Cyfleusterau Chwaraeon

CANOLFAN BRAILSFORD

Wedi'i leoli ar Ffordd Ffriddoedd, mae gan Ganolfan Brailsford ystod eang o gyfleusterau chwaraeon dan do ac awyr agored.

Beth sydd ar gael yng Nghanolfan Brailsford?

Mae campfa fawr wedi'i lleoli dros ddau lawr, campfa codi pwysau o'r enw Platfform 81, dwy neuadd chwaraeon, dôm chwaraeon, cyrtiau sboncen a wal ddringo.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

 • Cyrtiau badminton
 • Cwrt pump bob ochr
 • Cyrtiau pêl foli
 • Cyrtiau pêl-fasged
 • Cyrtiau pêl rwyd
 • Hoci dan do
 • Tenis Bwrdd
 • Criced Dan Do
 • Bowlio Dan Do
 • Trampolinio

Campfa Llawr Uchaf

Gyda golygfa wych o'r mynyddoedd a gwerth mwy na £350,000 o gyfarpar newydd, mae Canolfan Brailsford yn cynnig hyfforddiant ffitrwydd heb ei ail. Bellach mae gan Ganolfan Brailsford dair ystafell ffitrwydd ar gyfer hyfforddiant gwrthiant a chardiofasgwlaidd.

Ar y llawr uchaf mae 50 o beiriannau eithafol-fodern Lifefitness Discovery, a phob un ohonynt yn cynnwys consol wedi'i fewnosod â sgrîn-gyffwrdd gyda theledu byw, mynediad i'r we a chyrsiau rhedeg Lifescape. Gall y defnyddwyr redeg drwy goedwigoedd yn Ne'r Almaen neu drwy fryniau a cheunentydd Parc Cenedlaethol Yosemite heb orfod gadael amgylchoedd aerdymherus Canolfan Brailsford. 

Gall ymarferwyr bersonoli'u sesiwn drwy fewngofnodi i'r peiriant gyda'u cerdyn aelodaeth, ffôn-smart neu gyfrif personol. Gallwch ddilyn eich cynnydd gan ddefnyddio'r ap LFConnect, sydd ar gael ar gyfer Android, iOS ac ar-lein. Mae gan phob peiriant Lifefitness gysylltwyr ar gyfer dyfeisiau Apple ac Android yn ogystal â clustffonau Bluetooth diwifr.

Campfa Llawr Gwaelod

Gyda chyfarpar newydd sbon ‘Hammer Strength’ plate-loaded a ‘Signature selectorized’ cyfarpar cryfder, mae’r gampfa isaf yn cynnig ymarfer cryfder fel dim arall. Gyda dau pwli ddeuol addasadwy, detholiad dwbl o ddymbelau, peiriant smith, dau rac cwrcwd a chyflenwad digonol o ddisgiau, mae’r gampfa llawr gwaelod yn darparu amryw o gyfarpar sy'n addas ar gyfer unrhyw raglen hyfforddi. Gyda chod QR ar phob peiriant, gall ymarferwyr sganio ac arbed eu canlyniadau i'w cyfrif LFConnect.

Platfform 81

Mae ein campfa yn ychwanegu at ein cyfleusterau gampfa sydd eisoes yn helaeth yng Nghanolfan Brailsford. Bydd y gampfa yn cael ei gynnwys fel rhan o'ch pecyn aelodaeth, ac ‘rydym yn cynnal dau ddosbarth newydd cyffrous FIIT a HIIT yn y cyfleuster newydd (gweler gwybodaeth Dosbarth ar y wefan).

Galwch logi'r gampfa ar gyfer hyfforddiant tîm. Ebostiwch brailsford@bangor.ac.uk am fanylion.

Wal Ddringo

“Wal Livingstone”. Mae 10 Rhaff Top yn rhoi mynediad i dros 30 o lwybrau o 'DIFF' i 7c, ar waliau panelog o bron yn fertigol i uwch serth. Mae wal clogfaen yn rhoi sgôp am anawsterau o phob lefel, uwchben matiau diogelwch. 

