To car heddlu

Plismona

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Plismona

Pam Astudio Plismona?

Caiff y cwrs ei ddysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a gweithdai ac mae'n ceisio rhoi sylfaen drylwyr i fyfyrwyr mewn amrywiaeth o faterion a themâu allweddol sy'n ofynnol i weithio fel heddwas, gan gynnwys:

  • Cyd-destun plismona cyfoes, diwylliant yr heddlu, modelau plismona (gan gynnwys plismona cymunedol a phlismona ar sail tystiolaeth)
  • Datblygu, rôl, trefniadaeth a llywodraethu'r ymdrechion i leihau ac atal troseddau a niwed, ac i sicrhau diogelwch personol a chyhoeddus mewn gwahanol leoliadau
  • Mesurau atal troseddau a'u heffeithiolrwydd
  • Tueddiadau ym maes troseddau ac erledigaeth; gwahanol fathau o droseddau a'u cyd-destun cymdeithasol (gan gynnwys troseddau cyfundrefnol; e-droseddu a therfysgaeth)
  • Dulliau damcaniaethol gwahanol o astudio, dadansoddi ac egluro trosedd, ymddygiad gwyrdröedig ac erledigaeth.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Plismona

Mae'r BSc mewn Plismona Proffesiynol yn radd academaidd broffesiynol sy'n seiliedig ar wybodaeth a seilir ar y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer rôl cwnstabliaid yr heddlu. Mae o ddiddordeb i'r rhai sy'n cynllunio gyrfa mewn plismona (cwnstabliaid yr heddlu neu swyddi eraill gyda'r heddlu, rhai sydd â diddordeb yng ngorfodi'r gyfraith yn ogystal â chyfiawnder troseddol ehangach. Mae'r BSc mewn Plismona Proffesiynol yn berthnasol ac yn gyfredol am 5 mlynedd ar ôl graddio, ar gyfer recriwtio i wasanaeth yr heddlu.

Sylwer:   Nid yw cwblhau'r radd hon yn gwarantu'r cyfle i neb gael ei recriwtio i wasanaeth yr heddlu. Mae'r broses recriwtio, y polisi dethol, a'r gofynion mynediad yn amrywio o'r naill heddlu i'r llall. Dylai pawb sy'n cynllunio gyrfa yn yr heddlu fwrw golwg dros feini prawf cymhwysedd gwasanaethau heddlu unigol

Ein Hymchwil o fewn Plismona

Mae ymchwil cyffrous a phwysig ein staff academaidd ym maes Troseddau, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithas yn chwarae rhan sylweddol wrth sicrhau statws Prifysgol Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd.

Mae gan ein ymchwilwyr ddiddordeb mewn effeithiau troseddu a chyfiawnder troseddol ar gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys ymchwil byd-enwog a wneir yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yn archwilio sut y darlunnir troseddu yn y newyddion a'r cyfryngau adloniant, datblygu polisïau ar yr ymatebion priodol i droseddu, newidiadau mewn trefniadau cyfiawnder cymdeithasol ar adeg o gyni cyllidol, yn ogystal â chwestiynau damcaniaethol ehangach am lywodraethu drwy droseddu a chyfiawnder.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?