Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaethau KESS 2 & KESS 2 Dwyrain

 

           

 

1.Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwi:

Celfyddydau mewn cartrefi gofal: Ymgorffori'r Dull cARTrefu yn y Sector Gofal Cymdeithasol

Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

Rhif adnabod y project: BUK2199

Tâl blynyddol: £11,586

Dyddiad cau derbyn ceisiadau:  25 Tachwedd 2019

Rydym yn chwilio am rywun graddedig hynod alluog a blaengar ar gyfer y cyfle cyffrous hwn i ddilyn rhaglen ymchwil a hyfforddiant cysylltiedig, llawn-amser am flwyddyn gyda chyllid llawn, ac ennill gradd Meistr mewn Ymchwil (MRes). Mae hwn yn broject cydweithredol rhwng Canolfan Ymchwil DSDC Cymru a rhaglen cARTrefu Age Cymru. Y dyddiad dechrau yw 1 Chwefror 2020. 

Rhaglen y celfyddydau mewn cartrefi gofal dan arweiniaeth Age Cymru yw cARTrefu. Mae'r rhaglen wedi ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring ers 2015. Mae cARTrefu yn cynnig preswyliadau celf pwrpasol mewn cartrefi gofal ledled Cymru.  Ei nod yw gwella profiad preswylwyr o weithgareddau yn y celfyddydau cyfranogol a gwella eu lles yn gyffredinol. Mae'r rhaglen hefyd yn ceisio datblygu ymarfer proffesiynol artistiaid trwy'r cyfle i weithio gyda grwpiau o bobl nad ydynt wedi cael llawer o brofiad gyda hwy ac i hwyluso'r broses o ddysgu sgiliau newydd, a rhoi hyder i staff cartrefi gofal wrth iddynt rannu'r sgiliau newydd hynny. 

Bydd y project KESS 2 hwn yn dod â rhanddeiliaid amrywiol ledled Cymru ynghyd yn labordai arloesi gofal cymdeithasol i archwilio'r ffyrdd y mae'r rhaglen cARTrefu yn cefnogi pobl hŷn sy'n byw gyda dementia, mewn cartrefi gofal, i wella eu lles personol. Bydd yn edrych ar y canlynol:

 • Agweddau ar y rhaglen a werthfawrogir fwyaf (h.y. cyfnodau preswyl, hyfforddiant staff gofal, neu gynlluniau gweithgaredd cARTrefu).

 • Agweddau ar y rhaglen sy'n cyflwyno heriau a sut gellir rhoi sylw iddynt wrth symud ymlaen.

 • Ffyrdd o sicrhau cyfranogiad i sicrhau cynaliadwyedd tymor hir y rhaglen.

Bydd y project yn defnyddio dulliau cymysg a bydd yn cynnwys casglu data gan randdeiliaid ledled Cymru. Bydd yn cynnwys:

 • Gwneud adolygiad cyflym i nodi gwahanol fodelau cynaliadwyedd yn y sector gofal cymdeithasol a sut gellid cymhwyso'r rhain i faes y celfyddydau creadigol.

 • Rhedeg tri labordy arloesi gofal cymdeithasol yn ngogledd, canolbarth a de Cymru gyda rhanddeiliaid o ddisgyblaethau gofal cymdeithasol a'r celfyddydau.

 • Cynnal cyfweliadau ansoddol wyneb yn wyneb, ar y ffôn neu Skype gyda sampl o hyd at 10 aelod staff ar lefel strategol i archwilio themâu allweddol yn ymwneud â chynaliadwyedd, comisiynu, uwchsgilio, ac ymgorffori dull cARTrefu.

Bydd y canfyddiadau a'r argymhellion ymchwil yn galluogi Age Cymru i ystyried ffyrdd o ymgorffori dull cARTrefu yn y sector gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion lles preswylwyr cartrefi gofal sy'n byw gyda dementia.

Mae'r efrydiaeth lawn-amser hon am flwyddyn (rhaid cyflwyno traethodau ymchwil erbyn 3 mis ar ôl y cyfnod astudio o flwyddyn a gyllidir) yn cynnwys tâl di-dreth o £11,586 wedi ei dalu dros 12 mis, gyda ffioedd llawn-amser yn cael eu talu a lwfansau ychwanegol.  Un o ofynion yr efrydiaeth yw lleoliad 30 diwrnod gyda'r cwmni partner (Age Cymru), yn ystod cyfnod y project.  Mae'n orfodol cyflawni Gwobr Datblygu Sgiliau Ôl-radd (PSDA).

