/sites/default/files/styles/16x9_1920w/public/2023-01/24-1%200-22%20Bangor%20Uni%20%201735.jpg?h=d9b79fc2&itok=0zceGrKv

Y Gyfraith

Mae’r Gyfraith ym Mangor yn llwybr gwych i’r rhai sydd yn edrych ar yrfa yn y sector cyfreithiol fel Cyfreithiwr neu Fargyfreithiwr ac i’r rhai sy’n edrych am sgiliau trosglwyddadwy i weithio mewn diwydiannau eraill. Mae ein hacademyddion yn angerddol am y pynciau y maent yn eu haddysgu ac yn ysbrydoli myfyrwyr i wneud gwahaniaeth yn y byd.

Ar y dudalen hon:
Dechreuwch eich gyrfa yn y gyfraith

15 uchaf

am Ansawdd Addysgu

Complete University Guide 2023

1af

am Werth Ychwanegol

Guardian University Guide 2023

20 uchaf

am Brofiad Myfyrwyr

Complete University Guide 2023

Beth yw gradd LLB?

Mae'n debyg mai gradd LLB yw'r math mwyaf cyffredin o radd israddedig yn y gyfraith. Mae'n cael ei hastudio gan israddedigion sy'n dymuno ymarfer yn y gyfraith yn ogystal â'r myfyrwyr hynny sy'n mynd i mewn i broffesiynau eraill nad ydynt yn ymwneud â'r gyfraith yn y pen draw. Mae graddau LLB yn cael eu hystyried yn raddau trwyadl sy'n hyfforddi graddedigion at amryw o  gyfleoedd o ran gyrfa.

 Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE)

Yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) yw’r asesiad canolog ar gyfer unrhyw un sydd am gymhwyso fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr. Mae’n rhan o lwybr pedwar cam i ddod yn gyfreithiwr.

Beth yw ffug lys?

Os ydych am astudio'r Gyfraith efallai eich bod wedi clywed am ffug lys, ond a ydych yn gwybod beth yw ffug lys? Ffug lys yw llys barn ffug lle mae dwy ochr yn dadlau pwynt cyfreithiol o flaen rhywun sy’n gweithredu fel barnwr. Bydd y barnwr wedyn yn penderfynu pwy yw'r enillydd unwaith y bydd wedi clywed cyflwyniadau gan y ddwy ochr.

Os ydych yn ystyried bod yn gyfreithiwr neu'n fargyfreithiwr mae sgiliau ffug lys yn rhai pwysig i'w cael. Mae astudio LLB yn y Gyfraith ym Mangor yn rhoi cyfle i chi ymarfer eich sgiliau ffug lys yn ein ffug lys ar y campws.

Cyn Fyfyriwr - Adam Steven Gulliver

Adam Gulliver

Ni ellir gorbwysleisio’r dylanwad a gafodd Bangor ar fy ngyrfa a fy mywyd. Roedd y ffordd y cyflwynwyd yr addysgu ym Mangor, ynghyd â'r gefnogaeth academaidd a bugeiliol ragorol a gefais, wedi caniatáu i mi ffynnu yn academaidd, ac arwain at ennill gradd Dosbarth Cyntaf. Rwy'n priodoli'r llwyddiant mawr hwnnw i raddau helaeth, nid yn unig i'm gwaith, ond hefyd i ymrwymiad ac ymroddiad y darlithwyr ac ansawdd cyffredinol Ysgol y Gyfraith ei hun.

Gyrfaoedd y Gyfraith

Gall astudio'r Gyfraith arwain at yrfa yn y proffesiwn cyfreithiol neu mewn diwydiannau eraill. Mae'r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu meithrin wrth astudio'r gyfraith yn golygu bod graddedigion yn gyflogadwy iawn mewn meysydd y tu allan i'r proffesiwn cyfreithiol.

Mae dewis y Gyfraith ym Mangor yn rhoi cyfleoedd i chi wella eich sgiliau, mae ein cyrsiau'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a byddwch hefyd yn gallu cael cymorth cyflogadwyedd trwy ein Tîm Cyflogadwyedd.

Ein Hymchwil o fewn Y Gyfraith

Mae ein darlithwyr yn ymchwil-gynhyrchiol. Mae sawl aelod staff wedi gweithio'n flaenorol fel gweithwyr proffesiynol ym maes y gyfraith mewn swyddi fel barnwyr, cyfreithwyr ac ynadon. Mae hyn yn golygu bod eich holl ddarlithwyr yn meddu ar wybodaeth arloesol yn eu meysydd pwnc. Pam fod hyn yn bwysig? Mae'n ein galluogi i fywiogi dysgu a rhoi'r syniadau diweddaraf i chi yn y dosbarth.

Ynghyd â'r cyfuniad cyfoethog hwn o gefndiroedd, mae ymchwil aelodau staff yn adlewyrchu diddordebau ac arbenigedd amrywiol mewn meysydd fel Cyfraith Hawliau Dynol, Cyfraith Ryngwladol, Cyfraith Cyllid Corfforaethol, Cyfraith Forwrol, Cyfraith Fasnachol, Cyfraith Droseddol, Cyfraith Cwmnïau, Cyfraith Weinyddol, Cyfraith Plant a Theuluoedd a Chyfraith Eiddo Deallusol. 

 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?