Fideos i gefnogi myfyrwyr doethuriaeth

Mae’r fideos canlynol ar gael i gefnogi a datblygu sgiliau myfyrwyr doethuriaeth.

Llun o’r Fideo Doethuriaeth Dda Y Fideo Doethuriaeth Dda

Mae’r Fideo Doethuriaeth Dda yn mynd i’r afael ag un o’r materion mwyaf dyrys i sefydliadau: gwella cyfradd gymhwyso eu rhaglenni doethurol.

Bydd y fideo’n helpu myfyrwyr doethuriaeth i reoli’u hamser ac i gwblhau eu thesis ar amser (a bydd yn helpu eu goruchwylwyr i’w cefnogi i wneud hyn).

Mae’r Fideo Doethuriaeth Dda yn cynnwys:

 • Cynllunio at ddyddiad cau pell
 • Sut gall ‘bywyd’ fynd yn y ffordd
 • Bod yn realistig ynglŷn ag amser a chost
 • Gosod camau yn y canol
 • Gweithio gyda’ch goruchwyliwr

Llun o’r Fideo Cyflwyniad Dda Y Fideo Cyflwyniad Dda

Mae’r Fideo Cyflwyniad Da yn helpu myfyrwyr doethuriaeth (ac eraill) i wella eu sgiliau cyflwyno. Mae sgiliau cyflwyno da yn hanfodol i fyfyrwyr wrth wneud PhD, ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, boed hynny yn y byd academaidd neu yn rhywle arall.

Mae’r Fideo Cyflwyniad Da yn cynnwys:

 • Dewis cynnwys addas
 • Sut i ymarfer
 • Defnyddio eich llais, corff, technoleg
 • Disgwyl yr annisgwyl

Llun o’r Fideo Viva Dda Y Fideo Viva Dda

I fyfyrwyr doethurol a meistr ym mhobman, mae’r viva’n her ddychrynllyd, sy’n aml yn peri pryder a dryswch yn hytrach nag esgor ar baratoadau manwl. A ddylai myfyrwyr ymlacio a gobeithio’r gorau, panicio, neu baratoi’n drylwyr ar gyfer y diwrnod mawr? Bydd y fideo’n helpu myfyrwyr ym mhob sefydliad i ddeall y viva a delio’n dda â’r peth.

Bydd y Fideo Viva Da yn eich helpu i ddeall:

 • Beth yw viva?
 • Pa mor bwysig ydyw ar gyfer eich gradd?
 • Sut mae vivas yn amrywio rhwng disgyblaethau?
 • Sut gallwch chi baratoi?
 • Ddylech chi ymlacio neu banicio?
 • Beth yw swyddogaethau’r arholwyr mewnol ac allanol a’ch goruchwyliwr?
 • Sut mae arholwyr yn cael eu dewis?
 • Pa gwestiynau ddylwn i eu disgwyl?
 • Sut i ymarfer viva.
 • Adnabod cryfderau a gwendidau’ch thesis.
 • Am beth mae’r arholwyr yn chwilio?
 • Delio â chamgymeriadau neu gwestiynau ymosodol yr arholwyr.
 • Deall y canlyniad.

Llun o’r Fideo Goruchwylio Dda Y Fideo Goruchwylio Dda

Gall safon eich perthynas gyda’ch goruchwyliwr neu’ch goruchwylwyr fod yn dyngedfennol i gynnydd eich PhD. Ddylech chi feddwl am eich goruchwyliwr fel eich athro, eich ffrind, ffigwr mewn awdurdod neu adnodd i chi ei ddefnyddio? A beth ddylech chi ei wneud os nad ydych yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch? Bydd y fideo yma’n helpu myfyrwyr ym mhob disgyblaeth i gael y gorau gan eu goruchwylwyr, a gall helpu goruchwylwyr i ddatblygu eu sgiliau hefyd.

Bydd y Fideo Goruchwylio Da yn helpu myfyrwyr doethuriaeth i:

 • Ddeall swyddogaeth y goruchwyliwr
 • Cynllunio a gwneud defnydd da o’u cyfarfodydd goruchwylio
 • Cymryd yr awenau mewn cyfarfodydd goruchwylio
 • Deall y gwahaniaethau rhwng disgyblaethau
 • Cynllunio gwaith ehangach yr ymchwil PhD
 • Sefydlu amserlen realistig i orffen ar amser
 • Delio â goruchwyliwr ‘prysur’
 • Deall system y DU os ydych yn dod o dramor
 • Gwybod beth ddylai’r goruchwylwyr ei ddisgwyl, a beth na ddylent ei ddisgwyl, gennych
 • Cadw cofnodion o gyfarfodydd goruchwylio
 • Deall cyfyngiadau swyddogaeth y goruchwyliwr
 • Gofyn am yr adborth y mae ei angen arnoch
 • Deall gweithdrefnau uwchraddio, trosglwyddo a monitro
 • Delio gyda rhwystrau a siomedigaethau

Gall helpu hefyd i baratoi staff i ymgymryd â swyddogaeth goruchwyliwr am y tro cyntaf a chodi materion i’w trafod gyda goruchwylwyr profiadol.

