Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Tachwedd 2013

Get better at managing multiple medicine use, warns report

Nid ydym wedi cyfieithu'r datganiad gan ei fod gan gorff allanol ac ar gyfer y wasg Brydeinig

Policy, medical training and clinical practice have failed to adapt to a significant increase in the number of patients taking multiple prescription drugs, according to a new report published by The King’s Fund and authored by an Honorary Clinical Senior Lecturer at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2013

Gwyddonwyr Bangor yn cyfrannu at ymdrechion i leihau dinistr amgylcheddol a thlodi ym Madagascar

Mae Prifysgol Bangor yn arwain astudiaeth ymchwil ar sut mae tlodi'n cysylltu'n agos â chyflwr yr amgylchedd mewn gwledydd megis Madagascar. Nod y project ymchwil yw helpu i ddeall y cysylltiadau rhwng tlodi a dinistrio coedwigoedd glaw trofannol ac mae'n dod â gwyddonwyr o Madagascar, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau a'r Iseldiroedd at ei gilydd.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2013

Bydwragedd yn cipio gwobrau

Mae dwy aelod staff Prifysgol Bangor wedi cipio gwobrau yng Ngwobrau Ymddiriedolaeth Bydwreigiaeth Iolanthe 2013 yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Gêm Bêl-droed Elusennol i godi arian at Movember

Bydd staff o Brifysgol Bangor yn cystadlu mewn gêm bêl-droed elusennol i helpu  i godi arian tuag at Movember, elusen sy'n codi ymwybyddiaeth  ynghylch canser y brostad, canser y ceilliau ac iechyd meddwl, a chodi arian hanfodol at hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Project arloesol i sganio ymennydd siopwyr

Bydd ymateb siopwyr i’r math o hyrwyddiadau a chynigion arbennig a geir mewn archfarchnadoedd yn cael ei archwilio mewn sganiwr yr ymennydd mewn project arloesol mawr gan un o arbenigwyr ymddygiad siopa mwyaf blaenllaw Ewrop, ynghyd ag arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Yr Arglwydd Coe yn agor y Dôm Chwaraeon newydd

Daeth yr Arglwydd Coe, yr un a wireddodd y freuddwyd o ddod â'r Gemau Olympaidd i Lundain yn 2012, i Brifysgol Bangor yn ddiweddar  i agor cyfleuster chwaraeon newydd yn swyddogol. Yn ystod ei ymweliad â'r Brifysgol, agorodd Seb Coe gyfleuster tenis a phêl rwyd newydd yn swyddogol yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2013

Ysgol y Gyfraith Bangor yn cynnal Ffair Gyrfaoedd

Bydd Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor yn cynnal ei ffair gyrfaoedd gyntaf erioed er budd y myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Reichel ddydd Mercher, 27 Tachwedd, a bydd yn rhoi cyfle prin i fyfyrwyr o ddeuddeg ysgol leol i drafod eu hopsiynau gyrfaol gyda bargyfreithwyr a chyfreithwyr gweithredol a chyfreithwyr mewnol. Y gŵr gwadd fydd Syr Roderick Evans, barnwr yr Uchel Lys sydd wedi ymddeol a chyn Farnwr Llywyddol Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2013

Ymddangosiad Ail Rownd i Dîm University Challenge Prifysgol Bangor

Wedi iddynt guro Prifysgol Aberystwyth o 230 o bwyntiau i 110 yn rownd gyntaf y gyfres University Challenge: y cwis teledu mwyaf anodd, mae Tîm Prifysgol Bangor bellach yn yr ail rownd sydd i’w ddarlledu nos Lun 25 Tachwedd am 8.00.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2013

Cynnig dull newydd integredig o wneud ymchwil er mwyn datblygu sychdiroedd y byd

Mae dros 40% o arwynebedd tir y byd yn sychdir. Mae sychdiroedd yn gartref i 2.5 biliwn o bobl - bron i draean o boblogaeth y byd. Mae pobl mewn rhanbarthau sych yn gorfod ymdopi â diraddio amgylcheddol difrifol ac amrywioldeb cynyddol yn yr hinsawdd ac mae cyfraddau twf y boblogaeth sydd ymysg yr uchaf yn y byd yn gwaethygu'r sefyllfa. Mae papur sy'n torri tir newydd trwy gyflwyno dull newydd systemau integredig o wneud ymchwil amaethyddol yn y sychdiroedd wedi cael ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn Food Security yn ddiweddar (18.11.13).