Gofynion cymwysterau a phrofiad yr ymgeisydd llwyddiannus.  Dylai'r darpar ymgeisydd fod â gradd dosbartyh 1af neu 2:1 mewn pwnc perthnasol (e.e. iechyd a gofal cymdeithasol, seicoleg, busnes), a dylai fod ar gael i ymgymryd â'r efrydiaeth ar 1 Chwefror 2020. Mae gallu cyfathrebu'n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ddymunol.

Bydd y myfyriwr wedi ei leoli yn Ysgol y Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, sy'n amgylchedd ymchwil deinamig a chyffrous. Bydd ef neu hi hefyd yn gweithio'n agos gyda Sarah Lord a Kelly Barr yn ogystal ag aelodau eraill o dîm cARTrefu/Age Cymru.

Dylid cyfeirio ymholiadau anffurfiol am y project at oruchwylwyr y project:

Diane Seddon, Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (d.seddon@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 220)

Kat Algar-Skaife, Swyddog Ymchwil, Canolfan Ymchwil DSDC Cymru, Heneiddio a Dementia @ Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (k.algar@bangor.ac.uk; ffôn 01248 382226)

Sut i wneud cais:  Anfonwch lythyr eglurhaol yn nodi pam rydych yn meddwl y byddech yn ymgeisydd da ar gyfer y project hwn, ynghyd â CV at Dr Kat Algar-Skaife (k.algar@bangor.ac.uk) a cc i Penny Dowdney (pjdowdney@bangor.ac.uk) erbyn 5pm, 25 Tachwedd 2019. Yn achos ymgeiswyr nad ydynt wedi graddio eto, cofiwch gynnwys y dosbarth gradd a ragwelir i chi a geirda gan oruchwyliwr eich traethawd hir. Cynhelir cyfweliadau yr wythnos yn dechrau 9 Rhagfyr 2019.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2) yn gynllun datblygu sgiliau uwch i Gymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Caiff ei gyllido'n rhannol gan raglen gydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Oherwydd cyllid ESF, mae cyfyngiadau cymhwysedd yn berthnasol i'r ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd gofyn bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn preswylio yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru o dan gofrestriad y brifysgol, a bod ganddo/ganddi'r hawl i weithio yn yr ardal ar ôl cymhwyso. 

2.Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwi:

Archwilio gofal heb ei drefnu yn y nos: prosiect adar y nos

Prifysgol Bangor, Ysgol Gwyddorau Iechyd

ID y Prosiect: BUK2192

Tâl Blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Medi 2019

Mae’r prosiect hwn yn gyfle cyffrous i gwblhau Gradd Meistr drwy Ymchwil, llawn amser, dros flwyddyn a gaiff ei ariannu’n llawn. Y dyddiad cychwyn yw 31 Hydref 2019

Un o’r prif resymau mae pobl yn mynd i ofal preswyl yw bod angen cymorth arnynt yn ystod y nos, neu eu bod yn poeni am hynny. Mae awdurdod lleol Ynys Môn wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddatblygu gwasanaeth Adar y Nos. Mae’r gwasanaeth yn cynnig gofal wedi’i drefnu, ac heb ei drefnu, i drigolion Ynys Môn dros nos. Mae gwasanaeth Adar y Nos yn arloesol a does dim gwasanaeth tebyg arall yn bodoli yng Ngogledd Cymru.

Bydd y prosiect yn defnyddio dulliau cymysg a bydd yn golygu casglu data gan unigolion sydd wedi derbyn ymweliadau heb eu trefnu (sef heb eu cynllunio) gan wasanaeth Adar y Nos. Bydd yn golygu:

 • Cynnal arolwg cwmpasu o’r gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud dros y pum mlynedd ddiwethaf
 • Dadansoddi data sy’n cael ei gasglu’n rheolaidd gan wasanaeth Adar y Nos
 • Cyfweld oedolion hŷn sydd wedi derbyn o leiaf un ymweliad heb ei drefnu gan wasanaeth Adar y Nos a chynnal dadansoddiad thematig o ddata’r cyfweliadau
 • Datblygu holiadur ar gyfer gwasanaeth Adar y Nos er mwyn iddyn nhw allu casglu data ynglŷn â boddhad a chanlyniadau yn y dyfodol
 • Cynnal prawf o’r holiadur hwn er mwyn gweld a yw’n ddefnyddiol ac yn dderbyniol
 • Cynnal gweithdy gyda sefydliadau partner Adar y Nos ar ddiwedd yr astudiaeth er mwyn rhannu canfyddiadau ac ystyried y camau nesaf o ran ymchwilio i’r gwasanaeth a’i werthuso.

