Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau Ar-Lein Ar Gyfer Ysgrifennu Cymraeg

Dysgu Cymraeg

Dyma wefanau sydd yn cynnig cymorth i’r sawl sydd am ddysgu Cymraeg neu sydd am gael eu hatgoffa o’r nodweddion elfennol.

Acen: Gwefan sydd yn cynnig cwrs Cymraeg sylfaenol am ddim, ceir hefyd wybodaeth am dreigladau a chyfarchion ynghyd â rhestr o ferfau a sut i'w hynganu.

Bitesize: Gwybodaeth elfennol gyda ymarferion amrywiol ynghyd â chanllawiau ynganu.

Y BBC: Adnoddau ar-lein i ddysgwyr, ceir linicau at gyrsiau Cymraeg, clipiau fideo o'r rhaglen 'Big Welsh Challenge' a linciau defnyddiol i amryw o wefannau eraill a allai fod o ddefnydd.

Big Welsh Challenge: Gwefan sydd gyda fideos dysgu Cymraeg i ddechreuwyr er efallai fod y wefan yn elfennol ceir hefyd ymarferion ynganu, rhestrau geirfa gyda sain a thaflenni gwaith i'w lawrlwytho.

Cariad@iaith: Cynnigir gwersi fideo a chyfle i wylio rhai penodau o'r rhaglen 'Cariad@iaith' er bod y cyfod amser y mae'r rhaglenni ar gael yn gyfyngiedig.

Catchphrase: Er nad yw'r wefan hon wedi ei diweddaru ers peth amser y mae arni linciau defnyddiol, gwersi llafar gyda drama radio 'Brynaber' ac ynddi eirfa elfennol, ceir hefyd ddeunydd ysgrifenedig i gyd-fynd â'r gwersi. Mae'r adnodd 'Catchphrase' yn cynnig nifer fawr o wersi i ddechreuwyr ac mae bwletinau newyddion dychmygol 'Dyma'r Newyddion' yn fodd o gynefino gyda'r eirfa a ddefnyddir gan raglenni newyddion Cymraeg.

Colin and Cumberland: Adnodd sydd yn cynnig dewis rhwng dysgu Cymraeg Gogleddol neu Ddeheuol. Dilynir bywyd Colin a'i gi Cumberland wrth i Colin ddysgu Cymraeg mewn cyfres o bennodau sydd ar gael i'w gwylio. Ceir rhestrau o eirfa ynghyd â 'banc geiriau' a hefyd rhestr eirfa ar gyfer sefyllfaoedd cymdeithasol a ellir ei lawrlwytho.

Cymorth Cymraeg- Ynganu: Cymorth ar sut i ynganu enwau ysgolion y Brifysgol, gwasanaethau, ystafelloedd ac adeiladau a geirfa gyffredinol. Ceir hefyd gymorth ar sut i ynganu cyfarchion a neges peiriant ateb ffôn.

How's your Welsh?: Prawf ar-lein sydd yn barnu pa mor rhugl ydi unigolyn wrth siarad Cymraeg, wedi gorffen y prawf cynnigir dolenni sydd yn berthnasol i ba mor rhugl ydi'r sawl a'i cwblhaodd.

Hwb: Nifer o ddolenni defnyddiol i'r sawl sydd am ddygu Cymraeg ynghyd â gwersi sain.

Ieithgi: Gemau sydd yn ymwneud â dysgu Cymraeg efallai fod y wefan hon yn elfennol ei naws.

LearnCymraeg: Dyma wefan ddwyieithog sydd yn cynnig 'Gair yr Wythnos' fel recordiad sain, termiadur a chwilotwr cyrsiau Cymraeg, gellir hefyd danysgrifio i newyddlen y wefan.

Pigion i Ddysgwyr: Podleidiad wythnosol i ddysgwyr gan Radio Cymru gyda phigion rhanglenni radio'r wythnos, ceir hefyd restr o eirfa pob rhifyn.

