Ysgoloriaethau, Efrydiaethau a Bwrsariaethau

Gwobrau'r Ysgol

Cymhellion Hyfforddi Athrawon

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu grantiau o hyd at £20K ar gyfer hyfforddiant athrawon mewn rhai meysydd pwnc. Mae cyllid ar gael ar gyfer ôl-raddedigion sy'n dechrau cyrsiau TAR Addysg Cychwynnol Addysg Athrawon (AGA) yn y pynciau a ganlyn:

Hyd at £ 20,000 ar gyfer mathemateg, bioleg, ffiseg, cemeg, y Gymraeg neu wyddorau cyfrifiadurol

Hyd at £ 15,000 ar gyfer ieithoedd tramor modern

£ 3,000 i raddedigion sydd â gradd dosbarth cyntaf, gradd Meistr neu PhD i ddysgu pob prif bwnc uwchradd a chynradd arall

Ychwanegiad o £ 3,000 ar gyfer graddedigion sydd â gradd dosbarth cyntaf, gradd Meistr neu PhD sy'n ymgymryd ag astudiaethau TAR cynradd gydag arbenigedd pwnc mewn Saesneg, Cymraeg, mathemateg neu wyddoniaeth.

Am fanylion llawn, edrychwch ar dudalennau Darganfod Cymhellion Hyfforddi Athrawon

Iaith Athrawon Yfory

Mae Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory yn gymhelliant a delir i bobl gymwys sy'n cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig achrededig yng Nghymru sy'n eu galluogi i ddysgu trwy gyfrwng Cymraeg neu ddysgu Cymraeg fel pwnc. 

Cyfanswm o £5000 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant cymwys mewn dau randaliad:

i. £2,500 i bobl gymwys ar ôl cwblhau rhaglen AGA ôl-raddedig gymwys yng Nghymru sy'n arwain at SAC;

ii. £2,500 i bobl gymwys ar ôl cwblhau'r cyfnod sefydlu yn llwyddiannus mewn ysgol uwchradd Gymraeg neu ddwyieithog neu ddysgu Cymraeg mewn unrhyw leoliad uwchradd yng Nghymru. 

Am fanylion llawn, edrychwch ar dudalennau Darganfod Cymhellion Hyfforddi Athrawon

Gostyngiadau teyrngarwch i raddedigion o Fangor

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser yn Ysgol Busnes Bangor eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £1,000 oddi ar y ffioedd dysgu.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Am fanylion ffynonellau eraill o gyllid, gweler ein tudalen we  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-radd.

Bwrsariaethau i Ôl-raddedigion Cerddoriaeth

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau nifer gyfyngedig o Fwrsariaethau Cerddoriaeth mewnol, sy'n agored i fyfyrwyr y DU, yr UE a thramor. Mae'r rhain yn amrywio o ran gwerth hyd at uchafswm o £1,000. Mae'r bwrsariaethau hyn ar gael ar sail gystadleuol. I wneud cais am fwrsariaeth, dylech uwchlwytho llythyr gyda'ch cais yn nodi pam yr hoffech gael eich ystyried. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â  music.pg@bangor.ac.uk.

Bwrsariaethau Teithio Doethurol/ MPhil gan Ysgol Graddedigion CCD

Gall myfyrwyr ôl-raddedig MPhil a PhD yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau fod â hawl i wneud cais am fwrsariaeth deithio tra byddant yn gofrestredig, er mwyn mynd i gynhadledd academaidd neu ymweld ag archif/ llyfrgell academaidd berthnasol.

Asesir pob cais ar ei deilyngdod ei hun, ac ni fydd cyfanswm y fwrsariaeth/ bwrsariaethau a ddyfernir i unrhyw fyfyriwr ôl-raddedig unigol yn uwch na £150 o fewn unrhyw flwyddyn academaidd. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau at weinyddwr y Coleg dros faterion ôl-radd.

Mathau eraill o gyllid

Mae gan yr Ysgol Cerddoriaeth hanes gwych o ran cael cyllid ar gyfer myfyrwyr ymchwil. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill nifer o grantiau ar gyfer projectau ymchwil cydweithredol â phartneriaid allanol (cwmnïau, diwydiannau, cymdeithasau a cherddorfeydd) trwy KTP (Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth) a KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth). 
Gall y Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion roi gwybodaeth ichi ynglŷn â'r rhain, ac am bosibiliadau eraill o ran cyllido. 

Mae'r Ysgol/Brifysgol yn cynnig y gwobrau canlynol i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio ar unrhyw raglen ôl-radd hyfforddedig:

Ymgeiswyr UE/Cartref 

Ysgoloriaeth Cynhadledd Ymchwil Jeremy Howell

Fel adran ymchwil sydd ymysg y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig, yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol neu gyda'r gorau yn y byd (REF 2014), rydym yn awyddus iawn i wobrwyo rhagoriaeth ymchwil. Rydym yn hynod falch o gynnig gwobr ariannol i un myfyriwr Meistr llwyddiannus tuag at gyflwyno eu project ymchwil/traethawd hir MSc mewn cynhadledd academaidd o'u dewis.

