Pentwr o lyfrau

Llenyddiaeth Saesneg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Llenyddiaeth Saesneg?

Ym Mhrifysgol Bangor cewch achub ar y cyfle i ddarllen a chreu sylfaen i yrfa lwyddiannus. Mae ein graddau’n meithrin sgiliau o ran cyfathrebu effeithiol, meddwl beirniadol, a datrys problemau sy'n peri bod y graddedigion yn sefyll allan i gyflogwyr y dyfodol.

Cewch eich dysgu gan arbenigwyr o’r radd flaenaf o'r diwrnod cyntaf. Yn ogystal â’r darlithoedd, byddwch yn elwa o grwpiau seminar bach, goruchwyliaeth un-i-un ar brojectau, gweithdai, a sesiynau galw heibio rheolaidd. Caiff y radd ei hasesu'n bennaf trwy waith cwrs, ac mae’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cefnogi datblygiad gwybodaeth a sgiliau.

Mae’r radd yn cynnig sylfaen gref o wybodaeth a sgiliau pwnc-benodol, a wnaiff eich paratoi chi i ddewis o blith amrywiaeth hynod o opsiynau o ran modiwlau wrth i chi symud ymlaen. Byddwch yn datblygu ac yn canlyn diddordebau newydd. Cewch gyfle i wneud ymchwil annibynnol ar bwnc o'ch dewis ym mhroject y traethawd hir.

Mae’r amrywiol fodiwlau’n eich galluogi chi i archwilio amryw o ffurfiau llenyddol o 1000 o flynyddoedd o hanes llenyddol. Byddwch yn darganfod genres gwahanol – megis y Gothig, Comedi, a Ffuglen Plant – a themâu pwysig, gan gynnwys rhywedd a rhywioldeb, yr amgylchedd a’r hinsawdd, a globaleiddio.

Mae’r radd yn pwysleisio nad yw Llenyddiaeth Saesneg yn golygu llenyddiaeth o Loegr yn unig. Mae cyfle i fyfyrwyr archwilio llenyddiaethau a safbwyntiau ôl-drefedigaethol a’r pedair gwlad. Mae yma arbenigwyr mewn Llên Saesneg o Gymru ac mae’r addysgu’n amlygu cyd-destun Ewropeaidd llenyddiaeth Prydain.

Ym Mangor, byddwch yn rhan o gymuned fywiog a gofalgar gyda chefnogaeth fugeiliol ragorol. Cewch gyfle i ymgolli mewn darllen ond hefyd i fynd ar ymweliadau theatr a theithiau maes, i wrando a siarad ag awduron gwadd, mynychu seminarau ymchwil, archwilio casgliadau ac archifau arbennig Bangor, a chymryd rhan mewn cymdeithasau myfyrwyr a grwpiau darllen bywiog.

Proffil fideo myfyrwyr - Ceri James-Evans

Mae Ceri yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Yma mae hi'n trafod pam y daeth hi i Fangor, ei modiwl gorau dros y dair mlynedd ac hefyd y gweithgareddau sydd ar gael i fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg.

Ein Hymchwil o fewn Llenyddiaeth Saesneg

Mae’r addysgu a'r oruchwyliaeth yn seiliedig ar ymchwil ac ymarfer creadigol o’r radd flaenaf yn fyd-eang. Mae gennym gryfderau ymchwil mewn llenyddiaeth ganoloesol a modern cynnar; hanes y llyfr a chyhoeddi; ac Ysgrifennu o Gymru yn Saesneg. Mae ein hymchwil yn cyrraedd cynulleidfa ryngwladol ac mae cyswllt clos â'r amgylchedd lleol a'n casgliadau, gan gynnwys archifau rhagorol y brifysgol. Yn y REF diweddaraf, roedd ein hymchwil yn safle 14 yn y Deyrnas Unedig ar gyfer cyhoeddiadau o’r radd flaenaf yn fyd-eang.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Banner i hyrwyddo Diwrnod Agored Ar-lein ar 7 Rhagfyr 2022 - yn cynnwys 5 sleid yn dangos llun o fyfyrwyr mewn dosbarth, myfyrwyr yn sgwrsio tu allan i adeilad Pontio, myfyrwyr yn cerdded mewn coedwig.

 

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?