Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bydwreigiaeth BM (Anrhydedd)

Cod UCASB720
CymhwysterBM (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

BFI_Accredited

Cefndir y cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i gofrestru a gweithredu fel bydwraig a chael Gradd Anrhydedd mewn Bydwreigiaeth.

Byddwch yn cael cyfle i gael profiad clinigol mewn unedau mamolaeth sy’n cynnig gofal i ferched beichiog a’u teuluoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda thimau bydwreigiaeth yn y gymuned a darparu gofal parhaus.

Rydym yn ymwybodol yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd bod y sefyllfa bresenol gyda COVID 19 yn peri pryder i bawb.Yn ogystal â hyn, gwyddwn fod nifer ohonnoch yn teimlo ansicrwydd ynglŷn â sut y byddwch yn cyrraedd amodau eich cynnig yn dilyn penderfyniad y llywodraeth i ganslo arholiadau TGAU a Lefel A yn mis Mai a Mehefin 2020.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd Prifysgol Bangor yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru a’r Llywodraeth Prydeinig , gan UCAS a’r cyrff dyfarnu er mwyn sicrhau na fydd ymgeisiwyr yn colli allan ar y cyfle i ddechrau ar eu astudiaethau nyrsio ym Mhrifysgol Bangor eleni. Mae pob cynnig o lefydd ym Mhrifysgol Bangor yn dal i fod yn eu lle a byddwn yn cysylltu gyda’r rhai ohonnoch sydd wedi cael cynnig gyda gwybodaeth bellach mor fuan ag y bydd ar gael i ni. Yn y cyfamser edrychwch ar wefan Prifysgol Bangor, UCAS a’r cyrff dyfarnu am ddiweddariadau a byddwn yn eich ebostio gyda gwybodaeth bellach mor fuan ac y bydd ar gael i ni.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Mae bwrsariaethau'r GIG a gyllidir sy'n talu am yr holl ffioedd dysgu a chymorth grant tuag at gostau byw ar gael i fyfyrwyr o bob rhan o'r DU a'r UE.
 • Yr uchaf yn y DU gyda boddhad myfyrwyr o 100% mewn Bydwreigiaeth (NSS, 2020).
 • Cytunodd 100% o fyfyrwyr ei bod yn fodlon gydag ansawdd y cwrs (UniStats 2019).
 • Mae ein cwrs Bydwreigiaeth wedi ei achredu gan UNICEF UK Baby Friendly Initiative.
 • 97% o fyfyrwyr mewn gwaith neu yn astudio'n bellach o fewn 6 mis o raddio (Unistats, 2019).
 • Derbyniodd Prifysgol Bangor y safon Aur am "addysgu rhagorol" (Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 2017).
 • Mae gan ein staff ystod eang o brofiad clinigol cyfoes yn eu meysydd proffesiynol. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr iechyd lleol, yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i sicrhau bod yr hyn y mae ein myfyrwyr yn ei ddysgu o'r ansawdd uchaf un.
 • Rydym yn cynnal rhaglenni ymchwil blaenllaw ym maes gofal iechyd ac yn gysylltiedig â meddygaeth sy'n trawsnewid ansawdd a darpariaeth gofal iechyd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.
 • Bydd tua hanner eich dysgu’n digwydd mewn amgylchedd clinigol – mae’r holl leoliadau mewn gweithleoedd modern gydag offer da. Nid oes yr un brifysgol arall yn cynnig mwy o wythnosau clinigol drwy gydol y cwrs.
 • Mae gan ein staff ystod eang o brofiad clinigol cyfoes yn eu meysydd proffesiynol ac maent yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr iechyd lleol, yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i sicrhau bod yr hyn y mae ein myfyrwyr yn ei ddysgu o'r ansawdd uchaf un.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Mae'r cwrs wedi ei seilio ar egwyddorion sylfaenol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth sy’n pennu’r athroniaeth a’r gwerthoedd sy’n sail i'r gofynion ar gyfer cael eich derbyn i'r rhan bydwreigiaeth o'r gofrestr broffesiynol:

 • Darparu gofal sy’n canolbwyntio ar ferched
 • Ymrwymiadau moesegol a chyfreithiol
 • Parch tuag at unigolion a chymunedau
 • Ansawdd a rhagoriaeth mewn gofal bydwreigiaeth
 • Dysgu Gydol Oes
 • Natur a chyd-destun cyfnewidiol ymarfer bydwreigiaeth
 • Ymarfer a dysgu wedi ei seilio ar dystiolaeth

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Bydwreigiaeth.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Mynediad yn 2019

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn pennu gofynion Derbyn i ymgeiswyr, yn cynnwys dangos eu bod mewn iechyd da ac o gymeriad da. Bydd yr Ysgol yn mynnu bod ymgeiswyr yn cydymffurfio â safonau iechyd galwedigaethol a gwiriadau’r DBS. Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gyflawni gofynion mynediad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer llythrennedd a rhifedd lefel 3. Y rhain fel rheol fydd cymhwyster TGAU mewn Mathemateg a Chymraeg neu Saesneg (graddau A i C) neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny mewn sgiliau allweddol rhifedd a chyfathrebu.

Gofynion academaidd:

 • 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3*.Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Dylai ymgeiswyr sydd wedi cyflawni’r cymwysterau uchod dros 5 mlynedd neu fwy yn ôl brofi eu bod wedi astudio ar lefel briodol yn ddiweddar.

Mynediad yn 2018

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn pennu gofynion Derbyn i ymgeiswyr, yn cynnwys dangos eu bod mewn iechyd da ac o gymeriad da. Bydd yr Ysgol yn mynnu bod ymgeiswyr yn cydymffurfio â safonau iechyd galwedigaethol a gwiriadau’r DBS. Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gyflawni gofynion mynediad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer llythrennedd a rhifedd lefel 3. Y rhain fel rheol fydd cymhwyster TGAU mewn Mathemateg a Chymraeg neu Saesneg (graddau A i C) neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny mewn sgiliau allweddol rhifedd a chyfathrebu.

Gofynion academaidd:

 • 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3*.Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at y tariff newydd gan UCAS ar www.ucas.com.
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

Dylai ymgeiswyr sydd wedi cyflawni’r cymwysterau uchod dros 5 mlynedd neu fwy yn ôl brofi eu bod wedi astudio ar lefel briodol yn ddiweddar.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

This is a commissioned programme and students that begin by April 2021 will have their fees paid by NHS Wales. Living cost contributions may be available. Please look at this website for further information.

Mandatory Costs:

DBS checks for all Bachelor of Nursing Fields of study, Midwifery and Radiography BSc.  

Registration on completion of study with NMC/HCPC. 

Necessarily Incurred Costs:

Subscription to Union membership eg RCN or Unison to provided insurance indemnity and support.

Students will need to purchase printing credits for their personal use.

Students are expected to fund their own travel to clinical placements with funding available to cover travel costs to placement which exceed the cost/mileage of travel to theoretical base (means tested/bursary).

Students will be expected to pay for any additional uniforms if they require them.

Optional Costs:

Graduation gown.

Cost to conferences is covered if study leave is authorised.

Costs to celebration events is covered if student is asked to attend.

Notes:

All assignments are submitted electronically. The printing and binding of dissertations and thesis applies only to Post Graduate students.

Sut i Ymgeisio

Unfortunately as this course is funded by the NHS and students have to have placements in the local NHS Health Board we are unable to accept applications from overseas (Non EU) students.

Interview and Selection for Bachelor of Midwifery BM

All applications for the Midwifery programme must be made through the UCAS system. The Bachelor of Midwifery programme is course code B720. Please see the information below “How to apply through UCAS”

UCAS provides great deal of information including information on academic tariff/credit if you are unsure whether you meet our minimum academic entry requirements.

You will be notified via UCAS if you have been shortlisted for an interview. The date, time and venue for the interview will be sent to you within this notification. Please visit the Interview and Selection for BM page to find out more.

If you have been accepted following interview: please click here.

If you were declined an interview: please see a presentation that outlines reasons for being declined an interview.  

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Gwyddorau Gofal Iechyd

e-bost: iechyd@bangor.ac.uk neu Mary Longworth, 01248 383 160.
www.bangor.ac.uk/gwyddoraugofaliechyd

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf