Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Mai 2014

Prifysgol Bangor yn agor ei drysau i gymdogion a'r gymuned yn ystod Wythnos Prifysgolion

Yr wythnos nesaf, (9-15 Mehefin), bydd prifysgolion ledled Prydain yn agor eu drysau i'r cyhoedd a dangos yr effaith a'r dylanwad y mae ymchwil prifysgolion yn eu cael ar ein bywydau ni i gyd.

Mae Prifysgol Bangor yn cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol Wythnos y Prifysgolion a threfnwyd gweithgareddau yn ystod yr wythnos i alluogi pobl i ddod i mewn i'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2014

Prifysgol Bangor yn ennill Safon Ryngwladol am Reolaeth Amgylcheddol

Yn dilyn archwiliad allanol trylwyr a gynhaliwyd ym mis Mawrth eleni, mae Prifysgol Bangor wedi llwyddo i ennill ardystiad ISO 14001:2004 am ei hymrwymiad wrth welliannau parhaus ar yr amgylchedd. ISO 14001 yw’r safon a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer sefydliadau sy’n mynd ati’n unswydd i reoli’r effeithiau a gânt ar yr amgylchedd trwy System ffurfiol ar gyfer Rheoli’r Amgylchedd (S.Rh.A.). Mae’r wobr hon yn adeiladu ar ein hardystiad Draig Werdd sydd gennym er 2009.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2014

Brasil ym Mangor

Bydd sylw pawb wedi ei hoelio ar Frasil eleni yn ystod cystadleuaeth Cwpan y Byd, ond ymddengys nad pêl-droed yw'r unig beth sy'n ennyn diddordeb pobl yn y wlad. Mae cerddoriaeth a dawns o Frasil wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn y degawdau diwethaf, ac mae academydd o Fangor yn gwneud ymchwil i'r 'ffasiwn' am gerddoriaeth a dawns 'Affro-Frasilaidd'.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Ymchwilio i faterion allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg

Cychwynnodd prosiect ymchwil newydd a fydd yn ceisio canfod paham y mae plant sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gallu bod yn amharod defnyddio’r iaith y tu allan i’r ysgol. Yr ymchwilydd fydd y Dr Siôn Aled Owen o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2014

Cyfrol Angharad ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol gan Uwch Ddarlithydd o Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fodelu senarios trychinebau

Bydd israddedigion o Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i weithredu rhaglenni a all ddarogan sut y gall afiechydon marwol ymledu, neu sut mae pobl yn debygol o ymateb mewn trychineb.  

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Mae Byddwch Fentrus yn cyhoeddi enillydd Gwobr Prifysgolion Santander - Rhagoriaeth mewn Menter.

Trwy Brifysgolion Santander, mae tîm Byddwch Fentrus yn falch o gyhoeddi bod myfyriwr israddedig Bl. 3 mewn Busnes a Rheolaeth, Bogdan Pop, wedi ennill gwobr o £1,000 am ei gyfranogiad mewn gweithgareddau menter ac arloesi trwy gydol ei amser ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Myfyrwyr Busnes yn mynd i'r afael â phroblemau gwastraff Bangor drwy Ymgyrch Swynwr Sbwriel Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn datblygu ymgyrch diwedd tymor i leihau problemau gwastraff ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Partneriaid yn llofnodi cytundeb y Coleg ar y cyd cyntaf rhwng Cymru a Tsieina

Mae Prifysgol Bangor a'r Central South University of Forestry and Technology (CSUFT) yn Tsieina yn dathlu'r cynllun ar y cyd cyntaf rhwng Cymru a Tsiena i sefydlu Coleg newydd yn Tsieina. Cafwyd seremoni i lofnodi'r cytundeb ym Mhrifysgol Bangor ac yn bresennol roedd Mr David Jones, AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a Mr LI Guoqiang, Prif Ysgrifennydd Adran Addysg Llysgenhadaeth Tsieina ym Mhrydain.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2014

Y Brifysgol yn dathlu Gwobrau Effaith Werdd 2014

Yn ddiweddar, dathlodd Prifysgol Bangor ei blwyddyn gyntaf o gymryd rhan yn y Project Effaith Werdd, gan gynnal Seremoni Wobrwyo.  Bu’r digwyddiad yn gydnabyddiaeth o waith caled y timau i wneud eu gweithleoedd yn fwy gwyrdd yn ystod y flwyddyn, ac o gyfraniad cynyddol y staff at ‘wyrddio’ eu gweithleoedd wrth weithredu arferion i’w gwneud yn fwy cynaliadwy.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2014