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil, llawn amser, dros flwyddyn (rhaid cyflwyno’r traethawd yn ddim hwy na thri mis ar ôl y cyfnod blwyddyn o astudiaeth a ariennir) yn cynnwys tâl cynhaliaeth ddi-dreth o £11,586 am 12 mis, gyda’r ffioedd llawn-amser a lwfansau ychwanegol yn cael eu talu. Mae’n ofyniad dan yr ysgoloriaeth ymchwil i dreulio 30-diwrnod ar leoliad gyda’r cwmni partner (Awdurdod Lleol Ynys Môn) yn ystod cyfnod y prosiect. Mae cyflawni Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA) yn ofynnol ar gyfer holl ysgolheigion KESS. Mae rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth ymchwil ar gael yma:http://kess2.ac.uk/

Gofynion o ran cymwysterau a phrofiad ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus. Dylai’r darpar ymgeisydd fod â gradd berthnasol dosbarth 1af neu 2:1 dda, a dylai fod ar gael i ddechrau’r ysgoloriaeth ymchwil ar 31 Hydref 2019. Byddai’n ddymunol pe bai ef/hi yn gallu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Un o ofynion y swydd yw bod yr ymgeisydd yn gwneud cais am wiriad DBS gan fod y gwaith ymchwil yn golygu gweithio gydag oedolion sy’n agored i niwed.

Lleolir y myfyriwr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor, sy’n cynnig amgylchedd ymchwil cyffrous a deinamig. Bydd yn gweithio’n agos gyda Rachel Williams a Brian Jones ynghyd ag aelodau eraill o Awdurdod lleol Ynys Môn.

Dylid cyflwyno ymholiadau anffurfiol am y prosiect i oruchwylwyr y prosiect:

Diane Seddon, Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (d.seddon@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 220)

Gill Toms, Swyddog Datblygu Ymchwil, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Bangor (g.toms@bangor.ac.uk; ffôn 01248 388 463)

I ymgeisio anfonwch CV a llythyr esboniadol at Diane Seddon d.seddon@bangor.ac.uk a Gill Toms g.toms@bangor.ac.uk, gyda chopi i Penny Dowdney p.j.dowdney@bangor.ac.uk

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae cyfyngiadau ynghlwm wrth yr ysgoloriaeth hon oherwydd cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop ydyw. I fod yn gymwys, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn preswylio yn Ardal Gydgyfeirio Cymru wrth gofrestru yn y Brifysgol, a rhaid bod ganddo’r hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso.

3.Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwi:

Archwilio effaith Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig ar ddioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig

Prifysgol Bangor, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol

ID y Prosiect: BUK2197

Tâl Blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Awst 2019

Mae’r prosiect hwn wedi’i gynllunio i adolygu defnydd Heddlu Gogledd Cymru o Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig (HDTD/GDTD) mewn achosion o drais domestig. Yn y gorffennol, mae heddluoedd wedi cael eu beirniadu am y ffordd y maen nhw’n mynd i’r afael â thrais domestig ac mae newidiadau pwysig wedi cael eu cyflwyno o ran plismona achosion o drais domestig. Fodd bynnag, mae rhai problemau cynhenid yn parhau o ran plismona trais domestig. Mae perygl mawr o niwed difrifol i ddioddefwyr trais domestig, gall dioddefwyr trais domestig fod yn ansicr ynglŷn â beth yw’r peth iawn i’w wneud (a ddylent gynorthwyo’r heddlu gyda’r broses gyhuddo) ac maent yn bryderus o’r canlyniadau (megis partneriaid yn cael eu dyfarnu’n euog o drosedd ddifrifol). Cafodd Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig eu cyflwyno yng Nghymru a Lloegr yn 2014. Mae Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig yn orchmynion sifil y mae’r heddlu yn gwneud cais amdanynt ac y mae’r llysoedd yn eu cyhoeddi. Maen nhw’n caniatáu i fenywod aros yn eu cartrefi; ac yn caniatáu i’r heddlu gadw’r dioddefwr yn ddiogel drwy dynnu’r sawl a gyflawnodd y trais domestig o’r cartref, hyd yn oed yn groes i ewyllys y dioddefwr. Felly, mae’r hysbysiadau/gorchmynion hyn yn cynnig ffordd o ddiogelu’r dioddefwr mewn argyfwng drwy osod gorchmynion troi allan a gorchmynion gwrth-ymyrraeth ar y sawl sy’n cael eu hamau o drais domestig. Wrth gwrs, mae’n rhaid i’r heddlu bwyso a mesur y goblygiadau o osod yr Hysbysiadau a’r Gorchmynion hyn ar droseddwyr honedig cyn iddyn nhw gael eu dyfarnu’n euog ochr yn ochr â’u hawliau – cysylltiad â’u plant, mynediad at eu heiddo, ac ati.

