LLun o ddesg a llyfr lledr, sgrol a phluen

Astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol

MAES PWNC ÔL-RADDEDIG TRWY DDYSGU

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol

Pam Astudio Astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol?

Mae cynllun MA ‘Y Celtiaid’ yn gwrs Astudiaethau Celtaidd a rydd ichi’r cyfle i archwilio amrywiol agweddau ar hanes, llenyddiaethau ac ieithoedd y Celtiaid – o agweddau theoretig ac ymarferol ar archaeoleg Oes yr Haearn, hyd at lenyddiaeth ganoloesol Cymru ac Iwerddon, ac ymlaen i’r traddodiadau sy’n cael eu datblygu a’u hailddehongli yn y Cyfnod Modern.

Mae’r MA yma yn rhoi'r cyfle a'r gallu i fyfyrwyr ddidoli ffaith a ffuglen, ac ateb y cwestiwn canlynol yn fanwl: 'Pwy oedd - a phwy yw'r - Celtiaid?' Sut allwn ni drafod cwestiynau o'r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth? Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac ati) wedi cael ei ddefnyddio drwy’r canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern? Beth yw ‘diwylliant Celtaidd’ yn ystod cyfnodau amrywiol mewn hanes, a beth yw ei berthnasedd heddiw?

Bydd modiwlau’n cael eu dysgu gan arbenigwyr ar draws amrywiol feysydd: Cymraeg, Gwyddeleg, Hanes, Archeoleg, Astudiaethau Iberaidd. Gydag opsiynau i astudio meysydd fel iaith, llenyddiaeth, archeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaethgarwch a cherddoriaeth, gall myfyrwyr archwilio diwylliant a hunaniaeth y Celtiaid o fryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw. Bydd ffocws penodol y cwrs (yn enwedig yn achos y traethawd terfynol) yn dibynnu ar eich diddordebau penodol.

Cyfleoedd Gyrfa o fewn Astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol

Mae MA ‘Y Celtiaid’ yn gymhwyster safonol yn ei hawl ei hun yn ogystal â bod yn baratoad ardderchog ar gyfer ymchwil bellach ar ffurf astudiaeth PhD. Drwy ychwanegu at eich gwybodaeth a datblygu eich sgiliau, cryfheir eich cyfleoedd cyflogaeth a’ch cymhwyso ar gyfer swyddi mewn ystod eang o feysydd, e.e. fel ymchwilydd, addysgwr, newyddiadurwr, cyfieithydd, swyddog iaith, swyddog y celfyddydau neu dreftadaeth, gweithiwr llywodraeth leol, ac ati.

Ein Staff

Gallwch fwynhau addysgu o safon uchel a ddarperir gan arbenigwyr yn eu maes. Darllenwch y proffiliau staff i ddysgu mwy.

Ein Staff

Gallwch fwynhau addysgu o safon uchel a ddarperir gan arbenigwyr yn eu maes. Darllenwch y proffiliau staff i ddysgu mwy.

Ein Hymchwil o fewn Astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol

Cynrychiolir natur amrywiol a rhyngddisgyblaethol astudiaethau Celtaidd a Chanoloesol yn dda ym Mhrifysgol Bangor - gan dynnu ynghyd arbenigedd ymchwil mewn iaith, llenyddiaeth, hanes ac archeoleg. 

Mae cyfraniad  Prifysgol Bangor i dwf ysgolheictod a dysg fodern Gymraeg a Cheltaidd wedi bod yn enfawr.  Yma y lluniodd Syr John Morris-Jones ei gyfrol arloesol A Welsh Grammar (1913), sy'n sail i'r iaith lenyddol fodern. Mae gan Brifysgol Bangor arbenigedd ym mhob un o brif feysydd llenyddiaeth, iaith a hanes Celtaidd. Ymhlith y staff mae rhai o brif awduron ac ymarferwyr creadigol cyfoes Cymru, mewn rhyddiaith a barddoniaeth. 

Mae tirweddau archeolegol eithriadol gyfoethog Cymru yn ganolbwynt naturiol i'n hymchwil yn dadansoddi cymdeithasau'r gorffennol, eu haneddiadau a'u diwylliant materol o ddiwedd y cyfnod Mesolithig i'r cyfnod modern cynnar.  

Mae Canolfan Astudiaethau Arthuraidd y brifysgol yn adeiladu ar yr enw da maith o ragoriaeth mewn ymchwil ac yn ganolbwynt i gyfnewid ymchwil rhyngwladol mewn Astudiaethau Arthuraidd. Mae'r Ganolfan yn dwyn ynghyd arbenigedd amrywiol ar draws holl rychwant cronolegol y chwedlau Arthuraidd, o'r canoloesoedd i'r cyfnod modern.

Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor, a Chasgliadau Arbennig yr Archifau yn cynnig adnoddau trawiadol (gan gynnwys argraffiadau prin) i'r rhai sydd eisiau dilyn astudiaethau Celtaidd ac/neu Arthuraidd. 

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?