Myfyrwyr yn gweithio yn Llyfrgell Shankland, Y Prif Adeilad, gyda ffenestri gwydr lliw yn y cefndir

Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Pam Astudio Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth?

Bydd ein cyrsiau'n rhoi dealltwriaeth academaidd i chi o'r gorffennol, a thrwy hynny, cewch ddealltwriaeth well o'r presennol.

Gellir defnyddio'r gorffennol; ei lygru; ei ddefnyddio i greu mythau, chwedlau ac i greu hunaniaethau.  Byddwch yn archwilio'r dystiolaeth ei hun yn ogystal â dehongliadau ohoni i ddatblygu sgiliau dirnadaeth a chrebwyll.

Mae ein staff yn arbenigo yn archaeoleg Prydain ac Iwerddon, a rhywfaint o archaeoleg cyfandir Ewrop. Rydym yn cynnig modiwlau sy'n cynnwys Archaeoleg Yr Oes Gynhanesyddol, Yr Oes Rufeinig, y Canoloesoedd Cynnar a'r Canoloesoedd yn ogystal ag Archaeoleg Tirwedd a Threftadaeth.

Mae cyfleoedd am leoliad gwaith mewn amgueddfa neu mewn safle treftadol a wnaiff roi profiad o'r diwydiant i chi.

Mae safleoedd hanesyddol a Threftadaeth y Byd allweddol ar garreg y drws, ac mae yma fynediad i adnoddau cyfoethog o ran safleoedd treftadol, henebion ac amgueddfeydd lleol. Ymhlith yr adnoddau hynny mae tomenni claddu cynhanesyddol a phlastai urddasol, sy'n rhan annatod o'r cwrs ac rydym yn eu defnyddio'n rhan o'r dysgu trwy deithiau maes, gweithdai ymarferol a chloddio. Mae cyfle hefyd i ennill profiad archaeolegol ymarferol.

Yr hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf yw dysgu mwy a mwy am fy hoff bwnc sef hanes. Mae fy seminarau yn hwyl oherwydd fy mod i'n gallu siarad am fy marn ar bynciau rydw i'n eu caru a gallu dysgu gan eraill..

Nia Rogers,  Hanes

Cyfleoedd Gyrfa mewn Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Cryfder gradd Hanes ac Archaeoleg yw'r ehangder a'r hyblygrwydd deallusol sydd iddi. Oherwydd hynny mae'n graddedigion yn ddeniadol iawn i gyflogwyr sy'n chwilio am feddyliau dadansoddol ac ochrol.

Mae Astudio Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth yn eich paratoi chi ar gyfer y gweithle trwy ddarparu sgiliau academaidd iddynt a mireinio eu sgiliau personol:

  • Sgiliau cyfathrebu (ar lafar ac ar bapur)
  • Sgiliau casglu data ac Ymchwil
  • Meddwl yn feirniadol (gan gynnwys y gallu i farnu ynghylch safbwyntiau gwahanol)
  • Hyder a hyblygrwydd
  • Gweithio'n annibynnol ac mewn tîm
  • Sgiliau ymarferol mewn archaeoleg (arolygu, cloddio ac astudio tystiolaeth faterol)

Mae galw mawr yng Nghymru am raddedigion sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Mae gallu trafod y pwnc yn Gymraeg yn hyderus yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae rhai rhaglenni gradd ar gael yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac eraill yn ddwyieithog. Mae llawer o'n cyrsiau'n caniatáu ichi ddewis dewis modiwlau Cymraeg ochr yn ochr â gradd cyfrwng Saesneg. Rydym yn cynnig nifer o fodiwlau lle mae 100% o'r addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â modiwlau lle gallwch ddewis seminarau Cymraeg hyd yn oed os yw'r modiwl rydych chi'n ei astudio yn Saesneg yn bennaf.

Ein Hymchwil o fewn Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Mae ymchwil cyffrous ac arwyddocaol staff academaidd yr Ysgol yn chwarae rhan bwysig i sicrhau statws Prifysgol Bangor fel un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw’r byd. Mae ein hymchwil yn rhychwantu amrywiaeth dda o bynciau ac arbenigeddau ym meysydd Hanes, treftadaeth ac Archeoleg gan gynnwys:

  • Hanes Cymru
  • Archaeoleg Gymreig a Cheltaidd
  • Hanes yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar
  • Hanes yr Ugeinfed Ganrif a'r Unfed Ganrif ar Hugain.
Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?