Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut i gael y budd mwyaf o’ch Diwrnod Agored

 • Cynllunio, cynllunio, cynllunio! Edrychwch ar y rhaglen cyn cyrraedd er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn gwybod pryd ac ymhle y mae pethau'n digwydd.

 • Gwnewch yn siwr eich bod yn gadael digon o amser i gyrraedd y Brifysgol oddeutu 15 munud cyn i'r Diwrnod Agored ddechrau. Map lleoliad a chyfarwyddiadau teithio.

 • Mae gofyn bod yma mewn da bryd ar gyfer y gweithgareddau/cyflwyniadau. Mae rhain  yn cael eu cynnal ar adegau penodol yn yr Ysgolion Academaidd. Felly bydd angen i chi fod ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau o leiaf 15 munud cyn hynny, gan fydd angen symud y gwahanol grwpiau (naill ai ar droed neu mewn bws) i’r Ysgolion erbyn dechrau’r sesiynau academaidd.

 • Meddyliwch am gwestiynau yr hoffech eu gofyn cyn cyrraedd, a gwnewch nodyn ohonynt.

 • Siaradwch â myfyrwyr sy’n dilyn yr un cwrs â chi – yn aml, gallant roi safbwynt gwahanol i safbwynt staff academaidd.

 • Gofynnwch gwestiynau – ac os nad ydych yn siwr be i'w wneud neu ble i fynd, holwch unrhywun un sy’n gwisgo crys-t coch neu ddu Bangor .

 • Gadewch inni wybod ymlaen llaw os oes gan unrhyw o'ch teulu / ffrindiau sydd ar yr ymweliad anabledd neu broblemau symudedd fel bo modd inni ymateb i'w hanghenion. Mae modd cysylltu drwy ffonio 01248 382005 / 382420 neu ebostio diwrnodagored@bangor.ac.uk

 • Byddwch yn barod iddi fod yn ddiwrnod prysur - mae'r Diwrnodau Agored yn aml yn denu miloedd o ymwelwyr, ac nid yw'n bosib bob tro i grwpiau mawr fynychu pob rhan o'r rhaglen. Ni all darpar fyfyrwyr ddod â mwy na dau ymwelydd gyda hwy i amryw o Ysgolion Academaidd (e.e. Gwyddorau Eigion, Addysg a Gwyddorau Chwaraeon) oherwydd y niferoedd sydd yn dangos diddordeb yn y meysydd hyn.

 • Ewch i’r dref a’r cylch tra byddwch yma – gofynnwch i’r myfyrwyr am awgrymiadau ynglŷn â lle i fynd.

 • Cofiwch wisgo esgidiau cyfforddus - byddwch yn synnu faint y byddwch yn ei gerdded ac mae rhai Ysgolion Academaidd ryw 10 munud o daith gerdded o Brif Adeilad y Celfyddydau.

 • Os arhoswch tan ddiwedd y dydd, bydd hi wedi tawelu gryn dipyn, a byddwch yn synnu gymaint y gellwch ei wneud.

 • Cymerwch daflenni’r Brifysgol â chroeso – bydd ganddynt wybodaeth fuddiol y gellwch fynd â hi adref.

 • Cymerwch nodiadau a thynnwch luniau ar eich ffôn i’ch helpu i gofio pethau’n well yn ddiweddarach.

 • Peidiwch byth â thorri eich ymweliad yn fyr – gofalwch eich bod yn gweld popeth o fewn yr amser sydd gennych – bydd hynny’n werth chweil.