Mae Heddlu Gogledd Cymru eisiau darganfod a yw Hysbysiadau Diogelu rhag Trais Domestig a Gorchmynion Diogelu rhag Trais Domestig yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn briodol a beth yw barn dioddefwyr; y sawl sy’n cyflawni trais domestig; heddweision; a rhanddeiliaid cyfiawnder troseddol eraill, fel Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol, Cymorth i Fenywod, a chyfreithwyr yr amddiffyniad.

Bydd y myfyriwr gradd Meistr drwy Ymchwil llwyddiannus yn casglu data cynradd gan gynnwys cyfweliadau gyda gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud ag achosion o drais domestig a chyfweliadau â dioddefwyr a’r sawl sy’n cyflawni trais domestig. Bydd yr ymchwilwyr hefyd yn adolygu achosion llys

o drais domestig ac yn dadansoddi data sydd eisoes gan yr heddlu i fapio nodweddion achosion o drais domestig ble mae’r Hysbysiadau a’r Gorchmynion hyn wedi cael eu defnyddio ac yn edrych ar effaith y defnydd ohonynt ar ddioddefwyr yn ddioddef eto, cyfraniad dioddefwyr at brosesau’r llys, canlyniadau cyfiawnder troseddol, ac ati. Bydd y myfyriwr yn cyfrannu at ysgrifennu adroddiadau interim a therfynol i gael eu defnyddio gan Heddlu Gogledd Cymru a rhanddeiliaid eraill yn y sector gwirfoddol a chyfiawnder troseddol.

Er mwyn gwneud cais, dylai’r ymgeisydd gael gradd israddedig (BA (Anrh) 2.1) mewn gwyddorau cymdeithasol neu ddisgyblaethau cysylltiedig, ac yn gallu dechrau ar y prosiect ar 16 Medi neu gyn gynted â phosib ar ôl hynny. Byddai dealltwriaeth ardderchog o ddulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol a phrofiad o gasglu data cynradd yn ddymunol – bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i fynychu modiwlau dulliau ymchwil ôl-raddedig SHiPSS.

Ymgeisiwch drwy anfon eich CV a llythyr eglurhaol yn esbonio pam fod gennych chi ddiddordeb yn y prosiect hwn a sut mae’n cyd-fynd â’ch uchelgeisiau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol at: Dr Bethan Loftus, b.loftus@bangor.ac.uk, yn ogystal â chopi at Penny Dowdney, p.j.dowdney@bangor.ac.uk a Martina Feilzer, m.feilzer@bangor.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener, 30 Awst 2019

Dyddiadau Posib ar gyfer Cyfweliad: 4/5 Medi

Dyddiad Cychwyn Disgwyliedig: 16 Medi neu gyn gynted â phosib ar ôl hynny

Goruchwylwyr: Dr Bethan Loftus; Yr Athro Martina Feilzer, Prifysgol Bangor

Ditectif Brif Arolygydd Jonathan Salisbury-Jones, Uned Amddiffyn Pobl Agored i Niwed, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu’n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Mae cyfyngiadau ynghlwm wrth yr ysgoloriaeth hon oherwydd cyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop ydyw. I fod yn gymwys, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn preswylio yn Ardal Gydgyfeirio Cymru wrth gofrestru yn y Brifysgol, a rhaid bod ganddo’r hawl i weithio yn yr ardal ar ôl cymhwyso.

