Myfyrwyr yn Llyfrgell Gymraeg

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

MAES PWNC ISRADDEDIG

Pam Astudio Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yw un o'r rhai hynaf ym Mhrifysgol Bangor, ac ers ei sefydlu yn 1889 bu ei chyfraniad i fywyd llenyddol a diwylliannol Cymru yn gwbl allweddol.

Mae ein graddau anrhydedd yn cynnig llu o brofiadau gwerthfawr os ydych yn dymuno astudio cyrsiau sy’n ymwneud â’r Gymraeg fel pwnc, neu â meysydd theatr, newyddiaduareth neu’r cyfryngau. Gellir cyfuno gwahanol agweddau ar y meysydd hyn os ydych am wneud cyrsiau i ddilyn trywydd academaidd neu gyfuniad o’r academaidd a’r galwedigaethol.

Cewch eich dysgu gan staff sy’n ymchwilio yn gyson, ac yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau. Ymhlith ein staff presennol mae’r Prifeirdd Jason Walford Davies a Gerwyn Wiliams, ac mae Angharad Price a Jerry Hunter ill dau wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn ogystal â gwobr Llyfr y Flwyddyn. Yn arwain yr Ysgol, mae Peredur Lynch, y bardd caeth a'r beirniad Eisteddfodol adnabyddus.

Cyfleoedd Gyrfa mewn Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr am raddedigion sydd â chymhwyster da yn yr iaith ac mae gradd yn y Gymraeg yn agor drysau cyflogadwyoedd i bob cyfeiriad. Y mae galw mawr am ein graddedigion ac mae’r sgiliau a ddysgwch wrth ddilyn modiwlau mwy ymarferol yn baratoad gwych ar gyfer gyrfa a swydd.

Mae graddedigion diweddar wedi mynd ymlaen i swyddi mewn addysg (athrawon a darlithwyr), marchnata, y cyfryngau (darlledu, gohebu, sgriptio), a swyddi gyda rhai o brif sefydliadau Cymru a’r Gymraeg (e.e. yr Urdd, S4C, BBC Cymru, Cyngor Gwynedd, Comisiynydd y Gymraeg, Undeb Amaethwyr Cymru, y prifysgolion). Aeth graddedigion eraill i weithio fel cyfieithwyr neu weinyddwyr; eraill at waith i gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus, neu i weithio mewn cyfraith ryngwladol, a hynny i gyrff a chwmnïau yng Nghymru a gwledydd eraill.

Gan fod amryw o'n myfyrwyr yn cael y fath flas ar eu cyfnod ym Mangor, mae nifer ohonynt yn penderfynu aros i ymchwilio ar gyfer gradd uwch.

Ein Hymchwil o fewn Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Mae gan Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd arbenigeddau ymchwil yn holl brif feysydd llenyddiaeth Gymraeg. Ymhlith aelodau’r staff mae hefyd rai o lenorion a beirdd amlycaf y Gymru gyfoes megis Dr Angharad Price, Dr Jason Walford Davies, Yr Athro Jerry Hunter a’r Athro Gerwyn Wiliams. Rydym yn cydweithio’n agos ag Ysgolion academaidd eraill yn y Brifysgol, e.e. gyda Hanes a Hanes Cymru ym maes Astudiaethau Celtaidd a chyda Ieithoedd Modern ym meysydd astudiaethau cyfieithu a llenyddiaeth gymharol.

Prif nod ein hymchwil yw gosod llenyddiaeth Gymraeg mewn cyd-destunau deallusol newydd. Ym Mangor, yr amcan o hyd yw astudio llenyddiaeth Gymraeg nid fel gweddillion rhyw orffennol ‘Celtaidd’ ond fel amlygiad o lenyddiaeth hyfyw sy’n perthyn i’r byd modern.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.