RaW: Mae'r wefan hon yn cynnig gwybodaeth am ganolfannau RaW lle gellid gwella safon Cymraeg llafar ac ysgrifenedig. Mae arni hefyd glipiau fideo o enwogion yn trafod eu hoff lyfrau a gemau treiglo, sillafu, idiomau a darllen ac ateb.

SurfaceLanguages: Adnodd dysgu Cymraeg elfennol am ddim.

Welsh in the Workplace: Ymarferion sydd wedi eu selio yn ninas ddychmygol 'Jonesville', y mae modd clicio ar wahanol wrthrychau o fewn y gweithle i ddarganfod eu henwau ac mae'r wefan yn mesur pa mor rhugl yn y Gymraeg yw ei defnyddiwr. Mae modd hefyd i wylio golygfeydd sydd yn cyflwyno sefyllfaoedd tebygol ym myd gwaith er efallai bod ambell fideo yn anodd i'w chlywed.

Ymadroddion Cymraeg: Ceir yma glipiau fideo o Derek Brockway yn darllen ymadroddion Saesneg a Chymraeg a rhestr o eirfa a geiriau syml.

 

Materion Gramadegol   

Dyma restr o wefannau a allai fod o fudd pan yn ceisio gwella'r gafael ar faterion gramadegol Cymraeg.

Acen: Rhestr o ferfau a chymorth i'w hynganu.

Adnoddau Gramadegol y Coleg Cymraeg: Adnodd trylwyr sydd yn cynnwys taflenni 'Word' i'w lawrlwytho gyda gwybodaeth ramadegol arnynt sydd yn gymorth i loywi iaith . Ceir hefyd wybodaeth ar sut i drawsieithu yn gywir, canllawiau ar gyfer cywiro dogfennau, cymorth i lunio cyflwyniad llafar a gweithgareddau rhyngweithiol gloywi iaith. Yn ogystal â hyn oll mae engreifftiau o bapurau arholiad a fideos 'Cymorth Cyflym' sydd yn cynnig atebion sydyn i gwestiynnau gramadegol.

Canllawiau ar Gyfer Gramadeg Ffurfiol: Gwefan hynod fanwl a thechnegol sydd yn trafod y treigliadau a'u hachosion ynghyd â rhestrau o eiriau wedi eu dosbarthu o ran eu cenedl.

Cronfa Genedlaethol o Dermau: Termiadur sydd yn cynnig dewis o ba eiriaduron y bydd yn chwilio am dermau.

Cymorth Cymraeg- Treiglo: Clipiau fideo sydd yn esbonio gwahanol dreigladau a pham y bod yn rhaid eu defnyddio.

Cymrugeiriadur: Geiriadur dwyieithog ar-lein y BBC sydd hefyd yn rhedeg berfau.

Cysill ar lein: Ceir yma fersiwn am ddim o'r cywirwr iaith a gramadeg.

Gramadeg Cymraeg: Sianel ar wefan 'Youtube' sydd yn cynnig gwybodaeth am rai elfennau o ramadeg Cymraeg, efallai fod rhai o'r clipiau yn fwy defnyddiol nac eraill.

Gramadeg y BBC: Ar y wefan hon mae rhestrau trylwyr o wybodaeth ramadegol gyda modd eu lawrlwytho ar ffurf dogfen PDF.

Hwb (Gramadeg) : Rhestr fanwl o weithgareddau a gwybodaeth ramadegol, mae modd lawrlwytho pob dogfen. Ceir hefyd restr o dreigladau ar ffurf PDF ac adolygwr gramadeg.    

Porth Termau: Adnodd sydd nid yn unig yn cyfieithu termau ond hefyd yn cynnig nifer o eiriau sydd yn gysylltiedig â'r term hwnnw.

Tabl Treiglo: Dyma dudalen sydd yn cynnig tabl treiglo elfennol a ellir ei brintio, mae tudalennau manylach am bob treiglad ar gael hefyd.

Term Cymru: Termiadur arall sydd yn dangos pa mor ddibenadwy yw'r termau sydd yn cael eu cynnig ac o ba ffynhonell y daethant.

