Bwrdd Cymunedol

Cyfarfodydd

Cyfarfod Bwrdd Cymunedol Prifysgol Bangor (11 Mawrth 2024) a gynhaliwyd yn Hwb Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Bangor. Yn bresennol roedd cynrychiolwyr o’r cyrff/sefydliadau canlynol yn y cyfarfod: Prifysgol Bangor; Cyngor Gwynedd; Adra; Cymdeithas Ddinesig Bangor; Mantell Gwynedd; Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr; Menter Môn; Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN); EcoAmgueddfa; Cyngor Dinas Bangor.

Materion dan sylw: Gydag Iwan Williams yn cadeirio, cafwyd y cyflwyniadau canlynol; Martin Hanks - trosolwg o waith Cyngor Dinas Bangor; Darren Morley - Cyrsiau Byr Prifysgol Bangor; Dr Beth Edwards – Gofod i Blant a Phobl Ifanc: Ymgynghori â’r Gymuned; Dr Lori Beckett - Project Tlodi a Dysgu mewn Ysgolion Trefol Derbyniwyd diweddariadau pellach gan Mantell Gwynedd, Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru, Ecoamgueddfa, Storiel, Cymdeithas Ddinesig Bangor, Adra, Menter Môn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chorff Gwirfoddoli Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor. Derbyniwyd diweddariad gan y tîm Ymgysylltu Cymunedol, gan gynnwys llwyddiant Gŵyl Wyddoniaeth Bangor yn ddiweddar a digwyddiad y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) sydd i ddod ar 19 Mawrth a diweddariad ar drydydd galwad Cronfa Gymunedol Prifysgol Bangor. Yn ddiweddar, dyfarnodd y gronfa 7 project arall gan ddod â chyfanswm y projectau i 18 ers lansio'r gronfa. Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin 2024.

Cynhaliwyd yn Nhŷ Gwyrddfai, Adra, Penygroes. Yn bresennol: Roedd cynrychiolwyr o’r cyrff/sefydliadau canlynol yn bresennol yn y cyfarfod: Prifysgol Bangor; Cyngor Gwynedd; Adra; Cymdeithas Ddinesig Bangor; Mantell Gwynedd, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Menter Iaith Bangor, Cyngor Dinas Bangor a Menter Môn.

Materion dan sylw: Yr Athro Andrew Edwards oedd yn cadeirio a thrafodwyd y materion canlynol; cafwyd trosolwg o Dŷ Gwyrddfai a sut mae'r cyfleuster yn cefnogi cymunedau lleol gan y Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau yn Adra; rhoddodd Dr Marcel Ferrand (Rheolwr Cefnogi Myfyrwyr), a dderbyniodd gyllid o Gronfa Cydweithio Cymunedol y tîm Cenhadaeth Ddinesig, gyflwyniad yn sôn am sut y defnyddiwyd yr arian i drefnu dau ddigwyddiad glanhau traethau gyda grŵp o fyfyrwyr rhyngwladol; cafwyd diweddariad gan y tîm Cenhadaeth Ddinesig am y Gronfa Gymunedol, y Diwrnod Cymunedol a’r amrywiol ddigwyddiadau y mae’r tîm wedi bod ynddynt dros fisoedd yr haf. Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Chwefror 2024.

Presennol: Daeth cynrychiolwyr o’r cyrff/sefydliadau canlynol i’r cyfarfod: Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor; Cyngor Gwynedd; Cyngor Dinas Bangor; Adra; Cymdeithas Ddinesig Bangor; Clwb Pêl-droed Dreigiau Gogledd Cymru.

