Llongyfarch Myfyrwyr ar Eisteddfod lwyddiannus

Llongyfarchwyd y myfyrwyr hynny o’r Brifysgol a fu’n weithgar ac yn hynod lwyddiannus wrth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Llwyddodd yr Aelwyd i gyrraedd yr uchelfannau yn y cystadlaethau perfformio canlynol:

Ensemble lleisiol 19-25 oed

Unawd Cerdd Dant

Parti Cerdd Dant (1af)

Côr Merched tri llais

Côr Meibion tri llais (2il)

Côr SATB o dan 40 mewn nifer

Côr SATB dros 40 mewn nifer

Parti Llefaru (2il)

Bu myfyrwyr y Brifysgol a’r Aelwyd hefyd yn weithgar gyda chystadlaethau eraill, gan gynnwys y cystadlaethau gwaith cartref.

Rhaid hefyd llongyfarch Elen Hughes, sydd newydd gwblhau cwrs TAR o’r Brifysgol ac a raddiodd o Ysgol y Gymraeg y llynedd, ar gipio’r goron; Lora Lewis o drydedd flwyddyn Ysgol y Gymraeg ar ddod yn ail, ac Osian Wyn Owen o Aelwyd JMJ, sydd yn astudio yn ei ail flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, a ddaeth yn drydydd.

Hefyd yn yr adran ‘gwaith cartref’, daeth Ceinwen Jones yn gyntaf am addasu sgript, a Lora Lewis yn gyntaf am gyfieithu, ac Arddun Rhiannon Arwel yn ail am y Fedal Ddrama.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i gyn-fyfyriwr Ysgol y Gymraeg, Cedron Siôn, ar gyrraedd cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel!

Daw hyn wedi i Brifysgol Bangor gipio’r Eisteddfod Rhyng-Golegol eleni hefyd.

Croesawodd yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol y newyddion gan ddweud:

“Hoffwn longyfarch pawb a gymerodd ran yn Eisteddfod yr Urdd.  Mae llwyddiant ein myfyrwyr yn yr Ŵyl yn tystio i’r bywyd diwylliannol Cymraeg cyfoethog ac egnïol sy’n gwneud Prifysgol Bangor yn lle mor arbennig.”

Meddai Gethin Morgan, Ysgrifennydd yr Aelwyd.

“Mae’r aelwyd wedi cael blwyddyn brysur eleni ac roedd Eisteddfod yr Urdd yn un o’r gweithgareddau buodd yr aelwyd yn paratoi ar ei chyfer. Wedi i ni ennill yr Eisteddfod Ryng-golegol, trodd ein ffocws at yr Eisteddfod. Braf oedd gweld 60 o aelodau ar y llwyfan yn ystod y côr mawr a phawb yn ymroi’n llawn. Rydyn ni’n ymfalchïo’n y ffaith bod ein holl gôrau yn cael ei harwain gan fyfyrwyr y brifysgol sef Huw Harvey, Rebeca Thomas a Liam Evans ac rydyn ni fel aelwyd yn ddiolchgar am eu gwaith caled. Gyda’n llygaid yn edrych at y dyfodol, rydyn ni’n barod yn cynllunio at flwyddyn newydd ym Mis Medi.”

Mae Aelwyd yr Urdd yn un o’r gweithgareddau sydd ar gael drwy UMCB, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau cymdeithasol Cymraeg a drefnir yn y Brifysgol. Mae UMCB hefyd yn gofalu am les myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod yma ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017