Tudalen Itunes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Mae'r dudalen hon yn cynnig nifer o adnoddau i'w lawrlwytho am ddim gan gynnwys ymarferion gloywi iaith.

Y Porth: Gewlir y wefan hon yn 'lwyfan e- ddysgu' mae arni gymorth i astudio nifer o fodiwlau ac wedi i unigolyn gofrestru ceir adnoddau ehangach sydd yn cynnwys 'Porth Personol' sydd yn debyg i adnodd 'Balckboard' y Brifysgol.

 

Geiriaduron Ar-lein

Ceir yma restr o'r eiriaduron gan gynnwys rhai Cymraeg/Saesneg neu Saesneg/Cymraeg sydd ar gael ar y rhyngrwyd.

Geiriadur y BBC: Yn ogystal a bod yn eiriadur defnyddiol mae'r dudalen hon yn cyfieithu ymadroddion ac yn rhedeg berfau.

Geiriadur Prifysgol Cymru: Geiriadur cyfeiriadol Cymraeg.

Geiriadur yr Academi: Adnodd cyfieithu geiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg yn unig.

Geiriadur.net: Geiriadur sydd yn cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg ac i'r gwrthwyneb.

Gweiriadur: Dyma brosiect ar-lein sydd yn ceisio creu geiriadur a chasgliad o adnoddau aml-gyfrwng ar gyfer defnyddwyr Cymraeg o bob oedran a gallu, mae'n rhaid cofrestru ond wedi gwneud hynny y mae'n bosib gwrando ar ynganiad rhai o'r geiriau.

 

Dolenni Defnyddiol

Dyma ddolenni amrywiol a allai fod o ddefnydd i chi.

Archif Melville Richards: Dyma chwilotwr enwau llefydd sydd yn cynnig gwybodaeth am dannynt.

BBC CymruCymraeg: Ceir yma lawer o wybodaeth am Gymru a'r Gymraeg drwy gyfrwng gwybodaeth hanesyddol a diwylliannol yn ogystal â gwybodaeth am dafodieithoedd. Ceir hefyd wybodaeth ar sut i droi rhai rhaglenni a phorwyr we yn rhai Cymraeg.

BBC Cymru- Iaith: Gwybodaeth am yr iaith Gymraeg ddoe a heddiw yn ogystal am ddigwyddiadau o bwys yn ei hanes.

Bywgraffiadur Ar-lein: Dyma fywgraffiadur dibenadwy o enwogion Cymru mae hefyd modd chwilio am eiriau penodol er engraifft 'cerdd dafod'.

Canolfan Bedwyr: Hon yw tudalen swyddogol Canolfan Bedwyr, ceir arni wybodaeth am y Ganolfan a'r gweithgareddau ynghyd â nifer o ddolenni defnyddiol.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Ar dudalen swyddogol y Coleg Cymraeg ceir gwybodaeth i fyfyrwyr ar sut i ymelodi gyda'r Coleg a sut i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, y mae yma hefyd wybodaeth am gyllid a'r Tystysgrif Sgiliau Iaith yngyhyd â chwilotwr cyrsiau.

Corpws Electronig Cymraeg: Chwilotwr geiriau sydd yn galluogi unigolyn i chwilio am air penodol mewn sampl o 2,000 o weithiau llenyddol.

Cymraeg ar y Cyfrifiadur: Yma mae modd lawrlwytho fersiwn Gymraeg o 'Windows'.

Cysill: Gwybodaeth am adnodd 'Cysill' a sut i'w brynnu.

Enwau Cymraeg: Dyma adnodd sydd yn cyfieithu enwau llefydd o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Geirfa Newyddion: Er mai rhestr ysgrifenedig yn unig a geir ar y wefan hon y mae'n restr trylwyr.

Google Cymraeg: Fersiwn Gymraeg o'r porwr rhyngrwyd.

