Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae myfyrwyr Menter trwy Ddylunio Bangor yn dangos eu sgiliau entrepreneuriaeth a’u cynnyrch arloesol yn ‘Ffau’r Ddraig’

Aelodau'r tîm buddugol:James Gudgeon, Seicoleg; Richard Sharman, Peirianeg Electronic a Gwyddor Cyfrifiadurol; Tom Taylor, Dylunio Cynnyrch. - Product Design : Lluniau drwy garedigrwydd Keith Lackie  http://www.flickr.com/photos/light_to_sensorAelodau'r tîm buddugol: James Gudgeon, Seicoleg; Richard Sharman, Peirianneg Electronic a Gwyddor Cyfrifiadurol; Tom Taylor, Dylunio Cynnyrch. Lluniau drwy garedigrwydd Keith Lackie http://www.flickr.com/photos/light_to_sensorMae deugain o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth i ennill hyd at £10,000 o wobrau ariannol er mwyn datblygu eu cynnyrch arloesol eu hunain yn barod i'r farchnad.

Heriwyd myfyrwyr 'Menter trwy Ddylunio’ i ddylunio nwydd o’r syniad gwreiddiol i’r prototeip ac i roi cyflwyniad yn hyrwyddo’r cynnyrch i banel o feirniaid.

Cefnogir Menter trwy Ddylunio gan Dîm Arloesi Pontio, Project Byddwch yn Fentrus, ac academyddion o ddisgyblaethau Peirianneg, Dylunio Cynnyrch, Cyfraith, Seicoleg, Busnes ac Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, ac yn y project daeth myfyrwyr israddedig o’r chwe maes pwnc arbenigol  ynghyd mewn timau amlddisgyblaethol yn cynnwys pedwar neu bum aelod yr un.  Gosodwyd her eleni gan DMM, cwmni o Lanberis sy’n dylunio ac yn cynhyrchu offer dringo a mynydda hamdden.  Gwahoddodd DMM y timau i gynnig ‘cysyniad nwydd i blant dringwyr’.  
Beirniaid y panel oedd David Noddings a Fred Hall o DMM, yr Athro David Shepherd, Pennaeth Arloesi Pontio a’r Dirprwy i’r Is-ganghellor,  Phil Nelson, Cyfarwyddwr Surf-Lines, a Huw Watkins, Rheolwr Datblygu Busnes BIC Innovation. Gwahoddwyd pump o blant rhwng 7 ac 14 oed i ffurfio panel beirniaid iau  i ymuno â’r panel oedolion.  

Dyfarnwyd £5,000 o bunnoedd i dîm buddugol ‘Carnation’ i ddatblygu eu cysyniad – Ap Facebook o’r enw Eryri.  Dyluniwyd yr ap fel erfyn dringo ar-lein, ac mae’n cynnwys lle i rannu profiad defnyddwyr, a chynnwys personol i gofnodi sesiynau dringo, gwybodaeth ddefnyddiol am ddiogelwch wrth ddringo a gêm fideo ryngweithiol ac addysgol am ddringo.

Meddai’r Athro David Shepherd

“Mae cysyniad Menter drwy Ddylunio’n wych oherwydd ei fod yn amlygu sgiliau cudd y myfyrwyr.  Rwy’n credu eu bod yn dechrau sylweddoli eu bod yn gallu gwneud pethau nad oedden nhw ddim yn meddwl y bydden nhw byth yn gallu eu gwneud. Mae’r creadigrwydd yn y cyflwyniadau, y syniadau, yr ymchwil, y cefndir a’r ffordd maen nhw wedi cael eu datblygu yn wych ac yn dangos bod gennym dalent wirioneddol yn y brifysgol’.

Ychwanegodd Huw Watkins o BIC Innovation:

“Mae Menter trwy Ddylunio'n gyfle gwych i fyfyrwyr ddeall yr holl elfennau sydd yn rhan o ddylunio cynnyrch, deall y farchnad, deall beth sydd ynghlwm wrth greu brand.  Mae’n broses ardderchog o ddatblygu sgiliau busnes allweddol hefyd.”

