Person yn ysgrifennu ar ddesg

Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol

Pam Astudio Ysgrifennu Creadigol A Phroffesiynol?

Ym Mhrifysgol Bangor byddwch yn dysgu datblygu eich awch a'ch brwdfrydedd dros iaith, adrodd straeon a'r gair ysgrifenedig yn yrfa a fydd yn para am oes.

Byddwch yn ymuno â chymuned o nofelwyr, beirdd, sgriptwyr, newyddiadurwyr, cyhoeddwyr, academyddion, gwneuthurwyr ffilm a gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau, yn ogystal â myfyrwyr creadigol. Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau gyda'r bwriad o roi sylfaen gadarn i chi yn y sgiliau creadigol, beirniadol ac ymarferol y byddwch eu hangen i ddilyn gyrfa fel ysgrifennwr.

Mae ein gradd Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol yn rhaglen arloesol, ymarferol sy'n eich annog i weithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau.  Efallai y byddwch yn datblygu sgiliau yn nhechnegau a ffurfiau'r stori fer, y nofel a barddoniaeth, gan edrych arnynt fel beirniaid ac fel ymarferwyr.  Byddwch yn cael cyfle i ymdrin â newyddiaduraeth, ysgrifennu ar gyfer y sgrin, sgriptio, adrodd straeon, ysgrifennu genre, ysgrifennu ar gyfer perfformio ac ar gyfer cyhoeddi, ysgrifennu ar gyfer cyfryngau digidol ar-lein, a chyhoeddi.

Mae astudio ysgrifennu ym Mangor yn cynnig cydbwysedd rhwng tasgau ymarferol a dadansoddol. Addysgir modiwlau'n bennaf trwy seminarau a gweithdai gyda chyflwyniadau gan awduron gwadd, ac fe'u hasesir ar sail cynnyrch ymarferol a gallu'r unigolyn i adfyfyrio'n feirniadol ar eu hymarfer. Wrth i chi symud ymlaen trwy'r radd, caiff llawer o'r gwaith astudio ei wneud mewn grwpiau dysgu bach wrth i chi adeiladu eich portffolio o ysgrifennu creadigol. Yn eich trydedd flwyddyn gellwch ddewis mynd ar leoliad gwaith, gan roi'r sgiliau rydych wedi'u datblygu fel ysgrifennwr ar waith yn y byd go iawn. Yn eich blwyddyn olaf gellwch ddatblygu darn hirach o waith creadigol, o'r cysyniad cychwynnol i gynnyrch proffesiynol gorffenedig.

1af yn y DU

am Ddwysedd Ymchwil yn y maes pwnc (Ysgrifennu Creadigol)

The Complete University Guide 2022

10 Uchaf yn y DU

ar gyfer Rhagolygon Graddedig yn y maes pwnc (Ysgrifennu Creadigol)

The Complete University Guide 2022

Cyfleoedd Gyrfa O Fewn Ysgrifennu Creadigol A Phroffesiynol

Wrth wneud gradd mewn Ysgrifennu Creadigol, yn ogystal â meithrin sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar effeithiol, byddwch yn datblygu:

 • gallu i feddwl yn greadigol a datrys problemau
 • gweithio’n annibynnol
 • rheoli a threfnu amser
 • dealltwriaeth dda o dechnoleg gwybodaeth
 • cynllunio gwaith ysgrifenedig ac ymchwilio ar ei gyfer
 • sgiliau cyflwyno
 • sgiliau golygu a phrawfddarllen
 • sgiliau cyd-drafod 

Bydd y sgiliau hyn ac eraill yn eich paratoi ar gyfer swyddi mewn llawer o ddiwydiannau, ond mae llawer o raddedigion ysgrifennu creadigol yn mynd i  broffesiynau fel:

 • Ysgrifennwr copïau hysbysebu
 • Gweinyddu’r celfyddydau
 • Cyfarwyddwr creadigol
 • Ysgrifennwr copi digidol
 • Cynorthwywr golygyddol
 • Geiriadurwr
 • Newyddiadurwr cylchgrawn
 • Newyddiadurwr papur newydd
 • Asiant talent
 • Rheolwr cynnwys gwe
 • Awdur

Ein Hymchwil O Fewn Ysgrifennu Creadigol A Phroffesiynol

Mae arbenigedd staff Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol i'w chael yng nghrefft iaith ac adrodd straeon yng nghyd-destun eang ymarfer proffesiynol. Mae ein staff yn gweithio ar draws disgyblaethau, gan gynnwys barddoniaeth, stori fer, y nofel, ffuglen cyfryngau cymdeithasol, ffuglen ddigidol, newyddiaduraeth, ysgrifennu ar gyfer y sgrin a chyhoeddi.

Mae staff yn arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eu priod faes, gan ddod â gwybodaeth a brwdfrydedd i'w haddysgu.  Mae gan yr adran gymuned weithgar o fyfyrwyr ymchwil ac mae'n cynnig goruchwyliaeth ymchwil mewn ystod o feysydd arbenigol, gan gynnwys: Barddoniaeth, Ysgrifennu straeon byrion, Cyfieithu creadigol, Gwerthu llyfrau, Lle'r llyfr, Cyhoeddi digidol, Ysgrifennu arbrofol, Ecowleidyddiaeth, Ysgrifennu Eingl-Gymreig, Datblygu cysyniadau, Sgriptio, Cenedlaetholdeb yng Nghymru, Y cyfryngau Cymraeg a Chymreig, Cyfryngau digidol mewn ieithoedd lleiafrifol, Newyddiaduraeth wleidyddol.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?