Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Gwobrau'r Ysgol

Gwobr PhD Cydweithredol Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC i Gymru

Mae'r Sefydliad Cydweithredol ar gyfer Ymchwil mewn Addysg, Tystiolaeth ac Effaith yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC ar gyfer Cymru (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, gan ddechrau ym mis Hydref 2020, i archwilio'r thema ganlynol:

 • Gwerthuso effaith arferion trawsieithu amrywiol ar ganlyniadau addysgol ac ieithyddol disgyblion.

Ariennir yr efrydiaeth hon ar y cyd gan yr ESRC a Llywodraeth Cymru, ac mae'n cael ei goruchwylio gan yr Athro Enlli Thomasenlli.thomas@bangor.ac.uk.

Mwy o wybodaeth.

Mae cyllid ar gael i graddedigion sy'n cychwyn cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn y pynciau canlynol:

 • Hyd at £ 20,000 ar gyfer mathemateg, ffiseg, cemeg, y Gymraeg neu'r gwyddorau cyfrifiadurol.
 • Hyd at £ 15,000 ar gyfer ieithoedd modern.
 • £3,000 i raddedigion gyda gradd dosbarth 1af, Meistr neu PhD i addysgu'r holl bynciau uwchradd eraill.
 • Atodiad o £3,000 i raddedigion sydd â gradd dosbarth cyntaf, Meistr neu PhD sy'n astudio astudiaethau TAR cynradd gydag arbenigedd pwnc yn Saesneg, Cymraeg, mathemateg neu wyddoniaeth.

Am fanylion llawn edrychwch ar y tudalennau  Darganfod Dysgu Cymhellion Addysgu Athrawon.

Cymhellion Hyfforddi i Athrawon

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

 • Ffiseg
 • Cemeg
 • Mathemateg
 • Cymraeg
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd Tramor Modern.

Manylion llawn yma.

Ysgoloriaethau Cydweithredol PHD ESRC Cymru 2020

Mae Ysgol Busnes Bangor (Prifysgol Bangor), gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC ar gyfer Cymru (PHD Cymru), ac mewn cydweithrediad ag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), yn gwahodd ceisiadau am astudiaeth PhD wedi'i hariannu, sy'n cychwyn ym mis Hydref 2020, i archwilio thema gyffrous a pherthnasol o ystyried yr hinsawdd wleidyddol ac economaidd gyfredol yng Nghymru o'r enw "Arloesi sector cyhoeddus yng Nghymru: Datblygu ffordd Gymraeg o wneud treth".

Dyddiad Cau: 12pm, 31 Mai 2020.

Mwy o wybodaeth yma.

Ysgoloriaethau Aur ac Arian

Mae gan Ysgol Busnes Bangor ddau gynllun ysgoloriaeth, sy'n rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr llawn-amser ar yr holl raglenni MSc, MA ac MBA:

 • Ysgoloriaeth Aur (gwerth £5,000 y flwyddyn)
 • Ysgoloriaeth Arian (gwerth £2,000 y flwyddyn)

Mae nifer yr Ysgoloriaethau Aur ac Arian yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ond, fel rheol, nifer fach o Ysgoloriaethau Aur a mwy o Ysgoloriaethau Arian sydd ar gael. Mae gan yr holl fyfyrwyr DU/UE hawl i wneud cais am y ddau fath o Ysgoloriaeth; fodd bynnag, un ysgoloriaeth yn unig y bydd myfyrwyr yn ei derbyn.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr roi manylion am eu cyraeddiadau academaidd a'u campau personol, gan roi eu rhesymau dros wneud cais am ysgoloriaeth gan Ysgol Busnes Bangor. Byddwn yn dyfarnu ysgoloriaethau ar sail cryfder y ceisiadau a ddaw i law. Er bod cyrhaeddiad academaidd yn faen prawf allweddol, byddwn yn ystyried rhychwant eang o hanes academaidd yr holl ymgeiswyr, ynghyd â'u profiad gwaith a'r hyn y maent wedi'i gyflawni mewn bywyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna tri dyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

 • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
 • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf
 • Dyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr i dderbyniad mis Ionawr: 1 Rhagfyr

Llwythwch y ffurflen gais i lawr (NODWCH: rhaid cynnwys copi o'ch CV gyda'ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.)