Gwales: Ceir yma gatalog o lyfrau Cymraeg, mae sawl llyfr gyda adolygiad ynghlwm iddo.

Living in Wales: Dyma wefan sydd yn ganllaw ar sut i ynganu enwau llefydd yngyd â gwybodaeth gyffredinol am Gymru a'i thafodieithoedd. Ceir hefyd straeon gan ddysgwyr am eu profiadau.

Llyfrgell Genedlaethol: Gwefan swyddogol y Llyfgrell Genedlaethol, mae modd archwilio'r catalog a'r archifau ar-lein a chael newyddion am y sefydliad.

Meddal.com: Ceir yma wybodaeth am feddalwedd Cymraeg gan gynnwys Cysgliad.

Popeth yn Gymraeg: Mae'r wefan hon yn cynnig gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg.

Tecstio.com: Yma mae modd lawrlwytho adnodd tecstio darogan Cymraeg ar gyfer ffôn symudol.

To bach: Adnodd i'w lawrlwytho sydd yn cynnig modd o lunio to bach ar unrhyw lythyren.

 

Newyddion

Dyma restr o wefannau newyddion Cymraeg.

Golwg 360: Gwefan newyddion sydd gyda erthyglau cymharol fyr a blogiau mewn iaith anffurfiol.

Newyddion Prifysgol Bangor: Gwefan newyddion swyddogol y Brifysgol.

Newyddion y BBC: Gwefan newyddion Gymraeg y BBC.

 

Gwefannau Cymdeithasol

Rhestr o fforymau i ddysgwyr, cyfrifon Trydar a allai fod o gymorth neu dudalennau Facebook.

Clwb Malu Cachu: Casgliad o erthyglau, straeon byrion, cyflweliadau a blogiau yn ogystal a thaflenni twyllo gramadegol, y mae'r fersiwn archif yn fwy dibenadwy na'r fersiwn ddiweddaraf.

Maes-E: Dyma fforwm i ddysgwyr gael trafod unrhyw gwestiynnau sydd yn codi wrth iddynt ddysgu'r iaith ac i drafod eu bywydau o ddydd i ddydd.

Fforwm Trafod Gramadeg: Fforwm ble gall unigolyn holi ac ateb cwestiynau gramadegol.

Facebook

Cymdeithas Llewelyn: Tudalen Facebook cymdeithas i ddysgwyr Cymraeg Bangor, ceir arni wybodaeth am gyfarfodydd anffurfiol yn ystod y flwyddyn academaidd.

UMCB: Tudalen Facebook swyddogol Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor mae arni wybodaeth am unrhyw ddigwyddiadau newydd.

Trydar

CordsCymraeg: Mae'r cyfri hwn yn cynnig cordiau caneuon Cymraeg.

Cymraeg_Clir: Cymorth ar sut i ysgrifennu Cymraeg dealladwy.

CymryCymraeg: Mae'r cyfri hwn yn dilyn Cymry Cymraeg ac yn rhannu pigion diddorol ganddynt.

Cynganeddu: Ceir yma wersi a chymorth i gynganeddu.

DailyWelshWords: Dyma gyfri sydd yn cynnig gair Cymraeg y dydd, bob dydd.

EinCymraeg: Ceir ffaith ddyddiol am yr iaith Gymraeg gan y cyfri hwn.

Joiocymraeg: Cymdeithas Gymraeg sydd yn hyrwyddo digwyddiadau, siopau a mudiadau Cymraeg.

Learn_Cymraeg: Gair Cymraeg y dydd a chyfle i unrhyw un holi cwestiynnau.

UMCB1: Cyfri swyddogol Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor.

WiciCymru: Cyfri y Wicipedia Cymraeg.

Yrawrgymraeg: Cyfri sydd yn cynnig awr o hybu busnesau, unigolion a mudiadau Cymru bod wythnos rhwng 8 a 9 bob nos Fercher.

YDysgwyrCymraeg: Cymraeg i Oedolion, cyfri sydd yn rhannu gwybodaeth am ddysgu a dysgwyr Cymraeg.