Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Tachwedd 2014

Dathlu rhagoriaeth ymysg myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Mae rhai o fyfyrwyr disgleiriaf y flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth am eu llwyddiant academaidd yn eu Lefel A.

Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Prifysgol Bangor yn cael eu dyfarnu i'r myfyrwyr newydd sydd â'r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn eu pynciau penodol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Geiriadur Bangor

Mae Geiriadur Cymraeg Saesneg y BBC nôl yn fyw ar ei newydd wedd!

Pan dynnwyd Geiriadur y BBC o’u gwefan, yn sgil ymddeol eu hen feddalwedd, roedd llawer o bobl yn gweld ei golli. Er bod geiriaduron ar-lein eraill yn bodoli rhwng y Gymraeg a’r Saesneg erbyn hyn, roedd nifer o ddefnyddwyr, gan gynnwys dysgwyr, yn hoffi ei ryngwyneb syml, hawdd ei ddefnyddio. Roedd ei  gyfuniad o eirfa cyffredinol a’r termau technegol diweddaraf hefyd yn boblogaidd iawn.

Gofynnwyd i lunwyr gwreiddiol y Geiriadur, sef Uned Technolegau Iaith  yng Nghanolfan Bedwyr Prifysgol Bangor, a oedd modd iddyn nhw ei adfer, a’i gyhoeddi ar wefan y brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Gweinidog Swyddfa Cymru, y Farwnes Randerson yn gweld ymchwil amgylcheddol arloesol yn ystod ei hymweliad â Bangor

Daeth Gweinidog Swyddfa Cymru, y Farwnes Randerson i Fangor (ddydd Iau 27 Tachwedd) i glywed am y gwaith ymchwil amgylcheddol cyffrous ac arloesol sy'n digwydd yno. Bu’r Farwnes Randerson yn ymweld ag Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor a’r Ganolfan Ecoleg & Hydroleg, sydd hefyd ar gampws y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2014

Penodi Athro mewn Gwasanaethau Iechyd ac Ymchwil Weithredu yn Gyfarwyddwr newydd Rhaglen Gwasanaethau Iechyd a Chyflawni Ymchwil yr NIHR

Penodwyd Yr Athro Jo Rycroft-Malone, o Brifysgol Bangor yn gyfarwyddwr Rhaglen Ymchwil Gwasanaethau a Chyflawni Iechyd y Ganolfan Genedlaethol Ymchwil i Iechyd.  Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Iechyd (NIHR) yw'r corff cyllido mwyaf ar gyfer ymchwil gymhwysol i iechyd yn y Deyrnas Unedig. Bydd yr Athro Rycroft Malone yn dilyn yr Athro Ray Fitzpatrick pan fydd yntau'n camu i lawr o'i swydd yn arwain y rhaglen HS&DR ddiwedd mis Hydref 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2014

Ail enwebiad am wobr i Ysgol y Gyfraith Bangor

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi ei rhoi ar y rhestr fer am Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn.

Mae Dr Ama Eyo yn un o ddim ond chwech o athrawon y gyfraith mewn sefydliadau ledled y DU a roddwyd ar y rhestr fer am y wobr. Noddir y Wobr Athro'r Gyfraith y Flwyddyn gan Wasg Prifysgol Rhydychen, a dyma'r unig un o'i bath yn y DU a sefydlwyd yn benodol i wobrwyo dysgu da ym maes y gyfraith mewn addysg uwch ac addysg bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2014

Llwyfannau creigiog yn chwalu egni'r tonnau - dull newydd o amddiffyn arfordiroedd?

Mae cymunedau ar draws Cymru yn dod i delerau â'r peryg real iawn o lifogydd ar yr arfordiroedd wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod cynifer â 48 o ardaloedd wedi eu nodi lle na fydd amddiffynfeydd arfordirol yn cael eu cynnal a'u cadw yn y tymor hir.

Gan gadw'r ffaith galed honno mewn cof, mae gwyddonwyr yng Nghymru yn cyfrannu eu harbenigedd i gael darlun cliriach o'r tonnau a'r moroedd uchel sy'n taro ein harfordiroedd, fel y gallant ddeall yn well yr egni yn y tonnau a sut y gellir ysigo grym y tonnau.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2014

Myfyrwraig prifysgol bangor yn lansio llyfr gyda cherddorfa llysiau

Bongos Melon, ysgydwyr pupur, ffidlau cennin a casŵau moron fydd ychydig o’r offerynnau cerddorol a grëwyd ac a fydd yn cael eu chwarae gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Nant y Coed yn eu Ffair Nadolig ar noson yr 2ail o Ragfyr. Bydd y perfformiad yn lansio e-lyfr newydd rhyngweithiol i blant o’r enw ‘Arnie Williams yn siarad â Llysiau!’

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2014

Academydd o Fangor yn ennill Gwobr Ben Jonson

Mae'r Athro Andrew Hiscock o Brifysgol Bangor yn un o dri academydd rhyngwladol i dderbyn Gwobr Ben Jonson eleni.

