Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proses Gweithiwr Achlysurol

Trosolwg

Mae'r hen broses “Ffurflenni Glas” ar gyfer talu gweithwyr achlysurol yn dod i ben. O'r 2ail Ebrill 2020 ymlaen byddwn yn gweithredu proses electronig newydd ar gyfer cofrestru a chomisiynu gwaith achlysurol. Er mwyn galluogi gwaith i ddechrau ar 1 Ebrill 2020 byddwn yn agor y broses ar gyfer cofrestru o'r 1af Mawrth 2020.

Tra o dan yr hen broses gwnaed hawliadau ar ôl yr amser, bydd angen cofrestru fel gweithiwr achlysurol yn awr a dechrau gweithio dim ond pan ddyrennir darn o waith a gymeradwywyd ymlaen llaw. Mae diagram isod yn dangos y camau sy'n rhan o'r broses newydd. Mae'r broses hon yn cyflwyno rolau allweddol Gweithiwr Achlysurol, Adolygydd Cofrestriadau Gwaith Achlysurol, Comisiynydd Gwaith ac Adolygydd Ceisiadau am waith. Arddangosir gwybodaeth benodol sy'n berthnasol i bob rôl o dan bob tab.

Gellir gwneud hawliadau am waith a wnaed cyn 1 Ebrill 2020 hyd at 1af Gorffennaf 2020 ond bydd y taliad yn amodol ar y gweithiwr achlysurol wedi cofrestru gyda'r broses newydd hon.

Dyma'r ddolen i fiedo panopto o un o'n sesiynau hyfforddi

Cofrestru Gweithwyr Achlysurol

Proses Gweithiwr Achlysurol

Gweithwyr Achlysurol

Cofrestru ar gyfer Gwaith Achlysurol

Ni fyddwch yn gallu ymgymryd â gwaith i'r Brifysgol yn achlysurol heb gofrestru a phrofi'ch cymhwysedd i weithio yn y DU. Disgrifir tystiolaeth dderbyniol i gefnogi hyn yn y ddogfen ganlynol. Os ydych chi'n fyfyriwr cofrestredig neu'n weithiwr presennol yn y Brifysgol efallai y gallwn bennu eich cymhwysedd o'r wybodaeth sydd gennym eisoes ar ffeil ar eich cyfer chi. Mae'r broses gofrestru yn addasol a dim ond am y wybodaeth sy'n hollol angenrheidiol y bydd yn gofyn amdani. Gofynnir i chi uwchlwytho ffotograffau neu gopïau wedi'u sganio o'ch dogfennau cymhwysedd; mae angen i'r rhain fod o ansawdd da, mewn lliw a bod yn ddarllenadwy.

Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen gofrestru yn https://gweithlu.bangor.ac.uk/cofrestru anfonir eich cofrestriad at adolygydd y bydd angen i chi wneud apwyntiad I’w gweld i ddilysu dilysrwydd eich dogfennau cymhwysedd. I wneud hyn bydd angen i chi gyflwyno'ch dogfennaeth wreiddiol iddynt (nid copïau). Bydd yr unigolyn hwn a'i fanylion cyswllt yn hysbys i chi trwy e-bost ar ôl cwblhau'r ffurflen gofrestru.

Ar ôl i chi gael eich cofrestru'n llwyddiannus anfonir manylion atoch ynglŷn â sut i gael mynediad i'ch cyfrif TG (e-bost) Prifysgol Bangor, os nad oes gennych un eisoes. Bydd angen i chi ddefnyddio hwn i wneud hawliadau talu.

Os gwelwch neges gan Microsoft fel y dangosir isod yn ystod y broses bydd angen i chi glicio Derbyn ar y cais i ddefnyddio'ch gwybodaeth broffil.

Microsoft Permission request popup

Derbyn Gwaith Achlysurol

Nid yw cofrestru ar gyfer gwaith achlysurol yn gwarantu y rhoddir gwaith i chi dim ond eich bod yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer cymhwysedd a bod yr holl wiriadau cychwynnol wedi'u cwblhau. Bydd aelodau staff yn gallu comisiynu gwaith gennych chi a byddant yn ei ddyrannu i chi trwy'r broses hon. Pan ddyrennir gwaith ichi, anfonir e-bost at gyfrifon e-bost Prifysgol a'ch Cartref yn manylu ar gyfnod a natur y gwaith ynghyd â'r cyfraddau tâl a gynigir a'r uchafswm o oriau a ddyrennir ar gyfer y gwaith.

