Lleoliad meddygol clinigol. Pobl yn edrych ar sganiau.

Cydymaith Meddygol

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Cydymaith Meddygol

Pam Astudio Cydymaith Meddygol?

Roedd yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor ymhlith y rhai cyntaf i gynnig cyrsiau Cydymaith Meddygol. Mae gennym sawl blwyddyn o brofiad o hyfforddi Cymdeithion Meddygol ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ehangu nifer ein lleoedd a gyllidir ar hyn o bryd. Fel Cydymaith Meddygol dan hyfforddiant gyda ni: 

  • Byddwch yn profi'r ddarpariaeth glinigol a gwyddonol yn yr Ysgol a'r lleoliadau clinigol ledled gogledd Cymru mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr neu Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  • Cewch eich hyfforddi ar fodel meddygol mewn grŵp bach ac elwa o sylw unigol
  • Byddwch yn cael cyfle i astudio a mynd ar leoliadau yn ddwyieithog
  • Telir ffioedd y cwrs gan Lywodraeth Cymru
  • Llwyddodd 89% o'n graddedigion i basio eu harholiadau cenedlaethol Cydymaith Meddygol ar yr ymgais gyntaf, sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol (2019).

8fed

yn y DU am Ansawdd Ymchwil (Gwyddor Biofeddygol)

Complete University Guide 2024

6ed

yn y DU am Werth Ychwanegol (Gwyddor Biofeddygol)

Guardian Good University Guide 2023

9fed

yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Gwyddor Biofeddygol)

Complete University Guide 2024

9fed

yn y DU am Anatomeg a Ffisioleg

Times Good University Guide 2023

Cyfleoedd Gyrfa fel Cydymaith Meddygol

Mae Cymdeithion Meddygol yn gweithio mewn meddygfeydd, adrannau damweiniau ac achosion brys, a wardiau meddygol a llawfeddygol cleifion preswyl ledled y DU, a disgwylir i'w niferoedd gynyddu dros y blynyddoedd i ddod wrth i fodelau darparu gofal iechyd a chlinigol yn y GIG barhau i ddatblygu.

Ein Hymchwil

  • Ymysg y 10 Uchaf am Ansawdd Ymchwil (Complete University Guide 2022)

Yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol, mae ein hymchwil yn defnyddio dulliau blaengar i roi sylw i gwestiynau sylfaenol ym maes meddygaeth a/neu ddatblygu cymwysiadau i ddiwallu anghenion clinigol difrifol. Mae gennym y nod cyffredinol o wella llwybr y claf, naill ai trwy gyfrannu gwybodaeth newydd i lenwi bwlch pwysig mewn gwybodaeth feddygol neu ddatblygu cymwysiadau sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at wella iechyd a lles.

Rydym yn canolbwyntio'n gryf ar ymchwil canser lle mae ein timau ymchwil nid yn unig yn archwilio'r prosesau cymhleth sy'n arwain at ddatblygiad, cynnydd ac ymwrthiant canserau i therapïau, ond maent hefyd yn datblygu'r sylfaen ar gyfer therapïau newydd a thechnolegau monitro cleifion. Mae'r timau ymchwil canser wedi'u lleoli yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin, sy'n ein hintegreiddio â'r rhwydweithiau ymchwil ehangach mewn prifysgolion ymchwil eraill ledled y byd a darparwyr gofal iechyd. Mae hyn yn sicrhau bod ein hymchwil yn berthnasol i anghenion cleifion canser yng Nghymru a thu hwnt.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?