Nyrs mewn dosbarth

Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant

person writing on brown wooden table with a cup in the backgroun

Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant

Croeso i’r Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant – esiampl o addysg ac arloesedd trawsnewidiol sy’n flaenllaw ym maes gofal iechyd. Rydym yn ymrwymo i ail-lunio dyfodol iechyd a llesiant, yng Nghymru a ledled y byd. Mae’r academi, sef yr ALPHAcademi gynt, yn cynrychioli ymrwymiad dwfn i hyrwyddo tegwch iechyd, hyrwyddo llesiant, a hyrwyddo mesurau ataliol i fyd iachach. Mae ar groesffordd addysg, ymchwil ac ymarfer, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-radd cynhwysfawr, cyrsiau unigol, a modiwlau dysgu hyblyg mewn Iechyd Ataliol, Iechyd y Boblogaeth, ac Arweinyddiaeth. Mae cyfuniad nodedig o ddysgu ar-lein ac yn y cnawd sy’n darparu ar gyfer anghenion amrywiol gweithwyr proffesiynol sy'n yn ogystal â phrofiad addysgol cyfoethog.

Yn ogystal, rydym yn darparu gweithdai ar-lein am ddim, gwasanaethau ymgynghorol, a thîm o weithwyr proffesiynol, ymchwilwyr, ac addysgwyr o fri sy'n dod â'u harbenigedd amrywiol i'r rhaglenni. Gyda’n gilydd, rydym yn cychwyn ar daith i rymuso’r dysgwyr i arwain newid trawsnewidiol ym myd iechyd a llesiant.

Mae’r Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant yn rhan annatod o rwydwaith o Academïau Dysgu Dwys a ariennir gan Lywodraeth Cymru—hyb cydweithredol sy’n ymroddedig i feithrin sgiliau, meithrin arbenigedd, cyfnewid gwybodaeth, a throsi ymchwil yn atebion diriaethol, yn y byd go iawn.

Ymunwch â ni mewn project cyffrous a ninnau’n braenaru'r tir ar gyfer dyfodol iachach a thecach.

Addysgu arweinwyr a gweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol am sut y gellir gweithredu arferion iechyd ataliol gyda chyrsiau wedi'u hariannu a chyrsiau rhad ac am ddim

Cefnogaeth ymchwil i’r maes iechyd ataliol

Ymgynghoriaeth i ddatblygu dulliau ac arferion newydd ar gyfer iechyd ataliol

Ein Rhaglenni

Iechyd Ataliol, Iechyd y Boblogaeth ac Arweinyddiaeth (Dysgu Cyfunol, MSc/PGDip/PGCert)

MSc PgDipPgCert

Iechyd Ataliol, Iechyd y Boblogaeth ac Arweinyddiaeth (Dysgu o Bell, MSc/PGDip/PGCert)

MSC  PGDip PGCert

  • ILA-4005 Cymell a Mentora
  • ILA-4006 Creu Diwylliant Dysgu
  • ILA-4007 Tegwch Iechyd a Hawliau Dynol
  • ILA-4008 Newid Ymddygiad Iach
  • ILA-4009 Iechyd Meddwl a Lles

Darllenwch ragor

Mae ATAL Prifysgol Bangor yn parhau i gynnig gweithdai ar-lein yn rhad ac am ddim. Mae croeso i bawb. Mae'r gweithdai'n rhan o addysgu ôl-radd ATAL ar iechyd ataliol, iechyd y boblogaeth ac arweinyddiaeth. Mae manylion y gweithdai isod ynghyd â'r dolenni ar gyfer cofrestru. Mae croeso i chi rannu'r gweithdai gyda chydweithwyr (mewnol ac allanol) sydd â diddordeb. I gael rhagor o wybodaeth am yr ALPHAcademi a’r cyrsiau ôl-radd, ewch i wefan ALPHAcademy www.bangor.ac.uk/alphacademy neu ar e-bost ahepw@bangor.ac.uk

Sylwer, mae'r holl weithdai eu llunio i fod yn rhai unigol. Nid oes rhaid mynd i'r gweithdy 'cyflwyniad' cyn mynd i'r gweithdy 'uwch' neu'r geithday 'cymhwysol'.

Nodwch y caiff y gweithdai ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae cofrestru ar agor ar gyfer pob gweithdy.

E-bostiwch ahepw@bangor.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

CREU DIWYLLIANT DYSGU 

Cyflwyniad i Creu Diwylliant Dysgu 

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ystyried yr unigolyn, sut rydym yn dysgu, beth sy'n gwneud amgylchedd dysgu effeithiol, a sut gallai hyn edrych yn ein gwaith. Bydd darlithwyr gwadd yn ymuno â ni, a bydd y gweithdy yn cynnwys darlithoedd byr, tasgau unigol, grwpiau llai, astudiaethau achos a thrafodaeth. Tua diwedd y gweithdy, byddwn yn dod â’r cyfan ynghyd i ystyried dulliau ymarferol i’w cymhwyso, i’n helpu i greu a chynnal diwylliannau dysgu.

19 Hydref 2023

9.30am i 12.30pm

Dulliau uwch o Greu Diwylliant Dysgu 

Yn yr ail weithdy hwn, byddwn yn symud ymlaen i ystyried y sefydliad. Byddwn yn edrych ar y dystiolaeth ymchwil ar greu diwylliant dysgu ar draws y sefydliad, ac ar draws y system. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyniad gwadd arbennig gan Prof. Nicola Burgess a arweiniodd y gwerthusiad o’r bartneriaeth GIG Lloegr a Virginia Mason.

