Delwedd o'r gair 'English' mewn geiriadur

Iaith Saesneg

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Iaith Saesneg

Pam Astudio Iaith Saesneg?

Bydd ein modiwlau'n rhoi cipolwg gwyddonol i chi ar strwythur a defnydd iaith, yn ogystal ag ar hanes y Saesneg a sosioieithyddiaeth (y berthynas rhwng iaith a chymdeithas).

Rhoddwn gyfle i chi astudio amrywiaeth o bynciau, a wnaiff eich galluogi i archwilio a datblygu'ch diddordebau. Yn y drydedd flwyddyn cewch ganolbwyntio'ch sylw ar y cwestiynau hynny sydd o'r diddordeb pennaf i chi. 

Caiff ein myfyrwyr fanteisio ar amrywiaeth eang o gyfleusterau at y dysgu gan gynnwys casgliad helaeth o lyfrau ar Ieithyddiaeth a'r Iaith Saesneg, labordy lleferydd, ynghyd ag offer recordio ar log.

Mae ein cwrs Iaith Saesneg hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ganolbwyntio ar faterion sy'n ymwneud â dwyieithrwydd, dysgu Saesneg i eraill a/neu ieithyddiaeth Gymraeg, a wnaiff eich paratoi ar gyfer cyfleoedd gyrfa penodol yn y meysydd hynny (efallai y bydd angen hyfforddiant ychwanegol ar gyfer rhai ohonynt).

Rydym yn cynnal Diwrnod David Crystal yn flynyddol a'r Athro David Crystal, awdurdod pennaf y byd ar yr iaith Saesneg, yn rhoi dosbarthiadau i fyfyrwyr yr Ysgol.

Proffil fideo myfyrwyr - Sophie James

Mae Sophie yn astudio Iaith Saesneg a Ffrangeg drwy'r gyfrwng Gymraeg yn Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Iaith Saesneg

Mae gradd mewn Iaith Saesneg yn darparu gwybodaeth ac arbenigedd yn y pwnc. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy pwysig y mae cyflogwyr amrywiol yn eu gwerthfawrogi.

Mae'r rheiny'n cynnwys:

 • darllen a chloriannu beirniadol
 • sgiliau ymchwilio a dadansoddi
 • hyfedredd mewn dulliau cyflwyno amrywiol (ysgrifenedig, electronig a llafar)
 • datrys problemau
 • gweithio’n annibynnol
 • gwaith tîm
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • cyfathrebu gyda phobl yn effeithiol 

Mae graddedigion iaith Saesneg yn ennill amrywiaeth eang o sgiliau sy'n berthnasol mewn galwedigaethau lu, megis y cyfryngau, addysg, rheoli, y llywodraeth, ymchwil, iechyd, cyfieithu. Mae'r graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i astudiaethau ôl-radd mewn Iaith Saesneg neu feysydd cysylltiedig.

Bydd y rhai sy'n cymryd un o'r opsiynau gradd i Ddysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL) yn elwa o gwrs sy'n paratoi'r myfyrwyr i ennill cymwysterau fel hyfforddwyr Saesneg, gan roi'r cefndir academaidd priodol iddynt symud ymlaen tuag at gymwysterau perthnasol eraill.

Ein Hymchwil o fewn Iaith Saesneg

Mae gennym gefndir rhagorol o ragoriaeth ymchwil mewn amrywiaeth eang o feysydd. Mae gennym broffil ymchwil gweithgar ac amrywiol a gydnabyddir yn rhyngwladol, gydag arbenigeddau sy'n cynnwys:

 • Newid yr iaith Gymraeg
 • Semanteg Mynediad,
 • Prosesu a chaffael mydryddiaeth a chystrawen
 • Iaith dioddefwyr troseddau
 • Datblygiad iaith
 • Ieithyddiaeth gorpws a newid iaith
 • Ieithoedd mewn ymryson
 • Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol (CODA)
 • Iaith amserol a natur iaith ffigurol

Mae ansawdd ymchwil yr Ysgol gyda'r gorau yn y byd, ac mae REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) 2014, yr asesiad cenedlaethol diweddaraf o ansawdd ymchwil, yn cadarnhau hynny.

Mae ein hymchwil yn llywio darpariaeth yr addysgu ar bob lefel. Hefyd rydym yn falch o'r amgylchedd ymchwil bywiog sydd yma ac mae'r amrywiol ddigwyddiadau a gynhelir trwy gydol y flwyddyn yn dyst i hynny. Yn ogystal â sgyrsiau unigol a'r seminarau ymchwil, rydym hefyd yn cynnal gweithdai a chynadleddau mawr. Anogir y myfyrwyr i gymryd rhan a bod yn rhan o'r gymuned fywiog honno.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?