & Sunday Times: Good University Guide 2023

97%

Boddhad Cyffredinol o fewn maes Rheolaeth

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Mae deall Busnes, Marchnata a Rheolaeth yn hanfodol fel sylfaen ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn gweithio i unrhyw sefydliad; boed hynny trwy arbenigo mewn entrepreneuriaeth, strategaeth, rheolaeth, adnoddau dynol, twristiaeth neu farchnata.  

Er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus a moesegol mewn perthynas â busnes, rheolaeth a marchnata mae'n hanfodol bod gennych wybodaeth gadarn am yr arfer gorau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Er mwyn i fusnesau oroesi, ffynnu a llwyddo rhaid i gwmnïau ddeall ac ymwneud â'r farchnad. Bydd ein rhaglenni Marchnata yn eich helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i nodi safle cynnyrch a brandiau mewn tirwedd gystadleuol, bodloni gofynion defnyddwyr a chyfathrebu’n effeithiol â chynulleidfaoedd targed.  

Bydd ein rhaglen Marchnata yn eich helpu i datblygu sgiliau rheoli pobl a sgiliau strategol allweddol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol, yn arloesol ac yn entrepreneuraidd - sy'n hanfodol i unrhyw arweinydd deinamig yn y byd sydd ohoni. 

PROFFIL MYFYRIWR Tomos Owen

BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

Mae Tomos Owen yn astudio Astudiaethau Busnes a Marchnata yma ym Mangor, mae'n wreiddiol o Gaernarfon. Yma mae Tomos yn son am ei fywyd ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Ein Hymchwil o fewn Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Mae gennym grŵp ymchwil cryf a bywiog sy'n canolbwyntio ar ddeall a chyfathrebu â defnyddwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

Mae gennym agwedd fyd-eang ac mae llawer o'n hymchwil yn rhoi sylw i faterion byd-eang, rhyngwladol a rhyngddiwylliannol. Er enghraifft, mae newid yn yr hinsawdd yn thema a ffocws canolog sy'n gyffredin i'r rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil a wneir ar draws Ysgol Busnes Bangor.  

Mae'r dirwedd gymdeithasol-wleidyddol, o ran busnesau a  defnyddwyr, yn esblygu'n barhaus. Mae ein hymchwil nid yn unig yn dilyn tueddiadau cyfredol ond hefyd yn arwain yn rhyngwladol mewn ymgais i ragweld a rhoi sylw i faterion a phroblemau busnes a threfniadaeth sydd ar y gorwel yn y dyfodol. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Banner i hyrwyddo Diwrnod Agored Ar-lein ar 7 Rhagfyr 2022 - yn cynnwys 5 sleid yn dangos llun o fyfyrwyr mewn dosbarth, myfyrwyr yn sgwrsio tu allan i adeilad Pontio, myfyrwyr yn cerdded mewn coedwig.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?