Oni bai eich bod wedi derbyn e-bost yn tarddu o'r system hon yn dyrannu gwaith i chi, peidiwch â bwrw ymlaen i gyflawni'r gwaith. Mae'n hanfodol nad ydych yn dechrau ar waith a roddir ichi ar lafar yn dilyn 1af Ebrill 2020.

Os oes gennych fisa Haen 4 sy'n rhoi hawl i chi weithio, gwnewch yn siŵr nad yw unrhyw waith rydych chi'n ei wneud yn fwy na'ch cyfyngiadau fisa (fel arfer 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor, 40 y tu allan i'r tymor ond gall fod yn llai os ydych chi ar dymor byr fisa ai peidio ar gwrs lefel gradd). Cofiwch fod y cyfyngiadau ar gyfer cyfanswm yr holl oriau a weithir yn y DU nid dim ond unrhyw rôl yn y Brifysgol.

Gwneud Hawliad am Daliad

Ar ôl i chi gwblhau'r gwaith dylech gofrestru'ch cais yn https://gweithlu.bangor.ac.uk/hawlio Yma fe welwch yr holl waith sy'n weddill wedi'i ddyrannu i chi a byddwch yn gallu cofnodi nifer yr oriau a weithiwyd, yn amodol a’r uchafswm a ganiateir yn y dyraniad. Ar ôl i chi gyflwyno'r hawliad, bydd yn cael ei anfon i'w gymeradwyo i'r unigolyn a enwir ar y dyraniad gwaith. Ar ôl i'r gymeradwyaeth gael ei gwneud, cynhyrchir y taliad. Yn dibynnu pryd y bydd y gymeradwyaeth yn cael ei gwneud, bydd y taliad naill ai ar ddiwedd y mis cyfredol neu ar ddiwedd y mis canlynol. Bydd cyfathrebiad e-bost yn cael ei gynhyrchu a'i anfon atoch i'ch hysbysu o'r sefyllfa.

Nid yw'r system hon yn delio â hawliadau am daliadau treuliau a byddant (os yw'n berthnasol) yn cael eu gwneud o dan weithdrefnau presennol y Brifysgol ar gyfer teithio a chynhaliaeth.

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer gweithwyr achlysurol

 • Beth sy'n digwydd gyda gwaith y cytunwyd arno ymlaen llaw os nad yw'r gweithiwr yn llenwi'r ffurflen hawlio nac yn gwneud y gwaith?
  Anfonir nodiadau atgoffa at weithwyr nad ydynt wedi hawlio. Byddai hawliadau na wneir o fewn 3 mis yn cael eu colli.
 • Am ba hyd y mae dogfennau cofrestru'n ddilys?
  Bydd cofrestriadau yn ddilys tan y cynharaf o ddiwedd contract VISA, pasbort neu gofrestriad myfyrwyr/cytundeb cyflogaeth. Ni fydd gweithwyr sy'n ddinasyddion cartref/UE yn cael eu cyfyngu i ddyddiad gorffen ac ar hyn o bryd mae ganddynt ddilysrwydd gydol oes. (Bydd canlyniadau Brexit yn effeithio ar wladolion yr UE maes o law)
 • id wyf wedi cael fy nhalu, gyda phwy ddylwn i siarad?
  Bydd e-byst yn cael eu cynhyrchu gan y system ar bob cam o'r daith dalu a byddant yn rhoi gwybodaeth lawn i'r gweithiwr. Ar ôl gwneud yr hawliad mae'n ofynnol i'r sawl sy'n comisiynu'r gwaith roi cadarnhad. Bydd y person hwn yn cael ei enwi ar y wybodaeth dyrannu gwaith a bydd yn hysbys i’r gweithiwr trwy'r e-byst a anfonir. Dyma'r person a fydd yn gallu rhyddhau'r cais am daliad. Ar ôl i hyn ddigwydd, bydd y system yn rhoi gwybod i'r gweithiwr pryd bydd y taliad yn cael ei wneud.
 • Beth ddylwn ei wneud os wyf wedi cael unrhyw dreuliau wrth wneud yr oriau a ddyrannwyd
  Mae'n rhaid i chi lenwi Ffurflen Hawlio Teithio a Chynhaliaeth Prifysgol Bangor safonol https://www.bangor.ac.uk/finance/stationery/index.php.en, a'i chael wedi ei hawdurdodi a'i hanfon at ein Tîm Cyllid gyda'r holl dderbynebau. Mae'n rhaid eich bod wedi cytuno bod treuliau'n cael eu talu cyn cyflwyno'r hawliad arall, neu gellir ei wrthod.

  Anfonwch at: Swyddfa Gyllid (Cyfrifon Taladwy), Cae Derwen, Ffordd y Coleg, Bangor. LL57 2DG
 • Beth ddylwn ei wneud os yr wyf wedi cyflwyno taflen amser gyda'r oriau anghywir?
  Rhowch wybod i drefnydd y gwaith cyn gynted â phosibl.
 • Sut bydd pobl heb rifau Yswiriant Gwladol dilys yn cael eu talu?
  Sut bydd pobl heb rifau Yswiriant Gwladol dilys yn cael eu talu?
 • Sut wyf yn cofrestru os mai dim ond cyfrif banc y tu allan i'r DU sydd gennyf?
  Nid yw'r opsiwn hwn ar gael ar hyn o bryd.
 • Beth ddylwn ei wneud ag unrhyw ffurflenni glas sydd wedi eu llenwi ar hyn o bryd?
  Gellir prosesu ffurflenni presennol fel rheol hyd at ddyddiad cwblhau cyflogres mis Mawrth. Wedi hynny byddai angen eu prosesu gan ddefnyddio'r system newydd a'u nodi fel dyraniad gwaith ôl-weithredol.

Adolygwyr Cofrestru

Mae'n debyg y bydd yr aelodau staff hynny a enwebwyd yn adolygwyr cofrestriadau eisoes wedi bod yn gyfrifol am wirio ac awdurdodi'r Ffurflenni Glas hŷn. Mae'r gofynion yn y broses electronig hon yr un peth yn y bôn. Y rhain yw bod y gweithiwr achlysurol yn gymwys i weithio yn y DU a bod ganddo'r ddogfennaeth berthnasol fel y dangosir yma. The casual worker will upload images of their eligibility evidence to the site. They will be asked to make an appointment to see you where they will bring the original documents for you to check that the uploaded images are accurate and sufficient proof of eligibility. At the same time a workflow task will be generated and sent to you via email, which allows you to approve or reject the registration, this will include a link to the documentary evidence they submitted. You should only approve the registration once you have had sight of the original documents. Bydd y gweithiwr achlysurol yn uwchlwytho delweddau o'u tystiolaeth cymhwysedd i'r wefan. Gofynnir iddynt wneud apwyntiad i'ch gweld lle byddant yn dod â'r dogfennau gwreiddiol i chi wirio bod y delweddau a uwchlwythwyd yn gywir ac yn brawf digonol o gymhwysedd. Ar yr un pryd bydd tasg llif gwaith yn cael ei chynhyrchu a'i hanfon atoch trwy e-bost, sy'n caniatáu ichi gymeradwyo neu wrthod y cofrestriad, bydd hyn yn cynnwys dolen i'r dystiolaeth ddogfennol a gyflwynwyd ganddynt. Dim ond ar ôl i chi gael golwg ar y dogfennau gwreiddiol y dylech gymeradwyo'r cofrestriad.

Mae hon yn broses un amser yn unig a bydd yn ddilys tan ddyddiad gorffen dilysrwydd y dogfennau neu tan 13 mis ar ôl eu hymgysylltiad gwaith achlysurol olaf.

