Myfyrwyr yn cerdded trwy goridor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau

Croeso i ELCOS

Mae'r Ganolfan Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Tramor (ELCOS) yn darparu cyrsiau iaith Saesneg a sgiliau astudio i fyfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.

Ein nod yw gwella gallu a sgiliau iaith ein myfyrwyr, eu cyflwyno i ddiwylliant Prydain, a’r sgiliau academaidd sydd eu hangen i astudio yn y DU. Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr rhyngwladol sydd ar gyrsiau academaidd ym Mhrifysgol Bangor. Mae ein myfyrwyr yn mwynhau cyrsiau a chefnogaeth o ansawdd uchel, ac yn fuan yn dod yn rhan o gymuned gyffrous a chyfeillgar Prifysgol Bangor.

Students studying at table with laptop

Mwy am ELCOS

Ein nod yw gwella gallu a sgiliau iaith Saesneg ein myfyrwyr, eu cyflwyno i ddiwylliant Prydain, a’r sgiliau academaidd sydd eu hangen i astudio yn y DU. Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr rhyngwladol sydd ar gyrsiau academaidd ym Mhrifysgol Bangor. Mae ein myfyrwyr yn mwynhau cyrsiau a chefnogaeth o ansawdd uchel, ac yn fuan yn dod yn rhan o gymuned gyffrous a chyfeillgar Prifysgol Bangor.

Merch yn astudio yn y llyfrgell

Addysg o'r safon uchaf

Mae ELCOS yn aelod o BALEAP, Cymdeithas Darlithwyr Saesneg at Ddibenion Academaidd Prydain, ac yn perthyn i IATEFL, Cymdeithas Ryngwladol Athrawon Saesneg fel Iaith Dramor. O fewn y Brifysgol, rydym yn gweithio'n agos gyda'r Canolfan Addysg Ryngwladol, UNDEB Undeb y Myfyrwyr, a chydag ysgolion academaidd.

Roedd bod yn fyfyriwr yn ELCOS Prifysgol Bangor i mi yn fwy na bod yn fyfyriwr Saesneg yn unig. Mae’n drochiad mewn agweddau o ddiwylliant o’r fath pan ddechreuoch chi gymryd rhan mewn ffordd nad ydych chi’n teimlo’n flinedig nac wedi diflasu tra’ch bod chi’n dysgu a hefyd yn gwneud i chi deimlo’n ysbrydoledig i ddefnyddio’ch sgiliau newydd i helpu eraill.

Marcelo Granado Quieroz, Brasil

Profiad ein myfyrwyr

"Nawr bod yr amser i fynd yn ôl i fy ngwlad yn dod yn nes ... mae'n rhaid i mi rannu fy nheimladau ... Roedd bod yn fyfyriwr yn ELCOS Prifysgol Bangor i mi yn fwy na bod yn fyfyriwr Saesneg yn unig. Mae'n drochiad mewn agweddau o'r diwylliant ac yn gwneud i chi gymryd rhan mewn ffordd nad ydych chi'n teimlo'n flinedig nac wedi diflasu tra'n dysgu. Mae hefyd yn gwneud i chi deimlo'n ysbrydoledig i ddefnyddio'ch sgiliau newydd i helpu eraill, i ddweud eich dweud, i sefyll dros eich credoau a rhannu eich meddyliau …a gwnewch yr holl bethau hyn yn ddi-ofn, yn gywir ac mewn ffordd briodol."

"Ar ôl bod yn y DU am 2 fis, rydw i wedi dod yn llawer mwy cyfforddus yn siarad Saesneg. Fe wnes i wella fy sgiliau Saesneg yn y DU a dysgu gan siaradwyr brodorol. Roedd hwn yn gyfle anhygoel ac yn ffordd wych o sylweddoli fy nghamgymeriadau. Hefyd, roedd dysgu Saesneg gan athrawon cyfeillgar a chefnogol iawn a wnaeth gymaint o ymdrech i helpu a gwneud pethau’n ddiddorol ac yn hwyl i ni yn lwc dda i mi.

"Dysgodd ELCOS gymaint o reolau gramadeg newydd i mi nad oeddwn yn ymwybodol ohonynt o'r blaen, helpodd fi sut i ddefnyddio fy ngwybodaeth ramadeg wrth siarad Saesneg, rhoddodd y dewrder yr oedd ei angen arnaf i siarad Saesneg. Rwy'n dal i allu arsylwi faint o Saesneg sydd gennyf ac yn gwella diolch i ELCOS dros yr amser roeddwn i'n byw yn y DU. Mewn ffyrdd cymdeithasol ac addysgol, gwnes ffrindiau newydd o gymaint o wledydd gwahanol. Rwy'n dal i gadw mewn cysylltiad gyda fy athrawon a fy ffrindiau. "Roedd byw yng Nghymru yn gwneud i mi deimlo fy mod i gartref gan fod Bangor yn ddinas glyd iawn. Fe wnes i hefyd brofi pa mor ddeallus, croesawgar a chymwynasgar oedd pobl Prydain, pa mor wych a diddorol oedd diwylliant Cymreig. Rydw i wedi bod yn dweud llawer wrth bobl, pethau am ELCOS, Bangor, Cymru, y DU ac yn enwedig am fy athrawon: Jan, Josie, Darren a Rhodri ers i mi gyrraedd adref."

"Heb os, dyma'r haf gorau a mwyaf hwyliog i mi ei gael erioed ac mae wedi fy newid mewn ffordd dda. Rwyf wedi cael atgofion bythgofiadwy gyda phobl o sesiwn yr haf a gyda fy ffrindiau fy hun. Cefais gyfle hefyd i wneud hynny a teithio i wahanol ddinasoedd yn y Deyrnas Unedig. Byddaf yn gweld eisiau cymaint o'r DU ac ELCOS."

Cyrsiau: Saesneg Cyffredinol, Saesneg Cyn-sesiynol 30 wythnos, BA Treftadaeth 2:1

“Dechreuais ar gwrs Saesneg Cyffredinol ym mis Medi 2015. Gweithiais a chefais IELTS 5.0 a dechreuais Saesneg Cyn-sesiynol ym mis Ionawr 2016. Dechreuais fy ngradd ym mis Medi 2016. Gwelais ddiwylliant newydd, a gwnes berthnasoedd da yn y gymuned. Teimlaf fod Bangor yn gartref, nid yn unig ar gyfer astudio. Fy nghyngor i fyfyrwyr yn ELCOS yw: gweithio’n galed, mynychu dosbarth, a defnyddio Saesneg y tu allan.”

Mae Mardhi bellach yn gwneud MA mewn Hanes ym Mhrifysgol Sheffield.

Cysylltwch â ni 

English Language Centre for Overseas Students (ELCOS), Prifysgol Bangor, 43 & 45 Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, UK LL57 2AP

Dyma fanylion cyswllt ar gyfer y Ganolfan Iaith Saesneg ar gyfer Myfyrwyr Tramor (ELCOS)

English Language Centre for Overseas Students (ELCOS), Prifysgol Bangor, 43 & 45 Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, UK LL57 2AP

Dewch i weld beth sy'n mynd ymlaen ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol

 Facebook – Language learners page

  Twitter

 Instagram

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?