Myfyrwyr yn gweithio ar laptops/ gliniadur

Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Pam Astudio Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol?

Bangor oedd un o'r prifysgolion 'traddodiadol' cyntaf i gynnig gradd anrhydedd sengl mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol. Cewch eich dysgu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol gan staff sy'n cyfuno gyrfaoedd ymchwil gydag ymroddiad gwirioneddol i ddysgu. Mae gennym gysylltiadau da ag asiantaethau cyfiawnder troseddol (yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol) ac mae ein cyrsiau'n arloesol ac yn adlewyrchu natur amserol y maes pwnc. Mae hefyd amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn ychwanegu at y profiad dysgu. Mae strwythur y radd yn caniatáu ichi arbenigo yn ogystal ag astudio amrywiaeth eang o opsiynau ac ymateb i heriau deallusol y maes pwnc. Bwriad gwaith y flwyddyn gyntaf yw adeiladu eich hyder, beth bynnag eich cefndir.  

Bydd modiwlau craidd yn rhoi sylfaen gadarn i chi yn yr agweddau sylweddol, methodolegol a damcaniaethol ar droseddeg yn ogystal ag agweddau cysylltiedig ar y gyfraith, cymdeithaseg a seicoleg. Byddwch yn dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau ymchwil angenrheidiol i ddeall a chyfrannu at wybodaeth ehangach am droseddu a chyfiawnder troseddol. Mae'r amrywiaeth o fodiwlau dewisol sydd ar gael yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar bynciau sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau a'ch uchelgais. 

Tegwen Parry

PROFFIL MYFYRIWR Tegwen Parry - Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae Tegwen Haf Parry yn fyfyrwraig hŷn ac yn byw ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hi'n astudio gradd mewn 'Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol'.

Cyfleoedd Gyrfa ym maes Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae cyflogwyr heddiw angen pobl sy'n gallu meddwl mewn modd  dadansoddol a dargyfeiriol a all chwarae rhan mewn bron unrhyw amgylchedd gwaith.  O ganlyniad, bydd ehangder a hyblygrwydd gradd troseddeg a chyfiawnder troseddol yn eich arfogi â gwybodaeth bwnc werthfawr ac amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy gan ei gwneud yn ddeniadol i bron unrhyw gyflogwr.  

Mae'r radd hon yn addas ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd yn ogystal â hyfforddiant pellach neu astudiaeth ôl-radd. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd, gan weithio mewn meysydd fel Gwaith Cymdeithasol, Y Proffesiwn Cyfreithiol, Yr heddlu, Y Gwasanaeth Prawf, Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid a Gwaith ymchwiliol.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae llawer o'n cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis dewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â gradd cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau lle mae 100% o'r addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â modiwlau lle gallwch ddewis seminarau Cymraeg hyd yn oed os yw'r modiwl rydych chi'n ei astudio yn Saesneg yn bennaf.

Ein Hymchwil o fewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Mae ymchwil ym maes Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mangor yn canolbwyntio ar astudiaeth gymharol ar nifer o lefelau trawsddiwylliannol: cymariaethau cenedlaethol, rhyngwladol a gwledig-trefol yw tair o'r ffyrdd pwysicaf o wneud gwaith cymharol ym maes troseddeg. 

Mae diddordebau ymchwil staff yn cynnwys archwilio effeithiau trosedd yn ogystal â chyfiawnder troseddol ar gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys ymchwil byd-enwog yn archwilio sut y darlunnir troseddu yn y newyddion a'r cyfryngau adloniant, datblygu polisïau ar yr ymatebion priodol i droseddu, newidiadau mewn trefniadau cyfiawnder cymdeithasol ar adeg o gyni ariannol, yn ogystal â chwestiynau damcaniaethol ehangach am lywodraethu drwy droseddu a chyfiawnder.

Yn achos myfyrwyr ymchwil, gallwn ddarparu rhaglen hyfforddiant ymchwil lawn a goruchwyliaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws amrywiaeth eang o bynciau.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?