Gostyngiadau teyrngarwch i raddedigion o Fangor

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser yn Ysgol Busnes Bangor eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £1,000 oddi ar y ffioedd dysgu.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Am fanylion ffynonellau eraill o gyllid, gweler ein tudalen we  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-radd.

Bwrsariaethau i Ôl-raddedigion Cerddoriaeth

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau nifer gyfyngedig o Fwrsariaethau Cerddoriaeth mewnol, sy'n agored i fyfyrwyr y DU, yr UE a thramor. Mae'r rhain yn amrywio o ran gwerth hyd at uchafswm o £1,000. Mae'r bwrsariaethau hyn ar gael ar sail gystadleuol. I wneud cais am fwrsariaeth, dylech uwchlwytho llythyr gyda'ch cais yn nodi pam yr hoffech gael eich ystyried. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â  music.pg@bangor.ac.uk.

Bwrsariaethau Teithio Doethurol/ MPhil gan Ysgol Graddedigion CCD

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.

Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

Mathau eraill o gyllid

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth hanes gwych o ran cael cyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill nifer o grantiau ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol (cwmnïau, diwydiannau, cymdeithasau a cherddorfeydd) trwy KTP (Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth) a KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth). 
Gall y Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion roi gwybodaeth ichi ynglŷn â'r rhain, ac am bosibiliadau eraill o ran cyllido. 

Mae'r Ysgol/Brifysgol yn cynnig y gwobrau canlynol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio ar unrhyw raglen ôl-radd hyfforddedig:

Ymgeiswyr UE/Cartref 

Cyllid Dosbarth Cyntaf - Grant Ragoriaeth (Myfyrwyr Cartref/UE yn unig)  

Bydd yr Ysgol yn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd pan fydd myfyrwyr yn dechrau yn y flwyddyn academaidd 2020/21.  Rhoddir gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd i hyd at bump o fyfyrwyr Cartref/UE sy'n talu eu hunain ac sydd wedi cael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf (neu gyfwerth).

Y Broses Ymgeisio - Ni fydd angen i fyfyrwyr wneud cais am y wobr hon. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni dderbyn cais am gwrs ôl-radd a addysgir (MSc neu MRes) erbyn y 1af Fehefin yn ystod y flwyddyn y cytunwyd arno er mwyn sicrhau bod gwobr Rhagoriaeth yn cael ei ystyried i fyfyrwyr.

Rhoddir y pum Ysgoloriaeth i fyfyrwyr sydd â gradd anrhydedd dosbarth 1af yn seiliedig ar eu prosiect ymchwil / traethawd hir yn eu trydedd flwyddyn.

Anfonebir myfyrwyr am y ffi llai y gostyngiad o £ 1,000. Rhaid i ymgeiswyr hysbysu'r Gofrestrfa Academaidd / Derbyn o ganlyniadau wedi'u gwirio a darparu trawsgrifiad i'r ysgol erbyn 1 Awst (yn y flwyddyn mynediad) fan bellaf.

Ysgoloriaeth Cynhadledd Ymchwil Jeremy Howell

Fel adran ymchwil sydd ymysg y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig, yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol neu gyda'r gorau yn y byd (REF 2014), rydym yn awyddus iawn i wobrwyo rhagoriaeth ymchwil. Rydym yn hynod falch o gynnig gwobr ariannol i un myfyriwr Meistr llwyddiannus tuag at gyflwyno eu project ymchwil/traethawd hir MSc mewn cynhadledd academaidd o'u dewis.

Mae'r wobr yn cynnig hyd at £1000 i'r myfyriwr sy'n graddio o'n rhaglen MSc â'r marciau uchaf am eu project ymchwil/traethawd hir i gyflwyno eu project ymchwil/traethawd hir MSc mewn cynhadledd academaidd o'u dewis. Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y wobr, rhaid i'r ymgeiswyr wneud cais yn ystod cyfnod eu hastudiaethau Meistr ym Mangor, trwy gwblhau cais proforma un dudalen yn rhoi manylion am deitl eu project ymchwil/traethawd hir, trosolwg o'r project ymchwil/traethawd hir, a'r gynhadledd yr hoffent gyflwyno ynddi. Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 1 Awst yn ystod blwyddyn raddio MSc yr ymgeisydd. Gwneir penderfyniad terfynol am yr ymgeisydd llwyddiannus yn ein byrddau arholi a chyflwynir y wobr i'r myfyriwr llwyddiannus yn ein seremoni raddio Meistr. Yn achos dau farc cyfartal, caiff y wobr ei dyfarnu i'r myfyriwr Meistr sydd â'r marciau gradd uchaf yn gyffredinol. Ni fydd unigolion nad ydynt yn cyflwyno cais yn cael eu hystyried ar gyfer y wobr. Rhaid i'r project/traethawd hir sydd i'w gyflwyno yn y gynhadledd a ddewisir fod wedi'i gwblhau yma yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn ystod blwyddyn astudiaethau Meistr yr ymgeisydd. Mae'r wobr yn cynnwys cefnogaeth ariannol (hyd at uchafswm o £1000) tuag at gofrestru i'r gynhadledd, hedfan, llety a chynhaliaeth.