Enillodd Andrew, o Ysgol Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol, y Ben Jonson Discovery Award am ei erthygl ymchwil “‘O, Tom Thumb! Tom Thumb! Wherefore art thou Tom Thumb?’: Early Modern Drama and the Eighteenth-century Writer – Henry Fielding and Fanny Burney”.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2014

Arddangosfa yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn trafodaeth trethi hanesyddol

Mae arddangosfa sy’n amlinellu hanes trethi yng Nghymru ac yn annog ymwelwyr i roi eu barn ar ddeddfwriaeth drethi gyntaf y wlad yn y cyfnod modern i’w gweld yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor tan 28 Tachwedd.

Bu’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn lansio’r arddangosfa yn y Brifysgol cyn  ymuno â’r cyfarfod Fforwm Trethi cyntaf yn y Gogledd. Grŵp o randdeiliaid yw’r Fforwm sy’n cynghori ar gyfraith trethi, gweinyddu a’r ffordd y caiff polisi a deddfwriaeth trethi Cymru eu datblygu. Mae’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol y Gyfraith hefyd yn aelod.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Cyllid yn cael ei ddyfarnu i gwblhau catalogio papurau Castell Penrhyn

Mae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor wedi llwyddo i gael grant i helpu i gatalogio gweddill papurau Castell Penrhyn.

Dyfarnodd y Rhaglen Grantiau Catalogio Genedlaethol grant o £46,487 i gwblhau catalogio deunydd archifol sy’n mesur 47 metr ar ei hyd. Bydd y papurau sy’n ymwneud â'r planhigfeydd siwgr yn Jamaica ac yn eiddo i'r teulu Pennant ynghyd â deunyddiau sy'n ymwneud â Streic Chwarel y Penrhyn o 1900-1903 o bwysig arbennig i haneswyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Pam fod Saesneg yn iaith addysg yng Nghymru yn draddodiadol?

Nid canlyniad gorthrwm oedd hyn. Cafodd addysg gyfrwng Saesneg ei gweld fel ffordd o helpu’r Cymry i ddysgu Saesneg.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Prifysgol Bangor a Waitrose yn ymestyn allan i becynnu gwyrdd

Roedd project cydweithredol a arweiniwyd gan y Ganolfan Biogyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor, mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth a Waitrose, yn cael ei arddangos yn Waitrose Porthaethwy yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Tachwedd 2014

Myfyrwraig yn cynorthwyo ar gyfres rhaglenni Dyma Fi ar S4C

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi  cael cyfle gwych yn ddiweddar i weithio ar gyfres teledu ar gyfer S4C gyda’r nod o lunio portread gonest o fywydau pobl ifanc Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae Shân Pritchard, sydd eisoes wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor, wedi bod yn gweithio ar gyfres o raglenni mewn partneriaeth a chwmni cynhyrchu teledu, Cwmni Da fel rhan o’i gradd Meistr.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Rhwydwaith Bangor ar gyfer Cyfryngau, Perswâd a Chyfathrebu (MPC) wedi cynnal cynhadledd lwyddiannus

Ar 10-11 Tachwedd 2014, cynhaliodd Rhwydwaith Bangor ar gyfer Cyfryngau, Perswâd a Chyfathrebu gynhadledd flynyddol y Gymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol ar gyfer y Grŵp Cyfryngau a Gwleidyddiaeth. Y Cyfryngau, Perswâd a Hawliau Dynol oedd y thema.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Teitl Nyrs y Frenhines i Ddarlithydd Prifysgol Bangor

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gwobrwyo am ei nyrsio cymunedol rhagorol trwy ennill y teitl "Nyrs y Frenhines". Mae Jane Wright wedi ennill gwobr Nyrs y Frenhines, sy'n cynnwys y teitl "Nyrs y Frenhines" gan y "Queen’s Nursing Institute". Elusen gofrestredig yw hon sydd â'r Frenhines yn noddwr arni, ac mae'r sefydliad wedi ymroi i wella gofal nyrsio i bobl yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Myfyriwr Cyfrifiadureg wedi hacio’n fyw ar lwyfan mewn prif ddigwyddiad yn Llundain

Bu myfyriwr o Brifysgol Bangor sydd hefyd yn haciwr moesol ardystiedig yn cymryd rhan mewn digwyddiad mawr yn Llundain yn ddiweddar. Roedd siaradwyr adnabyddus fel Boris Johnson a'r Arglwydd Alex Carlile hefyd yn rhan o’r digwyddiad. Perfformiwyd ‘hac’ yn fyw ar lwyfan gan Jamie Woodruff, 21 oed, o Rishton , Swydd Gaerhirfryn sy’n fyfyriwr ail flwyddyn yn yr Ysgol Cyfrifiadureg, fel rhan o’r digwyddiadLegislating for LulzSec' - trafodaeth ar breifatrwydd, data a pholisi ar gyfer yr economi ddigidol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014