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Un cam yn nes at yr archfarchnad ar gyfer project i droi glaswellt yn ddeunydd pacio bwyd

Mae treialon prototeip yn mynd rhagddo ar gyfer project sy’n cael ei harwain gan brifysgol a diwydiant i droi rhygwellt Cymreig yn ddeunydd pacio bwyd cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Cragen wedi byw dros 500 o flynyddoedd

Mae ymchwil bellach yn dilyn ymweliad maes a gynhaliwyd gan Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn 2006 wedi ein galluogi i ganfod oedran cragen fylchog yn fwy cywir.  

Cafodd y gragen fylchog dan sylw ei chodi yn ystod mordaith gasglu data oddi ar arfordir Ynys yr Iâ a oedd yn rhan o broject yn edrych ar newidiadau hinsawdd dros y 1000 o flynyddoedd diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2013

Un o raddedigion Prifysgol Bangor yn cyflwyno rhaglenni i Uned Byd Natur y BBC

Yn ddiweddar fe wnaeth Dr Ross Piper, 37, a fu'n astudio Sŵoleg ac Ecoleg Anifeiliaid ym Mhrifysgol Bangor, ddychwelyd o ymweliad chwe wythnos â Burma, lle bu’n gweithio fel cyflwynydd i Uned Byd Natur y BBC.  Caiff y gyfres dair rhan ei darlledu ar Ddydd Gwener, Tachwedd 29ain ar BBC2 am 9pm.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2013

Cyhoeddi'r rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn

Mae darlithydd o Brifysgol Bangor wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.  Mae Sarah Marie Nason o Ysgol y Gyfraith yn un o chwech o athrawon y gyfraith o sefydliadau ar draws gwledydd Prydain sydd wedi'u rhoi ar y rhestr fer am y wobr bwysig hon.  

Dyddiad cyhoeddi: 13 Tachwedd 2013

Gwneud defnydd llawn o blanhigion

Mae eiddew, sy’n tyfu’n helaeth yng Nghymru, yn un o nifer o blanhigion sy’n cael eu harchwilio am y cemegau mân ac echdynion a ffibrau gwerthfawr eraill maent yn eu cynnwys. Mae’r gwaith ymchwil yma’n  cael ei gynnal mewn bioburfa ar Ynys Môn a allai gynnig model ar gyfer creu gwaith yng nghefn gwlad yn y dyfodol. Bwriad yr ymchwil yw chwilio am ddeunyddiau amgen i gymryd lle cynnyrch a chynhwysion sy’n deillio o olew crai a  ddefnyddir yn y diwydiannau cynhyrchu ac adeiladu.

Canolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor sy’n gyfrifol am y gwaith yma o ddatblygu ffynonellau newydd ar gyfer cemegau mân a deunyddiau eraill. Mae’r Ganolfan yn canolbwyntio ar ganfod defnyddiau newydd ar gyfer adnoddau naturiol gwerthfawr sydd ar hyn o bryd yn cael eu hanwybyddu.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2013

Llwyddiant dwbl yng nghynhadledd yr "International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research"

⁠Enillodd Emily Holmes o'r Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor y wobr am y cyflwyniad gorau ac enillodd Dr Paul Parham, o'r un ganolfan, y wobr am y cyflwyniad gorau gan ymchwilydd newydd yn 16eg gynhadledd Ewropeaidd flynyddol yr "International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research" (ISPOR) yn Nulyn ar 6 Tachwedd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2013

Profi Diwylliannau’r Byd

Local and international students will be getting dressed up to perform or share activities that provide a glimpse of their native cultures at an international festival taking place at Bangor University on Saturday, 30 November.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2013

Prif drefnydd y Gemau Olympaidd yn ymweld â Bangor

Bydd un o redwyr pellter canol gorau Prydain, a'r un a wireddodd y freuddwyd o ddod â'r Gemau Olympaidd i Lundain yn 2012, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ym mis Tachwedd mewn digwyddiad arbennig i drafod ei fywyd a'i yrfa.

Cynhelir 'Noson yng nghwmni Seb Coe' yn Neuadd Prichard-Jones ym mhrif adeilad y Brifysgol am 7.00pm, ddydd Llun, 25 Tachwedd. Bydd yr Arglwydd Coe mewn sgwrs â Chadeirydd Cyngor y Brifysgol a chyd arglwydd, yr Arglwydd Davies o Abersoch.  Bydd mynediad i’r digwyddiad trwy docyn yn unig, ni chodir tâl ond i gael tocyn cysylltwch â Lynne Hughes (l.hughes@bangor.ac.uk). Ceir mynediad i'r neuadd ar sail y cyntaf i’r felin, gyda'r drysau'n agor am 6.20pm.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2013

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 15 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 15 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Hydref 2013).

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2013

£4.9 miliwn o bunnoedd i hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol

Mae Prifysgol Bangor ar fin dechrau hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr amgylcheddol fydd yn cael eu paratoi i fynd i'r afael â sialensiau planed o dan bwysau fel rhan o fenter £4.9m a gyllidwyd gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

Arloesi mewn hyfforddi'r lluoedd arfog

Tynnwyd sylw at broject sydd wedi trawsnewid hyfforddi recriwtiaid yn y Fyddin Brydeinig ac wedi arwain at newidiadau yn y ffordd y darperir yr hyfforddiant yn y tri llu arfog, ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar pan enillodd un o wobrau Menter ac Effaith cyntaf y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

Mae Prifysgol Bangor yn gwella ei Effaith Werdd

Fel rhan o'i hymrwymiad parhaus i gynaliadwyedd, mae Prifysgol Bangor wedi cael ei dewis i gymryd rhan mewn rhaglen gyffrous a arweinir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS). Mae Prifysgolion a Cholegau Effaith Werdd yn gynllun achrediad amgylcheddol sy'n helpu pobl i wella eu hamgylcheddau gwaith a chael effaith gadarnhaol ar fywydau eu myfyrwyr wrth ennill cydnabyddiaeth am eu hymdrechion. Dechreuodd y cynllun yn 2006 , ac mae wedi tyfu'n gyflym i weithio gyda 46 o Brifysgolion a Cholegau, 105 o Undebau Myfyrwyr, a thros 44,000 o aelodau o staff ar draws y wlad - i gyd yn dod at ei gilydd i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2013

Cymry’n cymryd rhan mewn ymchwil i ddementia

Yn ôl canlyniadau astudiaeth ymchwil ar raddfa fawr a adroddodd yn gynharach eleni, bu lleihad yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf yn nifer y rhai sydd â dementia. Yn ôl y ffigurau yng nghyswllt Lloegr a nodwyd yn adroddiad yr Astudiaeth ar Weithrediad Gwybyddol a Heneiddio, ceir awgrym, o’u cymhwyso at y DU yn ei chrynswth, fod 214,000 yn llai o achosion o ddementia nag a ddaroganwyd. Byddai hyn hefyd yn awgrymu mai rhyw 670,000 o bobl sydd ar hyn o bryd yn byw yn y DU gyda dementia, yn hytrach na’r amcangyfrif o 800,000-900,000.

I helpu i ddeall y sefyllfa yng Nghymru, mae Prifysgol Bangor yn arwain y fersiwn Cymreig o’r ymchwil hon. Mae’r ymchwilwyr yn bwriadu cyhoeddi ystadegau penodol yr haf nesaf ar y niferoedd sydd â dementia yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2013

Cyn-fyfyriwr yn ennill gwobr ‘newyddiadurwr y flwyddyn’

Mae cyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi ennill gwobr newyddiaduraeth fawreddog.

Fe enillodd Noellin Imoh, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn 2010, y wobr BEFFTA am ei gwaith yn golygu cylchgrawn African Dazzle.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2013

Archif y mis

Arolwg stad Bodorgan a wnaed gan Lewis Morris 1724-1727

Bodorgan 1579

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2013

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2013