Ar gyfer cyrsiau dringo ymwelwch a thudalen ‘Beth sydd ymlaen’.

Cae Synthetig / Astro Turf

Mae'r wyneb pob tywydd yn cynnig cae pêl-droed maint llawn neu ddwy gêm ymarfer, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer Hoci hefyd.

Mae'r cae Synthetig wedi'i oleuo'n llawn gan lifoleuadau.

Caeau Pêl-droed Glaswellt

Mae gennym ddau gae, ac mae gan un ohonynt lifoleuadau ar gyfer gemau gyda'r nos a sesiynau hyfforddi.

Taith rithiol o Ganolfan Brailsford

 

Mae Canolfan Brailsford wedi’i lleoli'n gyfleus ar Ffordd Ffriddoedd ac mae ganddi ystod eang o gyfleusterau chwaraeon dan do ac awyr agored.

Neuadd 1 (llawr un heb fod yn las)

Mae llawr neuadd chwaraeon o’r ansawdd uchaf wedi’i osod yn y neuadd hon, a gellir ei defnyddio ar gyfer Pêl-droed pump bob ochr, Pêl-rwyd, Futsal, Pêl-fasged, Hoci Dan Do, Tennis Bwrdd a Badminton. Gellir archebu’r neuadd 32m wrth 25m ar gyfer digwyddiadau.

Neuadd 2 (llawr un glas)

Mae llawr neuadd chwaraeon o’r ansawdd uchaf wedi’i osod yn y neuadd hon, a gellir ei defnyddio ar gyfer Pêl-droed pump bob ochr, Pêl-rwyd, Futsal, Pêl-fasged, Hoci Dan Do, Tennis Bwrdd a Badminton. Neuadd 32m wrth 18m. Gellir ei harchebu ar gyfer digwyddiadau.

Dôm Chwaraeon

Cromen chwaraeon dan do yn cynnig cyfleuster Pêl-rwyd a Thenis dau gwrt y gellir eu defnyddio ar gyfer gemau neu hyfforddiant. Gellir defnyddio ardal y dôm hefyd ar gyfer anghenion chwaraeon eraill megis ardal neu ddigwyddiadau mawr ar gyfer hyfforddi neu ymarfer corff.

Stiwdio 1

Stiwdio ymarfer corff swyddogaethol wedi'i ffitio â drychau a'r holl offer angenrheidiol i fwynhau ystod o ddosbarthiadau ymarfer corff gan gynnwys Yoga, Body Blast, Kettlebells a Core Fit. Gellir llogi’r cyfleuster hwn fel ystafell ddosbarth gyda lle i 25.

Stiwdio 2

Stiwdio troelli 15 beic gyda goleuadau newid lliw a system sain.

Stiwdio 3

Gofod ffitrwydd swyddogaethol â rig ar y wal, 2 fag dyrnu wedi'u hongian ar y wal ac offer hyfforddiant swyddogaethol eraill. Defnyddir yr ardal hon ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, sesiynau hyfforddiant personol ac mae ar agor ar gyfer sesiynau ymarfer corff cwsmeriaid y gampfa.

Astroturf

Wyneb pob tywydd â haen o dywod a ddefnyddir ar gyfer hoci a phêl-droed. Cae llifoleuadau LED llawn. Gyda mainc â chysgod, bwrdd sgorio a lle i sefyll dan gysgod. Cynigir marcio ar gyfer gemau hoci a phêl-droed maint llawn a dau gae pêl-droed traws-gwrt.

Ystafell ddosbarth

Gofod ystafell gyfarfod gyda theledu 50 modfedd a chymhorthion addysgu. Gellir ei ddefnyddio at ddibenion cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi.

