Cadeirio cyfarfodydd dwyieithog

Y nod wrth gadeirio cyfarfod dwyieithog yw annog pawb i ddefnyddio’i ddewis iaith, a’i gwneud yn gwbl naturiol a rhwydd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd amrywiol.

Bydd gan y cadeirydd gyfraniad allweddol i’w wneud at sicrhau hyn drwy sefydlu awyrgylch y cyfarfod. Cliciwch yma am ganllawiau defnyddiol.

Cliciwch ar y botymau isod i glywed nifer o ymadroddion y gall cadeiryddion eu defnyddio yn y Gymraeg:

Croeso i'r cyfarfod

Welcome to the meeting

Cyfarfod dwyieithog

Bilingual meeting

Gwasanaeth cyfieithu ar y pryd

Simultaneous translation

Cyflwyno'r cyfieithydd

Introducing the translator

Gwirio'r pensetiau

Checking the headsets

Cadarnhau cofnodion

Accepting the minutes

Unrhyw gwestiynau?

Any questions?

Cyflwyno eitem agenda

Introducing an agenda item

Materion yn codi

Matters arising

Gofyn i bwynt gael ei gofnodi

Asking for a point to be minuted

Anfon eitemau at yr ysgrifennydd

Sending items to the secretary

Diolch i'r cyfieithyddd

Thanking the translator

Cloi'r cyfarfod

Closing the meeting