Archif y mis

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf cynhaliwyd arbrawf yng Nglan-llyn, ar lannau Llyn Tegid, Y Bala i ganfod a ellid hyfforddi morloi i ganfod llongau tanfor y gelyn yn y môr mawr.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2014

Ffair y Gyfraith ym Mangor yn amlygu cyfleoedd cyflogaeth i raddedigion

Fel rhan o’i dathliadau deng mlynedd mewn bodolaeth, fe fydd Ysgol y Gyfraith Bangor (Gwynedd) yn cynnal Ffair y Gyfraith ar ddydd Mercher, 19 Tachwedd 2014, rhwng 9.45am tan 3.30pm.  Bwriad y Ffair yw i ddod â myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor a chyflogwyr ynghyd mewn amgylchedd fydd yn creu canlyniadau cyd-fanteisiol.

 

 

Mae’r Ffair y Gyfraith yn gyfle i unrhyw un, o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, i ddisgyblion ysgolion uwchradd, i rai sy’n cynnig cyfleodd gyrfa, ac unrhyw un arall fyddai â diddordeb mewn gweld pa fath o yrfaoedd yn y Gyfraith sydd ar gael i’r rhai hynny sydd â gradd yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2014

Mae bywyd allan yna: Manteision gweithgareddau awyr agored

The most recent figures from the Welsh Government show that outdoor activity tourism in Wales is worth £481 million. Outdoor activity providers such as Surf-Lines need to continue to attract visitors and locals.

The number of people regularly involved in outdoor activities has grown in the last thirty years, and researchers have reported increases in self-esteem and other positive outcomes as benefits of taking part. In other words, taking part in outdoor activities provides significant psychological and long-lasting benefits. Surprisingly, researchers still do not understand why and how these benefits occur.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2014

Syr Dave Brailsford yn agor Canolfan Chwaraeon a enwyd i’w anrhydeddu

Bu Syr Dave Brailsford yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar (5 Tachwedd) i agor yn swyddogol Canolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor sydd newydd ei hadnewyddu ac a ailenwyd i anrhydeddu rheolwr y tîm seiclo llwyddiannus.

Ail-agorwyd y Ganolfan Chwarae cyn y flwyddyn academaidd hon yn dilyn buddsoddiad o £2.5 miliwn dros y flwyddyn ddiwethaf yn ail-fodelu’r ganolfan,  ac mae wedi cael croeso cynnes gan y myfyrwyr a’r cyhoedd hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2014

Modd i atal gordewdra plant

Mae canfod ffyrdd o atal gordewdra plant wedi dod yn brif flaenoriaeth i iechyd y cyhoedd. Ond ceir newyddion da hefyd; mae tystiolaeth yn awgrymu y gall cynyddu’r swm o ffrwythau a llysiau a fwyteir gan blant fod yn gymorth i reoli’r cynnydd yn eu pwysau.

Mae Food Dudes Health, Menter Gymdeithasol sy’n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, wedi datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes, ymyriad newid ymddygiad yn seiliedig ar dystiolaeth, sy’n creu cynnydd mawr a pharhaol yn y swm o ffrwythau a llysiau a fwyteir gan blant. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2014

Bwrsariaethau Ehangu Mynediad yn caniatáu myfyrwyr i barhau a’u hastudiaethau

Three new Bangor University Masters students have each been awarded a £5,000 bursary by the University’s Widening Access Centre as part of its commitment to postgraduate learning. All three recipients are from economically-deprived areas and have shown considerable fortitude in gaining their undergraduate degrees. The Widening Access bursaries will now allow these individuals to continue with their education

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Dwy Ddarlith ar Hanes Cymru

Bydd dau gyfnod gwahanol iawn yn hanes Cymru o dan y chwyddwydr mewn dwy ddarlith ym Mhrifysgol Bangor ar 7 a 12 Tachwedd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2014

Terminolegwyr Bangor yn Helpu Prifysgolion De Affrica

Mae terminolegwyr o Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor wedi bod yn cynghori staff ym Mhrifysgol De Affrica, un o’r sefydliadau addysg uwch mwyaf yn y byd, ynglŷn â sut i wella eu gwasanaeth termau amlieithog i staff a myfyrwyr.

 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2014

Ydych chi’n brwydro dros annog eich plentyn i ddarllen? Mae cymorth wrth law!

Gall anfodlonrwydd i ddarllen fod yn arwydd clasurol bod gan blentyn dyslecsia, ond gall fod yna arwyddion bach eraill hefyd i godi pryderon rhiant yn ôl Joanna Dunton o Ganolfan Dyslecsia Miles Prifysgol Bangor.

Yn siarad o flaen Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia, (3- 9 Tachwedd)  esboniodd therapydd iaith Jo Dunton  y gall plant efo dyslecsia cael trafferth efo darllen, sillafu ac ysgrifennu, ond hefyd efo sgiliau cymdeithasol ac mewn meysydd eraill sydd ar yr wyneb yn amherthnasol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2014