Cynorthwywyr Graddedig

Gall holl ymgeiswyr ôl-radd hyfforddedig (Cartref/UE/Rhyngwladol, llawn-amser a rhan-amser) wneud cais i ddod yn Gynorthwywyr Graddedig. Mae Cynorthwywyr Graddedig yn gweithio gyda staff academaidd am hyd at 60 awr bob blwyddyn academaidd mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgu, dysgu ac asesu i gefnogi dysgu myfyrwyr israddedig.   Telir tâl am y gwaith yn fisol (tua £55 y mis). 

Pam y dylech wneud cais i fod yn Gynorthwywr?  

Mae rhaglenni ôl-radd SHES yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr yn y maes o'u dewis, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, a dull gweithredu annibynnol sy'n eu paratoi'n dda at yr yrfa o'u dewis. Mae swyddi cynorthwywyr graddedig yn galluogi myfyrwyr i roi eu dysgu ar waith drwy gefnogi gweithgareddau'r ysgol. Mae o gymorth i ddatblygu eu sgiliau cefnogi personol a bydd yn cyfoethogi eu CVs gyda phrofiad uniongyrchol a fydd o fudd iddynt gael swyddi yn y dyfodol. 

Mae Cynorthwywyr Graddedig o'r Ysgol wedi mynd ymlaen i weithio fel darlithwyr a chynorthwywyr ymchwil mewn AB/AU, athrawon, ffisiotherapyddion ac arbenigwyr ymarferion adferiad, hyfforddwyr/tywyswyr awyr agored a pharafeddygon. 

Beth a ddisgwylir gan Gynorthwywr? 

Mae'r gweithgareddau y bydd Cynorthwywyr Graddedig yn ymwneud â hwy yn cynnwys cefnogi darlithoedd, arwain seminarau, rhoi cefnogaeth diwtoraidd, arddangos mewn dosbarthiadau ymarferol, marcio asesiadau israddedigion, goruchwylio mewn arholiadau ailsefyll i israddedigion. 

Disgwylir i Gynorthwywyr Graddedig baratoi at bob sesiwn drwy ymgyfarwyddo â'r gwaith darllen craidd a sicrhau bod ganddynt y gallu i osod y deunydd o fewn cyd-destun ehangach y modiwl yn gyffredinol, a'r ddarlith sy'n gysylltiedig â'r seminar yn neilltuol.  I'r diben hwn gall dod i'r darlithoedd fod yn hynod fuddiol, er na thelir am hynny ac nad yw'n orfodol. 

Proses Ymgeisio - Dylai ymgeiswyr anfon Curriculum Vitae a llythyr eglurhaol, yn nodi eu haddasrwydd i weithredu fel Cynorthwywr, at: Recriwtio a Derbyniadau (Ôl-radd Hyfforddedig) yn  a.w.blanchfield@bangor.ac.uk erbyn  y dyddiad cau o 15 Gorffennaf yn y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau eu rhaglen ôl-radd hyfforddedig.                                    

Dylai ymgeiswyr hefyd ddarparu dau eirda ysgrifenedig erbyn yr un dyddiad cau.  Lle bo'n berthnasol, dylai un o'r geirdaon fod gan gyflogwr diweddar; yn achos ymgeisydd sydd heb gael unrhyw brofiad gwaith, mae dau eirda academaidd yn dderbyniol.  

Mae'r drefn ddewis yn un gystadleuol a gall gynnwys cyfweliad.  Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod Awst y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau.

