Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Mehefin 2013

Mwy o lwyddiant i'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau

Enillodd y ffilm ‘Not’ y wobr am y ffilm Gymraeg orau ac enillodd 'Long I Stood There' y wobr am y ffilm naratif orau yng ngŵyl ffilmiau byr Caerdydd, ddydd Sul, 23 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2013

Darlithydd o Brifysgol Bangor i dderbyn Gwobr Addysgu y DU

Mae Dr Fay Short o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi ennill teitl Cymrawd Dysgu Cenedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2013

Cerddorion yn paratoi i losgi piano!

Bydd aelodau o Ysgol Cerdd Prifysgol Bangor yn ymuno gydag Annea Lockwood, artist sain o Seland Newydd / UDA  mewn perfformiad o 'Piano Burning’ yn Hen Iard Nwyddau Treborth, Bangor. Cynhelir y digwyddiad ddydd Sadwrn 29 Mehefin am 6.15pm, a bydd yn rhan o lansiad tymor newydd Dinas Sain Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

Merched gyda chanser yr arennau a'r bledren ddim yn cael diagnosis prydlon

Nid yw tua 700 o ferched yn Lloegr gyda symptomau canser yr arennau neu'r bledren yn cael diagnosis a thriniaeth brydlon bob blwyddyn. Dyna ddatgelir mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn ar-lein BMJ Open. Cyd-awdur y gwaith yw'r Athro Richard Neal o Ganolfan Gogledd Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

‘Roboteg y Dyfodol’, Her Robot Lego Ysgolion

Bydd ysgolion ar draws Cymru yn cymryd rhan yn yr her "Roboteg y dyfodol" yn gydamserol. Mae Tîm Technocamps Prifysgol Bangor yn cynnal y rownd gogledd Cymru o'r gystadleuaeth newydd gyffrous hon.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013

Y sychder gwlypaf a welwyd - tywydd 2012

Dewch draw i Brif Ddarlithfa'r Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun 24 Mehefin 2013 am 6.30pm i gael clywed am "Y sychder gwlypaf a welwyd - tywydd 2012". Mae hon yn ddarlith amserol dros ben o ystyried y cyfarfod diweddar o feteorolegwyr blaenllaw Prydain i drafod y patrymau tywydd anarferol yr ydym wedi profi’n ddiweddar.

Bydd yr Athro Geraint Vaughan, un o arbenigwyr amlycaf y byd yn y maes yn rhoi darlith gyhoeddus- a gafodd ei ohurio yn ystod Gŵyl WyddoniaethPrifysgol Bangor oherwydd tywydd garw! Noddir yr achlysur gan y Gymdeithas Feteorolegol Frenhinol a Chonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru. Mae mynediad am ddim, yn cynnwys gwydraid o win, ac mae'n agored i holl aelodau'r cyhoedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2013

Bangor a Pontio: Llwyddiant Byd-eang Bloomsday

Yn gynharach yr wythnos hon, fel rhan o ddigwyddiad rhyngwladol Global Bloomsday, cydweithiodd Pontio ag Ysgol Saesneg ac Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor i gynhyrchu perfformiad rhyfeddol o'r bennod 'Sirens' allan o'r nofel Ulysses gan yr awdur o Iwerddon, James Joyce.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013

Ymweliad ag UDA i ymchwilio i Kubrick – un o gyfarwyddwyr ffilmiau gorau America ar ôl y Rhyfel

Mae Dr Nathan Abrams, Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Ffilm yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau Prifysgol Bangor, wedi ennill Cymrodoriaeth Sefydliad Dorot yng Nghanolfan Ymchwil Dyniaethau Harry Ransom ym Mhrifysgol Texas, Austin – cymrodoriaeth bwysig ac enwog yn rhyngwladol, y mae cystadleuaeth ffyrnig amdani.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2013

Fe all llyfr newydd gyfranu at ddiogelu henebion Cymru

Mae Athro ym Mhrifysgol Bangor newydd gyhoeddi'r drydedd gyfrol a'r olaf mewn cyfres o lyfrau sy'n rhoi golwg gwerthfawr i ni ar henebion yr oesoedd canol cynnar yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2013

Deunyddiau o Archifdy Prifysgol Bangor yn ymddangos ar ITV1

Bydd deunyddiau o Archifau Prifysgol Bangor yn ymddangos ar gyfres newydd ar ITV1 yn ystod yr haf. Bydd cyfres ddogfen bum rhan newydd sbon yn datgelu 50 o straeon rhyfeddol sydd y tu ôl i gartrefi mwyaf dirgel, rhyfedd a diddorol gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Prifysgol Bangor yn cynnal Gweithdy Niwroddelweddu mewn Dementia

Wrth i bobl fyw'n hirach mae'r achosion o ddementia'n cynyddu ac mae hon yn broblem sylweddol iawn. Mae tua 12,000 o bobl yn dioddef o ddementia yng Ngogledd Cymru'n unig a bydd y nifer yn cynyddu gyda phoblogaeth sy'n heneiddio.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Gwyddonwyr Prifysgol Bangor yn ymddangos ar raglen Countryfile

Wrth sôn am riffiau mae'n bosibl iawn y bydd eich meddwl yn crwydro i foroedd trofannol gleision a'r Barriff Mawr enwog yn Awstralia.  Ond mae riffiau i'w cael mewn amrywiaeth o leoliadau - ac nid ydynt i gyd wedi'u gwneud o gwrel chwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2013

Gwobr Genedlaethol i Nesta

Yn ddiweddar bu i fyfyrwraig doethuriaeth o Brifysgol Bangor ennill gwobr genedlaethol yng Nghynhadledd Flynyddol Prif Swyddog Nyrsio Cymru yng Nghaerdydd.

