Eich Gyrfa

Mae graddedigion y Gyfraith wedi mwynhau rhagolygon gyrfa rhagorol erioed, ac yn yr amgylchedd gwaith cyfnewidiol sydd ohoni heddiw, caiff gradd LLB y Gyfraith ei gwerthfawrogi gan y byd busnes a chan ddiwydiant.

Bwriedir y wybodaeth ddilynol i roi syniad i chi am eich dewisiadau gyrfa ar ôl graddio. I gael mwy o arweiniad ar gyfleoedd gyrfa yn y Gyfraith ewch i dudalennau'r Gyfraith ar wefan Prospects.

Gyrfaoedd yn y Gyfraith

Mae’r proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr wedi ei rannu’n ddwy gangen, sydd ar wahân ac yn annibynnol. Mae cyfreithwyr yn cael eu rheoli’n broffesiynol gan Gymdeithas y Gyfraith tra bo Cyngor Cyffredinol y Bar (a elwir yn “Gyngor y Bar”) yn rheoli mynediad a chynnydd darpar fargyfreithwyr.

Os ydych yn bwriadu ymarfer y gyfraith fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr, yna yn y lle cyntaf, bydd angen ichi wneud gradd LLB gyda statws Cymhwyso yn y Gyfraith. Ym Mangor mae ein graddau LLB i gyd yn raddau cymhwyso yn y gyfraith sy'n cael eu cydnabod gan Gymdeithas y Cyfreithwyr a Chyngor Bar Cymru a Lloegr a Chymdeithas Cyfreithwyr Iwerddon er dibenion proffesiynol yn y tair gwlad. Yna bydd angen ichi ymgymryd ag astudio a hyfforddiant gyrfaol pellach, fel a amlinellir isod.

Mynd yn gyfreithiwr

Ar ôl ennill gradd LLB, mae’n rhaid i fyfyrwyr sydd eisiau hyfforddi fel cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr lwyddo mewn Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) sy’n para blwyddyn gyda chontract hyfforddi i ddilyn. Mae gwybodaeth bellach am gymhwyso fel cyfreithiwr ar gael ar wefan Prospects.

Mynd yn fargyfreithiwr

I fynd yn fargyfreithiwr, mae'n rhaid i raddedigion wneud y cwrs blwyddyn, Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (BPTC), yn cael ei ddilyn gan gyfnod o hyfforddiant a elwir yn dymor prawf. Mae cystadleuaeth ffyrnig am y BPTC a'r tymhorau prawf ac mae llawer o’r cwmnïau mawr yn recriwtio hyfforddeion yn syth o’u cynlluniau lleoli. Cewch ragor o wybodaeth am gymhwyso fel bargyfreithiwr ar wefan Bwrdd Safonau'r Bar

Gyrfaoedd y tu allan i’r proffesiwn cyfreithiol

Mae nifer fawr o opsiynau ar gael i raddedigion yn y gyfraith sydd yn dymuno dilyn gyrfa y tu allan i’r proffesiwn cyfreithiol. Trwy astudio’r gyfraith mae myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth dda iawn o sgiliau trosglwyddadwy, e.e. cyfathrebu, datrys problemau, cyd-drafod a gwaith tîm.

Mae'r un faint o alw am sgiliau felly mewn meysydd megis gwaith cynghori (yn cynnwys cyngor ar les a thai), awdurdodau lleol (e.e. swyddogion safonau masnach), cyfrifeg (yn arbennig archwilio sy’n gofyn am fedrusrwydd ariannol a chyfreithiol), rheoli adnoddau dynol, Cyllid y Wlad, y Gwasanaeth Sifil (yn cynnwys Adran Yr Arglwydd Ganghellor), yr Heddlu, Newyddiaduraeth, a Rheoli Gwybodaeth.

Mae graddau LLB ‘ Y Gyfraith gyda’ Bangor hefyd yn galluogi myfyrwyr i ennill gwybodaeth a sgiliau mewn meysydd pwnc eraill.  Mae'r cynlluniau gradd hyn yn arbennig o addas i ymgeiswyr sy’n ystyried gyrfaoedd mewn meysydd gwaith y tu allan i’r proffesiwn cyfreithiol.

Cefnogaeth gyda gyrfaoedd

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar eu profiad yn y brifysgol, anogir myfyrwyr i wneud defnydd llawn o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd bywiog ac arloesol sydd yn y Brifysgol. Yn ogystal â chynnig arweiniad a gwybodaeth am yrfaoedd, mae’n cynnig rhaglen lleoliadau gwaith, siop swyddi, rhaglen entrepreneuriaeth a llwyth o adnoddau eraill.

Mae Ysgol y Gyfraith hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau a gweithgareddau i wella eich rhagolygon gyrfa - gwelwch ein tudalennau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd am wybodaeth bellach.