Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Chwefror 2011

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith - Myfyrwyr yn dysgu ieithoedd lleiafrifol am ddiwrnod

Daeth yr Ysgolion Ieithyddiaeth ac Ieithoedd Modern ynghyd i gynnal digwyddiad i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO ddydd Mercher, 23 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2011

Efallai ei fod yn ‘sbwriel’ – ond mae yn y 5 uchaf

Mae ymgyrch ‘Cynllun Goroesi Llawn Sbwriel’ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gyrraedd y pump uchaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2011

Mwynhau llwyddiant yn yr Eisteddfod Ryng-golegol

Wedi cystadlu brwd a hynod lwyddiannus, daeth cystadleuwyr selog ymysg myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor yn ail yn yr Eisteddfod Ryng-golegol yn ddiweddar. Y tîm cartref, sef Prifysgol Caerdydd, a enillodd, o ychydig.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2011

Diabetes UK yn ariannu gwaith ymchwil i’r gennyn sy’n cynhyrchu inswlin ym Mhrifysgol Bangor

Mae Diabetes UK yn ariannu project ymchwil i ennyn arbennig ym Mhrifysgol Bangor.  Gallai’r gwaith arwain at ffyrdd newydd pwysig o drin diabetes.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

‘Food Dudes’ i achub plant rhag ‘General Junk’

Yng Ngwledd Lifrai Flynyddol Cwmni Anrhydeddus y Ffrwythwyr, a gynhaliwyd yn y Mansion House yn Llundain ar 17 Chwefror 2011, bu’r Athro Fergus Lowe, cyd-gyfarwyddwr rhaglen Food Dudes lwyddiannus Prifysgol Bangor, yn rhoi araith i westeion adnabyddus. Yn eu mysg roedd Arglwydd Faer Dinas Llundain a’r Siryddion, Uchel Gomisiynydd Seland Newydd, Deon Cadeirlan  Caergaint, pedwar o benaethiaid y Lluoedd Arfog, Comisiynydd Heddlu Dinas Llundain, cynrychiolwyr uwch o’r gyfraith, Meistri pedwar urdd lifrai arall, yn ogystal ag arweinwyr y diwydiant cynhyrchu ffrwythau.  

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Gwyddonwyr Carbon yn mynd dan ddaear i chwilio am atebion

Bydd labordy tanddaearol anarferol, sydd am fod yr unig un o’i fath ym Mhrydain, yn cychwyn gwaith ym Mhrifysgol Bangor nes ymlaen eleni, gan alluogi gwyddonwyr i ganfod mwy am garbon sydd yn y pridd.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Mae aelod o staff Prifysgol Bangor yn y “the toughest foot race on earth”ym mis Ebrill

Mae aelod o staff Prifysgol Bangor yn paratoi i redeg dros 150 o filltiroedd yn y Sahara mewn ras sydd yn cael ei disgrifio fel “the toughest foot race on earth”.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Myfyrwyr Bangor yn dathlu Gŵyl Dewi

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor ac UM Cymraeg Bangor (UMCB) yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Gŵyl Dewi - Wythnos y Ddraig! Am yr ail flwyddyn bydd yr Undebau’n cynnal digwyddiadau i gynnwys myfyrwyr, staff y Brifysgol a phobl Bangor a’r cylch gan ddechrau ar yr 28ain o Chwefror a pharhau drwy’r wythnos tan ddydd Sul y 6ed o Fawrth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Myfyrwyr yn mentro yn yr Her £10

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr ran mewn Her £10 a drefnwyd gan Broject Byddwch yn Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor. Benthycodd myfyrwyr £10 yn unigol neu mewn timau bach, a cheisio gwneud cymaint o arian ag y gallent mewn pythefnos mewn ffordd fentrus, er mwyn ennill y wobr gyntaf o £200.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2011

Anrhydeddau i ysgolheigion Eidaleg Bangor

Bu’n chwe mis rhagorol i ysgolheigion Eidaleg ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011

Llwybr rhan-amser at gymhwyster ôl-radd

Yn yr amseroedd anodd hyn, mae astudio am gymhwyster ôl-radd yn rhan amser, gan ddal ati i weithio, yn ddewis ym Mhrifysgol Bangor.

