Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Chwaraeon ym Mangor

Fel y gŵyr llawer ohonoch, mae Canolfan Brailsford yn dal i ddarparu gwasanaeth i'r GIG fel Ysbyty Enfys. Mae Chwaraeon Prifysgol Bangor yn gweithio y tu ôl i'r llenni i sicrhau ein bod yn barod i gynnig rhaglen chwaraeon a ffitrwydd pan ganiateir i ni wneud hynny. Rydym yn anelu at gael rhaglen o weithgareddau ar gyfer myfyrwyr, staff ac aelodau o'r cyhoedd yn ystod mis Medi. Byddwn yn monitro'r sefyllfa a'r canllawiau a gyflwynir i ni ac yn gweithio gyda'r holl gyrff llywodraethu i sicrhau bod safonau ailagor yn cael eu bodloni.

Mae'r holl ad-daliadau perthnasol wedi'u cyfrif ac mae aelodaeth wedi'i had-dalu / rhewi nes bod gennym gynnig chwaraeon.

Rydym nawr yn adolygu sut y gallwn ailgyflwyno ymarfer corff yn yr awyr agored a byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y bydd y gwasanaethau hyn ar gael.

Cadwch lygad ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariadau pellach.

Ad-daliadau

Yn anffodus ni fyddwn mewn sefyllfa i ad-dalu aelodaeth i neb nes i ni ail-agor. Ar hyn o bryd mae ein adeilad yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r gymuned leol a'r bwrdd iechyd lleol fel ysbyty. Fodd bynnag, os oes gennych hawl i gael ad-daliad rydym yn addo y cewch un.

Aelodau Debyd Uniongyrchol

Cafodd yr holl daliadau eu rhewi ar gyfer Ebrill a Mai. Byddwn yn parhau i rewi taliadau fis ar ôl mis nes i ni ail-agor.

Pan fyddwn yn ail-agor byddwn yn ystyried y dyddiad casglu DU cyntaf h.y. os ydym yn ail-agor yng nghanol y mis efallai na fyddwn yn prosesu'r taliadau tan ddechrau'r mis canlynol er mwyn rhoi'r dyddiau yn ôl a gollwyd pan gafodd y ganolfan ei gau (20fed Mawrth - 1af Ebrill).

Taliadau Cyflog Staff

Mae'r holl daliadau wedi'u rhewi o Ebrill 1af nes i ni ail-agor. Bydd taliadau aelodau staff yn ail-gychwyn yn awtomatig pan fyddwn yn agor, nid oes angen adnewyddu aelodaeth.

Aelodau Misol / Blynyddol / Aelodaeth Myfyrwyr 9 Mis / Arall

Byddwn yn ychwanegu cyfnod cau / union ddyddiau ar aelodaeth eich campfa neu ad-daliad yn seiliedig ar ddyddiadau mae eich aelodaeth yn dod i ben.

Adeiladu Ysbyty Brailsford - Holl gwsmeriaid

Rwy'n siŵr bod llawer ohonoch wedi gweld yn y wasg leol y bu rhai newidiadau sylweddol i gyfleusterau'r ganolfan chwaraeon oherwydd bod y brifysgol yn cefnogi'r bwrdd iechyd lleol a'n canolfan yn cael ei defnyddio fel ysbyty maes. Mi rydym yn sicrhau unwaith y bydd bywyd yn dychwelyd i normal, bydd Canolfan Brailsford yn darparu’r un gwasanaeth ag o’r blaen a bydd ein cyfleusterau yn nôl i safon uchel i wasanaethu myfyrwyr prifysgol Bangor, staff a’r gymuned leol ar gyfer eich holl anghenion chwaraeon. Cadwch lygad ar ein gwefan am ddiweddariadau misol a sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer newyddion wythnosol.