Materion dan sylw: Gyda Gwenan Hine yn cadeirio, trafodwyd y materion canlynol; diweddariad gan Martin Hanks o Gyngor Dinas Bangor a'r datblygiadau amrywiol yng nghanol dinas Bangor a'r cyffiniau; cyflwyniad gan Chris Roberts, Clwb Pêl-droed Dreigiau Gogledd Cymru, derbynnydd Cronfa Cydweithredu Cymunedol Ymgysylltiad Dinesig; diweddariad ar ddatblygiadau Parc y Coleg gan y Cyfarwyddwr Ystadau a Gwasanaethau Campws; diweddariad gan y tîm Cenhadaeth Ddinesig, gan gynnwys diweddariad ar y Gronfa Gymunedol, y Diwrnod Cymunedol a'r digwyddiadau amrywiol a drefnwyd dros yr wythnosau; Rhoddodd Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) drosolwg ar rai o'r projectau sydd ar y gweill a diolchodd i Gyngor Dinas Bangor am eu cefnogaeth barhaus; nodwyd y cynhelir yr wythnos raddio yn y brifysgol rhwng 10 a 14 Gorffennaf. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf i’w cadarnhau. 

Presennol: Daeth cynrychiolwyr o’r cyrff/sefydliadau canlynol i’r cyfarfod: Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor; Cyngor Gwynedd; Cyngor Dinas Bangor; Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru; Adra; Mantell Gwynedd; Cymdeithas Ddinesig Bangor; Menter Môn; Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Materion dan sylw: Gyda’r Athro Andrew Edwards yn cadeirio, trafodwyd y materion canlynol: Canolfan Groeso Wcrain ym Mhrifysgol Bangor; diweddariad ar drin cwad Prif Adeilad y Celfyddydau; adborth o ddigwyddiad Sefydliad Materion Cymreig – digwyddiad ym Mhrifysgol Bangor ym mis Hydref ar dwristiaeth gynaliadwy; diweddariad ar Ysgol Feddygol Gogledd Cymru; cyflwyniad gan gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN); cyflwyniad gan gyfarwyddwr Dinas Cyngor Bangor ar yr amrywiaeth o brojectau i helpu adfywio canol y ddinas; crynodeb byr ar Barc y Coleg; cyflwyniad gan y tîm Cenhadaeth Ddinesig, gan gynnwys diweddariad ar y wefan, lansiad y Gronfa Gymunedol, y diwrnod cymunedol ac adborth o holiadur y Bwrdd Cymunedol; diweddariad ar waith Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) ar amrywiol brojectau yn ymwneud â phobl hŷn, plant a phobl ifanc, yr amgylchedd, lles a chodi arian. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf a sut caiff ei gynnal (ar-lein neu yn y cnawd) i'w cadarnhau.

Presenoldeb: Gwnaeth cynrychiolwyr o’r sefydliadau/cyrff canlynol fynychu’r cyfarfod: Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor; Cyngor Gwynedd; Cyngor Dinas Bangor; Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarth Gogledd Cymru (NWREN); Adra; Mantell Gwynedd; Heddlu Gogledd Cymru; Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Materion trafod: Gyda’r Athro Andrew Edwards yn cadeirio, trafodwyd y materion canlynol: Cefnogaeth i ffoaduriaid o Wcrain; adborth ar Seremonïau Graddio dros yr haf; apwyntiad yr Is-Ganghellor newydd; diweddariad ar brosiectau Parc y Coleg a’r Cwad Mewnol; crynodeb o raglen waith Pontio; cyflwyniad ar y strategaeth Cenhadaeth Ddinesig newydd, yn ogystal a’r dudalen we newydd ar wefan y Brifysgol, yr arolwg staff ar ymgysylltu allanol a chrynodeb o’r digwyddiad yn trafod twristiaeth yn Pontio ar 6ed Hydref a drefnwyd gyda’r Sefydliad Materion Cymreig; diweddariad ar waith Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, gan gynnwys digwyddiad i ddathlu 70 mlynedd o wirfoddoli ym Mangor; crynodeb fer o waith Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarth Gogledd Cymru; diweddariad ar waith Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor; crynodeb fer o waith Heddlu Gogledd Cymru yn y gymuned ym Mangor; trafodaeth ar sut i gryfhau cyfathrebu rhwng y Brifysgol a’r gymuned; diweddariad ar waith recriwtio myfyrwyr y Brifysgol; crynodeb fer o waith Cyngor Dinas Bangor a’r gwaith i adfywio canol y ddinas; diweddariad ar brosiect ‘Ar y Lôn’ M-SParc ym Mangor; trafodaeth fer ar faterion tai a chefnogi myfyrwyr ym Mangor. 