Mae'r wobr yn cynnig hyd at £1000 i'r myfyriwr sy'n graddio o'n rhaglen MSc â'r marciau uchaf am eu project ymchwil/traethawd hir i gyflwyno eu project ymchwil/traethawd hir MSc mewn cynhadledd academaidd o'u dewis. Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y wobr, rhaid i'r ymgeiswyr wneud cais yn ystod cyfnod eu hastudiaethau Meistr ym Mangor, trwy gwblhau cais proforma un dudalen yn rhoi manylion am deitl eu project ymchwil/traethawd hir, trosolwg o'r project ymchwil/traethawd hir, a'r gynhadledd yr hoffent gyflwyno ynddi. Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 1 Awst yn ystod blwyddyn raddio MSc yr ymgeisydd. Gwneir penderfyniad terfynol am yr ymgeisydd llwyddiannus yn ein byrddau arholi a chyflwynir y wobr i'r myfyriwr llwyddiannus yn ein seremoni raddio Meistr. Yn achos dau farc cyfartal, caiff y wobr ei dyfarnu i'r myfyriwr Meistr sydd â'r marciau gradd uchaf yn gyffredinol. Ni fydd unigolion nad ydynt yn cyflwyno cais yn cael eu hystyried ar gyfer y wobr. Rhaid i'r project/traethawd hir sydd i'w gyflwyno yn y gynhadledd a ddewisir fod wedi'i gwblhau yma yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn ystod blwyddyn astudiaethau Meistr yr ymgeisydd. Mae'r wobr yn cynnwys cefnogaeth ariannol (hyd at uchafswm o £1000) tuag at gofrestru i'r gynhadledd, hedfan, llety a chynhaliaeth.

Cynorthwywyr Graddedig

Gall holl ymgeiswyr ôl-radd hyfforddedig (Cartref/UE/Rhyngwladol, llawn-amser a rhan-amser) wneud cais i ddod yn Gynorthwywyr Graddedig. Mae Cynorthwywyr Graddedig yn gweithio gyda staff academaidd am hyd at 60 awr bob blwyddyn academaidd mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgu, dysgu ac asesu i gefnogi dysgu myfyrwyr israddedig.   Telir tâl am y gwaith yn fisol (tua £55 y mis). 

Pam y dylech wneud cais i fod yn Gynorthwywr?  

Mae rhaglenni ôl-radd SHES yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr yn y maes o'u dewis, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, a dull gweithredu annibynnol sy'n eu paratoi'n dda at yr yrfa o'u dewis. Mae swyddi cynorthwywyr graddedig yn galluogi myfyrwyr i roi eu dysgu ar waith drwy gefnogi gweithgareddau'r ysgol. Mae o gymorth i ddatblygu eu sgiliau cefnogi personol a bydd yn cyfoethogi eu CVs gyda phrofiad uniongyrchol a fydd o fudd iddynt gael swyddi yn y dyfodol. 

Mae Cynorthwywyr Graddedig o'r Ysgol wedi mynd ymlaen i weithio fel darlithwyr a chynorthwywyr ymchwil mewn AB/AU, athrawon, ffisiotherapyddion ac arbenigwyr ymarferion adferiad, hyfforddwyr/tywyswyr awyr agored a pharafeddygon. 

Beth a ddisgwylir gan Gynorthwywr? 

Mae'r gweithgareddau y bydd Cynorthwywyr Graddedig yn ymwneud â hwy yn cynnwys cefnogi darlithoedd, arwain seminarau, rhoi cefnogaeth diwtoraidd, arddangos mewn dosbarthiadau ymarferol, marcio asesiadau israddedigion, goruchwylio mewn arholiadau ailsefyll i israddedigion. 

Disgwylir i Gynorthwywyr Graddedig baratoi at bob sesiwn drwy ymgyfarwyddo â'r gwaith darllen craidd a sicrhau bod ganddynt y gallu i osod y deunydd o fewn cyd-destun ehangach y modiwl yn gyffredinol, a'r ddarlith sy'n gysylltiedig â'r seminar yn neilltuol.  I'r diben hwn gall dod i'r darlithoedd fod yn hynod fuddiol, er na thelir am hynny ac nad yw'n orfodol. 

Proses Ymgeisio - Dylai ymgeiswyr anfon Curriculum Vitae a llythyr eglurhaol, yn nodi eu haddasrwydd i weithredu fel Cynorthwywr, at: Recriwtio a Derbyniadau (Ôl-radd Hyfforddedig) yn  a.w.blanchfield@bangor.ac.uk erbyn  y dyddiad cau o 15 Gorffennaf yn y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau eu rhaglen ôl-radd hyfforddedig.                                    

Dylai ymgeiswyr hefyd ddarparu dau eirda ysgrifenedig erbyn yr un dyddiad cau.  Lle bo'n berthnasol, dylai un o'r geirdaon fod gan gyflogwr diweddar; yn achos ymgeisydd sydd heb gael unrhyw brofiad gwaith, mae dau eirda academaidd yn dderbyniol.  

Mae'r drefn ddewis yn un gystadleuol a gall gynnwys cyfweliad.  Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod Awst y flwyddyn y maent yn dymuno dechrau.