Anrhydedd i ysgolhaig o Fangor am wasanaeth nodedig

Bydd Dr Carl Hughes o Ysgol Seicoleg y Brifysgol, sydd yn Gyfarwyddwr cyrsiau ôl-raddedig mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor ac yn ddirprwy gyfarwyddwr y ganolfan newydd, Canolfan Newid Ymddygiad Cymru yn derbyn Gwobr Gwasanaeth Nodedig ym maes Dadansoddi Ymddygiad gan y gymdeithas Americanaidd, The Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA) yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2014

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.
Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2014

Prifysgol Bangor yn cynnig rhywbeth i bawb yn Eisteddfod yr Urdd - o gloddio archeolegol i arbrofion cemegol

Bydd plant a’u teuluoedd yn heidio i Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014 yn y Bala yn ystod gwyliau'r Sulgwyn (Llun 26 - Sadwrn 30 Mai).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2014

Dathlu Llenyddiaeth Cymru a Tsieina

Daeth awduron, beirdd, cyfieithwyr, academyddion a chyhoeddwyr o Gymru a Tsieina ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar i ddathlu cyfnewid a chydrannu llenyddiaeth rhwng y ddwy wlad, mewn digwyddiad a drefnwyd gan Yan Ying o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2014

Y Brifysgol yn agor gât y fferm yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes, Abergwyngregyn

Oni fyddai’n syniad da pe bai modd inni dyfu ein tomatos ein hunain yn yr awyr agored? Ac a fyddai modd defnyddio peth o’r compost a gynhyrchir gan gynghorau er mwyn tyfu tatws? Dewch draw i weld sut y defnyddir cennin Pedr i drin Clefyd Alzheimer a dysgu pam nad yw gwenyn yn pigo bob tro. Dysgwch sut y mae gwyddonwyr a phobwyr yn gweithio ar y cyd i ddatblygu ‘bwyd swyddogaethol’ gan ddefnyddio rhywogaeth o haidd sy’n faethlon a blasus iawn. Cewch ateb i hwn ac i gwestiynau eraill yn ystod ymweliad â Chanolfan Ymchwil Amaethyddol y Brifysgol yn Henfaes, Abergwyngregyn, rhwng 2.00pm a 4.00pm ddydd Iau 12 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2014

Bangor yn yr 20 uchaf ym Mhrydain am safon Profiad Myfyrwyr yno

Mae staff uwch Prifysgol Bangor wedi croesawu canlyniadau Arolwg Profiad Myfyrwyr y Times Higher Education, sy’n gosod y Brifysgol ymysg 20 prifysgol orau gwledydd Prydain o ran boddhad myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Copïau hanesyddol yn mynd yn ddigidol: campwaith Chaucer yn mynd yn fyd-eang

Bangor University and the National Library of Wales, Aberystwyth, have collaborated on a project to bring one of the jewels of English literature, kept at the National Library, freely available to all. The Hengwrt copy of Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales, produced in London at the close of the fourteenth century and believed to be the earliest existing version of this work, is now fully digitised, and accessible by global users via the Library’s website.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Gwobr bwysig i broject ymchwil o Brifysgol Bangor

Rhoddwyd gwobr bwysig i broject ymchwil, a gyllidwyd gan yr Undeb Ewropeaidd dan y rhaglen FrameWork7, ac a oedd yn cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Bangor.

Cafodd consortiwm ProMine, a oedd yn cynnwys gwyddonwyr o'r Ysgol Gwyddorau Biolegol (Yr Athro Barrie Johnson, a Dr. Barry Grail, Sabrina Hedrich a Catherine Kay), ei gyllido i gynhyrchu nwyddau newydd o adnoddau mwynau a deunyddiau gwastraff sydd i'w cael yn Ewrop.    Fel rhan o hyn fe wnaeth tîm Bangor ddatblygu dulliau newydd o adfer metelau a syntheseiddio mwynau o ddyfroedd gwastraff, gan ddefnyddio rhywogaethau newydd o ficro-organebau.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2014

Gwobr Rhyngwladoli i Manuela

A dedicated member of staff from Bangor University’s International Education Centre received an award at an Internationalisation Awards ceremony recently.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2014