4.Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwi:

Checkpoint Cymru: Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru

 

ID y Prosiect: BUK2196

Tâl Blynyddol: £11,586

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Awst 30ain 2019

Prosiect Gradd Meistr drwy Ymchwil

Checkpoint Cymru: Diben Gwerthusiad proses o gyflwyno cynllun i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru yw darparu gwerthusiad annibynnol o gynllun newydd i ddargyfeirio o’r ddalfa yng ngogledd Cymru. Mae’r cynllun yn cael ei sefydlu gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gogledd Cymru. Nod Checkpoint Cymru yw lleihau aildroseddu ymysg unigolion sy’n cael eu harestio am droseddau lefel isel drwy leihau effaith niweidiol cysywllt gyda’r system cyfiawnder troseddol ar ddioddefwyr, troseddwyr a’u teuluoedd. I unigolion sy’n cytuno i fynychu ymyriadau i’w gwneud yn llai tebygol y byddant yn aildroseddu, mae Checkpoint Cymru yn cynnig dargyfeirio o achos llys. Y bwriad yw sicrhau lefelau is o erledigaeth yn y dyfodol ac atal unigolion rhag cael record droseddol, gan fod hynny yn ei dro yn gallu bod yn rhwystr rhag cael gwaith. Drwy gynnig cefnogaeth gynnar i’r rhai sy’n cael eu harestio am droseddau lefel isel, gellir sicrhau effaith gadarnhaol ehangach i amryw o randdeiliaid – hynny yw, unigolion sy’n cael eu harestio am droseddau lefel isel, eu teuluoedd, a dioddefwyr troseddau. Hefyd, bydd costau is i ddioddefwyr a’r system cyfiawnder troseddol o fudd i’r gymuned ehangach.

Bydd y prosiect yn gwerthuso’r ffordd y mae Checkpoint Cymru yn gweithredu er mwyn rhoi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu am unrhyw bryderon, problemau a rhwystrau wrth ei weithredu a monitro ei effaith ar y rhai sy’n cymryd rhan o ran lleihau niwed ac aildroseddu. Bydd y myfyriwr Gradd Meistr drwy Ymchwil llwyddiannus yn casglu data cynradd, yn cynnwys arsylwi ar hyfforddiant, cyfarfodydd cyfeirwyr Checkpoint gyda'r rhai sy’n cael eu harestio, ymyriadau Checkpoint; cyfweliadau gyda’r rhai sy’n cymryd rhan yng nghynllun Checkpoint a gyda gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o’r prosiect; a monitro a dadansoddi data ymyriadau Checkpoint. Bydd y myfyriwr hefyd yn ysgrifennu adroddiadau briffio ar y prosiect at ddefnydd Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gogledd Cymru.

Er mwyn gwneud cais, dylai ymgeiswyr fod â gradd gyntaf (BA (anrh) 2.1) mewn gwyddorau cymdeithasol neu ddisgyblaethau cysylltiol a bod ar gael i ddechrau’r prosiect ar 16eg  Medi 2019, neu cyn gynted â phosib wedi hynny. Byddai dealltwriaeth ragorol o ddulliau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol a phrofiad o gasglu data cynradd yn ddymunol - bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i fynychu modiwlau ôl-radd gan yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ar ddulliau ymchwil. Byddai gallu siarad Cymraeg yn fantais.

Gallwch wneud cais drwy anfon eich CV a llythyr eglurhaol, yn dweud pam mae gennych ddiddordeb yn y prosiect hwn a sut mae’n cyd-fynd â’ch dyheadau gyrfaol i’r dyfodol, at Martina Feilzer, m.feilzer@bangor.ac.uk, gyda chopi i Penny Dowdney, p.j.dowdney@bangor.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:  Dydd Gwener, 30ain  Awst 2019

Dyddiadau cyfweliad arfaethedig: 4/5ed Medi 2019

Dyddiad cychwyn disgwyliedig: 16eg Medi 2019, neu cyn gynted â phosib wedi hynny.

Goruchwylwyr: Yr Athro Martina Feilzer; yr Athro Stefan Machura, Prifysgol Bangor

Iwan Rhys Jones, Arolygydd Dargyfeirio o’r Ddalfa, Heddlu Gogledd Cymru

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau uwch ar gyfer Cymru gyfan sy'n cael ei harwain gan Brifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Caiff ei hariannu'n rhannol gan raglen cydgyfeiriant Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Oherwydd fod rhan o’r arian yn dod o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae cyfyngiadau ar bwy sy’n gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon. I fod yn gymwys, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn wladolyn o’r EU, sy’n byw yn Ardal Gydgyfeirio Cymru ac wedi’i gofrestru mewn Prifysgol, a rhaid iddo fod â hawl i weithio yn y rhanbarth ar ôl cymhwyso. 

Cysylltiadau Tîm KESS II

KESS II Ysgoloriaethau Ar Gael