Presenoldeb: Gwnaeth cynrychiolwyr o’r sefydliadau/cyrff canlynol fynychu’r cyfarfod: Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor; Cyngor Gwynedd; Cyngor Dinas Bangor; Cymdeithas Ddinesig Bangor; Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarth Gogledd Cymru (NWREN); Rhwydwaith Dolan; Medrwn Môn; Adra; Grŵp Llandrillo Menai. 

Materion trafod: Gyda’r Athro Andrew Edwards, Dirprwy Is-Ganghellor y Genhadaeth Ddinesig, yn cadeirio, trafodwyd y materion canlynol: Cefnogaeth i ffoaduriaid o Wcrain; y diweddaraf ar benodi’r Is-Ganghellor newydd; y trefniadau ar gyfer staff a myfyrwyr ar y campws o fis Medi ymlaen; paratoadau ar gyfer Seremonïau Graddio Haf 2022; y diweddaraf ar brosiect Parc y Coleg a’r cyfleusterau ar gyfer sglefrfyrddwyr; y diweddaraf ar strategaeth a thudalen we Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol a’r posibilrwydd o Ddiwrnod Cymunedol yn 2023; crynodeb o ganlyniadau REF 2021 y Brifysgol; diweddaraf ar waith Grŵp Llandrillo Menai a’r cydweithio gyda’r Brifysgol; diweddariad ar strategaeth ystadau y Brifysgol; diweddariad ar Gyngor Dinas Bangor yn dilyn etholiadau lleol mis Mai 2022; crynodeb o waith Undeb Myfyrwyr Bangor. 

Presenoldeb: Gwnaeth cynrychiolwyr o’r sefydliadau/cyrff canlynol fynychu’r cyfarfod: Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor; Heddlu Gogledd Cymru; Mantell Gwynedd; Cyngor Gwynedd; Cyngor Dinas Bangor; Ysgol Friars; Adra; Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr; Medrwn Môn; Grŵp Llandrillo Menai; Rhwydwaith Dolan. 

Materion trafod: Gyda’r Athro Andrew Edwards, Dirprwy Is-Ganghellor y Genhadaeth Ddinesig, yn cadeirio, trafodwyd y materion canlynol: Achosion o sbeicio diodydd ymysg myfyrwyr a gwaith y Brifysgol/Heddlu i atal hyn; datblygiadau gyda phrosiect Parc y Coleg; Seremonïau Graddio Haf 2022; y diweddaraf ar ymateb y Brifysgol a’r Bwrdd Iechyd i bandemig Covid-19; cefnogaeth posib i ffoaduriaid o Wcrain; y diweddaraf gyda rhaglen Pontio; datblygiadau gyda strategaeth Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol; datblygiadau gyda phrosiect ‘Cymunedau Glan a Thaclus’ Cyngor Gwynedd ynghanol dinas Bangor; y diweddaraf ar Hwb Iechyd a Llesiant posib a’r Ysgol Feddygol i canol dinas Bangor; y diweddaraf ar brosiectau Adra ym Mangor; y diweddaraf ar brosiectau Partneriaeth Ogwen yn ardal Bethesda; diweddariad ar etholiadau lleol Cyngor Dinas Bangor yn mis Mai 2022; datblygiadau gyda’r cynllun atal llifogydd yn ardal Hirael, y posibilrwydd o’r Brifysgol yn cynnal Diwrnod Cymunedol yn 2023. 
 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?