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Efrydiaethau PhD Seicoleg

Myfyrwyr Allanol Cartref/UE yn unig

Ysgoloriaethau Cyflawniad Ôl-radd: Mae'r Ysgol yn cynnig grant cyflawniad sef gostyngiad o £1,000 yn y ffioedd i'r 4 ymgeisydd MSc llwyddiannus gorau (pob rhaglen) o'r DU/UE sydd wedi ennill gradd gyntaf dosbarth cyntaf mewn disgyblaeth cysylltiedig â Seicoleg.   Dyfernir y grant i'r 4 myfyriwr gyda gradd dosbarth cyntaf sydd wedi ennill y sgoriau uchaf yn eu traethodau hir trydedd flwyddyn. Nid oes angen cyflwyno cais ychwanegol er y dylai myfyrwyr sicrhau bod yr ysgol yn ymwybodol o'u ddosbarth gradd a'u marciau project cyn gynted ag y bo modd. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth rhaid i chi wneud cais am gwrs meistr erbyn Mai 2020.  Rhaid e-bostio canlyniadau at psychology@bangor.ac.uk. cyn gynted ag y byddwch wedi eu derbyn.

Er mwyn bod yn gymwys i gael ysgoloriaeth rhaid bod myfyrwyr yn astudio'n llawn amser.

Myfyrwyr Seicoleg Bangor yn unig (mae myfyrwyr rhyngwladol hefyd yn gymwys ar gyfer y rhain)

Ysgoloriaethau Cyflawniad Ôl-radd: Bydd pob myfyriwr Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi cael gradd dosbarth gyntaf, ac wedi gwneud cais llwyddiannus ar gyfer cwrs MSc (pob rhaglen) yn cael eu ystyried ar gyfer ysgoloriaeth sef gostyngiad o £1000 yn y ffioedd fydd yn cael eu dyfarnu i'r 8 uchaf o raddedigion sydd â'r graddau gorau cyffredinol y flwyddyn honno.  Penderfynir rhwng ceisiadau cyfartal ar sail sgôr y projectau. Rhoddir yr ysgoloriaethau hyn yn ychwanegol at y cynlluniau Ysgoloriaeth Teyrngarwch Bangor (gweler isod) ond nid ar ben unrhyw ysgoloriaethau eraill.  Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth rhaid i chi wneud cais am gwrs meistr erbyn Mehefin 2020.  Rhaid e-bostio canlyniadau at psychology@bangor.ac.uk.cyn gynted ag y byddwch wedi eu derbyn.

Er mwyn bod yn gymwys i gael yr ysgoloriaethau hyn rhaid bod myfyrwyr yn astudio'n llawn amser.

Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol

Cyllidir swyddi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau fel seicolegwyr clinigol dan hyfforddiant yn gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Conwy a Dinbych a chânt eu talu ar bwyntiau priodol (17-20) ar raddfa gyflog gymeradwy Whitley. Nid yw'r cwrs yn derbyn hyfforddeion sydd wedi ariannu eu hunain. 
Edrychwch ar y NWCPP website i gael mwy o wybodaeth.

 

Ysgoloriaethau Aur ac Arian MBA & MA

Mae ysgoloriaethau Aur gwerth £5,000 ac ysgoloriaethau Arian gwerth £2,000 ar gael i astudio'r radd MA neu'r graddau MBA a gyflwynir ar y cyd gan Ysgol y Gyfraith ac Ysgol Busnes Bangor. I fod yn gymwys i wneud cais, mae rhaid eich bod chi eisoes wedi cael cynnig lle gan y Brifysgol ac mae RHAID cynnwys y rhif cais sydd yn eich llythyr cynnig.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr roi gwybodaeth am eu llwyddiannau academaidd a phersonol a nodi eu rhesymau am wneud cais am ysgoloriaeth. Rhoddir ysgoloriaethau ar sail safon y ceisiadau a dderbynnir. Er mai llwyddiant academaidd yw'r prif faen prawf, caiff gwaith academaidd, profiad gwaith a llwyddiannau personol eu hystyried hefyd. NODWCH: ni dderbynnir ffurflen gais HEB gopi o CV.

Mae yna ddau ddyddiad cau ar gyfer ymgeisio:

 • Dyddiad cau interim: 1 Mawrth
 • Dyddiad cau terfynol: 1 Gorffennaf

Lawrlwythwch y ffurflen gais (NODWCH: rhaid cynnwys copi o'ch CV gyda'ch ffurflen cais. Ni dderbynir cais HEB CV.) 