Bu i Nesta Roberts, 25 oed, o Gricieth, ennill ysgoloriaeth goffa nyrsio flynyddol Alun Islwyn Giles. Rhoddwyd y wobr tuag at ei hastudiaeth doethuriaeth, ac mae ar gyfer aelodau'r Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru, i hyrwyddo datblygu celf a gwyddoniaeth mewn nyrsio.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2013

Menter drwy Ddylunio

Mewn project arbrofol a ddatblygwyd i Ganolfan Pontio, gwelwyd academyddion o wahanol adrannau ym Mhrifysgol Bangor yn gweithio gyda myfyrwyr, staff cefnogi menter a phartneriaid busnes lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mehefin 2013

Bangor yn arwain Prifysgolion Cymru o ran bod yn ‘wyrdd’

Prifysgol Bangor yw’r Brifysgol fwyaf ‘gwyrdd’ yng Nghymru, yn ôl ’People and Planet’, sef y rhwydwaith myfyrwyr mwyaf ym Mhrydain sy’n ymgyrchu i ddod â thlodi byd-eang i ben, cefnogi hawliau dynol ac amddiffyn yr amgylchedd.  Yng Nghynghrair 2013, a gyhoeddwyd ym mhapur newydd  The Guardian, roedd Prifysgol Bangor ar y brig o blith prifysgolion Cymru, ac  ymysg  yr 20 prifysgol ar frig y Gynghrair Werdd o brifysgolion y DU.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2013

Mae pobl yn rhagweld gwên ddiffuant gan eraill, ond ddim gwên gwrtais

Gwenwch a bydd y byd yn gwenu gyda chi - ond mae ymchwil newydd yn awgrymu nad yw pob gwên yn gydradd. Dengys yr ymchwil fod pobl yn gallu rhagweld gwên ddiffuant ond nid felly gwên gwrtais. Mae’n bosibl fod hyn yn arwydd o werth unigryw cymdeithasol gwên ddiffuant.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mehefin 2013

Ymchwil newydd yn dangos fod y sector addysg uwch yn creu £3.6bn y flwyddyn yn economi Cymru

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw, dydd Mawrth 11 Mehefin, gan arbenigwyr addysg uwch blaenllaw wedi canfod fod gan brifysgolion Cymru effaith o bron i £2.6bn ar economi’r genedl, a bod y ffigwr hwn yn cyrraedd £3.6bn unwaith y cynhwysir gwariant oddi ar y campws gan fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mehefin 2013

Ffynonellau ynni a all gyfrannu at gynaliadwyedd ffermydd

Gallai rhannau o’r diwydiant amaeth Prydeinig  gynhyrchu eu hynni eu hunain, o adnodd sydd yn llythrennol dan eu trwynau,  a gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r gymdeithas ehangach yn y fargen.

Dyna yw canlyniad  ymchwil doethuriaeth gan John Walsh, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar y cyd â Fre-energy Ltd, cwmni sydd a’i bencadlys ger Wrecsam.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2013

Ysgol Haf i Fyfyrwyr ar Ddechrau Busnes

Gyda busnesau bychain a chanolig yn chwarae rhan mor sylfaenol yn economi Cymru, mae Prifysgol Bangor yn rhoi pwyslais ar  annog myfyrwyr i ystyried entrepreneuriaeth fel llwybr cyflogaeth posib yn y dyfodol ac mae’n cefnogi hynny. Yn aml mae gan fyfyrwyr a graddedigion y syniadau busnes a’r egni i gyfrannu at y sector economaidd bwysig hon, sydd yn cwmpasu diwydiant a gwasanaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2013

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i ddwy fyfyrwraig eithriadol

Mae dwy fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.

Dyfarnwyd y medalau gan Gwmni’r Brethynwyr, un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol.  Dyrniad o fedalau sy’n cael eu rhoi bob blwyddyn. Mae’r medalau’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr eithriadol, yn seiliedig ar gyrhaeddiad academaidd ac ymwneud â’r gymuned academaidd o fewn y brifysgol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfraniad diwylliannol a chymdeithasol trwy ysgolheictod, effaith ymchwil, cefnogaeth fugeiliol a mentora.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2013

Defnyddio cyfoeth natur i leihau tlodi

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Bangor yn arwain project £2 filiwn i weld a all cynlluniau rhyngwladol, sy'n talu i bobl mewn gwledydd incwm isel  warchod cynefinoedd o bwysigrwydd byd-eang, leihau tlodi.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013

Siarter Bwyd Lleol i Wynedd a Môn

Mae Prifysgol Bangor yn cydweithredu â dau awdurdod lleol drwy gynnal gweithdy lefel uwch i Fwrdd Rheoli Gwasanaethau Lleol Gwynedd a Môn a chynrychiolwyr y sector bwyd lleol, gan gynnwys busnesau bwyd lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013

Enillydd medal Aur Olympaidd ac actor Monty Python ymysg y bobl sy'n derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi enwau'r unigolion nodedig a fydd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn 2013. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2013