AP(E)L

Beth ydy AP(E)L?

Mae Achredu Dysgu Blaenorol (APL) neu Achredu Dysgu (Profiadol) Blaenorol yn eich galluogi i ennill credydau am gyfleoedd dysgu yr ymgymerwyd â hwy yn y gorffennol, a wnaeth, neu efallai na wnaeth, arwain at gymhwyster addysgol.

Mae APL yn cyfeirio at ddysgu sy'n dwyn tystysgrif ac mae'n seiliedig ar gymwysterau neu ddyfarniadau rydych chi wedi eu hennill drwy raglen ffurfiol o astudio a gafodd ei hasesu.

Mae APEL yn cyfeirio at ddysgu sydd wedi ei ennill drwy brofiadau bywyd, na chafodd ei asesu'n ffurfiol ac sydd heb dystysgrif. Cyn belled â bod y dysgu a'r profiad yma'n berthnasol i'r rhaglen y mae arnoch chi eisau ei dilyn, ac y gellir ei asesu, yna efallai y bydd yn bosibl derbyn credyd amdano.

Beth mae AP(E)L yn ei olygu i mi?

Efallai bod arnoch chi eisiau cael mynediad ar gyrsiau a'ch bod yn gweld nad ydy'ch cymwysterau presennol yn cyfarfod â'r meini prawf ar gyfer mynediad. Bydd y broses AP(E)L yn rhoi i chi:

a) lwybr gwahanol i ennill credyd o fewn y cwrs Diploma/Gradd mewn Nyrsio cyn cofrestru;

b) llwybr gwahanol i ennill credyd ar gyfer y Diploma mewn Ymarfer Proffesiynol ar lefel naill ai Tystysgrif neu Ddiploma. Rhoddir credyd am ddysgu sydd wedi digwydd, naill ai o ganlyniad i gwrs a aseswyd yn flaenorol neu ar gwrs nad oedd yn cael ei asesu fel canlyniad i brofiad oedd yn cael ei adlewyrchu, neu fel profiad oedd yn cael ei adlewyrchu.

c) llwybr i gael mynediad i'r cwrs ôl-gofrestru B Sc (Anrh) Astudiaethau Iechyd.

Beth nesaf?

Os hoffech wneud cais neu ymholiad ar gyfer AP(E)L yna dylech gysylltu a Gweinyddwr y rhaglen sydd o ddiddordeb i chi drwy ddilyn y linc yma.

Mae yna 2 lwybr i AP(E)L:

Trosglwyddo Credyd Uniongyrchol

Mae'r cyrsiau a ddilyswyd ar gyfer credyd gan YNBAI, Prifysgol Bangor wedi eu rhestru yn y Rhestr gyfredol o Eithrio rhag Credyd (2003). (this to be direct linked when list completed) Efallai y gwelwch y cwrs rydych chi wedi ei wneud wedi ei restru yma ynghyd â'r credyd y gellwch ddisgwyl ei gael.
Os nad ydy'ch cwrs chi wedi ei gynnwys yn y rhestr, efallai, er hynny, y bydd modd cael credyd amdano. Bydd angen i chi gysylltu â ni i gychwyn y broses o ddilysu ei gredyd.

Portffolio Profiad

Os ydych chi'n ceisio credyd am ddysgu profiadol, yna bydd angen i chi greu portffolio. Defnyddir y gair Portffolio i ddisgrifio'r ffeil y byddwch yn cadw ynddi'r holl fanylion a thystiolaeth angenrheidiol er mwyn i'ch dysgu gael ei asesu. Bydd grwp o aseswyr wedi eu penodi yn asesu'r dystiolaeth ar gyfer dyfarnu credyd.

Pwy fydd yn fy nghefnogi i?

Aelodau penodol o staff academiadd ydy cynghorwyr AP(E)L sy'n rhan o is-fwrdd AP(E)L, ac sydd ar gael ar bob un o'r 3 safle ar draws Gogledd Cymru. (Fron Heulog Bangor; YGC Bodelwyddan; a Chanolfan Archimedes Wrecsam)
Mae ef/hi wedi ei neilltuo i chi i roi arweiniad wrth baratoi eich tystiolaeth AP(E)L.

Beth sydd eisiau i mi ei wneud nesaf?

Os ydych chi'n dymuno gwneud ymholiad neu wneud cais AP(E)L, dylech ddewis o blith y canlynol:

Ffurflenni cais /Ymholiadau Cyffredinol: Pat Ogle
Ffôn: 01248 383172
ebost: hsse01@bangor.ac.uk
ffacs: 01248 383114

Dylai ffurflenni cais gael eu cwblhau a'u dychwelyd gyda CV gyfredol a thystysgrifau gwreiddiol. Os ydych chi'n ansicr ynghylch eich statws credyd, peidiwch â phoeni, cysylltwch â ni am gyngor ac arweiniad am ddim.

Ffioedd

Ymgynghoriad cyntaf - Am ddim

Trosglwyddo Credyd Uniongyrchol (restrwyd eisoes) - Am ddim

Trosglwyddo Credyd Uniongyrchol (heb ei restru ar hyn o bryd) - Am ddim

Portffolio - £75.00