Gwybodaeth bellach: law.pg@bangor.ac.uk

Gwobr Teyrngarwch

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar y ffioedd dysgu.

Ewch i Cyllid Myfyrwyr am wybodaeth am ragor o gyfleoedd ariannu Ôl-raddedig.

Ariannu Strwythurol

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn darparu cyfleoedd ar gyfer astudiaeth PhD ac Ymchwil Meistr wedi'i gyllido mewn cydweithrediad â busnes neu bartner gwmni gweithredol. Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys pob prifysgol yng Nghymru, a arweinir gan Brifysgol Bangor.

Ysgoloriaethau ar gael yma.

Allanol

Bwrsariaeth newydd ar gyfer Ôl-raddedigion yng Nghymru

Mae cynllun bwrsariaeth newydd ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 i gynorthwyo myfyrwyr o Gymru i barhau â'u hastudiaethau ôl-raddedig yng Nghymru.

Bwrsari STEMM o £2,000

Nod y Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Graddau Meistr Ôl-radd yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy'n aros yng Nghymru, neu'n dychwelyd i Gymru, i astudio gradd meistr ôl-raddedig yn y pynciau STEMM canlynol:
• Gwyddoniaeth
• Technoleg
• Peirianneg
• Mathemateg
• Meddygaeth Bwrsari Cyfrwng Cymraeg o £1,000

Mae bwrsariaeth ôlraddedig newydd hefyd ar gael i'r rheini sydd am astudio 40 credyd neu fwy o'u gradd Meistr trwy gyfrwng Cymraeg. Nid oes angen gwneud cais: Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â phob myfyriwr o Gymru a'r UE sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio fel hepgoriad ffioedd i leihau cost eich ffioedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion.

Bwrsariaeth Newydd ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu bwrsariaeth newydd o £4,000 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 60+.

 • • Mae'r fwrsariaeth ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 i fyfyrwyr Meistr Ôl-radd a Addysgir o Gymru a'r UE, sy'n astudio yn llawn amser.
 • Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â phob myfyriwr sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio fel hepgoriad ffioedd i leihau cost eich ffioedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion.

Bwrsariaeth 'Leverhulme Trade Charities Trust'

Mwy o wybodaeth ar gael yma

FindaMasters.com Ysgoloriaeth

Mae FindaMasters.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaMasters.com. Cofrestrwch yma.

FindaPhD.com Ysgoloriaeth

Mae FindaPhD.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaPhD.com. Cofrestrwch yma.

Ymholiadau am Astudio Ol-radd ym Mangor

Cyrsiau Wedi'u Hariannu

Mae nifer o gyfleoedd ariannu ar gael. Cysylltwch â'r ysgol academaidd i wybod mwy am y cyllid sydd ar gael.

Cofiwch bod rhai ysgolion academaidd hefyd yn cynnig ysgloriaethau a bwrsariaethau i gefnogi eu pynciau. Ewch i'r dudalen ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau neu dudalennau'r ysgolion academaidd i gael mwy o wybodaeth.

Ysgoloriaethau a Gwaddoliadau

Benthyciadau

Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd yn ymwneud â ffynonellau amgen o gyllid - yn enwedig elusennau - a all ddyfarnu cyllid (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr, beth bynnag a fo ei (d)dinasyddiaeth. 

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein â chronfa ddata enfawr o gyfleoedd i gael cyllid, arweiniad cynhwysfawr ac offer niferus i'ch helpu i baratoi cais sy'n mynd i ennill grant ichi. I gynorthwyo ein myfyrwyr, mae Prifysgol Bangor wedi prynu trwydded ar gyfer yr Arweiniad, fel ei fod am ddim i holl fyfyrwyr a staff Bangor ei ddefnyddio! Mewngofnodwch Yn Awr! 

Os ydych yn ddarpar-fyfyriwr ac wedi gwneud cais i ddod i Brifysgol Bangor, anfonwch e-bost er mwyn cael PIN mynediad.

PostgraduateStudentships.co.uk

 • Gwefan yw PostgraduateStudentships.co.uk sy'n dod â'r holl wahanol fathau o gyllid sydd ar gael i ddarpar ôlraddedigion at ei gilydd mewn un lle. Felly, gellwch weld beth sydd ar gael o ffynonellau cyffredinol, yn ogystal â chyfleoedd a chyllid o'r brifysgol ei hun.