Gosod papur pleidleisio mewn blwch pleidleisio

Gwleidyddiaeth

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Gwleidyddiaeth

Pam Astudio Gwleidyddiaeth?

Mae gwleidyddiaeth yn chwarae rhan ym mhob gwlad yn y byd, boed yn ffederal, democrataidd, comiwnyddol neu weriniaeth. Atebir llawer o gwestiynau pwysig trwy wleidyddiaeth, a rhoddir sylw i lawer o sialensiau byd-eang fel hawliau dynol, tlodi, cydraddoldeb a lles. Mae gradd mewn gwleidyddiaeth yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth mewn sawl maes posib, yn ogystal ag astudio ymhellach.

Mae galw mawr am y sgiliau trosglwyddadwy a ddatblygir trwy radd mewn gwleidyddiaeth.  Mae sgiliau'n cynnwys deall sut mae'r system wleidyddol yn gweithredu, cyfathrebu a theori wleidyddol i enwi ond ychydig. Gall graddedigion gwleidyddiaeth ddewis o blith nifer sylweddol o yrfaoedd a byddant yn cael y ddealltwriaeth sy'n ofynnol i weithio mewn bron unrhyw ddiwydiant.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae llawer o'n cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis dewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â gradd cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau lle mae 100% o'r addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â modiwlau lle gallwch ddewis seminarau Cymraeg hyd yn oed os yw'r modiwl rydych chi'n ei astudio yn Saesneg yn bennaf. 

Nid yw byd gwleidyddiaeth yn aros yn ei unfan. Ym Mangor fe welwch fod ein cyrsiau'n cael eu diweddaru i gyd-fynd â'r datblygiadau diweddaraf yn y maes cyffrous hwn.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Gwleidyddiaeth

Bydd gradd mewn gwleidyddiaeth yn paratoi myfyrwyr ar gyfer amryw o opsiynau cyflogaeth - yn enwedig mewn meysydd sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu, dadansoddi llawer o wybodaeth, a deall materion sy'n ymwneud â llywodraethu a chymdeithas.

Gellwch fanteisio ar y cyfleoedd lleoliad gwaith sydd i'w cael (e.e. modiwl lleoliad gwaith, neu flwyddyn ar leoliad) ac ennill profiad ymarferol a dealltwriaeth o'r cyfleoedd gyrfa yn y maes ehangach. Gall opsiynau lleoliad gynnwys: llywodraeth leol, elusennau, ysgolion, amgueddfeydd ac archifau.

Bydd y radd hon yn agor y drws i ystod o yrfaoedd posib yn y dyfodol, a all gynnwys llywodraeth leol a/neu genedlaethol, addysgu, rheoli a gweinyddu (efallai y bydd angen hyfforddiant ychwanegol i gyflawni rhai ohonynt). Bydd y cwrs hwn hefyd yn sylfaen ragorol i astudiaethau ôl-radd pellach, megis gradd Meistr mewn gwleidyddiaeth.

Ein Hymchwil o fewn Gwleidyddiaeth

Mae'r ymchwil gyffrous a phwysig a wneir gan ein staff academaidd yn chwarae rhan sylweddol wrth sicrhau statws Prifysgol Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd. Mae ein hymchwil yn cynnwys ystod eang o bynciau ac arbenigeddau ym maes gwleidyddiaeth, gan gynnwys themâu megis: Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles; Cymunedau, Diwylliannau, Iaith a Hunaniaethau; Trosedd, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithas; Llywodraethu, Hanes Gwleidyddol a llawer mwy.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?