Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Gorffennaf 2013

Graddedigion Bangor yn mynd i'r Fringe

Bydd pedwar o raddedigion Prifysgol Bangor yn mynd â sioe sgets wreiddiol i ŵyl gomedi'r "fringe" yng Nghaeredin eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Hiliaeth gynhenid mewn systemau credyd banciau yn lleihau mynediad at gredyd i leiafrifoedd ethnig

Wrth i ni ddisgwyl cyhoeddi adroddiad gan y llywodraeth i hiliaeth yn nulliau banciau Prydain o fenthyca arian, mae ymchwil gan un arbenigwr blaenllaw ym myd bancio'n awgrymu bod hiliaeth yn amlwg iawn, ac yn ymddangos yn gynhenid, yn system fenthyca'r banciau. Honnir hefyd bod hynny wedi bodoli drwy gydol y blynyddoedd o gynnydd yn ogystal ag yn yr argyfyngau ariannol presennol a diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2013

Gradd Fiofeddygol Bangor Ymysg y Gorau ym Mhrydain

Am y trydydd tro yn olynol, mae'r Sefydliad Gwyddor Fiofeddygol wedi achredu cwrs BSc Gwyddor Fiofeddygol Ysgol Gwyddorau Biolegol Prifysgol Bangor am gyfnod arall o bum mlynedd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2013

Y rhesymau dros gymryd rhan mewn gweithgareddau risg uchel yn cael eu datgelu am y tro cyntaf

Ers dros 50 mlynedd, meddyliwyd mai "chwilio am gyffro" oedd cymhelliad pobl dros gymryd rhan mewn gweithgareddau risg uchel. Mae gwaith ymchwil newydd yn herio'r farn simplistig honno'n llwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2013

Cyfraniadau RAG Bangor 2013 at Elusen

Yn ddiweddar cyflwynodd RAG Prifysgol Bangor, un o grwpiau Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, eu cyfraniadau ariannol blynyddol i'w pedair elusen ddethol. Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, bydd y grŵp, sy'n cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian dros y flwyddyn, yn dewis pedair elusen i godi arian drostynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Hyfforddiant Cemeg am ddim i unigolion a chwmnïau yn ardaloedd Interreg

Gall unigolion a chwmnïau mewn siroedd yng ngogledd a gorllewin Cymru gael hyfforddiant am ddim mewn amrywiaeth o bynciau'n gysylltiedig â chemeg ym Mhrifysgol Bangor dros y 12 mis nesaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Penddelw newydd ym Mhrifysgol Bangor i goffau ysgolhaig hunanddiwylliedig

Dadorchuddiwyd penddelw newydd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Prosiect ‘Y Rhoi Mawr’ 2013

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd yn awyddus i effeithio faint o sbwriel sy’n cael ei greu gan y rheiny sy’n symud allan o neuaddau preswyl wedi bod a’u trwynau ar y maen yn ddiweddar. Mae’r Rhoi Mawr yn brosiect gwirfoddoli a gynhelir yn flynyddol gan Wirfoddoli Myfyrwyr Bangor ble mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phreswylwyr yn neuaddau brifysgol i’w galluogi i roddi nwyddau nad ydyn eisiau mynd adref gyda nhw.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Cartrefi Cymru yn defnyddio coed tân i gefnogi’r amgylchedd

Mae costau ynni cynyddol a hefyd ymwybyddiaeth gynyddol o ba mor anghynaliadwy yw tanwydd ffosil - sef nwy, olew a glo - wedi ysgogi mwy o ddiddordeb yn y defnydd o'n ffynhonnell hynaf o danwydd, sef coed tân. Ond mae cwestiynau pwysig yn dal heb eu hateb, megis faint o gartrefi yng Nghymru sydd mewn gwirionedd yn defnyddio coed tân? Ble maen nhw'n cael y coed a faint o ynni adnewyddadwy y mae'n ei greu ar draws Cymru gyfan?

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2013

Gwyddonwyr Prifysgol Bangor yn dianc rhag y gwres i ymchwilio i ddiflaniad rhew môr yn yr Arctig

Mae aelodau o Ysgol Gwyddorau Eigion y Brifysgol newydd ymuno â mordaith ymchwil i Gefnfor yr Arctig.  Mae’r swyddogion ymchwil Ben Powell a Ben Lincoln a'r fyfyrwraig PhD Suzie Jackson yn rhan o grwp ymchwil Ffiseg Cefnfor yr Ysgol.  Bydd Dr Tom Rippeth a myfyriwr PhD arall, Josh Griffiths, yn ymuno â nhw ymhen pythefnos.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2013

Prifysgol Bangor yn cadarnhau ei henw da ym maes gwyddor gwlyptiroedd

Mae gwobr ryngwladol a chwrs newydd arloesol yn cadarnhau fod Prifysgol Bangor yn arwain y ffordd ym maes gwyddor gwlyptiroedd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Straeon Graddio 2013

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2013

Gwobrau am effaith ymchwil Prifysgol Bangor

Mae tri phroject sydd wedi cael effaith eithriadol mewn meysydd gwahanol iawn i'w gilydd wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Effaith Ymchwil a Menter cyntaf Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Ymchwilwyr yn datgelu bod siarcod yn defnyddio’u cynffonau i ddyrnu wrth hela

