Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arweinydd côr a chanwr talentog o Fôn yn graddio

Kiefer JonesKiefer JonesWedi tair blynedd o siwrnai gynhyrfus ac ar ôl teimlo allan o’i gynefin at y dechrau, graddio’n hyderus ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon wnaeth myfyriwr dawnus a anwyd ym Môn. 

Enillodd y cyn-ddisgybl o Ysgol Syr Thomas Jones, Kiefer Jones, 22, o  Amlwch, radd BMus ddosbarth cyntaf mewn Cerddoriaeth. Trwy gydol ei gwrs gradd, bu Kiefer yn gweithio’n rhan-amser fel arweinydd côr ar gyfer Gofal Canser Tenovus, gan ennill incwm i’r gynnal ei hun.

Meddai Kiefer, “Mae graddio’n deimlad gwych. Wedi tair blynedd o astudiaeth ddwys, rwy’n falch iawn fy mod wedi cyrraedd fy nod. Rwy’n teimlo fy mod wedi dod â chlod i’m teulu ac i’m tref enedigol, ac wedi profi nad oes angen dod o gefndir breintiedig er mwyn gwneud yn dda mewn prifysgol.

“Dechreuais astudio’r piano yn ifanc ac, er imi fwynhau fy nyddiau ysgol, y cwbl roeddwn i am ei wneud oedd perfformio. Er nad oedd ganddynt ryw lawer o arian, roedd fy rhieni bob amser yn llwyddo i grafu digon imi gael gwersi cerddoriaeth preifat. Mae cael cyfle imi arbenigo mewn perfformio wedi rhoi cyfle imi archwilio amryw o feysydd o fewn cerddoriaeth, o dechnegau addysgu ym maes cerddoriaeth, dadansoddi cerddoriaeth, perfformio a chyfansoddi, ac yn awr, yn wahanol i’r ffordd roeddwn yn teimlo ar ddechrau fy nghwrs, mae fy hyder wedi cynyddu.

“Dewisais astudio ym Mhrifysgol Bangor am fod ganddi enw da o ran ansawdd yr addysgu yno, ac roeddwn yn teimlo mai Bangor fyddai’r lle priodol imi gychwyn ar fy nhaith i ddod yn gerddor proffesiynol. Er nad yw Bangor yn rhy bell o’m cartref, roedd yn hen ddigon imi sefyll ar fy nhraed fy hun a dechrau byw’n annibynnol. Roedd hefyd yn bwysig imi gadw fy swydd arweinydd côr sydd wedi’i leoli ym Mangor.

“Pan gychwynnais ar y cwrs, nid oedd gen i ryw lawer o hyder, ac roeddwn yn teimlo bod fy nghyfoedion yn haeddu eu lle yn y brifysgol yn fwy nag yr oeddwn i. Roedd llawer o’m cyd-fyfyrwyr yn dod o deuluoedd o gerddorion clasurol a oedd wedi cael hyfforddiant ers yn ifanc. Dal i dyfu y mae fy hyder i, ac mae gen i lawer i fynd eto. Mae hyder yn rhan bwysig o ddatblygiad unrhyw berfformiwr, ac rwy’n teimlo y bydd fy medrau lleisiol a’m techneg y tyfu fel y bydd fy hyder yn tyfu. 

“Ar adegau, roedd gweithio tra oeddwn yn astudio yn anodd iawn, ond roedd yn golygu y gallwn dalu fy rhent a’m biliau a chael safon byw dda. Mae hefyd wedi dysgu imi sut i reoli fy amser yn effeithiol. Ar y dechrau, roeddwn yn poeni y gallai gael effaith andwyol ar fy astudiaethau, ond yn awr, nid yn unig y byddaf yn graddio â gradd ddosbarth cyntaf, ond bydd gen i hefyd brofiad gwaith da i’w drosglwyddo ymlaen i’m hantur nesaf.

“Fel rhan o ofynion un modiwl, bûm yn cynnal project cerddoriaeth yn y gymuned, lle cynigiais weithdy arbenigol am ddim i gantorion yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Roedd hwn yn brofiad da imi, gan imi gael dealltwriaeth ynglŷn ag addysgu mewn ysgol uwchradd. 

“Uchafbwynt fy amser ym Mangor oedd cwrdd â’r cyfarwyddwr opera, Marian Bryfdir. Mae hi wedi gwneud gwyrthiau â’m llais a’m cyflwyno i sylfeini hyfforddiant llais clasurol. Braint ac anrhydedd oedd bod yn fyfyriwr iddi, ac ni fyddai hynny fyth wedi digwydd oni bai imi ddewis astudio ym Mangor.

“Yn anffodus, collais fy nhad ym mis Chwefror eleni, ac roeddwn yn poeni y gallai hynny effeithio ar fy asesiadau a’m perfformiadau terfynol. Yn ffodus, gyda chefnogaeth fy ffrindiau, fy nheulu, fy nghydweithwyr fy nghôr rhyfeddol a gwaith gwych staff yr Ysgol Cerddoriaeth, cefais yr ysgogiad a’r cymhelliant i ddod yn ôl yn gryf, ac erbyn hyn, rwy’n hapus tu hwnt ynglŷn ӏ’r canlyniad!

“Yn y dyfodol, rwy’n gobeithio bod yn berfformiwr proffesiynol ar y llwyfan. Er nad wy’n debygol o fod yn barod ar gyfer hyn am flynyddoedd i ddod, byddwn yn falch o weithio gyda chantorion ifainc eraill sy’n dechrau, gan eu cyflwyno i’r technegau, yr ymarferion a’r gwaith gwych a ddangoswyd imi.” 

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015