Pentwr o lyfrau

Llenyddiaeth Saesneg

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Llenyddiaeth Saesneg

Pam Astudio Llenyddiaeth Saesneg?

Rydym yn cynnig ystod eang a hyblyg o ddewisiadau o fodiwlau, gan gyfuno'r arloesol (e.e. Ffuglen Plant, Ffuglen Ditectif â'r rhai mwy traddodiadol (e.e. Llenyddiaeth Fictoraidd, Llenyddiaeth Gyfoes) sy'n eich galluogi i ddatblygu a dilyn eich diddordebau eich hun.

Mae ein myfyrwyr yn elwa o gael bod mewn grwpiau seminar bach, tiwtorialau wyneb yn wyneb, gweithdai a darlithoedd. Fe'ch addysgir gan ymchwilwyr o fri rhyngwladol. Byddwch yn treulio amser yn darllen gwaith creadigol a beirniadol wrth baratoi ar gyfer seminarau, gan weithio gyda chyd-fyfyrwyr i ddatblygu a mynegi syniadau.

Os ydych chi'n meddwl bod gradd mewn astudio Llenyddiaeth Saesneg yn ymwneud â darllen yn unig, meddyliwch eto. Mae nifer o'n modiwlau yn cynnwys ymweliadau â theatrau, neu'r cyfle i ymweld ag awduron neu gyfweld awduron gwadd.

Bydd ein cysylltiadau agos â theatrau lleol, grwpiau barddoniaeth a chymdeithasau myfyrwyr bywiog yn rhoi digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant.

Proffil fideo myfyrwyr - Ceri James-Evans

Mae Ceri yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y gweithgareddau sydd ar gael i fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Llenyddiaeth Saesneg

Mae astudio llenyddiaeth yn agor byd o ysbrydoliaeth, yn adeiladu gwybodaeth a hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer amgylchedd byd-eang heddiw. Rydym yn darparu sgiliau trosglwyddadwy i'n myfyrwyr sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr. Yn ogystal â darganfod sut mae llenyddiaeth yn gwneud synnwyr o'r byd trwy straeon, cerddi, nofelau a dramâu - trwy gydol eich gradd byddwch yn mireinio'ch sgiliau eich hun mewn ysgrifennu, cyfathrebu, dadansoddi a pherswadio. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i gael amrywiaeth eang a llwyddiannus o yrfaoedd mewn sawl sector, gan gynnwys y celfyddydau perfformio, addysg, y gyfraith, y gwasanaeth sifil, y wasg, y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus.

Ein Hymchwil o fewn Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein haddysgu yn seiliedig ar yr ymchwil ddiweddaraf. Mae cryfderau ymchwil yn ymwneud ag amrywiaeth o gyfnodau penodol a meysydd astudio, yn cynnwys: llenyddiaeth ganoloesol a llenyddiaeth fodern gynnar, yn cynnwys golygu testunau; hanes y llyfr a chyhoeddi; Ysgrifennu Eingl-Gymreig; llenyddiaeth ramantus a modern.

Mae cydnabyddiaeth dda i ansawdd ein hymchwil, sydd gyda'r orau yn y byd, gan ein rhestru yn y 10 prifysgol orau ar gyfer llenyddiaeth Saesneg yn y wlad am ddwyster ymchwil, gyda dwy ran o dair o'n hymchwil yn y categorïau 'gyda'r orau yn y byd' ac yn 'rhagorol yn rhyngwladol'.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?