Mae gwyddonwyr wedi dangos bod llwynogod môr (siarcod 'thresher'), yn hela heigiau o bysgod trwy chwipio eu cynffonau mor galed fel eu bod yn anafu ac yn lladd llawer o bysgod ar yr un pryd. Dyna a ddywed ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn mynediad agored PLOS ONE gan Dr Simon Oliver, Dr John Turner a Tim D’Urban Jackson o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, a Klemens Gann a Medel Silvosa o broject ymchwil a chadwraeth llwynogod môr yn y Philippines.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Project sy’n cynorthwyo cwmnïau bach ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr yn y DU

Mae project sydd wedi gwella llwyddiant cwmnïau a chontractwyr bach lleol wrth gynnig am dendrau gan awdurdodau lleol yng Nghymru wedi’i roi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr “Project Caffael Gorau’r Flwyddyn” gan y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol y DU sydd i’w chynnal cyn hir.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2013

Rheolaeth gynaliadwy ar faetholion mewn pridd yn allweddol i ddiogelwch bwyd yn y dyfodol

Mae diogelwch bwyd yn fyd-eang dan fygythiad wrth i briddoedd gael eu hamddifadu o faetholion sy’n hanfodol i gynnyrch uchel ar gnydau. Yn ddiweddar, cyhoeddwyd, yn y ‘Journal of Applied Ecology’, astudiaeth a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor, yn amlinellu strategaethau i sicrhau y cynhyrchir bwyd mewn modd cynaliadwy trwy ddefnyddio dull cyfannol o reoli ar faetholion mewn pridd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2013

Disgyblion ysgol yn creu aspirin ym Mhrifysgol Bangor

Cymerodd dros 50 o ddisgyblion ysgol o ogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr ran yn nigwyddiad ChemPharma ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Ysgolion Gogledd Cymru’n buddsoddi mewn cystadleuaeth sgiliau busnes a chyllidol

Cafodd myfyrwyr o bob cwr o ogledd Cymru gyfle i brofi cyffro a chynnwrf delio ar lawr masnachu byw diolch i fenter a drefnwyd gan Brifysgol Bangor o'r enw Her y Farchnad Stoc.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Prifysgol Bangor ar y rhestr fer am y Prosbectws Ôl-radd gorau ym Mhrydain

Rhoddwyd Prifysgol Bangor ar y rhestr fer am y Prosbectws Ôl-radd gorau ym Mhrydain yng ngwobrau Heist eleni am farchnata mewn addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Gorffennaf 2013

Awydd adeiladu rhyngrwyd eich hun neu hyd yn oed robot?

Oes gennych chi awydd adeiladu robot? Mae Technocamps wrthi’n trefnu digwyddiadau diddorol rhad ac am ddim ar gyfer pobl ifanc 11-19 oed. Felly dewch draw a chymryd rhan.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2013

Pa mor gyfeillgar i'r hinsawdd ydi'ch paned o goffi chi?

Mae yfwyr coffi'n cael eu hannog i brynu coffi sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, boed yn goffi wedi'i ardystio, organig neu goffi cysgod (wedi'i dyfu yng nghysgod coed sy'n gynefin pwysig i adar). Ond pa mor effeithiol ydi'r ffyrdd hyn o dyfu coffi o ran trechu newid hinsawdd?

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2013

Pencampwriaethau Codi Pwysau Prydain yn dod i Faes Glas

Bydd Maes Glas, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor, yn cynnal Pencampwriaethau Codi Pwysau Prydain ddydd Sadwrn, 13 Gorffennaf.

Mae’r digwyddiad pwysig hwn yn cael ei gynnal yn ôl troed llwyddiannau 2012, sef cael tîm codi pwysau Olympaidd China yn ymarfer yn y ganolfan, a chynnal cystadleuaeth codi pwysau’r Gwledydd Cartref.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2013

Sefydliad Iechyd y Byd yn dod i gynhadledd ar y diciâu yn yr Ysgol Cemeg

Daeth gwyddonwyr, swyddogion llywodraeth a chynrychiolwyr o Sefydliad Iechyd y Byd i Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor i gymryd rhan mewn cynhadledd ar brofi a chanfod y diciâu yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Gorffennaf 2013

Archif y mis

 

The Archives are responsible for the care and storage of the early College Records as well as our Archives Collections and General Collection of Bangor Manuscripts. All of these manuscript collections are bound by one common factor, their relevance to the history, people and topography of North Wales. However, their subject areas are wide ranging and are of national as well as local historical interest.

 

All images, photographs and documents appearing on this page are subject to copyright restrictions.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Dr Emily Cross i ddringo ar Focs Sebon i drafod gwyddoniaeth

Mae Dr Emily Cross o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ymysg 12 o wyddonwyr benywaidd eithriadol  sydd wedi’u dewis i gyflwyno gwyddoniaeth yn uniongyrchol i’r cyhoedd.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Staff a myfyrwyr Bangor yn ymddangos yn y Royal Academy of Music

Perfformiwyd gwaith yr Athro Andrew Lewis mewn cyngerdd yn yr academi ar 1 Gorffennaf, ynghyd â gwaith myfyiwr Bangor, Kimon Grigoriadis. Perfformiwyd y gwaith hwn gan fyfyriwr arall, Katherine Betteridge.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013

Xavier yn paratoi ar gyfer her Ironman Cymru

Mae aelod o staff Ysgol y Gyfraith Bangor yn paratoi i gymryd rhan mewn un o'r heriau athletaidd anoddaf yn y byd, y triathlon Ironman.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013