Gweler y dudalen Saesneg am y wybodaeth diweddaraf ynglyn a'r ysgoloriaethau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Does dim ysgoloriaethau Seicoleg ar gael ar hyn o bryd.

 

Gwobr Teyrngarwch

Bydd graddedigion o Fangor sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar y ffioedd dysgu.

Ewch i Cyllid Myfyrwyr am wybodaeth am ragor o gyfleoedd ariannu Ôl-raddedig.

Ariannu Strwythurol

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn darparu cyfleoedd ar gyfer astudiaeth PhD ac Ymchwil Meistr wedi'i gyllido mewn cydweithrediad â busnes neu bartner gwmni gweithredol. Fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys pob prifysgol yng Nghymru, a arweinir gan Brifysgol Bangor.

Ysgoloriaethau ar gael yma.

Allanol

Bwrsariaeth newydd ar gyfer Ôl-raddedigion yng Nghymru

Mae cynllun bwrsariaeth newydd ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 i gynorthwyo myfyrwyr o Gymru i barhau â'u hastudiaethau ôl-raddedig yng Nghymru.

Bwrsari STEMM o £2,000

Nod y Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Graddau Meistr Ôl-radd yw cynyddu nifer y graddedigion o Gymru sy'n aros yng Nghymru, neu'n dychwelyd i Gymru, i astudio gradd meistr ôl-raddedig yn y pynciau STEMM canlynol:
• Gwyddoniaeth
• Technoleg
• Peirianneg
• Mathemateg
• Meddygaeth Bwrsari Cyfrwng Cymraeg o £1,000

Mae bwrsariaeth ôlraddedig newydd hefyd ar gael i'r rheini sydd am astudio 40 credyd neu fwy o'u gradd Meistr trwy gyfrwng Cymraeg. Nid oes angen gwneud cais: Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â phob myfyriwr o Gymru a'r UE sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio fel hepgoriad ffioedd i leihau cost eich ffioedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion.

Bwrsariaeth Newydd ar gyfer Ôl-raddedigion dros 60 oed

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu bwrsariaeth newydd o £4,000 ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 60+.

  • • Mae'r fwrsariaeth ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 i fyfyrwyr Meistr Ôl-radd a Addysgir o Gymru a'r UE, sy'n astudio yn llawn amser.
  • Bydd y Brifysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â phob myfyriwr sy'n gymwys ar gyfer y fwrsariaeth newydd ym mis Medi, gyda'r fwrsariaeth i'w defnyddio fel hepgoriad ffioedd i leihau cost eich ffioedd dysgu yn y rhan fwyaf o achosion.

Bwrsariaeth 'Leverhulme Trade Charities Trust'

Mwy o wybodaeth ar gael yma

FindaMasters.com Ysgoloriaeth

Mae FindaMasters.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaMasters.com. Cofrestrwch yma.

FindaPhD.com Ysgoloriaeth

Mae FindaPhD.com yn cynnig ysgoloriaeth ar gael ym mhob pwnc mewn unrhyw brifysgol sydd wedi rhestru ar FindaPhD.com. Cofrestrwch yma.

Ymholiadau am Astudio Ol-radd ym Mangor

Cyrsiau Wedi'u Hariannu

Mae nifer o gyfleoedd ariannu ar gael. Cysylltwch â'r ysgol academaidd i wybod mwy am y cyllid sydd ar gael.

Cofiwch bod rhai ysgolion academaidd hefyd yn cynnig ysgloriaethau a bwrsariaethau i gefnogi eu pynciau. Ewch i'r dudalen ar ysgoloriaethau a bwrsariaethau neu dudalennau'r ysgolion academaidd i gael mwy o wybodaeth.

Ysgoloriaethau a Gwaddoliadau

Benthyciadau

Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein at Gyllid Ôl-radd yn ymwneud â ffynonellau amgen o gyllid - yn enwedig elusennau - a all ddyfarnu cyllid (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr, beth bynnag a fo ei (d)dinasyddiaeth. 

Mae'r Arweiniad Amgen Ar-lein â chronfa ddata enfawr o gyfleoedd i gael cyllid, arweiniad cynhwysfawr ac offer niferus i'ch helpu i baratoi cais sy'n mynd i ennill grant ichi. I gynorthwyo ein myfyrwyr, mae Prifysgol Bangor wedi prynu trwydded ar gyfer yr Arweiniad, fel ei fod am ddim i holl fyfyrwyr a staff Bangor ei ddefnyddio! Mewngofnodwch Yn Awr! 

Os ydych yn ddarpar-fyfyriwr ac wedi gwneud cais i ddod i Brifysgol Bangor, anfonwch e-bost er mwyn cael PIN mynediad.

PostgraduateStudentships.co.uk

  • Gwefan yw PostgraduateStudentships.co.uk sy'n dod â'r holl wahanol fathau o gyllid sydd ar gael i ddarpar ôlraddedigion at ei gilydd mewn un lle. Felly, gellwch weld beth sydd ar gael o ffynonellau cyffredinol, yn ogystal â chyfleoedd a chyllid o'r brifysgol ei hun.