Campfa Uchaf (melinau traed, peiriannau cardiofasgwlar)

Gyda golygfa wych o'r mynyddoedd a’r Brifysgol wedi buddsoddi’n sylweddol mewn offer ffitrwydd Pulse newydd, mae Canolfan Chwaraeon Brailsford yn cynnig hyfforddiant ffitrwydd heb ei ail i chi, sy'n darparu amgylchedd hyfforddi rhagorol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Mae'r ystafell ffitrwydd ar y llawr uchaf yn gartref i tua 50 o beiriannau cardiofasgwlar o'r radd flaenaf, gyda chonsolau o’r safon uchaf ym mhob un o'r peiriannau cardiofasgwlar Pulse sy'n rhoi gwasanaethau teledu, ffrydio, ap a gwe o safon i alluogi i'r cwsmer gael profiad hyfforddi diddorol, mewn amgylchedd sydd â system awyru.

Ar ôl mewngofnodi i'r peiriannau Pulse, gall cwsmeriaid bersonoli eu hymarfer, ac olrhain eu cynnydd gan ddefnyddio'r ap PulseMove.

Mae peiriannau ymwrthedd sydd ymhlith y gorau hefyd ar gael ar y llawr hwn, sy'n galluogi i'r cwsmer gael ymarfer corff llawn ac mae consolau wedi'u gosod arnynt y gallwch fewngofnodi iddynt ac olrhain eich cynnydd yn ogystal â rhoi arweiniad ymarfer corff llawn i ddechreuwyr hyd at ganlyniadau manwl, i roi profiad ymarfer corff gwych i gwsmeriaid ac i'ch helpu ar hyd y ffordd ar y daith ffitrwydd o’ch dewis.

Campfa Isaf (campfa ar y chwith wrth gerdded i mewn i’r Dderbynfa)

Mae'r gampfa ar y llawr isaf hefyd yn cynnwys amrywiaeth ardderchog o'r ystod premiwm Pulse o beiriannau ymwrthedd i chi gael ymarfer corff cyfan, ac mae ganddyn nhw hefyd y dechnoleg consol wych hon sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r ap PulseMove i olrhain a recordio eich cynnydd ffitrwydd.

Mae yna hefyd beiriannau pwli deuol y gellir eu haddasu, peiriant Smith ac mae'r ardal hon hefyd yn gartref i'r brand Pulse o beiriannau “Heavy Duty Plate Loaded”, sy'n cynnwys gwthio coesau, peiriant cyrcydu (hack squat), codi croth y goes (calve raise), gwthio’r ysgwyddau (shoulder press) ac ati sy'n gadarn o ran dyluniad, ac yn barod i ysgwyddo'r llwythi gwaith trwm a ofynnir ganddynt.

Mae yno hefyd feinciau codi pwysau Olympaidd gwastad, ar oleddf i fyny a goleddf i lawr, peiriant Smith, mainc preacher curl, dewis helaeth o bwysau a bariau rhydd, rac cyrcydu yn ogystal ag amrywiaeth ragorol o bwysau llaw bach (dumb-bells) ar gael i gwsmeriaid.

Platfform 81

Ar hyn o bryd, yr ystafell gryfder a chyflyru 25m wrth 18m hon yw canolfan hyfforddi Genedlaethol Codi Pwysau Cymru ac mae'n cynnwys amrywiaeth o offer codi pwysau a chryfder a chyflyru arbenigol. Mae gan yr ardal hon saith platfform codi pwysau integredig, amrywiaeth o fariau Olympaidd Eleiko, standiau cyrcydu, blociau tynnu, blociau hwb (jerk blocks). Mae yna ardal trac 20m AstroTurf wedi'i nodi ar gyfer sbrintio, neidio a gwaith plyometrig.

Cyrtiau Sboncen

Pedwar cwrt sboncen o safon uchel gydag un cwrt cefn gwydr arddangos gydag ardal eistedd a bwrdd sgorio.

