Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau modern y brifysgol yn rhoi’r holl adnoddau addysgol a thechnolegol sydd eu hangen ar fyfyrwyr y Gyfraith Bangor ar unrhyw adeg o’u hastudiaethau, a bydd staff yn gallu cynnig cymorth a chefnogaeth ynghylch sut i wneud y gorau o’r cyfleusterau hyn.

Llyfrgell y Gyfraith

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn elwa o fod â’i llyfrgell y Gyfraith ei hun, sydd wedi derbyn buddsoddiad helaeth gan y Brifysgol a chymwynaswyr eraill, sydd wedi’i lleoli yn Narllenfa Lloyd yn llyfrgell Prif Adeilad y Celfyddydau. Mae gan y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas ei llyfrgellydd ei hun, Mairwen Owen.

Mae Llyfrgell y Gyfraith yn darparu ffynonellau print ac electronig i ddiwallu anghenion ei defnyddwyr, a chaiff ei datblygu’n gyson i adlewyrchu’r gweithgareddau addysgu ac ymchwil diweddaraf yn Ysgol y Gyfraith. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys dogfennau cyfeirio, statudau, adroddiadau’r gyfraith, cyfnodolion, gwerslyfrau, pamffledi, adroddiadau’r llywodraeth, papurau newydd a chronfeydd data cyfreithiol ar-lein.

Ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwneud ymchwil fanylach ar lefel Meistr neu PhD, mae Archifau’r Brifysgol yn cynnwys cyfoeth o ddeunydd hanesyddol a nifer o ffynonellau gwreiddiol.

Ewch i dudalennau’r Llyfrgell ac Archifau am fwy o wybodaeth am yr holl gyfleusterau.

Cyfleusterau TG a Chyfrifiadureg

Mae’r Brifysgol yn darparu rhai ystafelloedd cyfrifiaduron 24 awr a thros 1,000 o gyfrifiaduron i fyfyrwyr eu defnyddio. Os ydych chi’n dymuno defnyddio’ch gliniadur (laptop) eich hun, mae mannau diwifr ar gael ymhob un o’r llyfrgelloedd yn ogystal â llawer o’r adeiladau dysgu.

Mae gan bob ystafell wely yn neuaddau Prifysgol Bangor fynediad rhyngrwyd drwy rwydwaith y Brifysgol. Os oes arnoch angen unrhyw gyngor neu gymorth, bydd y ddesg gymorth TG yn gallu eich helpu ar y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb.

Mae amrywiaeth eang o feddalwedd arbenigol ar gael ymhob un o ystafelloedd cyfrifiaduron y Brifysgol, gyda llawer o’r rhain ar gael o’ch cyfrifiadur eich hun yn unrhyw le sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd.

I gael mwy o wybodaeth am yr holl gyfleusterau a’r gwasanaethau, ewch i wefan y Gwasanaethau TG.

Blackboard

Mae cefnogaeth ddysgu ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos drwy Blackboard, adnodd dysgu ar-lein Prifysgol Bangor a ddatblygwyd yn helaeth.

Rhithamgylchedd dysgu yw Blackboard, ac mae’n declyn pwerus sy’n cefnogi ac yn gwella profiad dysgu myfyrwyr drwy ddarparu mynediad at nodiadau cyrsiau, erthyglau, deunyddiau darllen, taenlenni, cronfeydd data, sleidiau darlithoedd PowerPoint, byrddau trafod, tudalennau cyhoeddiadau a llawer mwy.

Mae gan bob cynllun gradd a modiwl unigryw ei microsafle Blackboard ei hun. Trefnir i’r rhan fwyaf o’r holl ddeunydd hanfodol fod ar gael i fyfyrwyr drwy’r safle hwn, yn ogystal â deunyddiau ychwanegol. Gellir cael trafodaethau bywiog hefyd ar bynciau amserol sy’n berthnasol i fodiwlau penodol yn rhith-ystafell seminar Blackboard.

Bydd pob arweinydd modiwl yn gwneud defnydd helaeth o’r cyfleuster hwn i wella a chefnogi dysgu a datblygiad pob myfyriwr.

Argraffu a Llungopïo

Mae argraffu laser du a gwyn ar gael ymhob ystafell gyfrifiaduron.

Mae llungopiwyr hunanwasanaeth wedi’u lleoli drwy’r Brifysgol, yn cynnwys un y tu allan i Ddarllenfa Lloyd a Llyfrgell y Gyfraith.

Mae’r Uned Argraffu a Rhwymo’n cynnig argraffu sypiau mawr a rhwymo projectau / thesis, yn ogystal ag amrywiaeth eang o wasanaethau eraill.