Cwestiynau cyffredin ar gyfer adolygwyr cofrestru

 • Pwy sy'n gwirio'r dogfennau os yw'r gweithiwr yn gweithio mewn sawl rhan o'r brifysgol?
  Pan fydd y gweithwyr yn cofrestru gofynnir iddynt ym mha adran y maent fwyaf tebygol o weithio. Dyma'r adran a fydd yn gwirio'r ddogfen. Mae'n cael ei wneud unwaith ac mae'r canlyniad yn ddilys ar draws y brifysgol gyfan ar gyfer pob gwaith achlysurol.
 • A gall rhywun wneud gwaith os nad yw wedi cyflwyno ei ddogfennau cofrestru gwreiddiol i'w dilysu?
  A gall rhywun wneud gwaith os nad yw wedi cyflwyno ei ddogfennau cofrestru gwreiddiol i'w dilysu?
 • Sut ydym yn delio â gwirio dogfennau pan mae'r gweithiwr achlysurol ym Mangor ar y diwrnod y mae'n ofynnol iddo weithio yn unig?
  Sut ydym yn delio â gwirio dogfennau pan mae'r gweithiwr achlysurol ym Mangor ar y diwrnod y mae'n ofynnol iddo weithio yn unig?
 • Beth ddylwn ei wirio ar y ddogfen?
  Gwiriwch fod y llun yr un â'r ymgeisydd a sicrhau bod y dyddiadau dilysu ar y ddogfen yn gywir a'u bod yn ddilys ar hyn o bryd. Os yw'r ddogfen yn dod i ben yn fuan, tynnwch sylw'r gweithiwr at hyn pan fydd yn cysylltu â chi.
 • Os yw rhywun yn cysylltu â mi i wirio Rhif Adnabod ac nad oes gennyf unrhyw wybodaeth amdano, beth ddylwn wneud?
  Nid oes unrhyw beth i'ch rhwystro rhag gwneud hyn, mewn gwirionedd rydym yn eich annog i wneud hynny. Efallai eu bod wedi dewis yr adran anghywir ar eu cais ond byddant yn gweithio ar ran y Brifysgol, felly nid oes unrhyw beth i'ch rhwystro rhag dilysu. Efallai y byddan nhw'n gweithio i'ch adran rywdro yn y dyfodol.
 • Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gartref ac yn methu â gweld ymgeiswyr wyneb yn wyneb, sut y dylem symud ymlaen? Er bod cyswllt wyneb yn wyneb wedi'i wahardd, byddem yn gofyn ichi wneud galwad fideo trwy Teams/Zoom/Skype i ddilysu. Gallwch barhau i wirio mai'r unigolyn yw'r person ar y dogfennau Rhif Adnabod a gallant ddal y ddogfen Rhif Adnabod wreiddiol o flaen y sgrin i'w gwirio yn erbyn y copi a dderbyniwch

Gwaith Comisiynu

Os ydych chi'n comisiynu gwaith gan weithwyr achlysurol mae angen i chi wneud hynny trwy ddatrysiad Unit4 Business World. Byd gwybodaeth bellach ar gael cyn bo hir. Ni all gweithwyr wneud unrhyw waith achlysurol heb iddo gael ei gymeradwyo yn y system yn gyntaf. Gall unrhyw un yn y Brifysgol sydd â chomisiwn i U4BW (Agresso gynt) gomisiynu gwaith ond ni ddylid ei drosglwyddo i weithiwr heb gael ei gymeradwyo yn gyntaf gan un o'r unigolion dynodedig yn y Coleg / Gyfarwyddiaeth. Gallant orfodi polisïau lleol ar bwy yn y pen draw a ganiateir i gomisiynu gwaith yn eu Coleg / Cyfarwyddiaeth a gallant wrthod pob cais nad yw'n cydymffurfio â'r rheolau hynny. Dim ond y gweithwyr achlysurol hynny sydd wedi cofrestru trwy'r system hon fydd ar gael i gael cynnig gwaith o fewn y system.

Pan fyddwch yn comisiynu gwaith bydd angen i chi osod y nifer uchaf o oriau a ddyrennir ar gyfer y gwaith a chyfradd y tâl sy'n berthnasol iddo. Mae'r rhain yn cael eu harddangos ar y ffurf we pan fyddwch chi'n cwblhau'r cais. Ar ôl ei gyflwyno, anfonir hwn i'w gymeradwyo'n electronig.