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2014

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Bangor y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs yn ddiweddar yn Neuadd PJ, a hynny am y drydedd flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Bangor yn dathlu cae chwarae pob tywydd i fyfyrwyr a'r gymuned leol

Mae Prifysgol Bangor a Chlwb Pêl-droed Dinas Bangor yn dathlu lansio project cae chwarae pob tywydd a fydd yn dod â myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Dull gwell o fonitro dolffin afon Ganges yn cael ei ddatgelu gan fyfyrwraig Prifysgol Bangor

Mae astudiaeth newydd (7 Mai) yn dangos dull o wella’r modd y caiff dolffin afon Ganges – anifail mewn perygl – ei fonitro; mae’r anifail hwn yn un o bedair yn unig o rywogaethau morfilaidd dŵr croyw sy’n dal i oroesi ers i ddolffin Afon Yangtze ddiflannu yn 2007.

Mae awdur yr ymchwil, Nadia Richman, yn wyddonydd yn y Gymdeithas Sŵolegol Frenhinol a hefyd yn fyfyrwraig PhD yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth o fewn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2014

Myfyrwyr wedi'u dewis i gystadlu yng nghystadleuaeth TestTown y DU

Mae tîm o fyfyrwyr yn dathlu'r ar ôl cael eu dewis i gymryd rhan yn y gystadleuaeth TestTown 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014

Wythnos Busnes Gwynedd 2014 - Dathlu a hyrwyddo busnesau’r sir

Bydd Digwyddiad Brecwast Busnes yn y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor yn lansio Wythnos Busnes Gwynedd ddydd Llun, 19 Mai. Bydd y Lansio yn cynnig cyfle i rwydweithio a mwynhau araith gan Ieuan Wyn Jones ar y Parc Gwyddoniaeth Menai dros frecwast.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Meave Leakey

Mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Dr Meave Leakey, y palaeontolegydd byd-enwog a raddiodd gyda graddau BSc a PhD o Brifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Mae Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd terfynol yn Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru

Dewiswyd Dian Yu, sy'n chwarae'r Guzheng, y sither Tsieineaidd, gan banel o feirniaid rhyngwladol enwog i fod yn un o'r chwe chystadleuydd yn rownd derfynol y gystadleuaeth Cerddoriaeth Byd yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol 2014 a gynhaliwyd yng Ngharenarfon yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Sefydlu Grŵp Seneddol Trawsbleidiol i astudio manteision dod ag ymwybyddiaeth ofalgar i bolisi cyhoeddus

Ddydd Mercher, 7 Mai, bydd Ruby Wax yn ymuno ag arbenigwyr a seneddwyr i lansio grŵp seneddol trawsbleidiol ar ymwybyddiaeth ofalgar yn Nhŷ'r Cyffredin.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2014

Her Dr Zigs i Menter drwy Ddylunio

Cafwyd penllanw Menter drwy Ddylunio 2014 yr wythnos ddiwethaf gyda thimau o fyfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chynulleidfa o wahoddedigion.  Gosodwyd yr her - sef dylunio deunydd pecynnu newydd i'w teganau anghyffredin  - gan Dr Zigs Extraordinary Bubbles, cwmni cynhyrchu teganau o Ogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i fenter gymdeithasol cefn gwlad

Yn ystod wythnos gyntaf gwyliau'r Pasg, cynhaliodd Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor ei ail ddigwyddiad gwirfoddoli preswyl ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor. Treuliodd 21 o fyfyrwyr Bangor wythnos yn gweithio yng nghanolfan Felin Uchaf ger Aberdaron ar Benrhyn Llŷn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Project Gardd y Ddwy Ddraig

Mae Gardd Tsieineaidd gyffrous newydd i’w datblygu yng Ngardd Fotaneg Treborth, fel rhan o’r project ehangach ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Sam yn paratoi at gystadleuaeth quidditch yng Nghanada

Bydd myfyriwr o Fangor yn teithio i Ganada yn ystod yr haf er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth quidditch fyd-eang.

Mae Sam Davies, sydd yn fyfyriwr Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, yn edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o gamp sy’n gysylltiedig â nofelau a ffilmiau Harry Potter.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2014

Archif y mis

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2014

Prifysgol Bangor yn Gwobrwyo Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014

Mae Victoria Allen a Joe Barnett  wedi’u henwi’n enillwyr gwobr Arweinwyr Cyfoed y Flwyddyn 2014 ym Mhrifysgol Bangor, i gydnabod y gefnogaeth wych maent wedi’i rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2014