Delwedd o dabled yn arddangos siartiau bar a graffiau

Busnes, Marchnata a Rheolaeth

(yn cynnwys Rheolaeth Adnoddau Dynol a Rheoli Twristiaeth)

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Mae deall Busnes, Marchnata a Rheolaeth yn hanfodol fel sylfaen ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn gweithio i unrhyw sefydliad; boed hynny trwy arbenigo mewn entrepreneuriaeth, strategaeth, rheolaeth, adnoddau dynol, twristiaeth neu farchnata.  

Er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus a moesegol mewn perthynas â busnes, rheolaeth a marchnata mae'n hanfodol bod gennych wybodaeth gadarn am yr arfer gorau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Er mwyn i fusnesau oroesi, ffynnu a llwyddo rhaid i gwmnïau ddeall ac ymwneud â'r farchnad. Bydd ein rhaglenni Marchnata yn eich helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i nodi safle cynnyrch a brandiau mewn tirwedd gystadleuol, bodloni gofynion defnyddwyr a chyfathrebu’n effeithiol â chynulleidfaoedd targed.  

Bydd ein rhaglen Marchnata yn eich helpu i datblygu sgiliau rheoli pobl a sgiliau strategol allweddol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol, yn arloesol ac yn entrepreneuraidd - sy'n hanfodol i unrhyw arweinydd deinamig yn y byd sydd ohoni. 

10 uchaf

am Ddwysedd Ymchwil mewn Marchnata

Complete University Guide 2020

PROFFIL MYFYRIWR Tomos Owen

BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

Mae Tomos Owen yn astudio Astudiaethau Busnes a Marchnata yma ym Mangor, mae'n wreiddiol o Gaernarfon. Yma mae Tomos yn son am ei fywyd ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Os oes arnoch eisiau rhedeg eich busnes eich hun neu chwarae rhan allweddol mewn sefydliad, bydd rhaglenni Bangor yn rhoi'r offer i chi wireddu'r dyheadau hynny. Bydd ein rhaglenni yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth graff o reolaeth a strategaeth busnes, a dysgu'r sgiliau i ymgeisio am swyddi creadigol, gyda ffocws cryf ar elfennau digidol. Bydd eich gradd yn rhoi amrywiaeth eang o opsiynau gyrfa i chi gan gynnwys llwybrau gyrfa ym maes hysbysebu, rheoli brandiau neu werthiant, cysylltiadau cyhoeddus, adnoddau dynol a thwristiaeth.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae darpariaeth Gymraeg helaeth ar gael yn Ysgol Busnes Bangor. Mae rhai modylau ym mhob un o’n rhaglenni gradd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae ein cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â rhai cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau dwyieithog, lle mae'r prif ddarlith yn cael ei chyflwyno yn y Saesneg gyda’r seminarau a’r tiwtorialau yn y Gymraeg.

Ein Hymchwil o fewn Busnes, Marchnata a Rheolaeth

Mae gennym grŵp ymchwil cryf a bywiog sy'n canolbwyntio ar ddeall a chyfathrebu â defnyddwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

Mae gennym agwedd fyd-eang ac mae llawer o'n hymchwil yn rhoi sylw i faterion byd-eang, rhyngwladol a rhyngddiwylliannol. Er enghraifft, mae newid yn yr hinsawdd yn thema a ffocws canolog sy'n gyffredin i'r rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil a wneir ar draws Ysgol Busnes Bangor.  

Mae'r dirwedd gymdeithasol-wleidyddol, o ran busnesau a  defnyddwyr, yn esblygu'n barhaus. Mae ein hymchwil nid yn unig yn dilyn tueddiadau cyfredol ond hefyd yn arwain yn rhyngwladol mewn ymgais i ragweld a rhoi sylw i faterion a phroblemau busnes a threfniadaeth sydd ar y gorwel yn y dyfodol. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?