Ar ôl i'r gwaith gael ei ddyrannu i'r gweithiwr ar ôl cael ei gymeradwyo, gall y gweithiwr wneud cais amdano. Fel yr unigolyn sy'n comisiynu'r gwaith, chi fydd yn penderfynu bod y gwaith wedi'i wneud. Bydd eu cais yn cael ei anfon atoch yn electronig fel tasg llif gwaith Cyflogres yn U4BW i chi ei gymeradwyo - byddwch hefyd yn derbyn hysbysiad e-bost. Rhaid i chi wneud hyn mewn modd amserol oherwydd fel arall byddwch chi'n dal i fyny taliad i'r unigolyn.

Cwestiynau cyffredin ar gyfer gwaith comisiynu

 • Os oes angen ychwnaegu gwaith ychwanegol i gais sydd eisiau yn bodoli, a ellir gwneud hyn?
  Yr oriau a ddiffinnir yw'r uchafswm a ganiateir, ac ni ellir nodi unrhyw oriau ychwanegol. Bydd angen ychwanegu cais gwaith arall er mwyn gwneud hyn.
 • Yr oriau a ddiffinnir yw'r uchafswm a ganiateir, ac ni ellir nodi unrhyw oriau ychwanegol. Bydd angen ychwanegu cais gwaith arall er mwyn gwneud hyn.
  Yr opsiwn fyddai rhoi amcangyfrif o fewn cyllideb y project. Peidiwch â gwneud hwn yn rhy fawr, cofiwch, gallwch ychwanegu un arall bob amser.
 • A allaf nodi'n ôl-weithredol ychydig o waith i weithiwr achlysurol sydd eisoes wedi ei wneud?
  Na. Mae'n ofyniad cyfreithiol bellach (ers Ebrill 2020) i gyflwyno 'Datganiad o Waith' i weithiwr achlysurol. Cynlluniwyd y system a'r broses Gweithiwr Achlysurol i sicrhau bod hyn yn cael ei wneud (gan ddefnyddio'r [cyfarwyddiadau i weithwyr achlysurol] blwch ar y sgriniau yn trefnu’r gwaith).
  I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://www.gov.uk/employment-contracts-and-conditions/written-statement-of-employment-particulars

Dadleuwyr Gwaith Achlysurol

Fel cymeradwywyr gwaith achlysurol rydych chi'n gyfrifol yn eich Coleg / Ysgol / Cyfarwyddiaeth / Adran gan sicrhau bod cyllid digonol ar gael i gwmpasu'r gwaith arfaethedig a bod yr ymgysylltiad yn cwrdd â pholisïau a gofynion cyfreithiol y Brifysgol. Bydd cymhwysedd i weithio eisoes wedi'i sefydlu fel rhan o'r broses gofrestru. Os oes unrhyw amheuaeth dylid gwrthod y cais am waith. Cofiwch na fydd unrhyw waith yn cael ei gychwyn yn y broses hon nes iddo gael ei gymeradwyo, felly mae'n hanfodol bod penderfyniadau'n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl.

Cwestiynau cyffredin ar gyfer cymeradwywyr gwaith achlysurol

 • Beth os wyf eisiau gallu defnyddio cyfradd fesul awr nad yw wedi ei harddangos yn y gwymplen?
  Defnyddiwch y 'Cyfraddau Eraill' o dan y gwymplen Cyfradd wrth ychwanegu eitem a diffiniwch y gyfradd yn adran Cyfraddau Ansafonol y ffurflen.

Cyfraddau Cyflog

Disgrifiad Cyfradd (yr awr)
Cynorthwyydd Arholiad / Cynorthwyydd Arholiad ESR £9.30
Gorfoledd £9.36
Ysgrifennwr / Darllenydd £10.65
Dyletswydd Arddangosi £13.72
Dysgu Tiwtorial £21.70
Arian Cyflog Byw £10.42
Arweinydd Tîm Arlwyo £10.92
Cynorthwyydd Chwaraeon £10.42
hyfforddwr ffitrwydd £10.69
Derbyniad y Gynhadledd £10.42
Cyflog Byw Gwirioneddol £9.30
Arall* Amrywiol

*Defnyddir y gyfradd hon trwy gytundeb yn unig.