23 Tachwedd 2023

9.30am i 12.30pm

Trefnydd Modiwl

Dr Rosemary Smith

Siaradwr Gwadd

Dr Lorelei Jones  

Register Here

https://gck.fm/cqczw

HYFFORDDI A MENTORA 

Bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i chi ddeall sut i ffurfio a datblygu cysylltiadau proffesiynol fel cymhellwr neu fentor. Bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno damcaniaethau ac yn rhannu enghreifftiau o’r diwydiant ym meysydd sgiliau arwain a chyfathrebu, a byddwch yn gweithio mewn grwpiau i drafod sut i integreiddio’r sgiliau hyn yn eich ymarfer.

Cyflwyniad i egwyddorion Hyfforddi a Mentora

05 Hydref 2023

9.30am i 12.30pm

Egwyddorion Hyfforddi a Mentora Cymhwysol

16 Tachwedd 2023

9.30am i 12.30pm

Trefnydd Modiwl

Tracey O’Neill

Register Here

https://gck.fm/iqkta

IECHYD MEDDWL A LLES 

Absenoldeb o’r gwaith sy’n deillio o afiechyd meddwl yw achos mwyaf cyffredin absenoldeb salwch tymor hir yn y Deyrnas Unedig. Yn ôl yr Independent, bydd gweithwyr yn y Deyrnas Unedig yn treulio 3,507 diwrnod yn y gwaith ar hyd eu hoes. Er bod manteision cadarnhaol ar iechyd a lles o waith da, i rai pobl gall Gwaith effeithio’n negyddol are u lles drwy straen, pryder ac iselder yn gysylltiedig â  waith, sy’n cyfrif am 44% o afiechyd sy’n gysylltiedig â gwaith 54% o ddiwrnodau gwaith a gollir.

Cyflwyniad i iechyd meddwl a'r gweithle

26 Hydref 2023

9.30am i 12.30pm

Dulliau cymhwysol o ymdrin a straen yn y gweithle

14 Rhagfyr 2023

9.30am i 12.30pm

Trefnydd Modiwl

Siaradwr Gwadd

Dr Carys Stringer

Yr Athro Anne Harriss

Register Here

https://gck.fm/jffki

Newyddion Diweddaraf a Digwyddiadau

Gweithio mewn ardal gyhoeddus

Staff Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant

Podlediad “Let’s Talk… Preventative Healthcare”

Ymunwch â ni i wrando ar bennod newydd bob mis yn trafod gofal iechyd ataliol gyda siaradwyr gwadd, o weithwyr meddygol proffesiynol i arbenigwyr pwnc.

Podlediad ar gael yn fuan.

1. Cyflwyniad - 'Let's Talk Preventative Health' gyda Dr Nathan Bray, Prifysgol Bangor

2. Pennod 1 - 'Occupational Mental Health and Suicide' gyda'r Athro Anne Harriss a Dr Simon Walker, Cysylltai Ymchwil Ol-ddoethurol, Prifysgol Glasgow

3.  Pennod 2 - 'Child Sexual Abuse' gyda Bethan Kelly, Barnardos

4. Pennod 3 - ‘What Makes an Exceptional Learning Organisation?’ gyda Dr Ioan Rees, Sycol

5. Pennod 4 - ‘Health Economics’ gyda’r Athro Rhiannon Tudor Edwards, Prifysgol Bangor

6. Pennod 5 – 'Healthy Behaviour Change' gyda'r Athro John Parkinson

7. Pennod 6 – 'Systems Leadership, Anthropology and Prevention' gyda Dr Lorelei Jones, Prifysgol Bangor

8. Pennod 7 – 'Health Equities and Overcoming Challenges in Healthcare Systems' gyda Dr Chris Subbe, BIPBC

9. Pennod 8 - 'Cycling for Climate Change Awareness' gyda Kate Strong

10. Pennod 9 - 'Safeguarding Futures: Injury Prevention in Sports' gyda Dr. Julian Owen, Prifysgol Bangor

11. Pennod 10 - 'Mindfulness, Wellbeing and Self Care' gyda Dr Ursula Sorensen, Ymgynghorydd Addysgu a Dysgu, Y ganolfan Addysgu a Dysgu, Prifysgol Brigham Young, UDA

12. Pennod 11 - 'Empowering Communities for Preventative Healthcare' with Robin Ranson, Uwch Ymarferydd Gwella Iechyd

13. Pennod 12 - 'Value-Based Healtcare' gyda'r Athro Hamish Lang, Athro Ymgysylltu ac Arloesi Uwch, yr Academi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth, Prifysgol Abertawe

14. Pennod 13 - 'Innovation in Health and Social Care', gyda'r Athro Gareth Davies, Yr Ysgol Reolaeth, Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe

 

 

COFIWCH: Saesneg yw cyfrwng y podlediadau i gyd

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyfleoedd astudio, cyllid, gweithio gyda’r adran neu brojectau: AHEPW@bangor.ac.uk 

Partneriaid

Academiau Dysgu Dwys Cymru
Welsh Government logo
logo of betsi cadwaladr

Fron Heulog, Bangor, LL57 2EF

BLE RYDYM NI

Fron Heulog, Bangor, LL57 2EF

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?