Wal Ddringo

Mae ein “Wal Livingstone”, sy'n cynnwys deg rhaff uchaf, yn rhoi mynediad i dros 30 o lwybrau o 'DIFF' i 7C, ar waliau panelog o'r hanner fertigol i'r serth iawn.

Mae'r wal clogfeini â nodweddion da yn rhoi sgôp diddiwedd am broblemau o bob anhawster uwchben matiau diogelwch.

TREBORTH

Wedi'i leoli ar gyrion Bangor, mae gan Treborth gyfleusterau awyr agored, gan gynnwys trac athletau.

Taith rithiol o Dreborth

Wedi'i leoli ar gyrion Bangor mewn ardal o harddwch eithriadol gyda golygfeydd ar draws y Fenai. Mae'r safle 5 munud mewn car o Ganolfan Brailsford, ac mae’n cynnwys pedwar cae chwarae glaswellt awyr agored (un cae â llifoleuadau), un cae 3G FIFA â llifoleuadau a thrac athletau 8 lôn.

Pafiliwn Treborth

Mae'r pafiliwn yn cynnig naw ystafell newid gan gynnwys ystafelloedd newid i swyddogion gwrywaidd a benywaidd. Mae'n cynnig man gwylio caeedig a pheiriannau gwerthu ar gyfer lluniaeth. Mae yna swyddfa a chyfleusterau i bobl anabl.

Ardal Caffi

Ardal eistedd a chaffi at ddefnydd gwylwyr a thimau. Gyda byrddau a chadeiriau ynghyd â pheiriannau gwerthu ar gyfer lluniaeth.

Ystafell Ddosbarth Treborth

Mae ystafell gyfarfod ar gael yn y pafiliwn gyda theledu 50 modfedd i ddarparu sesiynau hyfforddi addysg hyfforddwyr, man cyfarfod neu gynadledda. Mae lle i hyd at 30 eistedd.

Cae 3G

Cae 3G ardystiedig FIFA a Rygbi’r Byd. Addas ar gyfer Pêl-droed a Rygbi. Dau le â chysgod gydag 8 sedd yr un, bwrdd sgorio trydanol a stand 100 sedd. Gofod gwylwyr ar gyfer hyd at 600 o bobl ac ardal gynhesu ar gyfer timau.

Trac Athletau

Trac athletau wyth lôn, wedi ei adeiladu i'r safonau uchaf, gyda chyfleusterau ac offer ar gael i bob digwyddiad. Mae'n addas ar gyfer ymarfer a chystadleuaeth i bob lefel.

Ystafell Newid 9

Ystafell newid i’r tîm cartref gyda 6 chawod unigol a thoiled unigol. Mae teledu ar gael at ddefnydd hyfforddi.

Ystafell Newid 10

Ystafell newid i’r tîm oddi cartref gyda 6 chawod a thoiled unigol. Mae teledu ar gael at ddefnydd hyfforddi.

Trac Athletau a Caeau Chwarae Treborth

Beth sydd ar gael yn Nhreborth?

Yn Nhreborth, mae gennym y cyfleusterau canlynol:

 • Trac athletau - trac wyth lôn, wedi'i adeiladu i'r safonau uchaf, gyda chyfleusterau ac offer ar gael ar gyfer pob digwyddiad. Mae'n addas ar gyfer ymarfer a chystadleuaeth ar bob lefel.
 • Pedwar cae glaswellt ar gael i'w llogi - ar gyfer pêl-droed, rygbi neu bêl-droed Americanaidd. Mae'r caeau o safon uchel a gellir eu haddasu i gaeau llai ar gyfer gemau ieuenctid.
  Gweler ein Cynllun yma.
 • Pafiliwn, yn cynnig cyfleusterau newid, ac ardal wylio gaeedig a pheiriannau gwerthu ar gyfer lluniaeth.

 

SAFLE'R NORMAL

Beth sydd ar gael yn Safle'r Normal?

