Nyrs mewn dosbarth

Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant

person writing on brown wooden table with a cup in the backgroun

Beth yw Iechyd Ataliol?

Wrth i nifer yr achosion o anhwylderau tymor hir a morbidrwydd lluosog gynyddu, mae canolbwyntio ar iechyd ataliol yn hytrach na dim ond ar wella salwch yn dod yn bwysicach nag erioed.

Rydym yn canolbwyntio ar helpu pobl i fod yn iach, yn hapus ac yn annibynnol cyhyd ag y bo modd, nid dim ond eu trin pan fyddant yn sâl. Nid yn unig y mae’r dull hwn o fudd i unigolion ond hefyd i deuluoedd, i gymunedau, i’r gymdeithas ehangach ac i’r gwasanaethau iechyd.

Mae’r Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant yn rhan o rwydwaith newydd o Academïau Dysgu Dwys a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Rhwydwaith ydyw o ganolfannau ar gyfer datblygu sgiliau ac arbenigedd, rhannu gwybodaeth a throi ymchwil yn ganlyniadau ymarferol.

Addysgu arweinwyr a gweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol am sut y gellir gweithredu arferion iechyd ataliol gyda chyrsiau wedi'u hariannu a chyrsiau rhad ac am ddim

Cefnogaeth ymchwil i’r maes iechyd ataliol

Ymgynghoriaeth i ddatblygu dulliau ac arferion newydd ar gyfer iechyd ataliol

Ein Rhaglenni

Iechyd Ataliol, Iechyd y Boblogaeth ac Arweinyddiaeth (Dysgu Cyfunol, MSc/PGDip/PGCert)

MSc PgDipPgCert

Iechyd Ataliol, Iechyd y Boblogaeth ac Arweinyddiaeth (Dysgu o Bell, MSc/PGDip/PGCert)

MSC  PGDip PGCert

  • ILA-4005 Cymell a Mentora
  • ILA-4006 Creu Diwylliant Dysgu
  • ILA-4007 Tegwch Iechyd a Hawliau Dynol
  • ILA-4008 Newid Ymddygiad Iach
  • ILA-4009 Iechyd Meddwl a Lles
  • ILA-4010 Symud Mwy Eistedd Llai: Arwain trwy Esiampl

Darllenwch ragor

Mae ALPHAcademi Prifysgol Bangor yn parhau i gynnig gweithdai ar-lein yn rhad ac am ddim. Mae croeso i bawb. Mae'r gweithdai'n rhan o addysgu ôl-radd ALPHAcademi ar iechyd ataliol, iechyd y boblogaeth ac arweinyddiaeth. Mae manylion y gweithdai isod ynghyd â'r dolenni ar gyfer cofrestru. Mae croeso i chi rannu'r gweithdai gyda chydweithwyr (mewnol ac allanol) sydd â diddordeb. I gael rhagor o wybodaeth am yr ALPHAcademi a’r cyrsiau ôl-radd, ewch i wefan ALPHAcademy www.bangor.ac.uk/alphacademy neu ar e-bost alphacademy@bangor.ac.uk

Sylwer, mae'r holl weithdai eu llunio i fod yn rhai unigol. Nid oes rhaid mynd i'r gweithdy 'cyflwyniad' cyn mynd i'r gweithdy 'uwch' neu'r geithday 'cymhwysol'.

Nodwch y caiff y gweithdai ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae cofrestru ar agor ar gyfer pob gweithdy.

E-bostiwch alphacademy@bangor.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

ILA-4006 Creu Diwylliant Dysgu

Cyflwyniad i Creu Diwylliant Dysgu

19 Hydref 2023

9.30am i 12.30pm

Dulliau uwch o Greu Diwylliant Dysgu

23 Tachwedd 2023

9.30am i 12.30pm

Trefnydd Modiwl

Dr Rosemary Smith

Register Here

https://gck.fm/cqczw

ILA-4005 Hyfforddi a Mentora

Bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i chi ddeall sut i ffurfio a datblygu cysylltiadau proffesiynol fel cymhellwr neu fentor. Bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno damcaniaethau ac yn rhannu enghreifftiau o’r diwydiant ym meysydd sgiliau arwain a chyfathrebu, a byddwch yn gweithio mewn grwpiau i drafod sut i integreiddio’r sgiliau hyn yn eich ymarfer.

Cyflwyniad i egwyddorion Hyfforddi a Mentora

05 Hydref 2023

9.30am i 12.30pm

Egwyddorion Hyfforddi a Mentora Cymhwysol

16 Tachwedd 2023

9.30am i 12.30pm

Trefnydd Modiwl

Tracey O’Neill

Register Here

https://gck.fm/iqkta

ILA-4009 Iechyd Meddwl a Lles

Absenoldeb o’r gwaith sy’n deillio o afiechyd meddwl yw achos mwyaf cyffredin absenoldeb salwch tymor hir yn y Deyrnas Unedig. Yn ôl yr Independent, bydd gweithwyr yn y Deyrnas Unedig yn treulio 3,507 diwrnod yn y gwaith ar hyd eu hoes. Er bod manteision cadarnhaol ar iechyd a lles o waith da, i rai pobl gall Gwaith effeithio’n negyddol are u lles drwy straen, pryder ac iselder yn gysylltiedig â  waith, sy’n cyfrif am 44% o afiechyd sy’n gysylltiedig â gwaith 54% o ddiwrnodau gwaith a gollir.

Cyflwyniad i iechyd meddwl a'r gweithle

26 Hydref 2023

9.30am i 12.30pm

Dulliau cymhwysol o ymdrin a straen yn y gweithle

14 Rhagfyr 2023

9.30am i 12.30pm

Trefnydd Modiwl

Siaradwr Gwadd

Dr Carys Stringer

Yr Athro Anne Harriss

Register Here

https://gck.fm/jffki

Newyddion Diweddaraf a Digwyddiadau

Gweithio mewn ardal gyhoeddus

Staff Academi Tegwch Iechyd, Iechyd Ataliol a Llesiant

Podlediad “Let’s Talk… Preventative Healthcare”

Ymunwch â ni i wrando ar bennod newydd bob mis yn trafod gofal iechyd ataliol gyda siaradwyr gwadd, o weithwyr meddygol proffesiynol i arbenigwyr pwnc.

Podlediad ar gael yn fuan.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyfleoedd astudio, cyllid, gweithio gyda’r adran neu brojectau: AHEPW@bangor.ac.uk 

Partneriaid

Academiau Dysgu Dwys Cymru
Welsh Government logo
logo of betsi cadwaladr

Fron Heulog, Bangor, LL57 2EF

BLE RYDYM NI

Fron Heulog, Bangor, LL57 2EF

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?