 

Cynhelir Ffair Cyrsiau Ôl-radd nesaf Prifysgol Bangor ddydd Gwener, 18 Chwefror 2011 rhwng 12.30 a 2.30. Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb mewn astudio’n ôl-radd ym Mangor i ddod a manteisio ar y cyfle i gael gwybod mwy am  y nifer fawr o wahanol raglenni ôl-radd sydd ar gael ar hyn o bryd. Gellwch gofrestru ymlaen llaw ar-lein ar gyfer yr achlysur drwy wefan y Brifysgol yn: http://www.bangor.ac.uk/pgfair/contactus.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2011

Addysg gwyddoniaeth yng Nghymru a’r goblygiadau ar gyfer economi Cymru

Mae Prifysgol Bangor yn dod a’r ŵyl wyddoniaeth bwysig hon, a fydd yn para am wythnos gyfan, i’r ddinas. Cynhelir  digwyddiadau a fydd yn apelio at bobol o bob oedran a diddordeb. Bydd yr ŵyl, a gynhelir rhwng 11-20 Mawrth 2011, yn agor gyda Thrafodaeth Banel ar addysg gwyddoniaeth yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Beth ydi’r ffordd orau o helpu plant gyda chlefyd siwgr i edrych ar ôl eu hunain?

Mae astudiaeth newydd sy’n cael ei harwain ar y cyd gan Brifysgolion Bangor a Chaerdydd, gyda thîm o arbenigwyr o bob rhan o wledydd Prydain, yn ceisio gweld beth yw’r ffordd orau o gyflwyno gwybodaeth i helpu plant a phobl ifanc gyda chlefyd siwgr math 1 i edrych ar ôl eu hunain.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Cregyn y Frenhines (Queenie) yn ennill Gwobr gyda chymorth Prifysgol Bangor

Roedd cefnogaeth a chyngor Ysgol Gwyddorau Eigion enwog Prifysgol Bangor yn allweddol i bysgodfa Ynys Manaw ennill Gwobr nodedig Pysgodfa Gynaliadwy Billingsgate. A ben hynny, mae’r rhagolygon yn edrych yn ffafriol ar gyfer diwydiant pysgota’r ynys. Ar ôl dirywiad, mae’r bysgodfa gynaliadwy am ‘queenies’, fel y gelwir y cregyn fylchog yn lleol, bellach yn cynhyrchu bwyd o safon uchel y mae galw amdano ym mwytai goreuon Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Cymhwyster Ôl-radd yn arwain at waith sy’n rhoi boddhad i Pam

Meddai Pam Martin am ei gwaith : “Tydi o ddim yn teimlo fel gweithio- dyna faint dwi’n ei fwynhau!”

Ers ennill cymhwyster ôl-radd o Brifysgol Bangor, mae Pam yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Chydlynydd Treialon yn y Brifysgol. Mae hi ar hyn o bryd yn recriwtio ac yn ymweld â phobol ledled gogledd Cymru, sydd wedi derbyn diagnosis o Glefyd Parkinson neu Alzheimer yn ddiweddar. Mae hi hefyd yn ymweld â phobol nad ydynt wedi cael diagnosis, ac yn ymweld â bron pawb yn eu cartrefi, er bod rhai yn dewis ymweld â’r Brifysgol. Mae gofyn i’r cyfranogwyr ymgymryd â thasgau meddwl syml. Mae’r rhain yn sylfaen i’r canlyniadau ymchwil, ac yn aml mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn mwynhau eu gwneud!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Cynhyrchu eigionegwyr blaenllaw ers mwy na 45 mlynedd

Mae’r MSc mewn Cefnforeg Ffisegol Gymhwysol yn Ysgol Gwyddorau Eigion  Prifysgol Bangor yn llenwi bwlch sgiliau cydnabyddedig yn sector amgylchedd y DU, gan gynhyrchu eigionegwyr sydd, ymysg sgiliau eraill, yn fedrus o ran modelu cyfrifiadurol ac sy’n hollol rifog. (Yn ôl adolygiad gan y Cyngor Ymchwil ar y 15 sgil sydd eu hangen fwyaf yn y sector amgylcheddol, mae gallu i ymwneud â modelu cyfrifiadurol ar ben y rhestr, a rhifedd yn bedwerydd).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2011

Hoffter o ddeifio’n arwain at yrfa newydd

Cymhwyster ôl-radd o Brifysgol Bangor oedd yr allwedd i Mandy Knott gael ei phenodi i swydd bwysig a diddorol - a’i chyntaf mewn gyrfa newydd.

Mae gan Mandy’r dasg bwysig o weithio ar fesur deddfwriaethol a fydd yn sicrhau rheolaeth a chadwraeth pysgodfa cocos a chregyn gleision Bae Morecambe.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2011

Gwobr yn Bar Uno yn ystod Serendipity!