Mae'r cyfleusterau hyn ar gael ar gyfer hamdden bob nos ar ôl 6pm, ac ar benwythnosau.

Yn Safle'r Normal mae gennym y cyfleusterau canlynol:

 • Neuadd Chwaraeon - sy'n cynnwys pedwar cwrt Badminton, Pêl-foli, Pêl-rwyd, Pêl-fasged a cyrtiau Pum-bob-ochr, Criced a Saethyddiaeth.
 • Campfa - a ddefnyddir ar gyfer clybiau Ki-Aikido, Judo, Karate, Ffensio, bocsio Thai a Tae-Kwon-Do.

Taith rithiol o Gampfa Safle'r Normal

Mae'r cyfleusterau hyn ar gael at ddefnydd hamdden bob nos ar ôl 6pm, ac ar benwythnosau.

Ar Safle’r Normal, mae gennym y cyfleusterau canlynol:

Neuadd chwaraeon

Mae hyn yn cynnwys pedwar Cwrt Badminton, Pêl-foli, Pêl-rwyd, Pêl-fasged a Phump bob ochr, Criced a Saethyddiaeth.

Campfa

Fe'i defnyddir ar gyfer Clybiau Crefft Ymladd, gan gynnwys Ki-Aikido, Jiwdo, Karate, Cleddyfa, Bocsio Cic Thai a Tae-Kwon-Do.

GAMPFA SANTES FAIR

Mae’r gampfa wedi ei leoli yng nghalon Pentre Myfyrwyr Santes Fair ac ar gael yn gyfan gwbl ar gyfer breswylwyr Santes Fair.

Be sydd ar gael yn Gampfa Santes Fair?

Mae’r gampfa wedi ei gyfarparu gyda ystod eang o beiriannau gwrthiant a chardiofasgwlaidd eithafol-fodern gan Pulse Fitness, sydd yn cynnig ymarfer corff cyflawn.  Mae’r peiriannau wedi eu ffitio gyda thechnoleg consol a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio app ‘Pulse Move’ i gadw trac ar gynnydd eich rhaglen ffitrwydd.  Mae’r app yn cynnig cyfarwyddyd ymarfer i ddechreuwyr, tra’n cynnig canlyniadau fwy manwl i’r rhai mwy datblygedig, sy’n cynnig profiad ymarfer gwych i ein myfyrwyr.

Yn y gampfa cewch ddefnyddio 3 x Melin Draed, 3 Peiriant Ymarfer-Traws,. 3 x Beic Unionsyth, 1 x Peiriant Rhwyfo Concept 2, 1 x Gwasg Coesau, 1 x Ymestyniad/Cwrl Coes, 1 x Gwasg Ysgwydda, 1 x Gwasg y Frest, 1 x Rhwyfo Eisteddog, 1 x Peiriant Cebl (Pulley).

Taith rithiol o Gampfa Santes Fair

Mae gan y gampfa amrywiaeth o beiriannau gwrthiant a chardiofasgwlar Pulse Fitness o'r radd flaenaf, a fydd yn darparu ymarfer corff llawn. Mae gan bob un o'r peiriannau dechnoleg consol sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r ap 'Pulse Move' i olrhain a chofnodi cynnydd eich ffitrwydd. Mae’r ap yn cynnig arweiniad ymarfer corff llawn i ddechreuwyr, gan gynnig canlyniadau manylach i’r rhai mwy profiadol, ac yn brofiad ymarfer corff gwych i’n myfyrwyr.

Yn y gampfa byddwch yn cael defnyddio 3 melin draed, 3 hyfforddwr croes, 3 beic eistedd ar i fyny, 1 peiriant rhwyfo ‘Concept 2’, 1 peiriant gwthio’r coesau, 1 peiriant ymestyn/gwasgu’r coesau, 1 peiriant gwasgu’r ysgwyddau, 1 peiriant gwasgu’r frest, 1 rhes eistedd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?