Llun o’r Fideo Uwchraddio Dda Y Fideo Uwchraddio Dda

Mae’r uwchraddio’n ysgytwad: efallai nad yw myfyrwyr yn ei werthfawrogi ar y pryd, ond wrth edrych yn ôl maent yn ei ystyried fel cam hollbwysig wrth symud ymlaen at eu PhD. Bydd y Fideo Uwchraddio Da yn helpu myfyrwyr ac ysgolheigion i ddeall cam hanfodol yng ngyrfa myfyriwr ymchwil. Cyn cael eu cofrestru am PhD, rhaid i’r rhan fwyaf fynd drwy broses uwchraddio (a elwir weithiau’n ‘drosglwyddiad’, ‘cadarnhad’ neu ‘adolygiad prawf’) er mwyn sicrhau fod eu gwaith o safon addas. Mae’r fideo hwn yn dangos i fyfyrwyr sut y gallant gael budd o broses uwchraddio gref a pham na ddylid ei diystyru fel dim ond ffurfioldeb neu rwystr biwrocrataidd. Mae’r fideo hwn yn dangos sut y gall adolygiad trylwyr ac adborth gyfrannu at ganlyniad llwyddiannus. Bydd yn helpu myfyrwyr a’u goruchwylwyr i ddeall:

 • Beth yw diben y broses uwchraddio
 • Beth a ddisgwylir gan fyfyrwyr fel arfer
 • Sut gall myfyrwyr gael budd ohoni
 • Pa ganlyniadau i’w disgwyl.

Llun o’r Fideo Doethuriaeth yn y DU Y Fideo Doethuriaeth yn y DU

Mae Prydain ymysg cyrchfannau mwyaf poblogaidd y byd i bobl sy’n gadael cartref er mwyn ennill doethuriaeth. Myfyrwyr rhyngwladol yw 4 o bob 10 myfyriwr PhD yn y DU. Ond pan maent yn cyrraedd, mae myfyrwyr yn aml yn ei chael yn anodd addasu i ddiwylliant academaidd unigryw’r DU ac yn cael trafferth deall sut mae PhDs wedi eu strwythuro yma. Bydd y Fideo Doethuriaeth yn y DU yn help i fyfyrwyr rhyngwladol ddeall nodweddion arbennig system y DU a llwyddo ynddi. Bydd yn gwella mewnwelediad eu goruchwylwyr i’r sialensiau arbennig mae myfyrwyr rhyngwladol yn eu hwynebu, ac yn help i roi cefnogaeth addas iddynt.

Ar sail cyfweliadau gyda myfyrwyr y celfyddydau, dyniaethau a gwyddorau cymdeithas o bedwar ban byd, mae’r Fideo Doethuriaeth yn y DU yn trafod

 • meddwl yn feirniadol
 • gweithio’n annibynnol
 • gweithio gyda goruchwylwyr
 • y broses uwchraddio PhD

a llawer o agweddau eraill ar astudio am ddoethuriaeth yn y DU.

Llun o’r Fideo Doethuriaeth Broffesiynol Y Fideo Doethuriaeth Broffesiynol

Drwy straeon nifer o ymchwilwyr doethurol, mae’r ‘Fideo Doethuriaeth Broffesiynol’ yn dangos amrywiaeth y maes cynyddol hwn. Mae’r enghreifftiau a welir yn cynnwys athro’n ymchwilio sut i wneud ysgol yn fwy cynhwysol ar gyfer disgyblion dan anfantais, peiriannydd dŵr yn ceisio gwneud ynni allan o garthion, ac ymgynghorydd rheoli yn astudio anghenion hyfforddiant y comisiynwyr heddlu a throseddu newydd – i gyd fel rhan o ddoethuriaeth. Mae gan bob un sialensiau gwahanol wrth geisio cadw cydbwysedd rhwng anghenion cyflogwr, prifysgol, project ymchwil a gyrfa broffesiynol.

Bydd y fideo’n help i unrhyw un sy’n goruchwylio, yn dechrau, neu’n ystyried doethuriaeth broffesiynol i ddeall beth maent yn mynd i’r afael ag ef.

Yn cynnwys:

 • Beth yw doethuriaethau proffesiynol?
 • Sut maent yn wahanol i PhDs?
 • Pam mae myfyrwyr yn dewis gwneud y math hwn o astudiaeth?
 • Ymchwilydd/cyflogwr/prifysgol: y berthynas dair-ffordd
 • Ymhle mae eich cyflogwr yn ffitio i mewn?
 • Cydbwysedd ymchwil/gwaith/bywyd
 • Beth yw’r manteision?
 • Beth hoffai myfyrwyr fod wedi cael gwybod amdano cyn dechrau?