Myfyriwr wrth ddesg gyda ffôn yn ysgrifennu

Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Pam Astudio Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth?

Mae astudio at radd israddedig yn yr Ysgol yn brofiad cyfoethog ac ysgogol. Yma mae’r pwyslais ar ymchwilio creadigol a dealltwriaeth feirniadol. Os dewiswch fodiwlau ymarferol, mae gennym adnoddau arbenigol i gefnogi gwaith cynhyrchu i'r cyfryngau. Os dewiswch fodiwlau beirniadol, cewch eich arwain gan ddadansoddwyr o'r radd flaenaf yn y cyfryngau, hysbysebu, polisi a thechnoleg. Wrth reswm, cewch ddewis gwneud y ddau!

Yn ogystal â'n gwasanaeth benthyciadau helaeth ar gyfer offer fel offer recordio digidol, camerâu fideo, camerâu lluniau llonydd a mwy, mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau o safon y diwydiant:

  • Stiwdio radio â chyfarpar proffesiynol
  • Ystafelloedd golygu sain gydag Adobe Audition
  • Ystafelloedd golygu fideo digidol gyda Final Cut Pro a Final Cut Express ar gyfrifiaduron Apple Mac
  • Mannau dysgu Ysgrifennu Creadigol, Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau Newydd
  • Awditoria
  • Ystafell Sinema gyda Sain Dolby Surround
  • Neuadd John Phillips sydd â gofod perfformio mawr a goleuadau theatr proffesiynol
  • Offer proffesiynol a chyfarpar cyfrifiadurol
  • Offer fideo a radio i'w defnyddio ar leoliad ym maes radio a theledu
  • Ystafell gyfrifiaduron aml-gyfrwng

Mae Pontio, y buddsoddwyd miliynau ynddi, yn ganolfan gymdeithasol bwysig i'r myfyrwyr ac yn ganolfan o safon ryngwladol ar gyfer dysgu, arloesi a’r celfyddydau perfformio.

Yn y 10 Uchaf yn y DU

am Foddhad Myfyrwyr

Cyfryngau NSS 2021

PROFFIL MYFYRIWR Tomos Morris Jones

Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Daw Tomos yn wreiddiol o Dregarth ger Bangor. Mae'n astudio Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ac yn hoff o gymdeithasu.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Gall astudio pynciau'r cyfryngau ym Mangor fod yn fan cychwyn i yrfa wych. Mae gennym gysylltiadau rhagorol â'r diwydiant hysbysebu, asiantaethau marchnata, cwmnïau technoleg, rheoleiddwyr, gwneuthurwyr polisi, cwmnïau theatr, papurau newydd a'r diwydiant teledu.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o swyddogaethau, gan gynnwys: ysgrifennu creadigol; ysgrifennu a chyhoeddi proffesiynol; perfformio a'r theatr (ar y llwyfan a gefn y llwyfan); newyddiaduraeth brint ac/neu ddarlledu; fel actorion, cyflwynwyr ac wrth gynhyrchu rhaglenni teledu; hysbysebu a marchnata; radio (fel cyflwynwyr yn ogystal â chynhyrchu rhaglenni); cynhyrchu digidol, ar y we a'r cyfryngau newydd; diwydiannau amlgyfryngau; addysgu; darlithio; a chysylltiadau cyhoeddus.

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae rhai o’n rhaglenni gradd ar gael bron yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae ein cyrsiau'n caniatáu i chi ddewis modiwlau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog.

Ein Hymchwil o fewn Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Mae'r Ysgol yn rhyngddisgyblaethol, yn gydweithredol, yn greadigol ac yn feirniadol.  Yn yr asesiad cenedlaethol diweddaraf o ansawdd ymchwil (REF 2014), roedd holl ymchwil yr Ysgol naill ai gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol o ran ansawdd.
 

Cryfderau/Arbenigeddau'r Ymchwil

Ein cryfderau allweddol yw gwaith y staff yn y diwylliant digidol; y cyfryngau a chyfathrebu perswadiol; a theori ac ymarfer creadigol (ymarfer-fel-ymchwil).

Mae gennym berthynas arbennig o gryf yn sector diwydiannau'r cyfryngau a chreadigol yng Nghymru, ac rydym hefyd yn ymwneud â'r economi creadigol yn fwy cyffredinol, yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Mae hyn yn cyfrannu at nifer o agweddau o'n gweithgareddau ymchwil, ac yn gymorth i hyrwyddo ein gwaith hefyd. Yn gymunedol, rydym yn cymryd rhan mewn projectau a datblygiadau'n rheolaidd. Mae hyn yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i'r myfyrwyr, ac mae hefyd yn gymorth i gynyddu effaith gyffredinol ein gweithgareddau a chodi ymwybyddiaeth amdanynt. Ymhlith y cwmnïau a'r sefydliadau y buom yn cydweithio â hwy'n ddiweddar mae BAFTA Cymru, cwmni teledu annibynnol Cwmni Da, NoFit State Circus a'r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr.

Digwyddiadau Ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil bywiog a chyfeillgar.  ⁠Mae ein cyfres ymchwil wythnosol yn cynnwys cydweithwyr o Fangor, myfyrwyr ôl-radd, ac ymchwilwyr ac ymarferwyr o bob rhan o'r Deyrnas Unedig a thu hwnt, mewn awyrgylch cefnogol, os beirniadol.  Rydym hefyd yn gwahodd gwesteion arbennig, ysgolheigion ar ymweliad ac eraill i roi cyflwyniadau ar eu gwaith ymchwil a'u hymarfer.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?