Ysgoloriaethau KESS II

1. Ysgoloriaeth PHD:Gwerthuso’r defnydd o Gymorth Gweithredol mewn amgylcheddau ysgol a choleg i wella sgiliau cymdeithasol yn y gweithle ymysg pobl ifanc ag anableddau deallusol.

Prifysgol Bangor

ID y Prosiect: BUK258

Tâl blynyddol: oddeutu £14,300 y flwyddyn

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: 1 Medi 2017

Gwahoddir ceisiadau am ysgoloriaeth ymchwil PhD 3 blynedd i werthuso’r defnydd o Gymorth Gweithredol i feithrin sgiliau cymdeithasol yn y gweithle ymysg pobl ifanc ag anableddau deallusol. Caiff yr ysgoloriaeth ymchwil ei chyllido gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) ar y cyd ag Antur Waunfawr, Hafod Lon a Phendalar. Bydd yn talu am ffioedd dysgu a thâl blynyddol di-dreth ar y gyfradd RCUK safonol (tua £14k y flwyddyn), yn ogystal â chyllideb teithio ar gyfer mynd i weithdai a chynadleddau. Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil ar gael ar unwaith.

Amlinelliad o'r prosiect:

Mae Cymorth Gweithredol yn deillio’n wreiddiol o leoliadau gofal cymdeithasol i oedolion fel ffordd o gefnogi gweithgareddau ymgysylltu ymhlith oedolion ag anableddau deallusol difrifol. Mae dros dair degawd o ymchwil wedi dangos bod cysylltiad systematig rhwng cyflwyno Cymorth Gweithredol a lefelau uwch o ymgysylltiad. Mae sawl gwahanol fathau o Gymorth Gweithredol. Mae’r system fwyaf cynhwysfawr yn cynnwys addysgu sgiliau ar sawl lefel mewn cyd-destunau bob dydd a system o gynllunio amcanion sy’n canolbwyntio ar y person.  Fodd bynnag, mae prif elfen Cymorth Gweithredol yn dibynnu ar effeithiolrwydd y cymorth moment-i-foment gan staff. Ochr yn ochr â Chymorth Gweithredol, ceir dull o hyfforddi sgiliau lefel uchel ymysg staff ac o gefnogi arferion arwain ymysg goruchwylwyr. Mae dau amcan i'r gwaith ymchwil hwn; a) dehongli egwyddorion Cymorth Gweithredol ar gyfer yr amgylchedd gweithio gyda’r nod penodol o feithrin sgiliau cymdeithasol yn y gweithle, a b) gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriad o safbwynt y broses a’r canlyniad.  

Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol arloesol sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu yn eu cymunedau eu hunain. 30 mlynedd yn ôl, ystyriwyd bod cwmni elusennol fel Antur Waunfawr, a oedd yn cynnig gwaith go-iawn i bobl ag anawsterau dysgu, yn torri tir newydd. Mae Antur Waunfawr wedi dangos bod rhoi cyfle iddynt weithio yn y gymuned yn golygu eu bod yn gallu cael eu derbyn fel dinasyddion cyfartal. Mae’r cwmni’n cyflogi dros 80 o staff ac yn cefnogi dros 60 o oedolion gydag anableddau dysgu.

Sut i wneud cais:

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd dosbarth gyntaf berthnasol (neu gymhwyster cyfatebol) ac MSc perthnasol mewn maes disgyblaethol cysylltiedig. Cyflwynwch CV (dim mwy na 2 dudalen) a llythyr eglurhaol i Dr Sandy Toogood yn s.toogood@bangor.ac.uk gyda chopi  i Dr Penny Dowdney p.j.dowdney@bangor.ac.ukerbyn 17:00 ar 1af Medi 2017.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch ledled Cymru gyfan wedi'i harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru.  Caiff ei hariannu'n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Oherwydd cyllid ESF, mae cyfyngiadau cymhwyster yn berthnasol i'r ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i'r ymgeiswyr fyw yn Ardal Cydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) pan fyddant yn cofrestru gyda’r Brifysgol, a dylen nhw fod â'r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso. 

Cysylltiadau Tîm KESS II

KESS II Ysgoloriaethau Ar Gael