Roedd y digwyddiad Serendipitiy 2 diweddar yng Nghanolfan Chwaraeon Maes Glas yn llwyddiant mawr, a bu i un myfyriwr adael gyda gwobr gwerth chweil!

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2011

Mesur llwyddiant adferiad gweundir

Mae Prifysgol Bangor yn cydweithio â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn project uchelgeisiol i adfer yr ail fawnog i’r mwyaf yng Nghymru sydd hefyd yn ardal cadwraeth arbennig a ddynodwyd gan Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2011

Denu arbenigwyr gwyddor gymdeithasol y dyfodol i Gymru

Dyfarnwyd miliynau o bunnau i brifysgolion blaenllaw Cymru er mwyn hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol o’r radd flaenaf mewn amrediad o faterion sy’n effeithio ar gymdeithas y dyddiau hyn.

 

Bydd sefydlu Canolfan Hyfforddi Ddoethurol  yn golygu y bydd modd cynnig 33 o ysgoloriaethau ymchwil i fyfyriwr ôl-raddedig yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2011

Ennill drwy fynegi’ch barn am wyddoniaeth a’r amgylchedd

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle i bobol ifanc fynegi’u barn drwy gân, fideo, neu ffotograff! Ac mae’r dyddiad cau ar gyfer dwy gystadleuaeth sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth ac ar themâu amgylcheddol  wedi’i ymestyn tan 22 Chwefror. Mae’r cystadlaethau sydd efo sawl categori’n cynnig camerâu digidol a gwobrau ariannol o £450 a £150 yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth y Brifysgol.

Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn rhedeg rhwng Gwener 11 Mawrth a Sadwrn 19 Mawrth 2011. Bydd gweithgareddau sy’n apelio at bob oedran a diddordeb.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2011

Mae pawb efo’u hochr dywyll…

Edrychwch allan am Brif Adeilad y Celfyddydau  Neo Gothig, yn ‘chwarae rhan’ seilam Fictoraidd  sydd wedi’i drosi’n fflatiau yn ‘Bedlam’, cyfres ddrama iasol newydd Sky Living.

Mae’n cychwyn am 10.00 nos Lun 7 Chwefror.

Gwelwch http://skyliving.sky.com/top-shows/bedlam

Bu i’r criw ‘Bedlam’ fwynhau eu ffilmio yn y Brifysgol, gan droi ambell i ben Gorffennaf diwethaf. Buont yn aros yn  adnoddau llety’r Ganolfan Rheolaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2011

£6 miliwn i Dechnolegwyr ifanc

Mae Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesedd a Sgiliau,  wedi cyhoeddi project gwerth £6 miliwn i annog pobl ifanc i ddilyn esiampl Bill Gates, Steve Jobs a thechnolegwyr ac entrepreneuriaid llwyddiannus eraill.

 

Bydd Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn Technocamps, a fydd o dan arweiniad Prifysgol Abertawe ac ar y cyd â Phrifysgolion Aberystwyth a Morgannwg. Bydd y prifysgolion yn cynnal sesiynau dyddiol ac wythnosol i ddisgyblion 11-19 oed ar ystod o bynciau cyffrous gan gynnwys roboteg, datblygu gemau, animeiddio, gwaith fforensig digidol, datblygu meddalwedd a llawer mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Chwefror 2011

Dewch i fwynhau cymuned amlddiwylliannol y Brifysgol

Bydd cymysgedd eclectig o ddiwylliannau a thraddodiadau i’w weld yn Neuadd Prichard Jones yn y Brifysgol am 6.00 nos Wener 11 Chwefror 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2011

Yr Esgob a’i Lyfr

Cynhelir gwasanaeth cysegru a bendithio arbennig yng Nghadeirlan Bangor brynhawn Sul 6 Chwefror am 3.15 o’r gloch i ddathlu dychweliad Llyfr Esgobol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2011

Ysgol Cerddoriaeth yn enill dwy wobr Cronfa Goffa Thomas Ellis

Ar ôl edrych drwy ugeiniau o geisiadau oddi wrth nifer hynod o dalentog o ymgeiswyr, mae Prifysgol Cymru wedi cyhoeddi enillwyr Cronfa Goffa Thomas Ellis eleni.

Bydd y darlithydd Cerdd ym Mhrifysgol Bangor, Dr Guto Pryderi Puw, yn derbyn £1500, a bydd y myfyriwr PhD, Gwawr Ifan, hefyd o Brifysgol Bangor yn derbyn £1000.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2011