Meddai Dave Noddings o DMM:

“Mae’r myfyrwyr wedi dod yn eu blaen yn wych trwy gydol y cwrs hwn. Fel y gwelwch o’r cyflwyniadau terfynol sut maen nhw wedi dod i ddeall yn well beth sydd angen ei wneud i lwyddo mewn diwydiant a symud y projectau hyn i’r byd go iawn.  Mae rhychwant y cysyniadau, y cyflwyniadau anhygoel a’r syniadau arloesol wedi creu argraff arbennig arnaf. “

Meddai Dr Andy Goodman, Rheolwr Project Menter trwy Ddylunio Pontio:

“Dyma’r union fath o ymarfer arloesol yr ydym yn gobeithio gweld mwy ohono trwy Adran Arloesi Pontio.  Darganfu'r myfyrwyr ddull newydd sbon o feddwl trwy ymuno â myfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau a chydweithio’n agos ag arbenigwyr yn y diwydiant.  Mae’n glod mawr i’r timau bod y beirniad wedi cael anhawster mawr i ddewis tri chynnyrch buddugol yn unig o blith y cwbl.

Meddai John Jackson, Rheolwr Gwobr Cyflogadwyedd Bangor:

“Mae  cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon yn talu ar ei ganfed i'r myfyrwyr. Yn y dyfodol byddan nhw’n symud ymlaen i chwilio am swyddi a chael cyfweliadau, a byddan nhw'n gorfod defnyddio'r sgiliau maen nhw wedi eu dysgu yma.  Mae’r rhain yn cynnwys sgiliau cyflwyno, sgiliau gwaith tîm, ymwybyddiaeth fasnachol ac yn allweddol, gweithio gyda phobl o adrannau eraill.   Credaf fod Menter trwy Ddylunio yn rhan allweddol bwysig o’r Wobr Cyflogadwyedd o ran mentergarwch ac entrepreneuriaeth hefyd.”

Meddai Eben Muse, Pennaeth dros dro Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

“Y fantais bwysicaf a gafodd y myfyrwyr oedd y cyfle i ryngweithio ag arbenigwyr eraill, gweithio  fel rhan o dîm a deall y berthynas rhwng yr holl wahanol rannau allweddol hyn o fusnes masnachol, o’r cysyniad i’r broses o’i ddatblygu’n fasnachol, y seicoleg y tu ôl i'r marchnata, y sgiliau busnes i benderfynu, allwn ni wneud elw, allwn ni oroesi ar y cynnyrch hwn, y brandio, maen nhw wedi cael darlun cychwynnol ardderchog a bydd hyn yn rhoi man cychwyn cryf iawn iddynt i ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach 

 

Meddai aelodau’r tîm buddugol, James Gudgeon o’r Ysgol Seicoleg a Tom Taylor sydd yn astudio Dylunio Cynnyrch, am eu profiad:

“Y peth yr ydw i wedi ei fwynhau fwyaf yw’r gwaith tîm a gweithio efo myfyrwyr o’r gwahanol ddisgyblaethau. Mae wedi bod yn wych” James Gudgeon.

“ Credaf ei bod wedi bod yn wych gweithio gyda phobl o wahanol broffesiynau, gwahanol bersonoliaethau, gwahanol gryfderau a dod â nhw at ei gilydd i adeiladu cynnyrch.  Rydych yn teimlo gwefr cyn y cyflwyniad wrth feddwl am gyflwyno’r gwaith yr ydych wedi bod yn ei wneud dros yr 8 wythnos diwethaf gyda’ch gilydd.  Mae'r amgylchedd wedi bod yn dda ac yn gystadleuol trwy gydol y broses gyfan ac rydw i wedi bod wrth fy modd. Mae’n union yr un fath â diwydiant.” Tom Taylor

Ewch i BangorTV i weld ffilmau byr o'r digwyddiad.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2012