Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaethau Israddedig

Rydym yn ymwybodol yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd bod y sefyllfa bresenol gyda COVID 19 yn peri pryder i bawb.Yn ogystal â hyn, gwyddwn fod nifer ohonnoch yn teimlo ansicrwydd ynglŷn â sut y byddwch yn cyrraedd amodau eich cynnig yn dilyn penderfyniad y llywodraeth i ganslo arholiadau TGAU a Lefel A yn mis Mai a Mehefin 2020.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd Prifysgol Bangor yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru a’r Llywodraeth Prydeinig , gan UCAS a’r cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau na fydd ymgeisiwyr yn colli allan ar y cyfle i ddechrau ar eu astudiaethau nyrsio ym Mhrifysgol Bangor eleni. Mae pob cynnig o lefydd ym Mhrifysgol Bangor yn dal i fod yn eu lle a byddwn yn cysylltu gyda’r rhai ohonnoch sydd wedi cael cynnig gyda gwybodaeth bellach mor fuan ag y bydd ar gael i ni. Yn y cyfamser edrychwch ar wefan Prifysgol Bangor, UCAS a’r cyrff dyfarnu am ddiweddariadau a byddwn yn eich ebostio gyda gwybodaeth bellach mor fuan ac y bydd ar gael i ni.

Mae’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn cyfuno addysgu o’r radd flaenaf gyda phrofiad ymarferol. Rydym yn cynnig llwybrau gradd cyn- ac ôl-gofrestru i israddedigion.

Astudio trwy’r Gymraeg

Mae rhai elfennau o’r cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy’r Gymraeg. Mae’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn awyddus iawn i gefnogi myfyrwyr drwy gyfrwng y ddwy iaith.

Llwybrau Cyn-Gofrestru

Cymwysterau mynediad ar gyfer Nyrsys, Bydwragedd a Radiograffyddion yw’r rhaglenni hyn.

Mae elfennau hyfforddedig y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno ar gampws Bangor ac ar gampws Canolfan Archimedes Wrecsam:

Dim ond ar gampws Bangor y mae elfennau hyfforddedig y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno:

Dim ond ar gampws Canolfan Archimedes Wrecsam y mae elfennau hyfforddedig y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno:

Lleoliadau

Bydd y lleoliadau ar gyfer myfyrwyr nyrsio sydd wedi eu lleoli yn y naill gampws neu’r llall yn digwydd o fewn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gall y lleoliadau ar gyfer Radiograffyddion fod y tu mewn neu’r tu allan i ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cyllido

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru – Gwybodaeth i Brifysgolion a Myfyrwyr ynghylch y goblygiadau i’r newidiadau i Gynllun Bwrsariaethau Addysg Iechyd GIG Cymru 2017/18

Mae’r Uned Grantiau Myfyrwyr yn gweithredu Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru, sy’n darparu cyllid ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau a gyllidir gan y GIG yng Nghymru, ac i fyfyrwyr meddygaeth a deintyddiaeth o fewn y Deyrnas Unedig y mae eu cartref yng Nghymru. Os ydych yn ystyried gyrfa broffesiynol ym maes gofal iechyd, ac yn awyddus i wybod mwy am y cymorth ariannol a gewch yn ystod eich hyfforddiant, yna cysylltwch â:

Gwasanaethau Dyraniadau Myfyrwyr 6ed Llawr, Churchill House Churchill Way Caerdydd CF10 3TW

Ymholiadau am Fwrsariaethau – Ffôn: 02920 376854

Ymholiadau am Ofal Plant – Ffôn: 02920 196168

E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk

Gwefan: www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk/hafan

Dyma Ameer Rana sef cyflwynydd teledu S4C yn cyflwyno'r cyrsiau Nyrsio sydd ar gael yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor.